Sida:Norrköpings Wecko-Tidningar 1758-10-28.djvu/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


At köpa åstundas:

En något gammal Swensk Bibel utan defect. Underrättelse om Köparen fås på Boktryckeriet.

En stor wacker Spegel, med förgyld Ram. Om Köparen fås äfwen Underrättelse på Boktryckeriet.

Nicolai Agrelii Arithmetica. Om Köparen fås ock Underrättelse på Boktryckeriet.

Til Salu är insatt:

Johan Fabritie Der Engel Raphael, das ist: Haus-und Reis-Buch. 6 Dal. Kopp:mt.

Hans Baltzersson Fridags, Haandbog oc Tröstspeyel, for Söfarne Folck, Huor vdi de kunde sig speyle oe besee, at GUD hielper sine tro Christre udi Haffsens dybbel oc Dödsensnöd. 3 Daler.

Förkomne Saker.

Et brunt Sto-Yngsle med liten hwit bläs, är förkommen sista Marknads-dag i Norrköping; skulle någon kunna skaffa det tilrätta, behagade han gifwat på Boktryckeriet tilkänna, hans omak skal blifwa med tacksamhet förskylt.

Kundgjörelse.

På Norsholm är tilfälle at få framföda Hästar, Oxar och annan Boskap; Den, som har goda Mjölke-Kor at aflåta, får ock der afsättning, samt skälig betalning.

På Boktryckeriet härstädes finnes:

Swenska Psalm-Boken meo grof och läslig Styl in 8:vo för 4 Daler Kopp:mt Exemplaret.

Dagelig Bön om en Christelig och Salig Hädanfärd, på halft Ark in 8:vo för 3 Öre.

Prenumerationen på dessa Tidningar för et År, som til denna Månads Slut emottages på Boktryckeriet härstädes, år 6 Daler Kp:mt. Men, om någon sedan deraf skulle åstunda Del, kan Årgången icke lemnas under 9 Daler samma Mynt.

Dessa Weko-Tidningar utkomma Klåckan 6 om Lögerdags-aftnarne.

Den, som häruti något om Köp, Salu, Hyra, eller annat, til sin enskilta Förmån, wil hafwa kundgjordt, äger ock dertil emot 18 Öre Kp:mts Ärläggande, Frihet.

Som åtskillige af Prenumeranterne anmodat mig: At mot särskild betalning, låta hwarje Lögerdags-afton, så snart dessa Weko-tidningar blifwa färdiga, sända Deras Exemplar hem til Sig. Altså at tjena en hwar, gifwes här med tilkänna: at De som sådant åstunda, kunna det ärhålla, emot 2 Daler Kopp:mt om Året.