Sida:Personne Svenska teatern 4.djvu/273

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
267

d’Orozco. Hon blef tidigt gift med markis Cenami, hofstallmästare hos kejsar Napoleons syster, prinsessan Elisa Bacciochi. Kort därefter änka ingick hon i Wien 1817 nytt äktenskap med chefen för Värmlands fältjägare Josias Montgomery-Cederhjelm. 1825 blef hon ånyo änka och gifte sig för tredje gången 1839 med kammarherren baron Karl Fredrik Gyllenhaal. Utom andra talanger hade hon äfven poetisk begåfning samt var mycket musikalisk. Hon utgaf anonymt »Vid julbrasan» med bilagor af ord och musik, La serenata contadinesca, en husarmarsch, musik till »Rings drapa» af Tegnér samt de då allmänt sjungna romanserna »Axels monolog» af Tegnér och »Tänk någon gång» af Böttiger.


Sid. 137.

»Directeuren af de Kongl. spectaclen», friherre Åkerhielm, aflämnade den 24 mars 1819 till konungen ett »underdånigste memorial» med en hemställan, att Lars Hjortsberg skulle få bibehålla sina dittills åtnjutna pensionsförmåner från hofförvaltningen. Åkerhielm sade sig vilja fälla en förbön för honom »på grund af denna artists trogna tjänster under fyra konungars regering, på den ovanligt utmärkta talang, hvarmed han pryder svenska scenen och svenska konsterna, och på den ömmande omständighet, att han med blotta frukterna af sin talang uppfostrat en talrik familj, hvars utkomst beror af hans lifstid och hans tillgångar». Till denna Åkerhielms skrifvelse var bifogadt ett af Hjortsberg upprättadt »ödmiukaste memorial», hvars original förvaras i Riksarkivet, och hvaraf här meddelas ett faksimile för att visa Hjortsbergs rätt prydliga handstil. I stället för de honom tillförsäkrade förmånerna af fria husrum i slottet och utfodringen af en häst, hvilka naturligtvis upphörde vid Gustaf III:s död, hade prinsen-regenten tillerkännt honom en penningersättning af 105 rdr 26 sk. och 8 rst. bko. Alla de i memorialet uppräknade pensionsbeloppen fick han af kunglig nåd behålla till sin död.