Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/115

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
111
fierde Deel

SEPTEMBER.

Begynna mälta nytt Korn/ och effter thet icke är Golff-legat/ skal thet först löpa en Wärma igenom/ thessbättre skickar thet sigh i Mältningen. Röte Lijn och Hampa. Item Bråka / Kloffta och Häckla. Kastes up Leer. Lägge Humblegård / Rödan och rijsan i Wårfrw ny. Om Wårmässo tijdh såås Hweete in till Korsmässo. Item Michelsmässe Himbredagar thet ock komer sigh före. Korszmesse uthaff Haaffsfiskie. Kommer Botne-flottan annangången. Köpes Humbla / Salt / Torr-fisk / Saltfisk. Fähus och all annan Hws skola wara reene och täckte. Skal Honing tagas ifrå Bijen. Tagas up Fodernööt till Slachte tijdh. Fås uth Fodernööt. Sätties in Göde-oxar. Twetta och klippa Fååren. Tagas Gumsarne ifrån. Lägges Swijn uthi Stijan, Sättias in Gäss/ och gödas. Förwaras örtefröö öfwer Wintren. Tages up Stodhästar. Tages in Späde-föhl. Lyckta mura. Lyckta slå Tegel. Achta och förwara hwad som tillförne förmält är/ som till Tegelladen och Murningen tillyder. Förwaras Lijar och Skäror. Item all then Redskap som till åkerbruckning lyder inunder Taak. Hafwes tilstädes alt thet som till Gården lyder/ när som inventeras skal. Uthi Michelsmässo nedanet rödies Engiar. Gifwes Legofolcket sine Penningar / och städie nytt Legofolck.