Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1836-02-05.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


äger genom annons, som trenne gånger uti Stats-Tidningen införes låta kungöra den sökta Lagfarten, med föreläggande för den eller dem, som emot Lagfartens fortgång hafva något att erinra, att sist till det Lagtima Ting, som i dessa Härader infaller, näst efter 6 månader, från sista annonsen, genom instämning göra sin förmenta rätt gällande. Ut Supra.

På Härads-Rättens vägnar,
Joh. G. Hasselberg.

Rätteligen transsumeradt besyrker

And. Andersson,
f. d. Riksdags-Fullmäktig.

= Jemlikt Rådhus-Rättens i Strömstad derom gifne beslut, varda den eller de, som kunna hafva att påminna, mot det köp, hvilket: 1) Träskomakaren Nils Olsson begärt lagfart om Hus och Tomt N:o 42 i Strömstads fjerde Rote, köpt af Snickaren S. Hallgren, den 11 sistl. Jan., för 100 Rdr Rgs; och 2) Sjötulls-Vaktmästaren S. Sundberg sökt lagfart om Hus och Tomt N:o 4 i andra Roten, köpt den 25 sisl. Sept. af Hr H. H. Boman för 250 Rdr Rgs; härmed uppmanade att deras anspråk inom tvenne månader, efter det denna annons finnes tredje gången införd, anmäla hos Rådhus-Rätten, som derefter kommer att sig om lagfartens fullföljd, laglikmätigt utlåta. Strömstad den 19 Okt. 1835.

= Som Fabrikören Carl Delton icke kunnat behörigen styrka åtkomst till Gården och Tomten N:o 7 i denna Stads norra Qvarter, Qvadraten Magazinet, hvilken Fastighet blifvit af bemälte Fabrikör för 300 Rdr B:ko, försåld till Hr Rådmannen C. J. Lindblad, som å samma Fastighet nu hos Rådhus-Rätten sökt första uppbudet; så varda, i anledning af Rådhus-Rättens beslut, den eller de, hvilka kunna finna sig befogade att nämde köp klandra, härigenom uppmanade att, inom trenne månader från den dag, då kungörelse härom finnes första gången i Stats-Tidningen införd, sådant klander hos Rådhus-Rätten härstädes anmäla. Norrköpings Rådhus den 21 Dec. 1835.

TESTAMENTS- OCH ARFS-ANGELÄGENHETER.

= Som f. d. Inspektören Olof Lundin och hans Hustru Ch. M. Gynston, vid Erstavik, afledo i medio af Januari d. å., så varda deras Slägtingar härmed kungjorde, att sig hos undertecknad från nedanskrifne dato inom 90 dagar anmäla om sin arfsrätt till den obetydliga qvarlåtenskapen. Den 16 dennes blifver frivillig Auktion anställd derpå. Härvid iakttages hvad Arfs-Lagen föreskrifver. Stockholm, Erstavik och Neglinge den 2 Februari 1836.

Pehr Jacobsson,
Nämdeman.

= Som Stat-Torparen under Skäfteby Nils Larsson med döden afgått år 1834, och obekant är, hvar hans son Lars vistas, så får jag härmed underrätta, att jag, såsom hans syster Bettys Förmyndare, äfven innehar hans arfslott, till hvars utbekommande han äger sig behörigen anmäla. Lidköping och Skåfteby den 27 Jan. 1836.

Carl Svensson.
Torpare.

= Utdrag af Domboken, hållen vid Lagtima Höste-Tinget med Södra Wedbo Härad i Ekesjö Stad, den 17 November 1835.

§. 176. Enkan Greta Samuelsdotter i Ingarp lät, genom förre Riksdagsmannen Jonas Johansson i Höreda, som anmälte, att Lars Magnusson Lindqvist numera vore afliden, i bevakningsändamål till Rätten ingifva följande Testamente:

"Afskrift: Som ingenting ibland menniskoslägtet är vissare än döden, så är ock ingen ting ovissare än när den inträda kan; derföre hafva vi undertecknade äkta makar, medan vi tillsammans lefva, oss emellan öfverenskommit samt med moget betänkande och sundt förnuft afslutat som följer:

Jag Lars Magnusson Lindqvist skänker och testamenterar till min kära Hustru Greta Samuelsdotter i Ingarp, om hon mig öfverlefva skulle, all vår förvärfda såväl fasta Egendomen, en sjettedel efter helt räknadt i Skatte-Krono-Hemmanet Ingarp i Höreda Socken, som äfvenledes den lösa egendomen, den vare sig af hvad namn den vara månde.

Likaledes skänker orh testamenterar jag Greta Samuelsdotter till min kära man Lars Magnusson Lindqvist, om han mig efterlefva skulle, med samma rätt och rättighet som min kära man mig efter ofvanstående innehåll förunnadt hafver, och efter begges vår död skiftas vår efterlemnade qvarlåtenskap enligt lag."

Denna Testamentariska Dispossition är med vår fria vilja och sundt förnuft beslutad, hvilket allt vi i tillkallade vittnens närvaro bekräfta, som skedde i Ingarp den 29 September 1828.

Lars Magnusson Lindqvist.
Greta Samuelsdotter.

Närvarande vittnen på en gång underskrifva.

Olof Pehrison.
Jonas Olofsson i Bonderyd.

Och anhöll tillika ombudet, att, enär Lindqvists närmaste arfvingar vistades å okänd ort, Greta Samuelsdotter måtte få, genom införande af Testamentet i Allmänna Tidningarne, detsamma delgifva samtliga den aflidnes arfvingar.

Resolverades:

Genom Greta Samuelsdotters försorg skall en bestyrkt afskrift af ofvan intagne Testamente tillställas aflidne Lindqvists närmaste arfvingar, hvilka, vid förlust af vidare rättighet dertill, äga, inom natt och år efter delfåendet, emot Testamentet i laga ordning anställa det klander, hvartill de förmena sig vara befogade; Och må det vara Greta Samuelsdotter obetaget att, genom införande i Allmänna Tidningarne af detta Protokoll och Beslut, delgifva Teslamentet åt de Lindqvists skyldemän, hvilka å okänd ort sig uppehålla. Bevis, att Testamentet blifvit bevakadt, kommer att detsamma åtecknas. Ut Supra.

På Härads-Rättens vägnar.
A. G. Rudling.

= Att Drängen Jan Jansson, i tjenst hos undertecknad, afled den 23 sislidne Augusti; och att hans qvarlåtenskap ej räckte till alla dess skulder och begrafningsomkostnaden, varder härigenom, bemälte Jan Janssons slägtingar tillkännagifvet.

Adam Erickson i Wågsjö,
Arrendator.

= Genom skrifteligt, i vittnens närvaro den 7 November sistlidet år upprättadt, samt den 7 nästföljande December vid Vällofl. Rådhus-Rätten härstädes bevakadt Testamente emellan mig och min nu mera aflidne man, Borgaren och Båtkarlen Petter Jansson är förordnadt, att hvilken af oss makar, som öfverlefver den andra, skall i sin lifstid äga och disponera all Sterbhusets fasta och lösa egendom, utan klander af våra arfvingar på någondera sidan; hvilket, Författningarne likmätigt, härmed kungöres bemälte min aflidne mans samtliga laglige arftagare. Carlskrona den 23 Januari 1836.

Ingrid Jansson,
född Pehrsdotter.

= Medelst lagligen bevittnadt och inför Justitie-Kollegium i Stockholm bevakadt Testamente af den 21 November 1834, har Mamsell Louise Vivot i lifstiden tillagt Mamsell Hedda Elisabeth Neijman all sin qvarlåtenskap, med undantag af några persedlar, som blifvit anordnade åt några af Mamsell Vivots vänner samt tjenare; det varder den sistnämdas till namn och vistelseort okända arfvingar kungjordt, på det de må äga att inom laga tid samma Testamente klandra, om de sig dertill befogade finna.

= Genom ett den 28 Augusti 1834, i vittnens närvaro upprättadt och vid Stockholms Stads Ädle Justitiæ-Kollegium och Förmyndare-Kammare lagligen bevakadt inbördes Testamente, hafva Kantorn vid Mariæ Madalenæ Församling, Carl Sandborg och dess Hustru Catharina Margaretha Sandborg, född Elfström stadgat, att hvilkendera af dem den andra öfverlefver, skall ensam och allena behålla och efter behag disponera all deras Egendom, både löst och fast såsom laglig och välfången Egendom, utan intrång af någonderas arfvingar; hvilket i anseende till ena makans Catharina Margaretha Elfströms år 1835 timade död, härmedelst första gången kungöres; ägandes den aflidnas arfvingar, att inom natt och år efter det denna annons blifvit tredje gången införd, klander å berörde Testamente anställa, om de dertill finna sig befogade.

= Genom muntligt, inför Rådhus-Rätten i Lidköping lagligen styrkt och bevakadt Testamente, har numera aflidne Pigan Anna Maria Häggren tillagt dess Dotter Christina, gift med Rådmannen i Sköfde L. Torin, sin efterlemnade qvarlåtenskap, bestående uti en Koffert med deruti förvarade klädespersedlar m. m.; hvilket Anna Maria Häggrens öfriga okända Arfvingar härigenom tillkännagifves, med erinran, att de, enligt bemälte Rådhus-Rätt, under den 20 Mars sistl. år, meddelade beslut äga att, i fall de finna sig dertill befogade, inom natt och år härefter, ofvanberörde Testamentariska förordnande i laga ordning klandra.

= Drängen Bengt Andersson, född i Södra Jordstorp, Grenna Socken, är död den 31 Februari 1835; den som vet sig vara rätt Arfvinge till hans qvarlåtenskap, får anmäla sig hos mig inom natt och år; min address är Grenna och Reaby

Jonas Hägg.

DIVERSE LEGALA NOTIFIKATIONER.

= Den för Handlanden härstädes J. C. Schüsslers Konkursmassa upprättade redogörelse, är att granska hos undertecknad Kurator intill slutet af nästkommande Mars månad; och har jag härvid ansett mig böra upplysa, att ingen tillgång finnes för oprioriterade Borgenärer. Götheborg den 14 Januari 1836.

Jac. Lilljedahl.

= F. d. Korrektionisten, nuvarande Torparedrängen Sven Börjesson, född den 11 Oktober 1802, uti Örby Socken af Elfsborgs Län, ärnar att träda i äktenskap, men saknar hinderslöshetsbetyg. Hafver någon mot hans tillärnade äktenskapsförbindelse något att anmäla, gifves det, enligt Kongl. Brefvet den 26 Okt. 1791, inom 6 (Sex) månader, sedan denna kungörelse varit första gången i Stats-Tidningen införd, tillkänna hos Prosten och Kyrkoherden P. Rosén, hvars address är Malmköping och Gryt.

LEDIGA TJENSTER.

= Klockaretjensten i Floby, är genom dödsfall ledig. Sökande, som kunna förete giltiga Betyg om skicklighet i Koralsång, Vaccination och Åderlåtning, äga att genom egenhändiga ansökningar, anmäla sig hos undertecknad, inom trenne månader efter intimationen häraf. Falköping och Floby den 15 Jan. 1836.

A. F. Forssblad,
Pr. & P. L.

= Klockarctjensten i Bäcke Församling har genom dödsfall blifvit ledig. Kompetente Sökande till den kunna, inom laga tid, anmäla sig hos undertecknad Kyrkoherde. Åmål och Steneby den 13 Januari 1836.

J. Stenbäck.

AUKTIONER.

— Genom offentlig Auktion, som anställes inför Jönköpings Regementes Beklädnads-Direktion, å Lands-Kontoret, Lördagen den 20 nästkommande Februari, kl. 11 f. m., upphandlas för Regementets behof 4,625 alnar blekt Tältduk, 1 aln 10 tum bred, 1,600 alnar Buldan af 1 alns bredd, 240 dussin Kompositionsknappar, 1,000 stycken Skjortor, 1,000 par Strumpor och 1,000 par Skor. Dessa Beklädnadsämnen och persedlar, hvars profver och modeller äro att tillgå vid Regementets Majors-Expedition härstädes, böra, senast den 2 påföljande Maj, utan kostnad för Direktionen, lefvereras vid Regementets Förrådshus å Skillingaryd. Förseglade anbud skola, för att vara gällande, skrifvas särskilt för hvarje slags vara eller persedel, som erbjudes och å omslagen innehålla uppgift på den sort, hvarå anbud göres, samt före Auktionen insändas under adress: Jönköping till Beklädnads-Direktionen, hvilken dem vid Auktionstillfället öppnar och deras antaglighet pröfvar; och åligger de Levererande att anskaffa vederhäftig, af behörig Embetsmyndighet godkänd proprie borgen för de leveranser, de sig åtaga. Jönköping den 21:sta December 1835.

På Beklädnads-Direktionens vägnar,
C. G. Bergenstråle.
H. Stjerngranat.
C. N. Modin.

= Enligt Kongl. Svea Hof-Rätts Utslag och Konungens Befallningshafvandes i anledning deraf utfärdade kungörelse, kommer exekutiv Auktion att förrättas å Lands-Kansliet i Stockholm Onsdagen den 2 Mars 1836, kl. 12 på dagen, till försäljning af den för skuld utmätte Jungfru Carolina Christina Blom, tillhörige en tredjedel i Råcksta Säteri, Angarns Socken, värderad till 6,752 1/3 Rdr B:ko; hvilket jemlikt Författningarnes föreskrift, härigenom varder vederbörande Inteckningshafvare kungjordt.

= Den 12 nästkom. April, försäljes på Hudiksvalls Stads Auktions-Kammare till de högstbjudande, Enkefru D. E. Frisks till kreditorerne afträdde Fastigheter, Jordägorne under N:s 44 och 45, om fyra tunnland 20 kappland med derå varande Åbyggnad, Jordägan N:o 25, om två tunnland 22 kappland, på Stadens område belägne, samt en half Aktie uti Elfkarleby Bro, med 6 månaders betalningsanstånd mot borgen och ränta på köpeskillingen från Auktionsdagen. Hudiksvall den 18 Jan 1836.

= Enligt Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Gefleborgs Län Kungörelse af den 9 December nästlidne år. kommer Hemmanet N:o 5 i Berg, Hamrånge Socken, af Gestrikland, om 2 öres 3 penningelands skatt, tillhörigt Färgare-Gesällen Jonas Löf, värderadt till 744 R:dr 24 sk. B:ko, genom Utmätnings-Auktion, som förrättas å Lands-Kansli-Salen i Gefle den sextonde (16) instundande Februari, kl. 12 på dagen, att till den mästbjudande försäljas, hvilket fordringsägare härmedelst kungjordt varder tredje gången.

= Att Bonden Jons Jonsson i Offerbergs by, af Undersviks Socken, ägande Hemman N:o 8 om 4 Öreslands Skatt, kommer genom Exekutiv Auktion att försäljas på Tingsstället Kurland, kl. 12 på dagen, den 18 instundande Februari; varder Författningarne likmätigt härmedelst tillkännagifvet andra gången. Undersvik den 18 Januari 1836.

Anders Nilsson Äng.

BORGENÄRS-SAMMANTRÄDEN.

= Borgenärerne uti förre Handlanden vid Lerbeck, P. G. Jakobssons gäldbundna Bo, kallas härmed, att sammanträda på Stadskällaren här i Staden, den 20 nästkommande April, kl. 3 e. m., för att öfverse Räkenskaperne för Konkursmassans förvaltning, mottaga den blifvande dividenden, och lemna Kuratorerna decharge, äfven bör Gäldenären då tillstädeskomma. Konkurs-Lagens föreskrift i thy fall erinras. Askersund den 28 Januari 1836.

Kuratorer.

= Borgenärerne i Källmästaren C. P. Wingmarks Konkurs äga att alla förmiddagar, emellan 8 och 9, under instundandande Februari månad, hos undertecknad granska redogörelseräkningen öfver Konkursmassan och erhålla utdelning; och böra Borgenärerna dervid vara försedde med de Original handlingar, hvarå fordringarne grundas. Stockholm den 28 Jan. 1836.

C. L. Selenius

= I anledning af det beslut som fattades vid sammankomsten med aflidne Constantin Molitors Borgenärer den 23 December sistlidne år, kallas bemälte Borgenärer till sammanträde den 1 instundande Mars, kl. 6 e. m., på Hr Kapten Rosenqvists af Åkerhult Kontor i Stockholm, för att afge slutligt yttrande öfver det projekt till nedläggande af Massans rättegångar, som till genomläsande finnes, så väl å nyssnämde Kontor som hos Sysslomannen.

= Samtlige Borgenärerne i Hr Kapitenen Gustaf Wiggmans vid Norra Möre Härads-Rätt anhängige Konkursmål, kallas till sammanträde på Tingsstället Rockneby, Tisdagen den 8 nästkommande Mars, kl. 10 f. m., då frågan förekommer om Fastigheternas färsäljning och andra Massan rörande angelägenheter. Hvad de närvarande besluta, gäller äfven för de frånvarande.

A. Raab.
J. J. Bergström.
Gode Män.

= Samtlige Hrr Fordringsägare uti Handlanderne Carl Elfvings och J. Ågrens Konkurser, kallas till sammanträde å Rådhuset härstädes, nemligen: Hr Elfvings till Lördagen den 27 instundande Febr., kl. 3 e. m., och Hr Ågrens till Onsdagen den 2 påföljande Mars, äfven kl. 3 e. m., för att erhålla del af Konkurs-Domarne, samt öfverlägga och besluta om åtskillige Massorna rörande angelägenheter. De frånvarande få åtnöjas med hvad de, som komma tillstädes, afgöra. Kalmar den 25 Jan. 1836.

Syssloman.

= Samtlige Borgenärerne uti Samuel Kindbergs från Redslared gäldbundna Bo, behagade sammanträda på Svenljunga Gästgifvaregård, Lördagen den 13 nästkom Februari, kl. 10 f. m., för att taga kännedom och yttra sig öfver Gäldenärens ackordsanbud, samt öfverlägga och besluta, huruvida Gäldenären må tillåtas, att sjelf få resa uppåt landet, för att indrifva Massans fordringar, jemte flere andra Massan rörande angelägenheter. Om Konkurs-Lagens föreskrift för frånvarande Borgenärer erinras. Gottorp den 20 Jan. 1836.

A. Redlund,
M. Redin,
Sysslomän.

= Samtliga Herrar Kreditorer i Kapitenen och Grosshandlaren Herman Wihlborgs Konkurs, behagade enhälligt sammanträda Lördagen d. 20 d:s, kl. 12 f. m., uti å Börskällaren anvisade Rum för att öfverlägga och besluta, dels om erbjudne ackorders antagande, dels ock om realiserandet af Massans ännu utestående fordringar, aktier m. m. Erinras om Konkurslagens föreskrift i afseende å de frånvarande. Stockholm den 1 Februari 1836.

Sysslomän.

= Samtlige Borgenärer i afl. Komministern i Roslags Bro G. L. Hallerströms Konkurs, kallas härigenom till allmänt sammanträde å Komministerbostället Näs i Bro Socken, Måndagen den 29 innevarande Febr., kl. 10 f. m., för att om Massans angelägenheter öfverlägga, och särdeles för att underrättas och utlåtande meddela, huruvida det af Massans Gode Män, vid Domstolen i orten emot afl. Komminister Hallerströms Enkefru, Sara Catharina Falker instämde mål om redovisning och ansvar, för den Massan tillhörige Spanmål, som bemälte Enkefru, före Gode Männens tillförordnande förskingrat, skall fortsättas. Örby den 25 Jan. 1836.

S. E. Logren.
Erik Larsson i Kapsta,
Sysslomän.

= Till följe af Kongl. Götha Hof-Rätts utslag den 9 December 1835, kallas samtliga afl. Kapitenen P. Hjertas Kreditorer till sammanträde uti Lidköpings Stad å Gästgifvarden den 19 nästk. Februari, för att höras och besluta uti flera då förekommande vigtiga frågor. I afseende på uteblifvandet erinras om Konkurs-Lagens föreskrifter. Lidköping den 19 Januari 1836.

O. Thord Bonde,
t. f. Förmyddare för efterlef.
Enkan och omyndiga Barnen.

= Afl. Medicine Doktorn A. Forssells Borgenärer kallas härmed att sammanträda på Tingsstället Råglanda å andra Rättegångsdagen af näst infallande Laga Vinter-Ting med Näs Härad, för att i åtskillige ämnen angående Boets förvaltning, och bestämmande af arfvodet för Gode Män och Syssloman besluta.

Gode Män.

Annonser.

DIVERSE.

= Uti början af Januari månad detta är förlorades af ett Postbud i Tierps Socken, ett Bref adresseradt till Herr Widman i Stockholm, innehållande en Assignation under N:o 116 af den 15 Juni 1835, utgifven vid Leufsta Bruk till P. J. Söderbaum af C. S. Lindmark å 150 R:dr R:gs, en Riksgäldssedel N:o 5624 af den 13 Januari 1834 å 100 R:dr, en Banko-Transportsedel N:o 16867 af den 13 Dec. 1834 å 10 R:dr, samt 2:ne Bankosedlar å 3 R:dr. Den som om detta Bref eller dess innehåll kan lemna någon upplysning, behagade det anmäla uti Herr Grosshandlaren Aspelins Tobaks-Fabriksbod vid Hornsgatan i Stockholm.

= Till deras efterrättelse, som i egenskap af Handlande, Fabrikörer, eller Handtverkare, ärna till försäljning af varor, i öppna bodar på Torget, besöka innevarande års Fastings marknad härstädes, som börjas den 10 nästkommande Mars och fortfar i 10 Söckendagar, kungöres härmed, att Stånd-regleringen företages 14 dagar före Marknadens början, samt att de, hvilka till denna tid icke anmält sig hos Magistraten, eller Byggnings-Rådmannen J. S. Kull, som med delta värf har egentliga befattningen, får åtnöja sig med Ståndplats i det läge omständigheterna kunna medgifva. Christinehamn den 18 Januari 1836.

Magistraten.

= Å Diligence-Hufvud-Kontoret i Stockholm äro, sedan 1835 qvarliggande Paketer med nedannämde adresser: Hr H. Owenius J:or. E. Norberg, Stegeman & Komp., E. Stenbergs Arfv., Leghe, F. W. Dufva, Fru C. Muntzing, Hr K. F. Schewe, Jungf. S. W. Sahlin, Hr C. J. Ekerman, M. C. Retzius, C. G. Årre, C. M. Sjögren, Fru Jonsson, Hr G. E. Lundstedt, Grefv. U. Gyldenstolpe, Fru Ch. Ehrenreich, Hr S. Abrahamsson, J. Lehman, Bibel-Sällskapet, Hr J. Stjernbladh, S. B. Peterson, Mams. F. Friberg, Hr J. Folcher, G. De la Grange, J. F. Zetræus och Mamsel S. Salemon. Paketerne utlemnas mot ägarnes qvitto.

= Med Kongl. Sundhets-Kollegii tillstånd förfärdigas Bråckband af alla slag hos undertecknad, boende vid Kindstugugatan, Huset N:o 11, till venster i portgången.

Inga Albertina Torgstedt, född Lang.

= Ifrån och med den 1 Februari blifver undertecknads adress Arboga och Granhult.

Lud. D. Heijkenskjöld.

= Undertecknads adress blifver efter den 1 Februari: Arboga, Klotens Bruk.

Selim Heijkenskjöld.

= Till kollisions undvikande tillkännagifves, att: Geschichte Gustav Adolphs, König von Schweden, und seiner Zeit. Für Leser aus allen Ständen bearbeitet von Professor A. Fr. Gfrörer, Bibliothekar in Stuttgart, är af en bland våra förnämste Historici under öfversättning.

= Det lån af 133 R:dr 16 sk. B:ko, som Kaptenen Carl Maule af denna Stads Kyrkas Orgelverks-fond, den 23 Maj 1830 erhållit, varder på detta sätt, såsom Kaptens vistelseort är okänd, uppsagd, att om sex månader från den dag, denna annons finnes i Tidningarne införd, inbetalas, i annor händelse blifver den lemnade panten lagligen försåld. Askersund den 28 Januari 1836.

A. A. Christjernsson, Kyrkovärd.

= För omkring ett år sedan blefvo tvenne Reversaler borttappade i staden Fahlun. Den ena var utgifven af Sergeanten A. Sundén i Uppbo och stora Schedvi Socken på 330 R:dr, och den andra af Gustaf Samuelsson i Norrhyttan, Hedemora Socken, på 218 R:dr R:gs, båda ställde till Gustaf Pärsson i nyssnämde By; och varda dessa Reverser, i hvars hand de vara må, härigenom dödade. Uppbo Gästgifvaregård den 4 Januari 1836.

Gustaf Elofsson i Schedvi och Forssa,
Förmyndare för Gustaf Persson.

= Å Kongl. Myntet uppköpes gammal Koppar, dock icke i mindre partier än om fem lispund viktualievigt.


Noterade Hufvud-Kurser på Stockholms Börs, den 5 Februari 1836.

London 12 R:dr 3 sk. 2 Uso.

Hamburg 128 1/2 sk. 2 Uso, 128, 127 3/4, 127 1/2 90 d. d.


Stockholm, tryckt i Stats-Tidningens Boktryckeri.
(Baggensgatan, Huset N:o 25.)