Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1836-02-01.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


den 12 nästk. Mars, kl. 10 f. m., uti Kongl. Bergs-Collegium. Stockholm d. 30 Dec. 1835.

Notifikationer.

ÅRS-PROKLAMATA, STÄMNINGAR OCH DOMAR
I SKULDFORDRINGS- OCH KONKURSMÅL.

= Gudhems Härads-Rätt kallar Lars Johanssons från Borgunda samtliga Borgenärer till bevakning af deras fordringar å andra Rättegångsdagen af det Laga Ting, som näst efter 6 månader infaller. Falköpings Tingsställe den 28 Novemher 1835.

= Enligt denna dag fattadt beslut, varda Sämskmakaren L. Frästs samtliga borgenärer härmed kallade och stämde, att sig inför Rådhus-Rätten härstädes infinna, kl. före 12 å första helgfria Måndag, som infaller sex månader härefter för att sina fordringar lagligen förete och bevaka, på sätt och vid den påföljd Konkurs-Lagen den 12 Mars 1830 föreskrifver; hvilket härmed första gången kungöres. Landskrona Rådhus den 19 Oktober 1835.

= De som förmena sig äga att fordra uti afl. Hr vice Advokatfiskalen Elis Broomés samt hans äfven afl. Frus Maria Elisabeth Wolfframs Sterbhus, och uti afl. Hr Kommerse-Rådet Berndt Gustaf Westbergs Sterbhus, varda, i stöd af 9 Kap. Konkurs-Lagen, kallade och stämda att, vid talans förlust, hos Rådhus-Rätten i Stockholm deras fordringar lagligen anmäla, uti vice Advokatfiskalen Broomés och dess Frus bo den 4 Juni, samt uti Hr Kommerse-Rådet Westbergs bo den 6 Juni innevarande år 1836, före kl. 12 på dagen; hvilket tredje gången kungöres.

= Semminghundra Härads-Rätt har, genom denna dag utfärdad offentlig stämning, kallat och förelagt samtliga Borgenärerne i Boet efter afl. Krono-Länsmannen Jan Erik Bahrman, att vid talans förlust, på sätt Konkurs-Lagen den 12 Mars 1830 föreskrifver, sednast å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting med Häradet, som 6 månader härefter först infaller, sina fordringar lagligen anmäla och styrka samt med ed fästa. Kimsta den 2 September 1835.

= Genom offentligt Anslag kallar Kinda HäradsRätt afl. Sekreteraren Nils Elggrens från Kulla samtlige Borgenärer, att i den ordning och vid den påföljd KonkursLagen föreskrifver, deras fordringar vid samma HäradsRätt anmäla, före Rättegångstimmans slut, andra Rättegångsdagen, SommarTinget instund år; hvilket tredje gången kungöres. Tingsstället Kisa den 30 Okt. 1835.

= Att Kongl. Maj:ts och Rikets Svea HofRätt, genom utfärdad offentlig Stämning, kallat och förelagt afl. Majoren och Riddaren Fredrik Wilhelm Fahnehjelms samtlige Borgenärer, att, vid talans förlust, antingen förr eller sist å den 4 Mars nästk. år 1836, inför Kongl. HofRätten, vid upprop kl. 11 och innan 12 på dagen, deras fordringar tvefaldt skriftligen anmäla och styrka samt med ed fästa; det varder härmed knngjordt tredje gången.

= Norrköpings Rådhus-Rätt har, genom offentlig Stämning denne dag kallat afl. Klen-Smeden Johan Erik Edbergs samtlige Borgenärer att, före kl. 12 å dagen, Onsdagen den 17 Febr. 1836, sina fordringar hos Rådhus-Rätten anmäla och styrka, på sätt Konkurs-Lagen stadgar, vid äfventyr att förlora all talan i saken. Norrköpings Rådhus den 15 Aug. 1835,

Ex Officio.
L. J. Löfvander,
Magistrats-Sekreterare.

LAGFARTS-RENDER.

= Jemlikt Rådhus-Rättens i Strömstad derom gifne beslut, varda den eller de, som kunna hafva att påminna, mot det köp, hvilket: 1) Träskomakaren Nils Olsson begärt lagfart om Hus och Tomt N:o 42 i Strömstads fjerde Rote, köpt af Snickaren S. Hallgren, den 11 sistl. Jan., för 100 Rdr Rgs; och 2) Sjötulls-Vaktmästaren S. Sundberg sökt lagfart om Hus och Tomt N:o 4 i andra Roten, köpt den 25 sisl. Sept. af Hr H. H. Boman för 250 R:dr Rgs; härmed uppmanade att deras anspråk inom tvenne månader, efter det denna annons finnes tredje gången införd, anmäla hos Rådhus-Rätten, som derefter kommer att sig om lagfartens fullföljd, laglikmätigt utlåta. Strömstad den 19 Okt. 1835.

= Som Fabrikören Carl Delton icke kunnat behörigen styrka åtkomst till Gården och Tomten N:o 7 i denna Stads norra Qvarter, Qvadraten Magazinet, hvilken Fastighet blifvit af bemälte Fabrikör för 300 Rdr B:ko, försåld till Hr Rådmannen C. J. Lindblad, som å samma Fastighet nu hos Rådhus-Rätten sökt första uppbudet; så varda, i anledning af Rådhus-Rättens beslut, den eller de, hvilka kunna finna sig befogade att nämde köp klandra, härigenom uppmanade att, inom trenne månader från den dag, då kungörelse härom finnes första gången i Stats-Tidningen införd, sådant klander hos Rådhus-Rätten härstädes anmäla. Norrköpings Rådhus den 21 Dec. 1835.

= Utdrag af Intecknings-Protokollet, hållet i Gefle Rådhus den 4 Dec. 1835.

4 §. S. D. Enligt hvad i Intecknings-Protokollet för den 6 sistl. Juli, uti ett då förehaft mål, angående Bruks-Patronen P. C. Rettigs ansökning om inteckning till säkerhet för en fordran af 175 Riksdaler Riksgäldssedlar med ränta, uti Sjömannen Anders Öbergs Sterbhusdelägares gård, N:o 228, i denna Stads fjerde Qvarter närmare utvisar, hade Rådhus-Rätten — — — — — — — — — af den anledning, att en af Arfvingarne, bemälte Öbergs Son, Sjömannen Lars Olof Öberg, varit å sjöresa stadd, och sålunda icke kunnat erhålla del af ansökningen, uppskjutit målet i hvad detsamma rörer sistnämde Öberg, till denna dag, kl. 11 förmiddagen, före hvilken tid Öberg förmodats vara till hemorten återkommen — — — — — — Sedan upplyst blifvit, att Öberg den 20 sistl. Juni påmönstrats till sjöresa på norra Amerika, med Skeppet Christina Louise, och ännu icke återkommit, tog Rådhus-Rätten hvad sökanden framställt i öfvervägande; och — — — — — fann Rådhus-Rätten skäligt ytterligare uppskjuta målet till Måndagen den Första (1) Augusti instundande år 1836, kl. 11 förmiddagen, då Öberg borde vid upprop, å ansökningen svara, vid påföljd att Rätten, utan hinder af hans uteblifvande, kommer att i saken sig utlåta; och ålåge det sökanden att, antingen genom tillställelse utaf styrkt afskrift af detta Protokoll, eller genom detsammas införande trenne gånger i Sveriges Stats-Tidning kungöra Öberg förevarande beslut, så lång tid förut, som om laga stämning i 11 Cap. Rättegångs-Balken skils, äfvensom att till Rådhus-Rätten utlämna bevis om kungörandet, sist å den dag nu föresatt är; allt vid äfventyr, att inteckningsansökningen, för så så vidt densamma ännu beror på Rättens pröfning, kommer att såsom förfallen anses. År och dag som förr skrifvit står.

Ex Protocollo,
Carl J. Stolpe.
Rätteligen transsumeradt intyga:
Joh. Ad. Hjelsning.
P. E. Norberg.

Och under ofvanstäende beslut Sjömannen Öberg, hvars närvarande vistelseort är okänd, härmed kungjordt.

= Utdrag af Lagfarts-Protokollet, hållit vid Lagtima Höste-Tinget med Ragunda Tingslag den 1 December 1836.

§. 11. S. D. Sedan Härads-Rätten å nästl. Ting den 16 Mars innevarande år, då Bonden Erik Linde, som genom afhandling den 17 Jan. samma år, af Bonden Anders Andersson den yngre köpt ett halft tunnland i Skattehemmanet N:o 4 Krokvåg, emot köpesumma 700 R:dr Riksgäldssedlar, derå sökt lagfart, den beviljat genom första uppbudet, med vilkor att innan Lagfartens slut, Anderssons åtkomst till nämde Hemman, skulle behörigen styrka, men nu anmältes att någon åtkomsthandling för Anders Andersson ej funnes; så aktade Härads-Rätten nödigt att i Stats-Tidningen, köpet borde genom Lindes försorg kungöras, med föreläggande för den eller de, som ansågo sig bifogade till klander af detta köp, att derom göra anmälan hos Härads-Rätten innan natt och år ifrån kungörelsens införande i Tidningarne, vid äfventyr att lagfart och Fastebref för Linde utfärdas, om ej annat hinder möter. År och dag som förr skrifvit står.

TESTAMENTS- OCH ARFS-ANGELÄGENHETER.

= Efter Pigan Gunnild Andersdotter i Lönshult Agunnaryds Församling, som dog den 23 Mars 1832, har arf tillfallit hennes Systerson, Drängen Bengt Jonasson, hvars vistelseort sedan 10 år varit okänd, med anledning häraf anmodas han, inom den i Lag föreskrifna tid, hos tillförordnade Förmyndaren Jonas Andersson i Löfvingstorp, förenämde Församling sig anmäla och sin arfslott emottaga, i annat fall kommer den att bland öfriga Arfvingarne fördelas; hvilket härigenom andra gången tillkännagifves.

= Jemlikt Vermdö Skeppslags Tings-Rätts beslut den 26 Oktober 1835, kungöres Fördelsmannen Johan Mattsson i Pedersjö By och Bonden Gustaf Mattsson i Brandten, Kimito Socken och Åbo Län, samt Hedvig Ersdotter i Nago Socken, att arf fallit dem till efter Torparen Carl Illbergs i Ebbalund å Ingarön inom Stockholms Län, den 28 Juni nämde år aflidna Hustru Helena Mattsdotter; hvilket härigenom kungöres andra gången.

= Undertecknade äkta Makar, förklara härigenom vår yttersta vilja vara, att när endera af oss genom döden afgår skall den efterlefvande sitta i orubbadt Bo i sin lifstid, men att sedan vi begge äro aflidne, Arfvingarne å omse sidor skola hvar och en träda till den andel Lag utsätter; hvilket med våra egenhändiga underskrifter eller bomärkens undersättande i tillkallade vittnens närvaro stadfästes. Lindholm den 17 Juni 1835.

Petter Länngren, (bomärke).
Greta Ersdotter. (bomärke).

Att Taffel-Täckaren Petter Länngren och dess Hustru Greta Ersdotter med sundt förnuft och fri vilja erkänd och underskrifvit detta Testamente, intyga på en gång närvarande vittnen.

Pehr Hake.
Lars Hedlund.

År 1835 den 19 November vid Öster-Rekarne Härads Höste-Ting i Eskilstuna blef, med anmälan att Petter Länngren aflidit, Original-Testamentet tillika med denna afskrift deraf, till Lagligt bevakande inför Domstolen uppvist och

Resolverades.

Den ingifna afskriften af Testamentet skall, genom Greta Ersdotters försorg tillställas aflidne Länngrens närmaste Arfvingar, hvilka, om de till klander emot förordnandet finna sig befogade, äga att derom genom Stämning och Laga Rättegång utföra inom natt och är efter deraf, på berörde sätt erhållen del, likmätigt 18 Kap. Ärfda-Balken, betygar.

På Härads-Rättens vägnar,
F. M. Lund.

Likheten med Originalet intyga,

M. G. Falkenberg., Kammarherre.
Georg Ton Heijne, Löjtnant vid Lif-Reg:ts-Husarer.

= Sedan Torparen Gabriel Persson och hans Hustru Anna Stina Johansdotter i Skeppshus på Kongs Norrby ägor, Brunneby Socken, Bobergs Härad och Östergöthlands Län genom inbördes Testamente den 17 Januari 1811 förordnat, att den af dem som öfverlefde den andra, skulle till dess död fritt få disponera bägge deras Egendom, samt äga frihet att efter godtfinnande gifva till anhörige eller någon annan, men efter begge deras död skulle slägtingar å ömse sidor eljest sig emellan dela till hälften hvardera, hvilket Testamente, efter Gabriel Perssons död, blifvit vid nämde Härads-Tings-Rätt den 20 November 1829 bevakat, så har sedermera ofvan bemälda Anna Stina Johansdotter, medelst Testamente den 19 September 1835, dels bortgifvit en Stugubyggnad till Torparen Anders Månsson i Skepphuset samt dels föreskrifvit att all hennes öfriga qvarlåtenskap vid dödstimman skulle tillfalla Systern Johanna Lisa Johansdotter i Grönlund. Och då detta Testamente jemte anmälan, att Anna Stina Johansdotter aflidit, till Bobergs Härads-Rätt ingifvits den 20 November 1835, är det beslut af Domstolen meddeladt, att som Gabriel Perssons Arfvingar vore till namn och vistelseort okände, så borde Testamentets innehåll i Stats-Tidningen införas, med underrättelse, att den som dertill finner sig befogad, eger inom natt och år klander i laga ordning anställa; hvilket tredje gången kungöres.

DIVERSE LEGALA NOTIFIKATIONER.

= Med denna dag upphör jag att deltaga uti Handelsrörelsen under firma Michaëlson & Benedicks; hvilket härmed enligt Författningarne tillkännagifves. Stockholm den 31 Dec. 1835.

M. Benedicks.

Som Grosshandlaren Hr M. Benedicks med denna dag frånträdt dess andel i Handels-Bolaget under firma af Michaëlson & Benedicks, så gifves härmed tillkänna, att vi undertecknade fortsätta handeln, under enahanda firma, och åtaga oss att betala alla det gamla Bolagets skulder, äfvensom att uppbära dess fordringar. Stockholm den 31 Dec. 1835.

W:m Benedicks.
S. G. Benedicks.

= Att undertecknad Anders Oterdahl beslutat denna dag upphöra med den under firma A. P. Oterdahl & Son, af mig härstädes idkade handelsrörelse, och undertecknad Niclas Oterdahl från nästa års början fortsätter densamma med bibehållande af nämde min fordna firma, samt uppgör Bolagets liqvider; äfvensom att Hr S. J. Rehnberg äger rättighet per procura teckna firman; varder Författningarne likmätigt härmedelst tillkännagifvit. Götheborg den 31 Dec. 1835

Niclas Oterdahl.
Anders Oterdahl.

= Till undvikande af lagsökning, behaga de som äro skyldige till afl. Jernkramhandlaren A. W. Borelii Konkurs, inom medio af nästa Febr. månad, inbetala sina skulder till undertecknad, som träffas i stora Jernvågen. Stockholm den 8 Jan. 1836.

J. U. Ekeberg.
God Man.

= Sedan min man Petter Niklasson Svanström, med hvilken jag den 9 Okt. 1825 blifvit sammanvigd, icke allenast genast efter giftermålet förlupit mig, sin Hustru, utan äfven under sitt vistande vid Diöbruk i Kronobergs Län, föröfvat äktenskapsbrott och sig trolofvat med en qvinsperson, benämd Catharina Gunnarsdotter, hvarom åtalan af mig blifvit gjord inför Gillbergs Härads-Rätt af detta Län, redan år 1833, utan att ofvanbemälte min man, Byggmästaren Petter Niklasson Svanström, hvarken sig vid omnämde Härads-Rätt inställt, eller låtit sig det ringaste afhöra, eller om dess vistelort kunnat erhållas någon kunskap, får jag härigenom, genom införande i Stats-Tidningen, på grund af dessa förhållanden antyda bemälte Petter Svanström, att sig inom natt och år härefter inställa hos undertecknad, att i fall han det gitter sig öfver de öfverklagade omständigheterna nöjaktigt förklara samt äktenskapet fortsätta, hvarförutan jag anser mig befogad varda från honom skild, med rättighet att inom natt och år härefter, få träda i nytt gifte, om jag så för godt finner. Åmål Svanskog Socken och Slirnö den 31 Okt. 1835.

Margareta M. N. D. Nilsdotter,
gift med Byggmästaren Petter Niklasson Svanström.

= Med åberopande af åtvarningen i Stockholms Dagblad år 1834 N:o 271, 276 och 277, får undertecknad härmedelst förnya densamma och tillkännagifva, att ej några varor af hvad slag som heldst, böra å min räkning aflemnas utan min egenhändiga skriftliga reqvisition; om den ej företes är ingen liqvid af mig att förvänta. Stockholm den 19 Januari 1836.

A. W. Forsslund.
Protokoll-Sekreterare.

AUKTIONER.

= Till följe af Westmanlands Kongl. Regementes Beklädnads-Direktions beslut denne dag, kommer Upphandlings-Auktion att, inför Direktionen å Slottet härstädes, anställas den 29 nästkommande Februari, kl. 12 på dagen, för anskaffning af nedannämnde effekter och persedlar, neml.: 5004 1/4 alnar blekt Tältduk, 315 7/12 alnar svart Halfkläde, 676 1/4 alnar svart Foderväf, 1082 dussin Stöflettknappar, 811 1/2 dussin Nummerknappar, 1082 st. Halsdukar af läder, 1082 st. Skärp samt 1082 par Skor; å hvilka alla effekter och persedlar vederbörligen fastställde profver och modeller äro att bese å Lands-Kansliet härstädes, och jemväl finnas att tillgå vid Auktionstillfället; börandes effekterna, kostnadsfritt för Direktionen, vara lefvererade å dess Förråd i Westerås inom den 10 nästkommande Maj, hvarefter och sedan desamma blifvit besigtigade och godkände, belöpande betalningen, anordnas ifrån härvarande Landt-Ränteri. För fullgörandet af åtagande leverans skall antaglig och till vederhäftigheten styrkt borgen ställas, och lända i öfrigt till efterrättelse vid denna Auktion de föreskrifter Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente angående Upphandlings- och Försäljnings-Auktioner för Landt- och Sjöförsvaret af den 20 December 1825 innehåller. Förseglade anbud, hvilka icke få hänföras till mer än en persedel, som å omslaget bör uppgifvas, kunna före Auktionen inlemnas till Direktionen som i Spekulanternes närvaro dem öppnar och deras antaglighet pröfvar. I händelse Leverantören brister uti uppfyllandet af de förbindelser han i uppgörande kontrakt sig åtager, antingen genom den för leveransens fullgörande bestämda, tidens öfverskridande eller deruti att effekterne vid anställande besigtning kasseras, såsom icke öfverensstämmande med gällande profver och modeller, kommer Leverantören att böta 6 procent af den kasserade eller icke levererade varans värde. Westerås den 11 Jan. 1836.

Direktionen.

= Måndagen den 7 Mars, kl. 12 på dagen, kommer inför Magistraten i Sigtuna, enligt derom gjord anmälan, att för Konkursmassans räkning genom Auktion försäljas till den mestbjudande Borgaren och Skepparen Johan Svenssons uti Malmqvarteret härstädes under N:o 20 ägande Fastighet med Åbyggnader och Kryddtäppa, då vid Auktionstillfället, efter Värderings-Instrumentets uppläsande, vidare öfverenskommelse om försäljningen kommer att bestämmas; hvilket till Inteckningshafvares och hugade köpares underrättelse meddelas första gången. Sigtuna Rådhus den 18 Januari 1836.

= Att Bonden Jons Jonsson i Offerbergs by, af Undersviks Socken, ägande Hemman N:o 8 om 4 Öreslands Skatt, kommer genom Exekutiv Auktion att försäljas på Tingsstället Kurland, kl. 12 på dagen, den 18 instundande Februari; varder Författningarne likmätigt härmedelst tillkännagifvet första gången. Undersvik den 18 Januari 1836.

Anders Nilsson Äng.

= För S. Schenholms Konkursmassas räkning, försäljes 1/48:dels mantal i Kyrkoby af Brefviks Socken i Kåkins Härad af Skaraborgs Län den 10 nästkommande Maj, kl. 12 på dagen, på stället. Skulle någon hafva inteckningar i nämde 1/48:dels Hemman, torde de göra sina anspråk lagligen gällande före den tiden och mig härom underrätta, som tillförordnad Syssloman. Carlsborg och Rödesund den 19 Januari 1836.

L. F Almstedt,
Handlande.

BOUPPTECKNINGAR.

= I anseende till förestående Bouppteckning efter aflidne Fahnjunkare-Enkan Christina Helena Rathman, behagade de som tro sig äga fordringar, eller skulder, sådant i Sterbhuset uppgifva inom den 16 Februari. Stockholm den 25 Jan. 1836.

= Torsdagen den 25 nästkommande Februari, kl. 10 f. m., förrättas Bouppteckning efter härstädes aflidne Mamsell Helena Sophia Tönningh; hvarom den aflidnes okände Arftagare, Fordringsägare och Gäldenärer härigenom underrättas första gången. Landskrona Rådhus den 16 Januari 1836.

= De, hvilka äga någon fordran i Sterbhuset efter Kapitenen vid Kongl. Maj:ts Flotta Claës Wilh. Nauckhoff, så ock de, som till nämde Sterbhus häfta i skuld, eller eljest med detsamma hafva annan oafslutad affär, anmodas att innan Bouppteckningsförrättningen, som kommer att för sig gå i början af instundanda Mars månad, skriftligen anmäla förhållandet, så i ena som andra afseendet till Boets Utredningsman, Lagmannen G. Nyman, hvars address är Nyköping,

= I anseende till förestående Bouppteckning eller aflidne Ståthållaren, Öfversten och Riddaren Hr J. A. von Gerdten, behagade alla de, hvilka med den aflidne hafva oafslutade affärer, sådant, så fort ske kan eller sist inom nästkom. Februari månads slut anmäla, antingen hos Öfverste-Löjtnanten och Riddaren E. A. von Gerdten på Carlstad och Apertin eller Hr Intendenten E. Sundell på Strömsholm. Stensborg vid Eskilstuna den 14 Jan. 1836.

A. E. Lönnberg.

BORGENÄRS-SAMMANTRÄDEN.

= Fordringsägarne uti afl. Jägmästaren C. G. Gardtmans på Weda Konkurs, kallas att Onsdagen den 10 Februari, kl. 11 på förmiddagen sammanträda på Källaren Kronan i Stockholm, för att genomse Bevaknings-Protokollet, samt rådgöra om flera Massans angelägenheter.

Anders Ersson i Hasta.
Anders Jansson i Rickeby.
Kuratorer.

= Samtlige Hrr Kreditorer uti afl. Siden-Fabrikören Abr. Dahlboms Konkurs, behagade sammanträda, Onsdagen den 3 Febr., kl. half 12 f. m., i de Rum, som å Börs-Källaren anvisas, för att erhålla kännedom om innehållet af Justitie-Kollegii Utslag, samt deröfver besluta. Stockholm den 27 Jan. 1836.

Syssloman.

= Borgenärerne i Handlanderne A. Hedlunds från Ringestena och Hans Jacobssons från Ebbarp Konkurser, behagade sammanträda på Svenljunga Gästgifvaregård, Måndagen den 8 nästkom. Februari, kl. 10 f. m., för att om åtskilliga Massornes angelägenheter öfverlägga och besluta. De frånvarande få, enligt Konkurs-Lagen, åtnöjas med de närvarandes beslut. Ullasjö den 7 Jan. 1836.

Kuratorer.

= Hrr Kreditorer i C. Lidbäcks Enkas & Comp. Konkurs, kallas till sammanträde i Massans Hus här i Staden, tisdagen den 9 nästkom. Febr., kl. 10 förmiddagen. Konkurs-Lagens föreskrift mot de frånvarande åberopas. Götheborg den 20 Jan. 1836.

Gode Män.

= Herrar Borgenärer uti aflidne Källarmästaren A. Ekermans Konkurs, behagade sammanträda å Stads-Källaren härstädes Lördagen den 27 nästk. Februari, kl. 10 f. m., för att erhålla utdelning å sina bevakade fordringar m. m. Westervik den 13 Januari 1836.

Syssloman.

= Det sammanträde med Hr Fält-Sekreteraren Herlenii Kreditorer, som, enligt annons af December månad 1835, är utsatt att hållas på Tingsstället Thoresgården den 1 nästk. Februari, varder, i anseende till inträffadt hinder, härigenom framflyttadt till Måndagen den Sjunde (7) Mars innevarande år, kl. 10 f. m.

Kurator.

= Som så få Fordringsägare infunno sig uti sammanträdet uti Demoiselle Maria Elisabeth Strandbergs Konkurs, som var utsatt till den 28 dennes, att intet beslut kunde fattas om Massans förvaltning, så får ytterligare undertecknad anhålla att hennes Kreditorer måtte allmänt sammanträda, Lördagen den 6 Febr., kl. 5 e. m., och få de frånvarande åtnöjas med de närvarandes beslut. Stockholm den 29 Jan. 1836.

And. Tohrssberg, Kurator.

Bor i Huset N:o 19, Qvart, Cupido, S:t Nicolai Församling.

= Hrr Creditorer i framl. Hr A. R. Lorents urarfva bo, behagade sammanträda på John Nonnens och Lorentska Brukens massas Contor den 4 nästk. April kl. 12 på dagen, för att bestämma försäljningspriset å Boets fastighet, samt att öfverlägga om boets öfriga angelägenheter. Om Concurs-Lagens föreskrift för de uteblifvande erinras. Götheborg den 7. Januari 1836.

Sysslomän.

Stockholm, tryckt i Stats-Tidningens Boktryckeri
(Baggensgatan, Huset N:o 25.)