Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1821-01-02.djvu/3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

slutet af Januari. (Allgem. Zeit.) — Resande omtala mycket de särskilta förswars-anstalter, som skola widtagas å Neapolitanernes sida, och för hwilka Lord Wellingtons linier för Lissabon skola tjena till eftersyn. — I handelsbref från Neapel af den 28 Nov. yttras: "Dr krigsrykten och de oroande underrättelser wi fingo med sista post, hafwa gjort att wåra stats-räntor något fallit; få köpare infinna sig; också är det omöjligt att säga någon ting om wår cours, förr än nästa post kommit; krig eller icke krig bestämmer coursens stigande eller fall. — Enligt bref från åtskilliga orter har ett Sändebåd från ett stort Tyskt Hof rest, med ansenlig suite, till Schaumburg, med uppdrag att för en Prins af samma Hof till Gemål begära en af de älskwärda Prinsessorna af Anhalt-Schaumburg. (L. d. B. H.)


Göres härmed wetterligt, att WexelBanken efter wanligt bruk nu warder tillsluten ifrån den 2 Januarii, till den 24 derpå följande Februarii nästkommande år 1821. Och åligger det alla som hafwa Räkningar i WexelBanken, att enligt 27 Puncten i BancoOrdningen, inom d. 30 Januarii collationera deras Räkningar med wederbörande Kammererare derstädes, hwilka till den ändan alla för- och eftermiddagar äro uti Banken tillstädes. Innehafware af Private Personers Assignationer på WexelBanken tillåtas, att ifrån d. 1 Febr. desamma till inlösen aflemna, då alla deras Assignationer, hwilka sina Räkningar collationerat, och hafwa Avance i WexelBanken, blifwa godkände; men med de Assignanter, som en slik collationering uturaktlåtit, kommer hwad Assignationernes casserande angår, att förfaras jemlikt Bancoförfattningarne. Stockholm d. 30 Dec. 1820.


NOTIFICATIONER.

I Utter & C:s Boklåda emottages prenumeration med 2 R:dr B:co på HandelsTidningen för år 1821.

Auction.

Torsdagen d. 29 Mars nästinstund. år, från kl. 9 f. m., kommer för Kongl. Maj:ts och Kronans räkning uti ChefsCancelliet på Kongl. Skeppsholmen att försäljas åtskillige för Kronans behof oanwändbare och casserade Effecter, bestående af en Jagt, Trummor af Messing, en Nattcommod af Mahogny med stenskifwa, Hattar med Cordoner, Kapprockar, Tröjor, Wästar och Långbyxor af grått Wadmal, blå Jackor af Kläde med gult och hwitt Foder, Tröjor af Kypert och Canfas, Linnewästar, Långbyxor af Kläde och Lärft, Skor, Strumpor och Skjortor, Sidenhalsdukar, Dyn- och Pölöfwerdrag samt Bordtäcken af blå och röd Damast, Fenstergardiner och Wäggstycken af gult och rödt Taft, Sänggardiner af blått Taft, Filtar, Cattuns Sängstycken samt Madrassöfwerdrag af Parkum och Bolsterwar med mera, hwilka Effecter 2:ne dagar näst före Auctionen få beses, då Tygwaktaren Thelin efterfrågas uti Inventarie TygContoret på Skeppsholmen. Stockholm d. 12 Dec. 1820.

Concurs-Twister.

RådstuguRätten i Carlskrona har, genom offentelig Stämning, kallat afl. Kopparslagaren Johan Dahlens samtelige Creditorer, att före eller sednast kl. 12 å Måndagen d. 2 Julii 1821, sina fordringar i Laga ordning hos RådstuguRätten anmäla, styrka och bewaka, wid förlust af widare rätt och talan; som första gången kungöres.

Tredje gången kungöres, att Kongl. Maj:ts och Rikets Swea HofRätt, genom anslagna offenteliga Stämningar, inkallar nedannämnde Gäldenärers och gäldbundna Boens samteliga Borgenärer å efterskrifne dagar och år, neml. 1) f. d. LandsKamrerarens, Hr KammarRättsRådets Johan Diedric Croneborgs och hans Hustrus Fru Fredrica Wilhelmina, född von Plomgrens, d. 2, och 2) framl. Hr BergsRådets och Riddarens Baron Samuel Gustaf Hermelins, d. 6 Febr. 1821 att sina fordringar inför Kongl. HofRätten, wid upprop kl. 11 och innan 12 på dagen, jemlikt 16, 17 och 18 §§. i ConcursLagen angifwa och styrka, wid förlust af all talan i saken.

Genom Årsstämning, utfärdad d. 25 Jan. 1820, har Håbo HäradsRätt i Upland kallat alla dem, som förmena sig äga fordran i Boet efter afl. Rusthållaren Carl Gustaf Zetterbom uti Bålstad, YtterGrans Socken, att å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som i Häradet infaller först efter natt och år från den dag, då Stämningen utfärdades, deras fordringar wid talans förlust behörigen anmäla; hwilket tredje gången kungöres.

Att Swartlösa HäradsRätt, jemlikt 9 Cap. 2 §. i ConcursLagen, utfärdat offentelig Stämning å Borgenärerne uti afl. Handels- och SlöjdeFiscalen Peter Jonas Junbecks Sterbhus, att å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som näst efter natt och år ifrån d. 3 Maj 1820 infaller, deras fordringar inför HäradsRätten anmäla, wid förlust af widare rätt och talan; det warder härigenom tredje gången kungjordt.

Med anledning af 9 Cap. 2 §. ConcursLagen warda alla de, som förmena sig äga att fordra uti Boet efter afl. Notarien Per Falkert, härigenom kallade och stämde, att å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som näst efter natt och år ifrån den 3 Maj 1820 infaller med Swartlösa Härad i Stockholms Län, deras fordringar wid talans förlust lagligen anmäla; som tredje gången kungöres.

Sedan Inlands Fräkne Härads TingsRätt, genom Utslag d. 13 sistlidne Maj, bewiljat den af Hr Lieutenanten P. A. Tauson gjorde ansökning om Årsstämning å dess wådeligen omkomne Son Gustaf Tausons samtelige Borgenärer, så warda desse härigenom kallade, att å andra Rättegångsdagen af nästa års infallande laga SommarTing med ofwanberörde Härad sig på Tingstället Grohed infinna, för att, i enlighet med ConcursLagens föreskrift, sina fordringar anmäla; som tredje gången kungöres. Aröd d. 5. Junii 1820.