Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1836-01-08.djvu/3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Stanley och Richmond, har, till följe af the Courriers bestämda motsägelse, förlorat allt förtroende.

(B. H.)

Spanien.

Pariser Tidningar af den 25 December innehålla nyheter från Madrid gående till den 17:de. Ministèrförändringen hade ännu ej ägt rum, men man anser den såsom trolig. — Farhågor hade uppstått i Madrid i anledning af Carlist-Chefen el Serradors framryckande mot Castilien. Det troddes att han ankommit till Guadalajarra, hvilket föranledde Militär-Autoriteterne att ditsända en betydlig styrka.

(Journ. des Déb.)

Underrättelserna från Spanska gränsen och Barcelona äro af föga vigt. Om man får sätta tro till dem från sistnämnde stad, så rensar Mina fullkomligt Catalonien från de Carlist-band, som nyligen ströfvade deromkring. — St. Sebastian hotades icke mera af Carlisterne; de synas ha afstått från sin afsigt att åter börja belägringen. Don Carlos och Don Sebastian befinna sig alltjemt i Onate. — General Evans sysselsätter sig med befästandet af Salvatierra.

Rörande rådplägningarne emellan Drottningens Generaler erfar man följande: Generalerne Cordova och Evans hade redan den 8 Dec. ankommit till Burgos, för att der invänta Krigs-Ministern och Hr Alava. De senare ankommo den 11, och konferenserne börjades genast. Därefter afreste General Alava till Santander, för att öfver St. Sebastian afgå till Paris. Evans och Cordova begåfvo sig till Vittoria, der 20 till 30,000 man sammandrogos. Engelska Armé-Corpsen består af 6000 man. (B. H.)

Preussen.

Berlin den 28 Dec. Man börjar härstädes åter omtala flera förändringar, som, under loppet af nästa år, torde äga rum, dels inom embetsverken, dels inom provincial-styrelsen, och hvilka flere högre embetsmäns hitkomst gifvit anledning omtala.

I förrgår hafva tillfredsställande bref inträffat från St. Petersburg. H. Maj:t Kejsarinnans resa till Polen och Tyskland hade för Dess helsotillstånd varit af bästa inflytande. (Hamb. Corr.

Dito d. 29 Dec. H. M. Konungen har till Ridare af Dess Svarta ÖrnsOrden utnämnt H. M. Konung Anton af Sachsen, samt dertill hämtat anledning af Dess i förrgår tillryggalagda. 80 års ålder. (B. H.)

Österrike.

Bref från Wien af d. 24 Dec. meddela följande: H. M. Kejsarens helsa stadgar sig allt mera, som bäst bevises af Dess ovanliga rörlighet och liflighet. Man gör denna anmärkning till följe så väl af H. Maj:ts sätt att vara uti Dess Familje-krets, som vid Hofceremonier, vid Dess promenader, jagter och andra tillfällen, hvarest Hans Maj:ts personliga närvaro sällan plägar uteblifva. I går var stor emottagning hos H. Maj:t Kejsarinnan, hvarvid i synnerhet ett stort antal Damer hade infunnit sig. (Hamb. Corr.)

Holland.

Haag d. 29 Dec. I går antog General-Staternes första Kammare lagförslaget rörande uppbådandet af Milisen. (B. H.)

Hannover.

Under d. 17 Dec. skrifves derifrån, att underrättelsen om en föregifven negociation emellan Hertig Carl af Brunswig och Hr Humboldt, i Paris, rörande Hertigens thronafsägelse, saknar all grund. Nuvarande Hertigliga Regeringen i Brunswig är redan af alla magter erkänd, och erfordrar, för sitt bestånd, ingen sådan afsägelse. (B. H.)


NEKROLOG.

(Insändt.)

Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses...
l'espace d'un matin.
Malherbe.

Intet är mindre sällsynt än öppnandet af dödens hvilorum, städse tillreds att emottaga utvandrare från de lefvandes boningar; intet är likväl mera egnadt att uppväcka djup rörelse hos dem, som sjelfve afbida naturens dom, verkställande den obevekligaste af alla lagar, förgänglighetens. Det är denna lag, som bjuder det Närvarande att icke vara, och som i samma stund förbinder det dunstlikt Förflutna, med ett omätligt Tillkommande. Minnet bemästrar sig det förra, inbillnings-kraften det senare; och båda kunna ej annat än öka, stärka, förhöja hos oss som äro, känslan af våra pligter emot dem som varit hafva.

Dessa betraktelser äro allmänna, det är sannt; de tillhöra icke ensamt någon särskilt, märkligare händelse. Men huru mycket mera rörande blifver ej deras tillämpning, om dödens krossande slag, likt thordönets, varit ej mindre ögonblickligt än oväntadt; om, afvikande från Ödets vanligare rigtning, det i första rummet träffat ungdomen, friskheten, behagen, omgärdade af allt som kan göra lifvet önskvärdt, af yttre glans och inre glädje. Djupt skakande har ock verkan varit af den oförberedt emottagna underrättelsen om Fru Grefvinnan Sprengtportens brådhastiga död. Den har väckt ett uppriktigt och allmänt deltagande, från och med Samhällets Högste och Ypperste, ända till alla klasser af medborgare. Vi säge, i ordets noggranna bemärkelse, de Högste, och Ypperste; ty äfven De hafva emottagit sorgetidningen med den lifliga rörelse, med den ömma afsaknad, som alstrats af långvariga förbindelser, af i arf gången högaktning, samt — vi våge tillägga det — af en ädelt nedlåtande vänskap.

Ulrica Wilhelmina Sprengtporten, med eget namn Brahe, föddes den 1 Juni 1808 af framledne En af Rikets Herrar m. m. Herr Grefve Magnus Fredrik Brahe, samt dess eflerlemnade Maka, Fru Grefvinnan Aurora Brahe, född Koskull. — Hon gifte sig den 26 Juni 1825 med nuvarande Öfver-Ståthållaren m. m. Herr Friherre Jakob Wilhelm Sprengtporten. Detta hittills afundsvärdt lyckliga äktenskap har varit välsignadt med sex barn, tvenne söner och fyra döttrar, af hvilka fyra, nemligen en son och trenne döttrar, ännu lefva. Bland dessa insjuknade tvenne, sonen och den andra af döttrarna, i scharlakans-feber den 28 sistledne December; och Hon, som på sig ympat döden under utöfningen af qvinnans högsta bestämmelse, i uppfyllandet af moders-kärlekens pligter, — Hon sjuknade sjelf natten emellan den 2 och 3 Januari. Detta sjukdoms-tillstånd fortfor lindrigt den 3, och med skenbar förbättring under förmiddagen den 4. Men samma dag, middagstiden, antog sjukdomen en svårare egenskap, som, allt hastigare förvärrad, slutade med döden, kl. 3/4 till 11 på aftonen.

Hennes korta lefnadslopp, lugnt och anspråkslöst såsom Hon, må ock endast med några få drag tecknas.

Tidigt emottog hon, under sin vördnadsvärda moders ömma och nära handledning, arfvet af en naturlig och mild värdighet, af det ljusa, obemängda förstånd, som en omsorgsfull uppfostran utvecklade, af den ädelhet, som är själens, af den godhet, som är hjertats. Sistnämnda egenskap, som ej fördunklade de öfriga, men stod främst ibland dem, var ett med hennes karakter så införlifvadt grunddrag, att det liksom elektriskt meddelade sig åt hvem hon nalkades; och fremlingen trodde icke endast, han visste sig känna henne, blott han några få ögonblick hunnit betrakta det innerligt goda, det ädelt enkla, som hela denna varelse återspeglade. Många voro ock i tillfälle att göra denna erfarenhet. Genom sitt giftermål med Stadens högste Styresman, kom hon småningom i förhållanden till snart sagdt alla klasser af Stockholms talrika invånare; och i det gästfria hus, hvars prydnad hon var, emottog hon dem alla med den öppna, sanna förbindlighet, som icke är ensamt frukten af en fulländad verlds-bildning, ty äfven denna skulle förgäfves sträfva derefter, om den ej tillika vore ett uttryck af hjertats godhet. — För öfrigt framflöt hennes lif i en kedja af oskyldiga fröjder, och främst däribland, i det kära och derföre lätta uppfyllandet af Dotterns, Makans, Moderns och Systerns pligter, ej mindre erkänsamt återgäldade af Mor, Make, Barn, Syskon och Fränder. Hon ägnade sig åt kärleken, vänskapen, välgörenheten; och belönades med den husliga sällhet, som det låg i sjelfva hennes väsende att ömsom skapa och njuta.

Hennes beklagliga frånfälle har spridt hemsk bestörtning och djupaste sorg inom flere aktningsvärda och ansedda slägter. Må för dessa, må helst för de henne närmast kära, den vigtiga sanning få gälla såsom en tröst, att renare själ än aldrig återvändt till sitt ursprung, till ljusets och sällhetens eviga rymder.

L.

Uppå de vid den 1058:de af det Kongl. Svenska Numer-Lotteriet den 16 December skedde Dragning utkomna Numror: 15, 34, 73, 88 och 75, äro följande Vinster utfallna nemligen:

1001 Enkla Utdrag.
80 Bestämda dito.
445 Amber.
8 Terner.
Af dessa Vinster hafva i Stockholm utfallit:
27 Amber Kontoret N:o 1.
11 2.
11 3.
11 4.
11 5.
11 6.
11 7.
11 8.
11 9.
11 10.
11 12.
11 13.
11 18.
11 27.
11 30.
11 32.
11 33.
11 34.
11 40.
11 141.
11 142.
11 143.
11 146.
I Landsorterna utfallna Vinster:
Malmö 8 Amber Kontoret N:o 42.
Borås 4 43.
Jönköping 7 44.
Ystad 7 46.
Götheborg 15 47.
Hedemora 4 48.
Mariestad 3 49.
Westerås 5 52.
Gefle 6 57.
Carlstad 2 59.
Lidköping 3 60.
Lund 5 70.
Helsingborg 9 71.
Engelholm 1 72.
Christianstad 8 73.
Carlshamn 1 Tern, 16 74.
Westervik 2 77.
Eskilstuna 5 78.
Wadstena 3 79.
Kongsbacka 3 80.
Sundsvall 3 84.
Skenninge 1 89.
Nyköping 3 90.
Södertelje 1 92.
Halmstad 1 Tern, 4 94.
Fahlun 1 Tern, 16 96.
Alingsås 3 99.
Wenersborg 1 100.
Upsala 2 102.
Svenljunga 2 104.
Wexiö 3 105.
Linköping 3 107.
Linköping 1 108.
Sölfvitsborg 1 110.
Sköfde 1 112.
Söderköping 2 132.
Askersund 2 133.
Nora 1 Tern, 7 136.
Norrköping 1 Tern 15 137.
Runneby 1 138.
Säther 3 139.
Carlskrona 8 140.

Upsala Lyceum.

Vid denna läro-inrättning mottages nästkommande Vår-Termin ynglingar vid 13 års ålder eller derutöfver. Läro-kursen är beräknad för 4 år, hvarefter fullständig Student-Examen bör med säkerhet kunna tagas. Undervisningstiden kan blifva kortare, om ynglingarne äga vid mottagandet större kunskaper än som för inträdet erfordras. Samma läroämnen föredragas, som vid Rikets Gymnasier, men flere lärotimmar egnas åt de lefvande språken, mindre tid deremot åt Theologi och Philosophi. Från läsning af Grekiska och Hebreiska språken lemnas befrielse åt dem, hvilkas föräldrar sådant åstunda. Vid hvarje termins slut erhålla lärjungarne bestämd anvisning för läsning under mellantermin, så att denna tid ändamålsenligare användes, än eljest vanligen sker; likaledes utdelas åt hvar och en fullständiga betyg öfver uppförande, flit och kunskaper; dessa betyg upptaga tillika hufvudsummorna af alla lärjungarnes erhållna vitsord, hvaraf föräldrarne kunna inhämta icke endast sina egna söners ståndpunkt, i förhållande till deras kamrater, utan ock huru lärarne lyckats i sina bemödanden att åstadkomma och bibehålla sedlighet och flit samt bereda ökade kunskaper. I dessa hänseenden vittna i synnerhet de senare terminernas utfärdade betyg fördelaktigt för inrättningen, äfvensom de dels fullt godkännande, dels hedrande betyg, hvilka med högst få undantag i Student-Examen meddelats åt dem, som fullständigt genomgått Lyceum. För dem, som ej äga tillräckliga kunskaper för intagning, äfvensom för yngre gossar, är tillfälle beredt till särskild förberedande undervisning i en Skola, som står under Förste Lärarens omedelbara uppsigt. Undervisnings-afgiften i Lyceum är 25 R:dr B:ko i terminen. De, som önska inträde, böra infinna sig i Upsala den 16 Febr. för att undergå examen, försedde med kunskapsbetyg antingen från det läroverk, der de njutit undervisning, eller af enskild lärare, om de icke begagnat undervisning vid de allmänna läroverken. Upsala den 24 December 1836.


Respektive Hrr Interessenter i Johannisborgs Koboltverk, behagade sammanträda till Allmän Bolagsstämma Lördagen den 12 nästk. Mars, kl. 10 f. m., uti Kongl. Bergs-Collegium. Stockholm d. 30 Dec. 1835.


Uti Upsala Landt-Ränteri hafva följande medel blifvit deponerade: 1825 den 9 Mars genom Assessor Lychou uttagne böter för felande uppgift till 1815 års Mantalsskrifning, 20 R:dr; den 13 Julii samma år. Hr Lagman af Klinteberg, böter enligt Kongl. Svea Hof-Rätts Utslag den 20 Junii 1825, 6 R:dr 32 sk.; och den 25 Oktober samma år, P. G. Marelius, en rest på en köpeskilling, 9 R:dr 15 sk. 3 r:st. Och som dessa depositionsmedel äro 10 år gamla; alltså och i följd af Kongl. Maj:ts Nådiga Förordnande, samt Kongl. Maj:ts och Rikets Stats-Kontors derpå grundade skrifvelse af den 29 Oktober 1828, varda vederbörande erinrade, att inom natt och år härefter sig härstädes anmäla och styrka sin äganderätt till de nedsatte medlen, hvilka i annor händelse insändas lill Kongl. Stats-Kontoret, der den eller de, som af gällande orsaker lemnat den utsatte tiden obegagnad, derefter må sig anmäla och sine anspråk gällande göra. Upsala Slott i Lands-Kontoret den 8 December 1835.

På Landshöfdinge-Embetets vägnar,
J. A. Carlson.
A. Wistrand.

Sedan Förvaltaren af Dalkarlsbergs Grufvor med tillhörande Egendomar i Nora Socken och Bergslag, Hr Geschvornen P. Hinnerson, denna sin befattning uppsagt, och tjensten sålunda blifver ledig att tillträda d. 1 Januari 1837, med åtföljande lönevillkor som, oberäknadt Boställe, fritt brukadt och underhållit, komma att uppgå till omkring 2000 R:dr B:ko om året; äga hugade sökande att, under nedanstående adress, inom medlet af nästa Februari månad, till undertecknad Grufvebolagets Ombudsman, med sine Ansökningar inkomma, hvarvid böra vara fogade så väl Betyg öfver god frejd och god insigt i Grufvehushållning och Bokhålleri, som äfven Borgen af 2:ne vederhäftige män, för en summa af 3000 R:dr B:ko utaf de medel, hvilka kunna komma att Sökanden anförtros. Ramundeboda och Ölsboda d. 24 Dec. 1835.

J. Strokirk

Notifikationer.

STÄMNINGAR OCH KALLELSER.

= Utdrag af Intecknings-Protokollet den 16 Maj 1835. = = = = = = = = = =

Resolverades:

Det skola genom anslag å Rättens dörr och Kungörelse, som genom Måns Peterssons försorg, bör trenne gånger i Sveriges Stats-Tidning införas, de inteckningshafvare, som antingen alldeles icke eller endast till någon del fått sina inteckningar utur köpeskillingen för ifrågavarande 1/4:dels mantal N:o 1, Gräppås, guldne, kallas och föreläggas att å första Rättegångsdagen af det Ting som i Häradet först infaller sedan en månad från sista Kungörelsedagen förflutit hos Domstolen anmäla, huruvida emot deras Intekningars dödande, kan vara något att påminna; viljande Härads-Rätten, ehvad inteckningshafvare då begagna rättigheten att varda hörde eller icke och jemväl utan hinder deraf att Originalintekningshandlingarne icke uppvisas, angående Intekningshandlingarnes dödande sig utlåta. Ut supra.

På Härads-Rättens vägnar,
Th. Gradman.

= Uppå den af Hr Hofkamereraren Johan David Wibom och Hr Handelsmannen Carl Zacharias Tits, såsom nu varande ägare till Brollsta och Ådra Säterier med tillhörigheter i Garn Socken, gjorde ansökning, och enär de med Konungens Befallningshafvandes liqvidation af den 14 Maj 1831 visat, att den å Utmätnings-Auktion den 30 Januari 1830, utaf nu mera aflidne Hr Öfverste Kammarjunkaren, Kommendören och Riddaren, Friherre Alexander Rudbeck utfäste och erlagde köpeskilling för ofvannämnde Egendom, 33,400 Rdr Banko icke lemnas någon tillgäng till gäldande af de inteckningar, som af Långhundra Härads-Rätt blifvit den 15 Maj 1827 meddelade åt Läderhandlaren Olof Dahlin för två af Qvartermästaren Ireneus Rendahl den 14 i samma månad uthändigade skuldsedlar på 3000 Rdr B:ko hvardera, hvilka skuldsedlar vid ofvannämde liqvidationstillfälle, efter transport innehafts den ena af Handlanden C. C. Holmberg och den andra af Grosshandlaren Ulff; varder innehafvarne af förenämnde två åt Läderhandlaren Dahlin den 15 Maj 1827 af Långhundra Härads-Rätt meddelde inteckningar uti Brollsta och Ådra Säterier enligt Qvartermästaren Rendahls uthändigade två Reverser på 3000 Rdr B:ko hvardera, för hvilka ingen tillgång blifvit af den på Utmätnings-Auktion den 30 Januari 1830 utfäste köpeskilling för Brollsta och Ådra, m. m., härigenom kallade och förelagde att vid det Ting, som först infaller, sedan en månad, ifrån det denna kallelse är tredje gången i Stats-Tidningen införd, förflutit, hos Härads-Rätten anmäla, huruvida emot förenämnde deras inteckningars dödande kan vara något att påminna, och det vid äfventyr, att Härads-Rätten då meddelar utlåtande, angående inteckningarnes dödande, ehvad intekningshafvarne begagna rättigheten att varda hörde eller icke, och jemväl utan hinder deraf, att