Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1821-01-02.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Till andra Rättegångsdagen af 1821 års Lagtima Ting i Malung och WesterDalarne, äro Lars Larssons och hans Hustru Karin Larsdotters på Gråheden, Lima Socken, samtelige Borgenärer, i anledning af Karin Larsdotters Boskillnadsansökning, genom offentelig Stämning inkallade, för att sina fordringar, wid förlust af all widare rätt och talan, i laga ordning bewaka och styrka; hwilket tredje gången kungöres.

Genom offentelig Stämning har Snefringe HäradsRätt kallat Bonden Anders Anderssons och hans Hustru Stina Ersdotters i Skäleby, Kolbäcks Socken, samtelige Borgenärer, att å andra Rättegångsdagen af 1821 års laga Winterting med berörde Härad, sina fordringar lagligen uppgifwa och styrka, wid betalningsrättens förlust; hwilket tredje gången kungöres.

Lagunda HäradsRätt har genom offentelig Stämning kallat afl. Kyrkoherden Olof Morells Borgenärer, att å WinterTinget 1821, andra Rättegångsdagen, de fordringar, de äga i bemälte Kyrkoherdes bo, enligt ConcursLagen bewaka.

Diverse Kungörelser.

Att den TobaksFabriks-Rörelse, som wi härstädes under firma af Erdmann & Ahlberg hittills idkadt, med denne dag upphört, och att jag O. M. Ahlberg hädanefter under eget namn och för egen räkning fortsätter densamma, incasserar och qwitterar alla förra Bolagets utestående fordringar, samt betalar dess skulder; få wi härmed, Författningarna likmätigt, första gången tillkännagifwa. Stockholm den 31 Dec. 1820.

J. F. Erdmann. O. M. Ahlberg.

Jemlikt Kongl. Förordningen d. 11 Maj 1774, warder härigenom tillkännagifwet, att Kongl. Maj:ts och Rikets Göta HofRätt denna dag, på ansökning, ställt till myndige år komne Friherren Gustaf Ludvig Fleming under hans Faders, Lieutenanten Friherre Johan Flemings målsmanskap. Jönköping den 8 Dec. 1820.

Under denna dag har Norra Wedbo HäradsRätt för misshushållning, ställt till myndige år komne Bonden Jan Jansson i Swartemålen under Förmyndareinseende af Bonden Peter Jansson i Rudu; hwilket till följe af Kongl. Förordningen d. 11 Maj 1774, härigenom kungöres första gången. Hullaryd Tingsställe d. 25 Nov. 1820.

Att till myndige år komne Drängen Magnus Jacobsson i Örsbo, Kisa Socken, blifwit af Kinda HäradsRätt, wid nu öfwerståndne HösteTing, stäld under Förmyndare-inseende af PappersFabrikören Jon Liljedahl Örnström, warder, till följe af Kgl. Förordningen d. 11 Maj 1774, härigenom allmänneligen kungjordt andra gången. Kisa Tingsställe d. 26 Oct. 1820.

Att Upsala RådhusRätt ställt Gårdsägaren Lars G. Broberg, som sjelf ej kan wårda gods sitt, under Förmynderskap af Orangeuren L. J. Laurell och Sadelmakaren L. J. Palmgren, warder härmed kungjordt tredje gången.

Enligt utfärdadt Protocollsutdrag af den 31 Oct. förlidet år 1820, har Wästra Härads TingsRätt ställt hemmansägande Bonden Johannes Jonasson i Norra Hetseryd och Hjemseryds Socken för misshushållning under sin Faders Rusthållaren i Norra Hetseryd Jonas Swenssons och sin Morbroders Hemmansägaren Swen Perssons i Elineberg Förmynderskap, och sådant uppå bemälte Johannes Jonassons eget friwilliga begifwande; hwilket till underdånig åtlydnad af Kongl. Kungörelsen d. 4 Maj 1774, härmed kungöres tredje gången.

Att BruksInspectoren Carl Gustaf Stanell på Crontorp, genom Wisnums HäradsRätts Utslag af d. 5 Sept. blifwit förordnad till Laga Förmyndare för Jacob Bengtsson och hans Hustru Annika Andersdotter i Hult af Wisnums Socken och Wärmland, warder härmed tredje gången kungjordt.

I anseende till snart förestående Bouppteckning efter afl. Deputeraden i TracteursSocieteten Jonas Hultman, anmodas alla som till Sterbhuset äro skyldige, eller der äga någon fordran, att sådant innan d. 16 nästk. Jan. derstädes anmäla; hwilket första gången kungöres. Stockholm d. 28 Dec. 1820.

Borgenärerne uti Lärftskramhandlanden Dan. Höglunds Concursmassa, behagade sammanträda Tisdagen d. 9 Jan. 1821, kl. 10 f. m. å Källaren Hamburger Börs i Jacobs Gränd, för att afgöra om försäljning af fasta och lösa Egendomen samt Warulagret, m. m. Stockholm d. 29 Dec. 1820.

Sysslomän.

Handlanden L. G. Krooks Borgenärer blifwa härmed kallade att antingen sjelfwe eller genom laga Ombud sig, till öfwerläggning och besluts-fattande, rörande de med dess Cession uppgifna tillgångarne, infinna å Stadskällaren härstädes, Onsdagen d. 18 Jan. nästk. år kl. 11 f. m. Och erinras, att de ej tillstädeskommande få åtnöjas med hwad af de närwarande beslutas. Westerås d. 18 Dec. 1820.

Eric Edlind. Fr. Langenberg.

Hr Lieutenanten G. Anrepps Hrr Borgenärer kallas att sammanträda å Gästgifwaregården i Mariestad d. 29 nästinstund. Jan., för att öfwerlägga och besluta om åtskilliga Massans angelägenheter. De frånwarande få åtnöjas med de tillstädeskommandes beslut. Den 22 Dec. 1820.

Som nödwändigheten fordrar att åtskillige wäckte frågor afgöras, äfwensom Instruction bör meddelas undertecknade, och öfwerenskommelser rörande Boets angelägenheter träffas, så behagade samtelige Hrr Creditorer uti Concursen efter afl. Comministern Widenmarck allmänt sammanträda den 31 nästk. Jan. kl. 2 e. m. å Selets Gästgifwaregård. Och få de frånwarande åtnöjas med de närwarandes beslut. Löfwånger d. 27 Nov. 1820.

Gode Män.

Hästs Masugns Bolag kallas till sammankomst i Hedemora Stad, på Gästgifwaregården, Fredagen den 2 Febr. 1821, för att öfwerlägga om Hyttans uppbyggande och Egendomens skötsel. De frånwarande få åtnöjas med de närwarandes beslut. Norberg d. 22 Nov. 1820.

På Embetets wägnar,
Abraham Hülphers.

Tryckt hos Olof Grahn.