Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1836-01-08.djvu/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

tillkallande blefvo flickan Sofia Lind samt lärgossarne räddade, hvaremot enkan Lind, efter tvenne dygns våldsamma plågor afled, och hennes svägerska ännu är illa sjuk, ehuru något bättre.

Misstanka om brottslighet föll genast på en här i staden boende piga, vid namn Christina Lundqvist; helst det snart utreddes, att paketet ankommit från Carlskrona under omslag till en i Ronneby boende person, Maria Petersson, som i ett särskilt anonymt bref var anmodad besörja paketets inkastning, det hon ock på god tro fullgjort; och stylen så väl i detta bref, som uti den biljett, hvilken åtföljde den förgiftade kakan, igenkändes vara Christina Lundqvists. Så snart rapport härom hitkom, blef denna qvinna genast häktad och förhörd. Hon förnekade i början ogerningen, men har i dag erkänt densamma. Och är anledningen dertill utredd vara följande:

Christina, som är 25 år gammal och haft tjenst i bättre hus härstades, har i 2:ne års tid stått i förtroligt fönhållande till en Skomakare gesäll vid namn Lundqvist, som lofvat henne äktenskap när han innevarande år blef mästare. Han fann likväl svårighet vid att fullborda detta löfte, i anseende till både hennes och hans egen fattigdom, och började derföre påtänka annat giftermål. Han fattade tycke för ofvanbemälte Sophia Lind i Ronneby, som skall äga någon förmögenhet och till hvilken han i så måtto stod i nära slägtskap, som hennes stjufmor var syster till hans mor; friade till henne och lemnade utan afseende sin förbindelse till Christina Lundqvist. Hans anbud antogs, med vilkor att han skulle upplösa, sitt förhållande med Christina, hvilket ock skedde i sistl. September månad, då Christina emellertid fann sig vara i hafvande tillstånd. Nedtryckt i sorg öfver hans trolöshet, afreste hon, vid slutet af Oktober, till sina slägtingar i Calmar Län, hvarest hon är barnfödd, men återkom hit i början af innevarande månad, då hon, hänförd af svartsjuka mot Sofia Lind, sannolikt lifvad af hoppet om Lundqvists återvinnande, hvartill han, genom fortfarande välvilja, skall gifvit anledning, och intagen af omsorg att söka rädda sig sjelf från vanära och elände, fattade beslutet att söka undanrödja Sofia genom förgiftning, hvartill den utväg valdes, som på ofvanberörde sätt utfördes.

Vid första förhöret sökte Christina genom ett kallt och fräckt förnekande bestrida alla anledningar till hennes brott, men sedan hon nu mera erkänt detsamma, visar hon en ånger och bedröfvelse, som gränsar till förtviflan. — Provincial-läkaren har obducerat enkan Linds döda kropp och laglig ransakning öfver händelsen kommer ofördröjligen att vid domstolen i orten företagas.

Jemväl har en annan ovanlig händelse timat i trakten af Ronneby kort före jul. En kringvandrande okänd qvinna ankom till ett torp på hemmanet Möljeryds ägor, sjuknade der och framfödde ett barn utan lif, hvarefter hon äfven sjelf afled. Det dröjde flere dagar innan begrafning kunde besörjas, helst stället var aflägse från kyrkan och prestgården; och under tiden inträffade, att det döda fostret, som var lagt på den döda modrens arm, blef bortstulet, utan att, oansedt den noggrannaste efterspaning, upphofsmannen till denna stöld kunnat upptäckas. Misstanka har likväl fallit, att densamma står i något förhållande, som framgent torde blifva upplyst, till ett annat i granskapet begånget brott, bestående deri, att en bonddotter, biträdd af sin moder, lagt sitt foster å lön utan att det kunnat tillrättaskaffas, hvarom ransakning vid Medelstads Härads-Rätt nyligen förevarit och för hvilket brott så väl modren som dottren äro häktade, mot hvilka misstanka uppstått att barnet, med lif framfödt, blifvit mördadt.

Natten mellan den 17 och 18 dennes hafva 3:ne personer, Torparne Sven Svensson och Ingemar Nilsson samt Sockneskräddaren Anders Håkansson, hvilka rusiga afreste från Ronneby, der de bevistat mantalsskrifningen, ihjälfrusit under hemresan, sannolikt derigenom, att de under kölden somnat och fått slag.

Upsala den 2 Januari. (Korr.-Art.) Vid anställd Skallgång å Håho Härads-allmänning den 29:de sistl. December blefvo 2:ne Varghonor skjutne, oaktadt det då inträffade svåra yrväder. En ibland Afjagningsmanskapet sårades vid samma tillfälle lindrigt i knäet af en förlupen rännkula, hvilket dock, vid skedd läkarebesigtning, befanns vara af ingen betydenhet.

= Professorn m. m. Doktor Isr. Hwassers för Uplands och Roslags Nation stiftade Premium har denna termin tillfallit Studeranden af berörde Nation Carl Rinman, för en historisk Original-afhandling.

Westerås den 4 Januari. (Korr.-Art.) Sedan början af sistl. December månad, har en remittent Nerffeber i Westerås varit gängse, men i allmänhet icke visat sig elakartad. 48 personer hafva sedan nämnde tid deruti insjuknat, ibland hvilka 6 äro tillfrisknade, 8 convalescenter och 2 döda.

Hudikswall den 28 December. Ortens Domare, Lagman Paul Norin, kommer att i slutet af nästa vecka afresa till Hufvudstaden, för att inlaga sin plats, som Ledamot uti den af Riksens Ständer äskade och af Kongl. Maj:t förordnade Kommitté för upprättandet af en Tablå öfver Nya Lagförslaget. Sällan åtnjöt en Embetsman uti den sfer han verkade, ett mera odeladt bifall, en innerligare, upprigtigare och tillika rättvisare hyllning af allmänna tänkesättet, än Herr Norin; och hvilken hyllning blifvit förvärfvad genom den lika sällsporda förtjensten, att förena en osviklig rättskaffenhet i vilja och handling med en verksam, anspråklös duglighet och med ett varmt, outtröttligt nit för utvecklingen af allt ädelt, sannt och godt i det allmänna och enskilta lifvet. Underkännande sin förmåga och älskande den mera obemärkta verksamheten, har han ogerna emotsett hvad som nu inträffar. Ortens allmänna saknad och deltagande beledsagar honom till hans nya bestämmelse, som härstädes sedan förlidne Maji månad varit känd, och således ingalunda ägt ringaste gemenskap med några uttryckta åsigter uti ett tillfällighets-Tal, såsom några Tidningsredaktioner velat insinuera. (G. W.)


Passagerare.

Helsingborg. Inpasserade: den 29 Dec., Handskmakaregesällen Enström; den 30: Handlanden Lund, Kongl. kammar-Junkaren och Husar-Löjtnanten von Bertouch. Utpasserade: den 27: Kongl. Legations-Sekreteraren Grevenkop Castenskiold, Artilleri-Officeraren Dinesen med Betjent; den 28: Bundtmakaren Klumke, Handskmakare-Gesällen Enström, Under-Löjtnant Boltenstern, Grosshandlaren Liedbäck; den 30: Kyparen Geisler, Polis-Gevaldigern Wiothé.


UTRIKES UNDEÄTRRTELSER.

England.

Engelska tidningar af den 19 Dec. meddela, utur Dublin Evening Mail, följande af H. K. H. Hertigen af Cumberland aflåtna svar å en från stora logen i Longford emottagen adress:

"Berlin den 12 Okt. 1835. M. Hrr! Frånvarande från min hemort vid Revyerne i Kalisch och Töplitz, var det först vid min hitkomst, som jag emottog adressen af den 17 Sept. från stora logen i Longford.

Jag skyndar således att derföre betyga Eder min uppriktiga tacksamhet, i det jag nu skriftligen försäkrar Eder, hvad, jag vid flera än ett tillfälle offentligen yttrat: att, ifrån den stund då jag emottog den höga befattningen af Stormästare för Orangemännen i det förenade Konungariket, är det min allvarliga föresats, att handla i enlighet med denna aktningsvärda korporations grundsatser, i hvilka, sedan min spädaste barndom, min vördade och högst saknade Fader, Georg III, uppfostrat mig, äfvensom alla sina barn, och hvilka jag omsorgsfullt inplantat hos min son.

Det förvånar mig icke att jag blifvit ett föremål för illviljan och misshaget hos fienderne till all god ordning och ett redligt förfarande; jag är beredd att uthärda allt; ty, såsom jag sagt, jag vill aldrig låta förmå mig att återtaga en bokstaf af våra principer, eller att ge anledning till stämplingar, dem jag vet icke äga annat syftemål än att omstörta staten, att förstöra qvarlefvorna af den sköna konstitution vi äga, och som utgjort vår stolthet och föremålet för hela Europas beundran.

Jag ber att få fästa alla mina Orange-bröders allvarliga uppmärksamhet på nödvändigheten att undvika all lag-öfverträdelse, ty ett motsatt förhållande skulle ge vapen i händerna åt våra fiender. Vi böra påminna oss, att vi äro till, för att upprätthålla och betrygga landets lagar; och icke att våldföra dem.

I kunnen lita derpå att jag åter skall intaga min befattning i Öfverhuset när Parlamentet sammanträder, i trotts af alla de hotelser, som framställas af motpartiet att göra mig modfälld. Orangemännen böra vara öfvertygade att jag förblifver dem tillgifven, samt trogen de principer, som lända till kyrkans, monarkiens och landets upprätthållande och försvar."

(Undertecknadt)
"Ernst, Stormästare."

Vid det uti Kettering, i Northamptonshire, hållna Parlaments-val, har den såkallade konservative kandidaten, Hr Maunsell, med 1841 röster blifvit utsedd till representant för norra delen af Grefskapet Northampton, i stället för afledne Lord Viscount Melton. — Hr Maunsells medtäflare, Hr Hanbury, erhöll endast 1247 röster. (Times.)

Frankrike.

Paris den 24. Dec. Uti Journal du Havre för den 19 dennes förekommer en artikel, deri bladet meddelar en uppsats på Franska marinens styrka, innefattande så väl de krigsskepp, hvilka för det närvarande äro i tjenstbart stånd, som de, hvilka befinna sig på varfven. De fartyg, som i anseende till sin ålder och bristfälliga skick, icke kunna begagnas i krig, äro från listan uteslutna. Uppsatsen lyder som följer:

Linieskepp i tjenstbart skick den 1 Jan. 1835:

Af första rangen, hörande till klassen af 120 kanons-skepp, med 142 kanoners bestyckning: Océan, Brest, under förbyggning; Majestueux, Toulon, erfordrar besigtning; Austerlitz, Brest, d:o; Wagram, d:o, d:o; Montebello, Toulon, tacklad; Souverain, d:o, i godt stånd; Trocadero, d:o; Commerce, Brest, erfordrar besigtning.

Af andra rangen, med 90 till 100 kanoner:

Jéna, Brest, upptacklad; Diadême, d:o, erfordrar besigtning; Duquesne, d:o, under reparation; Magnifique, d:o, i godt stånd; Santi Petri, d:o, upptacklad; Neptune, d:o, under förbyggning; Algésiras, d:o, upptacklad; Suffren, d:o, d:o; Jupiter, Cherbourg, upptacklad.

Af tredje och fjerde rangen, 74 kanoners skepp med 82 till 84 kanoners bestyckning: Breslaw, Toulon, i godt stånd; Nestor, d:o, upptacklad; Marengo, d:o, d:o; Trident, d:o, under reparation; Ville de Marseille, d:o, upptacklad; Scipion, d:o, upptacklad, i godt stånd; Alger, d:o, upptacklad, i godt stånd; Triton, d:o, upptacklad; Couronne, d:o, i godt stånd; Généreux, Cherbourg, d:o.

Rekapitulation: af första rangen, 8; af andra, 9; tredje och fjerde 10; inalles: 27, af hvilka 12 upptacklade.

Under byggnad den 1 Jan. 1835: Friedland, af första rangen, på varfvet i Cherbourg; Ville de Paris, i Rochefort; Louis XIV, d:o; le Tage, andra rangen, i Brest; l'Hercule, i Toulon, löper af stapeln 1836; Jemmapes, i Lorient; Fleurus, i Toulon; Ulm, i Rochefort; Dugay Trouin, i Lorient; Annibal, d:o; Turenne, i Rochefort; Henri IV, i Cherbourg; Navarin, i Toulon; Duguesclin, tredje rangen, i Rochefort; Bayard, i Lorient; Alexandre, d:o; Fontenoy, i Toulon; Achille, i Brest; Jnflexible, i Rochefort; Diomède, i Cherbourg; Hector, i Toulon; Sceptre, d:o; Castiglione, d:o.

Rekapitulation: Af första rangen 3; andra 13; tredje 10; inalles 26. Summa 53 krigsskepp.

Fregatter af första rangen, med 60 till 64 kanoners bestyckning: la Guerrière, i sjön; Minerve, d:o; Pallas, d:o: Surveillante, d:o; Iphigenie, d:o; Terpsichore, d:o; Independante, d:o; Dryade, d:o; Melpomène, d:o; Herminie, d:o; Didon, d:o; Belle-Poule, d:o; Amphitrite, d:o; Uranie, d:o; — Renommée, under byggnad; Sémillante, d:o; Andromaque, d:o; Forte, d:o; Persévérance, d:o; Vengeance, d:o; Entreprenante, d:o; Sémiramis, d:o; Duchesse d'Orleans, d:o.

Af andra rangen, med 54 kanoner: Amazone, i sjön; Calypso, d:o; Atalante, do; Andromède, d:o; la Vénus, d:o; Syrène, d:o; Arthémise, d:o; Poursuivante, under byggnad; Gloire, d:o; Cléopâtre, d:o; Némésis, d:o; Alceste, d:o; Sybille, d:o; Néréide, d:o; Niobé, d:o; Danaé, d:o; Zénobie, d:o; Pandore, d:o; Reine Blanche, d:o.

Af tredje rangen, 44 kanoner: Fiore, i sjön; Junon, d:o; Médée, d:o; Galathée, d:o; Constance, d:o; Proserpine, d:o; Armide, d:o; Bellone, d:o; Aurore, d:o; Hermione, d:o; Victoire, d:o; Thétis, d:o; Astrée, d:o; Magicienne, d:o; Pénélope, under byggnad: Erigone, d:o; Africaine, d:o; Jeanne d'Arc, d:o; Héliopolis, d:o; la Charte, d:o; Pomone, d:o.

Krigs-korvetter: Ariane, i sjön; Thisbé, d:o; Sapho, d:o; Boussole, d:o; Victorieuse, d:o; Arethuse, d:o; Cybèle, d:o; Creole, d:o; Brillante, d:o; Danaïde, d:o; Echo, d:o; Bayonnaise, d:o; Cérès, d:o; Orithie, d:o; Camille, d:o; Héroïne, d:o; Le Berceau, d:o; Sabine, d:o; Alcmène, d:o; Hébé, d:o; Circé, d:o: Triomphante, d:o; Favorite, d:o; Nayade, d:o; Blonde, d:o; Diligente, d:o; Cornélie, d:o; Eglé, d:o; Perle, d:o; Bergère, d:o.

Krigskorvetter under byggnad, med 32 kanoner och mörsare: Embuscade, Cornaline.

Krigsbriggar, med 20 till 22 kanoner och mörsare: Alacrity, Faucon, Alcibiade, Actéon, Voltigeur, Méléagre, Cassard, Palinure, Grenadier, Nisus, Hussard, Griffon, d'Assas, Oreste, Cygne, Alerte, Adonis, Ducouédie, Bisson. Lapeyrouse, Pylade.

Med 18 kanoner och mörsare: Cuirassier, Endymion, Dragon, Lancier.

Med 16 kanoner och mörsare: Abeille, Euryale, Zèbre, Rusé, Inconstant.

20 andra briggar af mindre bestyckning. Med ofvan uppräknade fartyg, och derutöfver särskilt upptagna bombarder-fartyg, kuttrar, loggertar, transportfartyg, ångbåtar, m. m. af mindre bestyckning, utgör

Franska marinens effektiva styrka i sjön: 279 fartyg
under byggnad: 72
Summa: 351 fartyg.
(Journ. des Déb..)

Äfven de denna morgon anlända utländska tidningar, gående från Hamburg till den 1 Jan., från Paris till den 26, och från London till den 25 Dec., innehålla inga underrättelser af större vigt. De meddela hufvudsakligen följande:

Frankrike.

Paris den 23 Dec. Moniteuren tillkännagifver, att Konungen i går erhållit en skrifvelse från Hertigen af Orleans, med underrättelse om dess ankomst till Toulon den 19 dennes. Prinsen undergår karantän om bord å linieskeppet Montebello, och lärer icke förrän den 25 kunna anträda resan till Paris. H. K. H. hade, uti Mostaganem, varit något opasslig, till följe af fälttågets besvärligheter och den oblida årstiden, men är nu fullkomligt återställd. Krigs-Ministern har ifrån Marskalk Clauzel emottagit en utförlig rapport om de talrika och lysande drabbningar vår krigshär levererat under detta fälttåg af endast 20 dagar. Vi åtnöje oss att nu anföra, att både manskap och befäl värdigt försvarat äran af Franska namnet.

Det förljudes att vår General-Konsul Hr Durand definitift blifvit återkallad från Warschau. Han skall för öfrigt, såsom man förmenar, enligt Kejserl. Regeringens önskan, redan före detta hafva afrest.

(Hamb. Corresp.)

Dito den 24 Dec. Förledne gårdagsafton var stor emottagning hos DD. MM. Konungen och Drottningen, der Österrikiska och Engelska Ambassadörerna, samt Belgiska, Preussiska, Svenska, Danska och Portugisiska Ministrarne, flere Marskalkar, Pärer och andra utmärktare personer, äfvensom ett stort antal fruntimmer och främlingar, hade infunnit sig.

Den 25. Dec. De Deputerade äro sammankallade till den 28:de dennes, för att genom lottning utvälja den stora deputationen, som vid kamrarnes öppnande, påföljande dag, skall emottaga Konungen. Lagstiftnings-förhandlingarne skola begynna den 30 eller 31. Pärs-kammaren lärer genast, första dagen, utse Adress-komitén. Vid Pärs-domstolens sammanträde i går, slutades debatterne i afseende på den andra kategorien af April-processen, och öfverläggningarne rörande utslagat komma att taga sin början.

Enligt bref från Toulon, skall Abd-el-Kader, innan han med sina troppar lemnade Mascara, ha förklarat sig vilja underkasta sig Franska Regeringen; men de vilkor han betingat sig synas oantagliga. (B. H.)

England.

London den 23 Dec. Sir G. Shee afgick i förrgår såsom Konungens sändebud vid Nederländska hofvet, lill Boulogne. Sir Edward Disbrowes utnämning till denna post synes icke bekräfta sig. — Nuvarande Engelska Ministerns i Stockholm, Herr Duncan Blighs giftermål med Herr T. Gisbornes dotter, firades förleden Lördag. — Det härstädes utspridda rykte om underhandlingar emellan Lord Melbourne och Lorderne