Sida:Personne Svenska teatern 6.djvu/165

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

hundratjugu ord 2 rdr bko per akt; 3:o för roller under hundratjugu ord 1 rdr bko för hvarje akt, i hvilken den spelande uppträder; för stumma roller utförda af aktörer eller aktriser utbetalades en à två rdr per akt. Första gången en roll spelades fördubblades arfvodet. Alla klädpenningar afskaffades och teaterkassan skulle ombestyra kostymeringen, dock skulle de klädpenningar, som fyra kvinnliga artister då uppburo, fortfarande till dem utgå mot förpliktelse att själfva bekosta sin kostymering. Åtta recetter fingo beviljas aktörsstaten under spelåret, en i hvarje månad under september—april, likväl skulle de genom äldre stadganden föreskrifna beneficerepresentationerna för teaterns och hofkapellets pensionskassor framgent bibehållas. Afdrag skedde för dagkostnader, beräknade till 272 rdr, auktorsandel, där sådan ägde rum, samt halfva beloppet af aftonens tjänstgöringspengar. Beträffande ansvarsbestämmelserna afskaffades arreststraffet helt och hållet och dessa inskränktes till böter eller i svårare fall till afskedande. Öfverstyrelsen anförtroddes åt en förste direktör samt tvenne departementschefer, en för den ekonomiska och en för den litterära och artistiska administrationen (till hvilken senare befattning Lars Hjortsberg var utsedd). — Svenska författares och kompositörers arfvoden skulle utbetalas i recettandelar vid ovillkorligt antagna arbeten: för helaftons opera, där intet tal med sången omväxlar, 1/10 af nettobehållningen för de tjugu första representationerna; för helaftons talpjäs på vers, komedier eller skådespel med sång, operor med tal eller operetter 1/10 af de femton och för en prosapjäs 1/10 af de