Hoppa till innehållet

Sida:Olai Petri Svenska Krönika (Klemming 1860).pdf/11

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


ERINRAN.

Olai Petri Svenska Krönika är visserligen redan förut tryckt, men endast en gång, för mer än 40 år sedan. Detta aftryck, i första delen af Scriptores Rerum Svecicarum medii ævi, Upsala 1818 fol., synes vara gjordt efter den nyaste afskrift man kunnat finna, och är så moderniseradt, att det icke ger en trogen bild af arbetet, sådant det utgick från författaren. Dels är det uppblandadt med inskjutningar och onödiga utfyllnader, som skämma stilen; dels äro många ställen uteglömda; dels är stafningssättet ett sådant, som vid ingen tidpunkt varit nyttjadt i vårt språk. Det stora folio-formatet lägger äfven hinder för bokens läsande; och hon förtjenar dock i hög grad att läsas. Oafsedt hennes egenskap af tillförlitlig källa för den senare medeltidens historia, skall hon alltid bibehålla ett högt värde såsom det första större original-arbetet på ny Svenska, samt för den kraftiga, rena stil, den öppna blick och kritiska sans, hvarigenom Olaus Petri står så högt öfver flertalet af senare historieskrifvare.[1] Århundradens forskningar i urkunder, otillgängliga för honom, hafva visserligen öfver många punkter kastat ett klarare ljus än han kunnat åstadkomma; men icke förringas härigenom arbetets förtjenster.

I följd af dessa åsigter har denna upplaga framstått, syftande att bilda en motsatts till den i Scriptores R. S. befintliga. Till grund är laggd den äldsta och bästa af de talrika afskrifterna,[2] ty författarens original finnes dess värre icke i behåll. Denna afskrift, tillhörande Riks-Arkivet, är dock fullkomligt

  1. Se Geijers omdöme i Litteraturbladet 1838 s. 34: ”Olaus Petri, den förste, som betraktat vår forntid med fördomsfri pröfning, såg sin, äfven till språket förträffliga, Svenska Krönika undertryckt genom Gustaf I:s misshag.” Jfr. Reuterdahls redogörelse i V. H. o. Ant. Ak:s Handl., XV s. 212-221.
  2. Utg. har sett mer än 60. Af alla dessa äro endast de två här begagnade af sådan ålder, att de förtjenat närmare afseende. Fullkomligt gagnlöst skulle det hafva varit att anföra afvikelserna och skiljaktigheterna i dessa talrika afskrifters afskrifter; en skörd af varianter är dock gjord ur upplagan i Scriptores, som kan sägas representera den yngre afskrifts-klassen.