Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1836-01-14.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Westerbottens Kongl. Fält-Jägare-Regemente Nils Jakob Widmark, genom beslut vid Urtima Ting denne dag, forordnat om Borgenärernas kallande till inställelse före kl. 7 på aftonen, vid Urtima Ting härstädes den 14 Juni 1836, så varder sådant härigenom, med erinran om föreskrifterne i Konkurs-Lagen af den 12 Mars 1830, till allmän kännedom kungjordt. Tingsstället Nybyn den 14 December 1835.

= Uppå ansökning af vederbörande Förmyndare för Herr Johan Albert Salomon Åberg, hvars Broder, Brukspatronen Herrman Theodor Åberg, aflidit uti Zurich i Schweitz den 3 September 1834, och Likmätigt 9 Kap, 134 §. af Konkurs-Lagen den 12 Mars 1830, har Ugglebo och Hamrånge Tingslags Härads-Rätt, genom beslut, den 31 Oktober 1835 kallat. och förelagt bemälte Brukspatrons samtelige Borgenärer, att före klockan Sju på aftonen å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som näst natt och år från sistnämnde dag i Tingslaget infaller, skriftligen eller muntligen angifva sine fordringar uti aflidne Brukspatronen Åbergs Bo, vid talans förlust; som härigenom kungöres.

=Bro och Wätö Skeppslags Tings-Rätt, genom den 3 Nov. 1835 beviljad offentlig stämning, kallar, i årsproklama afseende, Borgenärerne i aflidne Bruks-Inspektoren Mårten Wallins Bo, att, sina fordringar i samma Bo hos Tings-Rätten, vid förlust af allt betalningsanspråk, uppgifva eller anmäla, sist innan timslaget sju på aftonen, å natt och år efter sedan stämningen beviljades, i Skeppslaget först infallande Lagtima Tings andra Rättegångsdag; hvilket härmed kungöres första gången.

= Norra och Södra Tjusts Häraders Rätt, kallar afl. Garfvaren Gustaf Brunbergs från Harg samtlige Borgenärer, att, på sätt Konkurs-Lagen föreskrifver, vid talans förlust, bevaka sine fordringar i Brunbergs Bo, å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som med nämnde Härader, i Gamlebyköping infaller näst efter 6 månader från den 12 Okt. 1835.

= Sundals Härads-Rätt kallar härigenom aflidne Bryngel Arfvidssons Borgenärer att å andra Rättegångsdagen af nämnde Härads nästa Lagtima Vinter-Ting, sina fordringar före kl. 7 om aftonen bevaka och styrka, på sätt Konkurslagen föreskrifver, vid förlust af vidare talan. Wenersborg och Berg den 28 December 1835.

På Domare-Embetets vägnar,
G. A. Montén.

= Die resp auf der Insel Rügen und in Neu-Vorpommern gebohrenen Johann Ernst Friedrich Behm, imgleichen Joachim Ahrah. Siewert und Michael Christoph Siewert, welche resp. vor einigen zwanzig Jahren und vor einigen dreissig Jahren von Stralsund aus weg und zur See gegangen seyn sollen, oder deren Leibeserben, werden hierdurch vorgeladen, sich bis zum 4ten Juli k. J. hieselbst zu melden und zu legitimiren, widrigenfalls sie alsdenn für todt werden erklärt und ihr unter Curatel-Verwaltung hieselbst stehendes Vermögen ihren Geschwistern und Geschwisterkindern wird zugesprochen werden.

Bergen, den 2ten October 1835.

Königlich Preussisches Kreisgericht daselbst.
Sommer.

FÖRMYNDARE-FÖRORDNANDEN.

= Att Åkerbo Härads-Rätt genom beslut af den 9 Dec. 1835, efter derom gjord begäran af Bataljons-Adjutanten vid Westmanlands Regemente R. L. Hjertstedt, ställt honom under förmyndareinseende af hans Modersbroder Hr Löjtnanten B. G. v. Hauswolff, det varder härmedelst kungjordt första gången.

= Att Linköpings Rådhus-Rätt genom beslut denne dag, ställt förre Fabrikanten Nathanael Falkert under förmynderskap af Handlanden B. L. Schambertz; det varda Författningarna likmätigt härigenom kungjordt. Linköpings Rådhus den 7 December 1835.

= Att Wagnsbro Härads-Rätt, genom beslut den 26 nästlidne November ställt Bonden Lars Jansson i Hebo, på egen begäran, under dess Broders Kyrkovärden Jan Janssons i Norr Gerdsbo Förmyndare-inseende, sådant varder, jemlikt Kongl Förordningen den 11 Maj 1774, härigenom kungjordt.

= Genom beslut denne dag, är, uppå Gardisten vid Kongl. Lif-Gardet till Häst Carl Petter Holmbergs egen begäran, Hr Assessoren Johan Christian Möllersten förordnad att, såsom God Man, under Förmyndareansvar, bemälde Holmbergs angelägenheter vårda och ombesörja; hvilket, jemlikt Kongl. Förordningen den 11 Maj 1774, härmed kungöres. Stockholms Slads Justitiæ-Kollegium och Förmyndare-Kammare den 22 December 1835.

= Genom beslut denna dag, är extra Packhuskarlen Anders Lindström förklarad omyndig, samt Klensmedsmästaren Johan Löfvendahl förordnad till Lindströms förmyndare; hvilket, i enlighet med Kongl. förordningen den 11 Maj 1774, härmed kungöres. Stockholms Stads Justitiæ-Kollegium och Förmyndare Kammaren den 22 December 1835.

LAGFARTS ÄRENDER

= Transsumt af Lagfarts-Protokollet, hållet å Upsala Rådhus den 9 November 1835.

S. D. Hos Rådstugu-Rätten anhöll Skräddare-Mästaren Erik Eriksson om Lagfart å Gårdarne N:s 9 och 10, i Qvarteret Svan och Svartbäcks-Roten, på grund af ett så lydande Salubref — — — — — — — — —

Efter uppläsandet häraf, tillkännagafs det, uppstå fråga, att de handlingar, som bestyrkte aflidne Rådmannen J. E. Lindroths och hans efterlemnade Enkas åtkomst till ifrågavarande Gårdarne, icke kunnat tillrättaskaffas; Men Skräddaremästaren Eriksson hemställde, om icke enär uti Instrumenten öfver de, ej mindre efter Rådmannen Linroth, än hans Enka förrättade Bouppteckningar, ifrågavarande Egendomarne voro upptagne såsom dem tillhörige, samt de dessutom i en lång tidsföljd, af emellan 30 och 40 år, Egendomarne oklandrat besutit, sådant allt kunde vara nog till undanrödjande af hinder för den nu sökte Lagfarten. Rådstugu-Rätten pröfvade skäligt, att, med afseende på hvad sålunda förekommit, emot köpeskillingen, Sju Tusende Tio Riksdaler Banko, bevilja Skräddaremästaren Erik Eriksson å de på ofri eller Stadens grund belägna Gårdarne, N:s 9 och 10, i Qvarteret Svan och Svartbäcks-Roten, uppbud första gängen; dock bör, innan tredje uppbudet kan meddelas genom detta Protokolls införande trenne gånger i Sveriges Stats-Tidning kungöras, om den sökte Lagfarten; derefter den, som tilltror sig äga anledning att Lagfarten klandra, åligger, att, inom fyra månader ifrån det kungörandet sista gången skett, sin klandertalan hos Rådstugu-Rätten, genom Stämning anhängig göra, vid påföljd, att eljest tredje uppbudet hinderlöst varder beviljadt, År och dag, som ofvan.

På Rådstugu-Rättens vägnar,
W. L. Lundberg.

= Utdrag af Inteknings-Protokollet, fördt vid Rådhus-Rätten i Kongelf den 23 Nov. 1835.

§. 1. Sedan Handlanden Hr J. D. Palmgren, enligt Köpebref den 21 sistl. Oktober, hvarå första uppbudet följt den 16 i denna månad, utaf Koopverdie-Skepparen A. Strömbeck köpt fjorton stycken, utom bäcken på Stadens gamla gärde belägne åkrar, dem Strömbeck å offentlig Auktion den 14 November 1831 inropat från Handlanden Benkt Carlssons Konkursmassa, anhåller nu Palmgren om dödande af de inteckningar, som uti samma åkrar beviljade blifvit, före den tid Carlsson dess egendom till sine samtlige Borgenärers förnöjande afstått, och hvilka ännu icke af Rådhus-Rätten blifvit dödade, samt inlemnade i sådant ändamål, dels ene Sysslomannen Hr Rådmannen, Landsfiskalen Casimir Rooths qvitto den 28 November 1831 derom, att Strömbeck erlagt den vid Auktionen bestämda köpeskilling, och dels Gravationsbevis af den 14 i nyssnämnde månad och år, öfver all Handlanden Carlssons här i Staden ägande fastighet, som till dennes Borgenärers förnöjande blifvit öfverlåten; af hvilket senare inhämtas, att endast tvänne uti berörde fastighet fastställda inteckningar, nemligen den Öfverskulten J. A. Dahlberg under den 10 September 1827 erhållit, till säkerhet för 380 R:dr 36 sk., och den Enkefru Carlsson i Götheborg den 30 Januari 1830 blifvit beviljad för 261 R:dr, allt Riksgäldssedlar, uti tjugu stycken å Stadens gamla gärde belägna åkrar, sedan de öfrige, jemlikt samma bevis, deri befintlige inteckningar redan den 16 dennes blifvit af denne Rätt kraftlöse förklarade; och

Resolverades:

Att genom anslag å Rättens dörr och Kungörelse, hvilken genom Sökandens försorg bör trenne gånger i Allmänna Tidningarne införas, kalla och förelägga bemälte Inteckningshafvare, att inom en månad från den dag, kungörelsen i Tidningarne sista gången finnes införd, hos Rådhus-Rätten anmäla, huruvida mot deras inteckningars dödande kan vara något att påminna; viljande Rådhus-Rätten, ehvad inteckningshafvare då begagna rättigheten att varda hörde, eller icke, och jemväl utan hinder deraf, att Original-Inteckningshandlingarne icke uppvisas, på Sökandens ytterligare skeende anmälan, angående inteckningarnes dödande, sig utlåta. Som ofvan.

På Rådhus-Rättens vägnar,
Jon. Rohdin.

TESTAMENTS- OCH ARFS-ANGELÄGENHETER.

= Backstugusittaren Pehr Swensson på Kullen vid Ambjörntorp, uti Algutstorps socken och Kullings Härrd, afled den 1 Maj 1834, och dess hustru Anna Andersdotter den 25 sistl. dennes. Om hustruns son lefver, eller andra arfvingar skulle finnas, utom dem, som redan äro kände, så äga de att inom laga tid anmäla sig hos undertecknad, hvars adress är Alingsås, Alugstorp och Enet. Enet d. 29 Dec. 1835.

Hans Gunnarsson.

= Genom inbördes Testamente af den 14 Januari 1834 hafva f. d. Artilleristen Peter Gustaf Michaëlsson Sjöholm och hans hustru Helena Andström förklarat, att hvilkendera af dem, som den andra öfverlefde, skulle med full egande rätt behålla hela boet; och sedan mannen Sjöholm numera aflidit, har detta Testamente blifvit hos Stockholms stads Justitiæ-Collegium och Förmyndare-Kammare af hans Enka till lagligt bevakande anmäldt; hvilket till Artilleristen Sjöholms möjligen ägande okände arfvingars underrättelse härigenom kungöres. Stockholm den 1 Augusti 1835.

= Genom serskilta Testamenten, som vid Norrköpings Rådhus-Rätt blifvit bevakade, och på kommunikation enligt 18 Cap. Ärfda-Balken utställda, hafva dels Mamsellerne Jeana och Ulla Ahlm tillagt den af dem, som den andra öfverlefde med full ägande rätt den först aflidnes egendom, dels ock Mamsell Jeana Ahlm, hvilken öfverlefde systern, disponerat egendomen till förmån för brorsdottern Mamsell Fredrika Ahlm, hvarom okände arfspretendenter eller slägtingar härmed underrättas. Norrköping den 2 Januari 1836.

= Att aflidne f. d. Hushållerskan Anna Julin genom upprättadt och vid Nora Stads Rådhus-Rätt bevakadt Testamente, tillagt sonen Anders Eriksson all qvarlåtenskapen, varder hennes okände Arfvingar härigenom kungjordt. Nora den 19 Dec. 1835.

= Att afl. Pigan Catharina Charlotta Westling genom mundtligt Testamente, som inför Stockholms Stads Justitiæ-Collegium och Förmyndare-Kammare blifvit bevakadt, tillagt extra Vaktmästaren J. P. Carlson sin efterlemnade ringa qvarlåtenskap, varder, enligt Justitie-Collegii beslut, på detta sätt kungjordt Pigan Westlings okände arfvingar, på det de, i fall de dertill anse sig befogade, mä inom laga tid berörde Testamente klandra.

DIVERSE LEGALA NOTIFIKATIONER.

= Som det för afl. Sergeanten Gust. Tillbom, från Vaktmästarnes Allmänna Begrafnings-Kassa år 1826 utfärdade Protokolls-Utdrag för Arfvingarne förkommit, så anmodas den, som det möjligen kan innehafva, detsamma aflemna till bemälte Kassa-Inrättning inom detta års slut, i annat fall varder det till all kraft och verkan härigenom dödadt.

= Tillkännagifves aflidne Enkan R. Bonnes, född Boberg, okände Slägtingar, att dess obetydliga qvarlåtenskap är af dess närmaste Slägtingar sistledne Augusti afhämtade. Stockholm den 21 Dec. 1835.

Christ. Cath. Julin,
född Wirström.

= Undertecknade hafva denna dag ingått Bolag, till bedrifvande af Handelsrörelse här i Staden, under firma H. J. In de Bétou & Comp., som författningarne likmätigt tillkännagifves. Fahlun den 8 Dec. 1835.

H. J. In de Bétou
E. A. In de Bétou.

= Med detta års slut upphör jag att deltaga i Grosshandelsrörelsen under firma Schön & Comp; hvilket härmed enilgt författningarne tillkännagifves. Stockholm den 18 Dec. 1835.

Joh. Schön.

Sedan Grosshandlaren och Riddaren Hr Joh. Schön med detta årets utgång frånträdt dess andel i Grosshandels-Bolaget under firma af Schön & Comp., så gifves härmed tillkänna, att vi undertecknade fortsätta handeln under enahanda firma och åtaga oss att betala alla det gamla Bolagets skulder, äfvensom vi uppbära dess fordringar. Stockholm den 18 December 1835.

J. G. Schwan.
Joh. Schön, Junior.

= Att jag under denna dag antagit min Son Johan Carl Fredrik Bohnstedt till Bolagsman uti den hittils af mig allena idkade Handelsrörelse, och att denna sålunda af oss gemensamt under oförändrad firma af Carl Fredrik Bohnstedt Junior forsättes, får jag härmed, Författningarne likmätigt tillkännnagifva. Stockholm den 1 Januari 1836.

Carl Fr. Bohnstedt.

I följd af förestående undertecknar jag mig uti enskilte till det min käre Fader ingångne Bolag icke hörande angelägenheter, hädanefter J. C. Fred. Bohnstedt, i stället för den af mig hittils begagnade handteckning af C. Fred. Bohnstedt, hvilket likaledes enligt Författningarne tillkännagifves. Stockholm den 1 Januari 1836.

J. C. F. W. Bohnstedt.

= Inhyses Hindric Pehrsson Säfström i Flinten och Fölinge Församling, andra gången bortrymd från Hustru Brita Stina Jonsdotter och tvenne Barn; varder härmed efterlyst, att inom år och dag infinna sig, i annor händelse anser sig Hustrun skild vid sin Man. Fölinge den 14 Nov. 1835.

Carl A. Rothoff,
Kyrkoherde.

= Alla de som äro skyldige eller äga att fordra i afl. Fru Sigrid Christina Engströms, född Öster, Sterbhus, anmodas, att sådant, före nästkommande Januari månads slut anmäla hos undertecknad, hvars adress är Stockholm, Carlberg och Solnas Klockaregård.

Er. Ad. Lundberg.
Organist.

AUKTIONER.

= Till och med Torsdagen den 18 nästk, Februari, kl. före 12 på dagen emottagas i Banko-Fullmäktiges Expedition 3 tr. upp i Bankohuset, skrifteliga anbud med utsatt pris, till leverans af 112 alnar Kamullsfiltkläde, hvarå prof äro att på samma ställe beses; Leveransen får ske när som heldst, och bör vara fullgjord inom Juli månads utgång desta år.

— Genom förnyad Auktion, som anställes så väl inför Kgl. Maj:ts och Rikets Kammar-Kollegium som å Lands-Kontoret i Upsala, Fredagen den 15 Jan. nästk. år 1836, kl. 12 på dagen, utbjudes till arrende på 5 års tid, räknad från Midfastan nämde år till samma tid 1841, lotten N:o 7, om 6 5/16 tunnland, af Upsala Hofstalläng i Upsala Län; åliggande det den, som på någotdera stället stannar för högsta anbudet, hvars antaglighet på Kongl. Kollegii pröfning ankommer, att genast vid Auktionen aflemna en till vederhäftigheten af vederbörande Konungens Befallningshafvande eller Domare godkänd och, i afseende på Löftesmännens egenhändiga namnteckning, behörigen styrkt borgen för arrendeskyldigheternas fullgörande under arrendetiden, hvilken borgen skall vara ingången af tvenne män, de der borga en för begge och begge för en, såsom för egen skuld och jemväl innefatta Löftesmännens ansvarighet, i den händelse att Arrendatorn skulle under tiden med döden afgå. För Spekulanter är projekt till Arrende-Kontraktet, jemte flera till kännedom om denna ängslott nödiga handlingar, att tillgå i Kongl. Kollegii första Provins-Kontor och å Lands Kontoret i Upsala. Stockholm den 7 Okt. 1835.

= Genom offentlig Auktion, som anställes inför Kongl. Maj:t och Rikets Kammar-Kollegium och å Lands-Kansliet i Nyköping, Fredagen den 15 Maj nästkommande år 1836, utbjudes till arrende på 4 års tid, räknad från midfastan nämnde år, till samma tid 1841, indragne förste Trumpetarebostället Rällinge N:o 2, om ett mantal, i Lunda Socken, Jönåkers Härad och Södermanlands Län; och skall den, som på någotdera stället stannar för högsta anbudet, hvars antaglighet på Kongl. Kollegoii pröfning ankommer, genast vid Auktionen aflemna en till vederhäftigheten af vederbörande Konungens Befallningshafvande eller Domare godkänd och till egenhändiga namntekningen, behörigen styrkt borgen för arrendeskyldigheternes fullgörande under arrendetiden, hvilken borgen skall vara ingången af tvenne män, de der borga en för begge och begge för en, såsom för egen skuld, och innefatta ansvarighet, äfven i den händelse att arrendatorn skulle under tiden med döden afgå. För Spekulanter finnes projekt till Arrende-Kontraktet och öfrige upplysningar att tillgå i Kongl. Kollegii första Provins-Kontor och å Lands-Kontoret i Nyköping. Stockholm den 21 Dec. 1835.

= Genom Auktion som Lördagen den 6 nästinstundande Februari, kl. 12 på dagen, anställes inför Kongl. Styrelsen öfver Fängelser och Arbets-Inrättningar i Riket, kommer för härvarande Södra Korrektions-Inrättnings behof, att af den minstbjudande upphandlas 1000 alnar grått Vadmal samt 900 alnar Foderväf; börandes dessa väfnader omkostnadsfritt för Kongl. Maj:t och Kronan vid Inrättningen vara lefvererade inom nästkommande Februari månads utgång. För öfrigt meddelas till hugade Spekulanters kännedom, att förseglade anbud, hvilka böra skrifvas särskildt för hvarje väfnadsslag, kunna inlemnas till kl. 12, dagen näst före Auktionen, hvarefter de vid Auktionstillfället i Spekulanternes närvaro öppnas, för att med de mundtliga buden jemföras, att Kongl. Styrelsen förbehåller sig rättigheten att pröfva de skeende anbudens antaglighet, samt ändtligen att vid leveransernes fullgörande, kommer att tillämpas Kongl. Auktions- och Besigtnings-Reglementerne för Landt- och Sjöförsvaret af den 20 Dec. 1825; börande inroparen derjemte, för leveransens verkställande ställa till vederhäftigheten pröfvad och godkänd borgen. Närmare upplysningar kunna erhållas uti Kongl. Styrelsens Kammar-Kontor. Stockholm den 9 Jan. 1836.

= Enligt Hrr Kreditorers i Bagaren Bromans gäldbundan Bo vid sammanträdet den 21 sistl. fattade beslut, kommer Bromans i Vestra qvarteret, Nordan ån, ägande Gård N:o 4. den 28 nästk. Januari 1836, å Auktion till försäljning i uppslag att utbjudas, som Inteckningshafvare och Fordringsägare tillkännagifvit. Arboga den 28 December 1835.

Joh. Jonsson Nordström.

= 2 Öres 4 7/10 Penningland af hemmanet N:o 4 i Lenninge, Bollnäs Socken, Södra Helsingland och Gefleborgs Län, tillhörige f. d. Sergeanten C. Rudman och värderade till 346 R:dr 43 sk. Banko, försäljes genom öppen Auktion å Tingsstället Heden i berörde Socken, Onsdagen den 27 Januari 1836, kl. 12 på dagen.

BOUPPTECKNINGAR.

= I anseende till förestående Bouppteckning efter aflidne Prosten och Kyrkoherden Hr Lars Petter Spiering, anmodas de, som äro något skyldige eller hafva fordringar hos Sterbhuset, sådant Inom den 15 nästkommande Februari i Sterbhuset anmäla. Eds Prestgård den 11 Januari 1836.

= I anseende till förestående Bouppteckning efter afl. f. d. Fält-Kommissarien C. J. Westerlund, anmodas de, som äro något skyldige, eller hafva något att fordra, sådant inom den 20 dennes i Sterbhuset anmäla. Stockholm d. 4 Januari 1836.

BORGENÄRS-SAMMANTRÄDEN.

= Herrar Borgenärer uti Apothekaren K. F. Kjernanders gäldbundna Bo, behagade sammanträda på Källaren Gamla Malmen vid Myntgatan, Tisdagen den 19 dennes, kl. 4 e. m., för att lemna undertecknad instruktion, samt besluta om lösa egendomens försäljning; och erinras om Konkurs-Lagens föreskrift för frånvarande Borgenärer. Gäldenären bör äfven tillstädeskomma. Stockholm den 12 Januari 1836.

God Man.

= Hofmålaren Johan Schagerborgs Hrr Kreditorer, behagade sammanträda hos Gäldenären uti dess logis, Huset N:o 32 vid Mäster Samuels gränd, Fredagen den 22 innev. Jan. månad, kl. 5 e. m.; och erinras att de frånvarande fordringsägarne få åtnöjas med de beslut, som af de tillstädeskommande fattas.

God Man.

= Herrar Kreditorer i Kryddkramhandlanden G. Forssmans Konkurs behagade den 1 nästkommande Februari, kl. 10 f. m., sammanträda hos Sysslomannen, boende i Huset N:o 10 vid Nybrogatan.

= Borgenärerne uti Sockne-Garfvaren, F. B. Forsells Konkurs, kallas till sammanträde å Åby Gästgifvaregård i Ö. Wåhla Socken, Måndagen den 1 nästkommande Februari, kl. 10 f. m., för att lemna Gode Männen Instruktion, samt öfverlägga om Massans angelägenheter. Ö. Wåhla den 7 Januari 1836.

Gode Män.

= Kanslisten E. H. Aspelins Herrar Borgenärer behagade sammanträda kl. 4 e. m. nästa Onsdag den 20 dennes, i Röda Rummen å Börsen här i staden, för att erhålla del af Dubblett-akten, upplysning om Massans ställning och redogörelse för den af mig hittills i egenskap af God Man hafde förvaltning. Stockholm den 12 Jan. 1836.

J. M. Westring.

= Samtlige Borgenärer uti aflidne Slagtare-Enkan Anna Maria Kahns, född Westerberg, gäldbundna Bo, behagade sammanträda Onsdagen den 27 dennes, kl. 12 förmiddagen, uti det Rum, som å Börskällaren dertill anvises, för att besluta i afseende på gjorda köpe-anbud så väl på fasta som lösa Egendomen tillhörig bemälte Konkursmassa; och erinras om Konkurs-Lagens föreskrift i anseende till frånvarande Borgenärer. Stockholm den 12 Jan. 1836.

Syssloman.

= Hrr Fordringsägare uti den efter framl. Lagmannen N. C. Sunesson yppade Konkurs, behagade hos undestecknad sammanträda, kl. 10 f. m., Måndagen, den 25 Januari 1836, för att emottaga slutredovisning öfver Konkursmassans förvaltning. Upsala d. 30 Dec. 1835.

J. E. Boethius.
Syssloman.

I dag utgifves N:o 70 af Svensk Författnings-Samling, innehållande: 1:o Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, af den 21 Nov., angående rättigheten för Landtmän att på allmänna försäljningsställen uti Städerna i mindre partier afyttra Mjöl, Gryn och Malt m. m. 2:o Kongl. Maj:ts och Rikets Stats-Kontors samt Kammar-Rätts Cirkulär, af den 23 Dec., till samtlige Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, angående sådane utbetalningar, hvilka i Landt-Ränteri-Räkenskaperna afföras, men likväl bero på framtida ersättning. 3:o Kongl. Maj:ts och Rikets Kammar-Kollegii Cirkulär af den 18 Dec. till Konungens samtlige Befallningshafvande, angående förhöjd pensionsrätt på Allmänna Indragningsstaten för Länsmän.


Stockholm, tryckt i Stats-Tidningens Boktryckeri.
(Baggensgatan, Huset N:o 25.)