Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1836-01-18.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


finnes Tredje (3:dje) gången i Stats-Tidningen infördt, sådant klander af Patentet hos Kongl. Kollegium anmäla; åkommer ej klander af Patentet inom ofvanbestämda tid, äger vidare talan derå ej rum.

3) Att Patent-innehafvaren bör, vid påföljd af Patent-rättens förlust, så väl inom Tvenne (2:ne) år härefter inför Kongl. Kollegium styrka, att han är i full utöfning af den tillverkning, hvarå detta Patent lyder, som sedermera en gång hvarje år under Patent-tiden hos Kongl. Kollegium ådagalägga, att densamma fortfarande begagnas.

I öfrigt äger Patent-innehafvaren att, i afseende på användandet af ifrågavarande tillverkning tillgodonjuta de förmoner och rättigheter, hvilka Fabriks-idkare i allmänhet tillkomma, hvaremot honom åligger, att ställa sig till efterrättelse hvad de rörande Manufakturerne gällande författningar innehålla.

Skulle Sökandens Patent-rätt genom arf eller hvad laglig afhandling som heldst, till någon annan inom Sverige bosatt välfrejdad person öfverlåtas, skall densamma för hvarje annan laglig innehafvare medföra de rättigheter, som med detta Patents lydelse och Kongl. Patentförordningen af den 13 December 1834 äro enlige, sedan likväl den nye innehafvaren sig hos Kongl. Kollegium anmält och Öfverlåtelse-Resolution undfått.

Slutligen har Kongl. Kollegium härmed velat förklara, att detta Patent icke må anses medföra någon öfvertygande visshet derom, att den nu patenterade tillverkningen är ny och här i Riket obegagnad eller att den kan med fördel användas. Stockholm den 30 November 1835.

C. D. Skogman.
A. P. von Sydow.
E. W. Brandel.
Joh. Ad. Leijonmark.
O. E. Bergius.
F. N. Borelius.

Herrar Aktieägare i Bolaget för tillvägabringandet af en Ångbåtsfart emellan Gottland och fasta landet, varda härigenom anmodade att, vid det äfventyr 12 §. af Bolags-Reglorna utstakar, till Kassa-Direktören, Kommissionären i Stockholms Metallvåg Hr A. W. Frestadius, inom medlet af nästinstundande Februari månad, ytterligare inbetala 30 procent af det tecknade Aktiebeloppet. Stockholm den 2 Januari 1836.

Direktionen.

Aktieägare i härvarande Rederi Bolag, kallas till första Ordin. Bolagsstämma, den 23 nästkommande Januari 1836, kl. 10 f. m., å vanligt ställe. Westerås d. 31 Dec. 1835.

Direktionen.

Till den uti Södra Distriktet af Hallands Län ledigvarande Lands-Fiskals-Tjenst, äga kompetente Sökande att inom 56 dagar från det denna annons finnes första gången uti Sveriges Stats-Tidning införd, hit inkomma med sine, till Kongl. Maj:.s Justitiæ-Kanslers-Embete ställde, och af behörigen styrkte Merit-förteckningar åtföljde ansökningar. Halmstads Slott af Lands-Kansliet den 11 Januari 1836.

C. Virgin.
Malte Dahl.

Notifikationer.

ÅRS-PROKLAMATA, STÄMNINGAR OCH DOMAR
I SKULDFORDRINGS- OCH KONKURSMÅL.

= Välloflige Rådhus-Rättens Dom af den 12 December uti Hr Lagman Hedenbergs Konkursmassa, finnes att läsa hos undertecknad. Kungsbacka den 16 Dec. 1835

Sn. P. Forssell.

= Tisdagen den 16 nästinstundande Febr., utgifves Kongl. Maj:ts och Rikets Svea Hof-Rätts Domar: 1) Emellan Löjtnanten Samuel Herman von Stahls Enka, Fru Selma Amalia Fredrica von Stahl, född Ortman å ena, och bemälde Löjtnants samtlige Borgenärer å andra sidan; 2) emellan Kanslisten i f. d. Kongl. Kanslistyrelsens Expediton Carl Netherwoods Sterbhusdelägare, Enkan, Fru Dorothea Boring m. fl., å ena, samt aflidne Kanslisten Netherwoods samtlige Borgenårer, å den andra sidan; 3:o) emellan Sekreteraren Georg Gabriel Dahlcronas Sterbhusdelägare, å ena sidan, och bemälde Dahlcronas samtlige Borgenärer, å den andra. Stockholm den 14 Jan. 1836.

= I anledning af Slättängs Tingslag af Wartofta Härad Tings-Rätts den 18 Augusti 1835 fattade beslut, varda afl. Kapitenen Joh. Alsings samtlige Borgenärer kallade, att före Rättegångstimmans slut å andra Rättegångsdagen af det Laga Ting, som näst efter 6 månader från besagde dag uti Tingslaget infaller, deras fordringar inför Härads-Rätten bevaka, styrka och edeligen fästa, på sätt och vid den påföljd 1830 års Konkurs-Lag bestämmer; hvilket tredje gången kungöres.

= I anledning af Slättängs Tingslags af Wartofta Härad Tings-Rätts den 18 Aug. 1835 fattade beslut, varda Anders Anderssons och dess Hustrus Brita Stina Jönsdotters, i Ekeberg, samtlige Borgenärer kallade, att före Rättegångstimmans slut å andra Rättegångsdagen af det Laga Ting, som näst efter 6 månader från besagde dag i Tingslaget infaller, deras fordringar inför Härads-Rätten bevaka, styrka och edeligen fästa, på sätt och vid den påföljd 1830 års Konkurs-Lag bestämmer; hvilket tredje gången kungöres.

= Kullings Härads-Rätt har, genom beslut denna dag, utfärdat offentlig stämning å aflidne Petter Svenssons, i Högstorp, Borgenärer till inställelse härstädes, kl. före 7 på aftonen, å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som i Häradet infaller näst efter 6 månader från denna dag. Tingsstället i Staden Alingsås den 18 Augusti 1835.

= Genom offentlig stämning den 22 Maj 1835, har Bjerke Härads-Rätt förelagt aflidne Komministern L. Hellstadii samtlige Borgenärer, att, vid talans förlust, deras fordringar vid Härads-Rätten anmäla sednast å andra Rättegångsdagen af det Ting, som infaller näst efter natt och år från nämnde dag; hvilket tredje gången kungöres.

= Enligt Wäne Härads-Rätts beslut den 19 Augusti innevarande år, skola afl. Mamsell Johanna Sofia Schjermans samtlige Borgenärer, före Rättegångstimmans slut, kl. 7 på aftonen, å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som näst efter 6 månader från nämde dag i Häradet infaller, deras fordringar så förete och bevaka, som Konkurs-Lagen föreskrifver, vid talans förlust; hvilket tredje gången kungöres.

TESTAMENTS- OCH ARFS-ANGELÄGENHETER.

= Undertecknade äkta Makar, förklara härigenom vår yttersta vilja vara, att när endera af oss genom döden afgår skall den efterlefvande sitta i orubbadt Bo i sin lifstid, men att sedan vi begge äro aflidne, Arfvingarne å ömse sidor skola hvar och en träda till den andel Lag utsätter; hvilket med våra egenhändiga underskrifter eller bomärkens undersättande i tillkallade vittnens närvaro stadfästes. Lindholm den 17 Juni 1835.

Petter Länngren, (bomärke).
Greta Ersdotter. (bomärke).

Att Taffel-Täckaren Petter Länngren och dess Hustru Greta Ersdotter med sundt förnuft och fri vilja erkänd och underskrifvit detta Testamente, intyga på en gång närvarande vittnen.

Pehr Hake.
Lars Hedlund.

År 1835 den 19 November vid Öster-Rekarne Härads Höste-Ting i Eskilstuna blef, med anmälan att Petter Länngren aflidit, Original-Testamentet tillika med denna afskrift deraf, till Lagligt bevakande inför Domstolen uppvist och

Resolverades.

Den ingifna afskriften af Testamentet skall, genom Greta Ersdotters försorg tillställas aflidne Länngrens närmaste Arfvingar, hvilka, om de till klander emot förordnandet finna sig befogade, äga att derom genom Stämning och Laga Rättegång utföra inom natt och år efter deraf, på berörde sätt erhållen del, likmätigt 18 Kap. Ärfda-Balken, betygar.

På Härads-Rättens vägnar,
F. M. Lund.

Likbeten med Originalet intyga,

M. G. Falkenberg., Kammarherre.
Georg von Heijne, Löjtnant vid Lif-Reg:ts-Husarer.

= Sedan Torparen Gabriel Persson och hans Hustru Anna Stina Johansdotter i Skeppshus på Kongs Norrby ägor, Brunneby Socken, Bobergs Härad och Östergöthlands Län genom inbördes Testamente den 17 Januari 1811 förordnat, att den af dem som öfverlefde den andra, skulle till dess död fritt få disponera bägge deras Egendom, samt äga frihet att efter godtfinnande gifva till anhörige eller någon annan, men efter begge deras död skulle släktingar å ömse sidor eljest sig emellan dela till hälften hvardera, hvilket Testamente, efter Gabriel Perssons död, blifvit vid nämde Härads-Tings-Rätt den 20 November 1829 bevakat, så har sedermera ofvan bemälda Anna Stina Johansdotter, medelst Testamente den 19 September 1835, dels bortgifvit en Stugubyggnad till Torparen Anders Månsson i Skepphuset samt dels föreskrifvit att all hennes öfriga qvarlåtenskap vid dödstimman skulle tillfalla Systern Johanna Lisa Johansdotter i Grönlund. Och då detta Testamente jemte anmälan, att Anna Stina Johansdotter aflidit, till Bobergs Härads-Rätt ingifvits den 20 November 1835, är det beslut af Domstolen meddeladt, att som Gabriel Perssons Arfvingar vore till namn och vistelseort okände, så borde Testamentets innehåll i Stats-Tidningen införas, med underrättelse, att den som dertill finner sig befogad, eger inom natt och år klander i laga ordning anställa; hvilket första gången kungöres.

= Jungfru Margareta Åkerberg, afled härstädes den 28 Oktober 1835; dess ringa qvarlåtenskap förslog knapt till sjukvård och begrafningsomkostningar. Södertelje och Tvetaborg den 12 Jan. 1836.

Amb. Elgenstierna.

= Ogifte Drängen Olof Vesterman, som är född i Nerike den 9 Dec. 1786, afled i nedanskrifne Församling den 10 April sistledit år, och efterlemnade en ringa qvarlåtenskap; hvilket på detta sätt hans okände anhörige tillkännagifves. Wermdön och Djurö Kapell den 11 Jan. 1830.

Lars Johan Sandler,
Commin. Loci.

BOUPPTECKNINGAR.

= I anseende till snart förestående Bouppteckning efter framl. Fru Majorskan Janette Ankarcrona, född Åkerbladh behagade de, som i Sterbhuset hafva oafslutade affärer, sådant, med första anmäla hos endera af oss undertecknade, hvilkas adress är Upsala.

T. W. Ankarcrona. Kammarherre.
C. O. Delldén. J. U. Dokt. och Häradshöfding.

= I anseende till förestående Bouppteckning efter afl. f. d. Fält-Kommissarien C. J. Westerlund, anmodas de, som äro något skyldige, eller hafva något att fordra, sådant inom den 20 dennes i Sterbhuset anmäla. Stockholm d. 4 Januari 1836.

= I anseende till förestående Bouppteckning efter afl. Vaktmästaren Sven Holmberg, behagade de som äro något skyldige eller hafva något att fordra, sådant i Sterbhuset anmäla inom Januari månads slut nästkommande år. Stockholm den 12 Dec. 1835.

BORGENÄRS-SAMMANTRÄDEN.

= Afl. Handels-Betjenten A. Larssons Borgenärer, kallas till sammanträde hos Handlanden H. Nellson härstädes, å dess Kontor, Lördagen den 23 nästk. Jan., kl. 4 e. m., att besluta rörande den upp i landet liggande varuslumpens försäljning, samt öfrige Massan rörande angelägenheter. Borås den 23 Dec. 1835.

Sysslomän.

= Hrr Borgenärer uti afl. Stråhatts-Fabrikören C. F. Zachacés gäldbundna Bo, behagade sammanträda härstädes, Fredagen den 22 Jan. 1836, för att öfverlägga och fatta beslut om Massans angelägenheter. Calmar den 24 Dec. 1835.

J. G. Kramer.
C. P. Elmqvist.
Gode Män.

= För att höras öfver det vid sammanträdet den 19 Dec., då endast få Kreditorer tillstädeskommo, gjorda Ackordsanbud, samt i händelse det icke antages, besluta om försäljning af grödan å Bostället med flere Massans angelägenheter, behagade Krono-Länsmannen P. G. Wennerberes Fordringsägare mangrant sig infinna på Nyqvarns Gästgifvaregård, Fredagen den 22 nästk. Jan., kl. 11 f. m., vid hvilket tillfälle Gäldenären äfven bör tillstädesvara. De uteblifvande få enligt Konkurs-Lagens föreskrift, åtnöjas med det beslut hvaruti de närvarande stadna. Westerås den 21 Dec. 1835.

Gode Män.

= För att granska förvaltningen och emottaga den dividend A. Bolins, i Boda, Månsjo Socken och Kinds Härad, Konkursmassa gifver, behagade samtelige Fordringsägare sammanträda å Länghems stom den 6 Februari 1836, kl. 10 f. m. Rösered den 29 December 1835.

A. J. Rydin,
Syssloman.

= Samtlige Borgenärer uti aflidne Slagtare-Enkan Anna Maria Kahus, född Westerberg, gäldbundna Bo, behagade sammanträda Onsdagen den 27 dennes, kl. 12 förmiddagen, uti det Rum, som å Börskällaren dertill anvises, för att besluta i afseende på gjorda köpe-anbud så väl på fasta som lösa Egendomen tillhörig bemälte Konkursmassa; och erinras om Konkurs-Lagens föreskrift i anseende till frånvarande Borgenärer. Stockholm den 12 Jan. 1836.

Syssloman.

AUKTIONER.

= Genom offentlig Auktion, som anställes inför Kongl. Maj:ts och Rikets Kammar-Kollegium och å Lands-Kansliet i Westerås Fredagen den 13 Maj nästkommande år 1836, utbjudes till arrende på 4 års tid, räknad från midfastan nämde år till samma tid 1841, 1:o Trumslagare-Bostället Lång Tibble, om 1/2 mantal i Frosthults Socken, Simtuna Härad och Westmanlands Län, och 2:o Mönsterskrifvare-Bostället vid Lif-Regementet, Wretberga, N:o 5, om 1 mantal i Medåkers Socken och Åkerbo Härad af nämnde Län; Och skola de som på någotdera stället stanna för högsta anbuden å dessa Boställen, genast vid Auktionen aflemna en till vederhäftigheten af vederbörande Konungens Befallningshafvande eller Domare godkänd och till egenhändiga underskriften behörigen styrkt borgen för arrende-skyldigheternes fullgörande under arrende-tiden, hvilken borgen skall vara ingången af 2:ne män, de der borga en för begge och begge för en, såsom för egen skuld, och innefatta ansvarighet äfven i den händelse att arrendatorn skulle under tiden med döden afgå; anbudens antaglighet ankommer på Kongl. Kollegii pröfning. För Spekulanter finnes projekt till arrende-kontrakter och öfriga upplysningar att tillgå i Kongl. Kollegii 1:sta Provins-Kontor och å Lands-Kontoret i Westerås. Stockholm den 21 December 1835.

= Genom Entreprenad-Auktion, som anställes inför N:o 15, Kongl. Elfsborss Regementes Beklädnads-Direktion å Rådhuset i Borås Stad, Onsdagen den 4 nästkommande Maj. kl 12 på dagen, kommer för bemälte Regementes behof att upphandlas 100 st. Buldansråckar. Denna persedel, hvarå prof finnas att tillgå, då anmälan sker hos Regements-Qvartermästaren, Löjtnanten L. Weslfelt i Borås, bör af Leverantören kostnadsfritt för Direktionen inom Maj månads utgång år 1837 vara aflemnade å Regementets Förråd i Borås, derefter besigtning sker, på sätt Kongl. Förordningen den 20 Dec. 1825, angående besigtningar bestämmer; kunnande förseglade anbud före Auktionen insändas, under adress till Direktionen, som vid Auktionstillfället pröfvar deras antaglighet, så vidt de finnas författade i öfverensstämmelse med Kongl. Reglementet af nyssnämde dag angående Krono-Auktioner m. m. 11 §. För fullgörande af den åtagande leveransen bör af Leverantören ställas till vederhäftigheten lagligen styrkt borgen; äfvensom i det uppgörande kontraktet, vite motsvarande 6 procent af Leveransens värde kommer att stadgas för uppfyllande af Leverantörens åtagande, och skyldighet dessutom för denne, att ersätta all, genom underlåtenhet deraf uppkommande kostnad och skada. Efter verkställd och godkänd leverans, hvilken ovillkorligen tillerkännes den som skriftligen eller mundteligen stadnar för lagligen lägsta anbudet, anordnas genast, från Elfsborgs Läns Lant-Ränteri den belöpande betalningen. Borås den 7 Januari 1836.

På Beklädnads-Direktionens vägnar,
C. Reuterskiöld.
Sommelius.

= Genom öppen Auktion som anställes Lördagen den 23 innevarande månad, kl. half 12 f. m., å Stallmästaregården, kommer till den mestbjudande att försäljas, Säterilägenheten Lillsjönäs, belägen cirka en half mil ifrån Hufvudstaden, emellan den såkallade Lillsjön och stora vägen till Drottningholm, bestående af en nybyggd med Balkoner försedd Karaktersbyggnad, innehållande trenne Salonger, 17 Rum och 3 Kök, samt rymlig Källare, Ladugårdsbyggnad, Stall och Vagnshus, em ny anlagd Trädgård, med ett större antal fruktbärande Träd, Ängsafkastning till cirka 6 Nötkreaturs framfödande, samt lönande Fiskvatten; närmare underrättelse lemnas af Skomakare Mästaren E. Hagberg, som är boende i Huset N:o 4, i Drakens gränd vid Skeppsbron. Stockholm den 7 Jan. 1836.

= 2 Öres 4 7/10 Penningland af hemmanet N:o 4 i Lenninge, Bollnäs Socken, Södra Helsingland och Gefleborgs Län, tillhörige f. d. Sergeanten C. Rudman och värderade till 346 R:dr 43 sk. Banko, försäljes genom öppen Auktion å Tingsstället Heden i berörde Socken, Onsdagen den 27 Januari 1836, kl. 12 på dagen.

= Genom öppen och frivillig Auktion försäljes å Stadens Auktions-Kammare Måndagen den 25 innevarande månad, kl. 12 på dagen, Mälare-Jakten Friheten kallad, byggd här i Örebro af Ek och Furu på Kravel om 29 och 89/100:dels svåra Lästers drägt, med i godt stånd varande så stående som löpande gods jemte öfriga inventarier; kunnande hugade Spekulanter vid Schebäcks Lastageplats, der Fartyget ligger, om dess beskaffenhet taga underrättelse. Betalningsvilkoren uppgifvas vid Auktionstillfället. Örebro den 6 Jan. 1836.

På Auktions-Kammarens vägnar,
J. C. Heidenberg.

Annonser.

TILL SALU.

= Af Trycket har utkommit och utlemnas i Bokhandeln till Resp. Subskribenter, à 12 sk. Banko:

Pot Pourri,

innehållande Vald Läsning ur utmärkta Författares Arbeten. Öfversättning.

Första Afdelningen. Häftet IV.

Subskription å hela samlingen, 10 Afdelningar eller 50 Häften, fortfar. Priset för hvarje Häfte är 12 sk. B:ko.

De redan utkomna fyra Häftena innehålla:

Winskhenchah Wanditikah, eller Den oförskräckta Qvinnan. Ur Lights and shadows of american life.

Stilla Hafvets upptäckande. Ur Washington Irwings arbete: Vayages and discoveries of the companions of Columbus.

Den Turkiska Hexmästaren. Ur The Metropolitan.

Tuppfäktningen. Ur Egans Book of Sports.

Djezzar-Pascha af Saint Jean D'Acre. Fragment ur Voyage de M. Damoiseau en Egypte et en Syrie.

Den unga Artisten. Ur ett Franskt Blad.

Kapiten Ross Cox' äfventyr bland åtskilliga vid floden Columbia boende Indianska stammar. Ur Adventures of Capitain Ross Cox &c.

Novellisten. Ur ett Engelskt Blad.

Herr De Malesherbes' Rosor. Ur Contes à ma fille, par Bouilly.

Aktris-Döttrarna. Af Jules Mayret.

Ett besök i Peking. Ur Gazette of Calcutte.

Om Spanien och Spaniorerna. Af Swinburne.

Spel-Lyckan. Ur Die Scrapions-Brüder, von E. T. A. Hoffmann.

Di-Systrarna. Af Bouilly.

Manfred den Bannlyste, Konung af begge Sicilierne. 1234—1266. Ur Leipziger Lesefrüchte.

En ung Pariserska år 1832. Historisk Berättelse af Victor Ducange.

Kärlek och Pligt, af David Bertolotti.

Hämden. Ur Edinburg Magazine.

Engelska General-Guvernörens af Indien, Lord Bentincks, sammanträde med Runjit Singh, Furste af Punjab. Ur Spectator of Calcutta.

Sjöröfvarn Wilhelm Gibbs. Ur Monthly Magazine.

Alix och Bérenger. Af Jony.

Den hemlighetsfulla Kärleken, eller Den afplockade Rosen. Af Lanfranchi.

Den straffade Nemesis, eller Lättsinnighetens följder. Scen ifrån 1813 och 1814 års Fälttåg. Af Blumenhagen.

Marina Mniszech; af Thaddeus Bulgarin.

= Af Trycket har nyligen utkommit och säljes i Boklådorne:

Den Stympade. Historisk Novell af X. B. Saintine. Öfversättning. å 1 R:dr B:ko.

Bankieren Schreiber. Novell af C. Herlossohn. Öfversättning af Theodor Sundler, à 28 sk. B:ko.

Friherrarna von Aspen. Tragisk Dram i fem Akter af Walter Scott. Öfversättning, à 28 sk. B:ko.

Vampyren, af C. Spindler. Öfversättning, à 28 sk. B:ko.

Antentik underrättelse om den genom sin mordanläggning mot Fransmännens Konung beryktade Corsicanen Fieschis Lefnadshändelser; jemte mördarens Porträtt, samt en teckning af hans den 28 Juli 1835 begagnade mord-instrument, den så kallade helfvetes-machinen. Öfversättning från en i Paris utkommen Broschyr, à 8 sk. B:ko.

= Af Rörstrands Fabriks tillverkning, finnes Apotheksburkar, evaporations-skålar, smöraskar samt mortlar med och utan pip af diverse storlekar med tillhörande stötar, allt af äkta stenpostlin; samt af Fabrikens vanliga flintpostlin, Thé-servicer af ny modell, tryckta med 2:ne färgor, äfvensom dylika målade med flere färgor, Handkannor med fat, nytt mönster med flere färgor, Thé- och Catfe-gods, blått och svart med flere under årets lopp tillkomne nya mönster, Bords-servicer i blått och svart med Engelska och Svenska vyer; alltsammans till Fabrikspris i Fabrikens magasin vid Riddarhustorget, samt äfven vid Fabriken, der köpare erhålla den, för kontant betalning vanliga rabatten.


Såsom Bihang till denna Tidning följer härjemte Kongl. Öfver-Post-Direktörs-Embetets Kungörelse af den 31 December 1835, hvarigenom viss tid utsättes, inom hvilken anmälan må göras om utbekommande af åtskilliga å Post-Kontoret öppnade qvarliggande bref tillika med de penningar, handlingar och effekter, som deri funnits inneslutna.


Stockholm, tryckt i Stats-Tidningens Boktryckeri.
(Baggensgatan, Huset N:o 25.)