Hoppa till innehållet

Sida:Olai Petri Svenska Krönika (Klemming 1860).pdf/338

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


326
Christiern inredh i Stocholm 7 Septembris 1520.

mun, breff och insigel, eedhar och förplichtelse, at alt skulle bliffua een afftalat saak, och til en fulkomplig enda förlijkt, Så at nw skulle intet annat wara än nådh och gunst, och altt thet som the aff stadhen, jå icke alenast the aff Stocholm, vtan jemuel alt thet alle Suenske begäradhe, wardt strax jakat och samtyckt, beseglat och bebreffuat. Och än ther offuer loffuadhe konungen sielff med munnen, at han icke alenast wille samtyckia och stadfesta thet, vthan wille och förbättra thet i alla sina punctar och articlar. Och när breffuen woro vthgiffuen och alt war bestelt, som ther vthrettas skulle, foro the som vthsende woro in i stadhen igen, och redde til, at konungen skulle med sådana werdigheet intaghas som ther tilhörde. Christiern inredh i Stocholm 7 Septembris 1520.Tå nu alt bestelt war, som konungens inridhande tilhörde, gingo borgemestarenar vth på södhra malm til honom, och antwardadhe honom stadzens portnykla, Och så bleff han tå med process intagin och fördes först vp i bykyrkion, så på slottet, sedan i Gorius Holstes hws, ther han någhon tijdh bleff til gest. Och thetta inridhandet skedde på siunde daghen i Septembris månat som är Mårmessa affton, Och lät konungen blåsa om med trummeten och lysa fridh. Lät och strax resa vp en galgha på stora torghet, och annan på Jerntorghet, och effter någhra daghar lät han qwartera Måens Jonson på stora torget. Och när han ordinerat hade om embeter och befalningar effter sin wilia, segladhe han til Danmark, Och någhot för Helgonamesso tijdh kom han ighen.

Och war heela adhelen bescriffuin aff hela riket til Stocholm, och någhre fulmyndighe aff alla städher, och bergslaghen och all heredhe öffuer hela landet, The komo och ther til Allahelgona dagh, som tå war på Torsdaghen, anno domini Mdxx. Hade konung Christiern lätit byggia ena borgh vppå Brunkabergh, och lät kalla titt alla them som aff altt rijket til Stocholm kompne woro, och alt hans krijgsfolk hölt ther om kring nedhan vnder bergit. Så förde tå biscop