Sida:Om arternas uppkomst.djvu/327

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
315
geografisk fördelning.

Nordamerikas lågland åter finnas i den gamla och nya verldens arktiska regioner och på många isolerade bergspetsar långt från hvarandra.

Vi kunna på detta sätt förstå identiteten emellan många växter på punkter så ofantligt aflägsna som bergen i Förenta Staterna och Europa. Vi kunna på detta sätt förstå det faktum, att alpina växter i hvarje bergsträcka äro särskildt beslägtade med de arktiska former som bo rakt norr eller nästan rakt norr om dem, ty den första flyttningen då kölden kom och återflyttningen då värmen återvände måste i allmänhet hafva gått rakt från norr till söder. De alpina växterna i Skotland till exempel äro enligt H. C. Watson, och fjellväxterna på Pyreneerna enligt Ramond synnerligen beslägtade med växterna i norra Skandinavien; Förenta Staternas fjellväxter med Labradors; växterna på bergen i Sibirien med arterna i de arktiska delarna af samma land. Dessa åsigter grundade på den fullkomligt bevisade tillvaron af en istid synas mig på ett så tillfredsställande sätt förklara den nuvarande fördelningen af fjellens alster och de arktiska produkterna i Europa och Nordamerika, att om i andra trakter vi finna samma arter på aflägsna bergspetsar, vi kunna nästan utan annat bevis draga den slutsatsen, att ett kallare klimat förr tillät deras flyttning tvärt öfver mellanliggande lågland, som nu blifvit för varmt för dem.

Då de arktiska formerna först flyttade söderut och sedermera tillbaka norrut, allteftersom klimatet förändrades, böra de under sin långa flyttning icke hafva varit utsatta för någon synnerlig temperaturvexling och då de alla flyttade en masse, böra deras ömsesidiga relationer icke hafva blifvit synnerligen störda. I öfverensstämmelse med de grundsatser som denna bok innehåller böra dessa former icke hafva varit underkastade mycken modifikation. Men de alpina formerna som lemnats isolerade först vid bergens fot och sedan på deras spetsar befinna sig i något olika förhållanden; ty det är icke sannolikt att samma arktiska arter hafva lemnats på bergspetsar som stå mycket långt från hvarandra och hafva lefvat qvar sedan dess; de skola också efter all sannolikhet hafva blandats med gamla fjellarter, som måste hafva existerat på bergen före början af istiden och hvilka under dess kallaste period hafva för tillfället drifvits ned på slätterna; de måste också hafva varit utsatta för något olika klimatiska förhållanden. Deras ömsesidiga relationer måste derföre hafva blifvit i någon mån störda, och de hafva derföre blifvit benägna för modifikation; och detta finna vi hafva varit förhållandet, ty om vi jemföra de närvarande alpina växterna och djuren