Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1836-02-06.djvu/3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


hufvudsakliga handläggningen i målet, deruti Advokat-Fiskals-Embetet likväl ådagalade Ryssmästaren Åkersteins felaktiga förhållande under utförande af hans ombudsmanna-värf; och sedan derefter Advokat-Fiskals-Embetet af Hr Morsings under tiden till Kämners-Rätten i Nyköping ingifna svaromål inhämtat, att han hvälft hela skulden till och ansvaret för kontrakts-brottet på Hr Åkerstein, liksom denne förut sökt öfverflytta det senare ensamt på Hr Morsing, samt Hr Åkerstein förkastat det honom erbjudna tillfället att få del af berörde svaromål och sig deröfver yttra, blef jag, som genom Stockholms Kämners-Rätts utslag var ställd i nödvändigheten, att, utan afbidan af slut i rättegången med Morsing, hufvudsakligen utföra ersättnings-påståendet emot Åkerstein, föranlåten, att, i anseende till begge målens oskiljaktiga gemenskap, instämma den sistnämnde till Nyköpings Kämners-Rätt, för att, på grund af 10 Kap. 7 och 12 §§. Rättegångs-Balken, i sammanhang med den dit emot Morsing instämde ersättnings-talan, genmäla Advokat-Fiskals-Embetets påståenden, i följd af Hr Åkersteins för Kongl. Maj:t och Kronan om händer hafda ombudsmanna-befattning i och för anskaffningar af omförmälte sadelställningar, samt sålunda tillförbindas i anseende till dels förut befunna, dels numera uppdagade felaktiga åtgärder med kontraktets uppgörande med Hr Morsing, och vid utförandet af det hela i det honom (Åkerstein) anförtrodde uppdrag, i afseende på anskaffningen af nödiga sadlar för armén, till Kongl. Maj:t och Kronan utgifva den ersättning, som lagligen kunde blifva föranledd af Hr Ryttmästarens ofvanberörde förfarande eller af Brukspatronen Morsings underlåtenhet att fullgöra det med honom afslutade kontrakt. Denna stämning blef hos Östra Kämners-Rätten, vid förhör den 5 sistlidne December, företedd och Ryttmästaren kommunicerad, hvarvid jag nedlade Kongl. Maj:ts och Kronans vid denna Rätt emot Hr Ryttmästaren väckta talan, likväl under förbehåll, att äga densamma öppen, i händelse Ryttmästaren skulle undandraga sig svaromål i hufvudsaken, vid Kämners-Rätten i Nyköping, och Öfverdomaren emot förmodan skulle godkänna en sådan invändning. Icke desto mindre och i följd af svarandens bestridande af målets nedläggning, resolverade Kämners-Rätten, "att emedan Rätten genom beslut den 8 i samma månad förklarat sig vilja, efter det slutpåstående, som käranden förstnämde dag borde afgifva, omedelbarligen företaga målet till pröfning och afgörande, skulle slutlig dom den 29 i berörde månad meddelas." Denna dom, som blifvit grundad på ett förhållande, hvilket icke innefattar någon bestämd talan emot svaranden, ännu mindre emot honom riktadt och utveckladt påstående, frikänner Hr Åkerstein, dock endast "för närvarande" från all ansvars- och ersättningsskyldighet, hvarvid Kämners-Rätten visligen tillagt, att "med afseende å det outredda skick, hvaruti saken, såsom till stor del beroende af den påbörjade rättegången emellan Kongl. Maj:t och Kronan och Brukspatron Morsing, sig befunne, vore vederbörande öppet lemnadt att, efter det berörde rättegång genom laga kraftägande dom blifvit afgjord, i händelse då fog finnes, i sin talan mot Ryttmästaren Åkerstein å ort och ställe som vederbör anhängiggöra." Enär detta domslut och Kämners-Rättens öfriga förfarande egentligen endast rörde formerne för rättegången, samt den fråga huruvida käranden ägde rättighet att, sedan han genom den uttagna stämningen förvarat preskriptionstiden, tills vidare eller för alltid vid samma Rätt nedlägga sin reservationsvis instämda men sedermera vid vederbörlig domstol hufvudsakligen fullföljde talan, trodde Advokat-Fiskals-Embetet sig berättigadt, att, efter anmält missnöje, få underställa omförmälte i en rättegångsfråga meddelta domslut Kongl. Hof-Rättens pröfning; men Kämners-Rätten vägrade fullföljden af saken på annat sätt än i vadeväg, på hvilken också Advokat-Fiskals-Embetets klagan öfver preliminära och hufvudsakliga åtgärder, så vidt de förnärmat Kongl. Maj:ts och Kronans rätt, såsom kärande, blifvit till Stockholms Rådhus-Rätts laglikmätiga behandling i föreskrifven ordning öfverlemnad.

För att äga tillfälle i ett sammanhang och vid en och samma domstol utföra de förut särskilta, men numera till ett helt identifierade käromålen emot Herrar Morsing och Åkerstein, har Advokat-Fiskals-Embetet, vid sista förhöret hos Nyköpings Kämners-Rätt den 15 sistlidne December, begärt, att besvarandet af Hr Morsings hufvudsakliga förklaring öfver de mot honom särskilt instämde påståenden måtte ske i sammanhang med utförandet af Kronans talan emot Åkerstein vid nyssbemälte domstol, och att målet emot den förre för sådant ändamål måtte uppskjutas till den 9 nästkommande Februari, då Hr Åkerstein borde genmäla det hufvudsakliga käromålet och då sålunda rättegången emot begge kontrahenterna, såsom Kongl. Maj:t och Kronans svarande parter, egentligen börjar, hvilken begäran, efter ett oväntadt bestridande af Hr Morsing, domstolen biföll.

Denna på officiela handlingar grundade berättelse om den juridiska behandlingen af status controversiæ emellan Kongl. Maj:t och Kronan, å ena, och Herrar Morsing och Åkerstein, å andra sidan, hvarom man trott sig böra meddela allmänheten en mera detaljerad upplysning, för att icke gifva anledning till vidare inblandning i den polemik, som under form af Species facti blifvit öfverlemnad åt publiciteten på det nya fält de stridande kontrahenterna nu beträdt, torde bäst kunna reda de irriga begrepp om förment frikännelse från Kronans ersättnings-anspråk, Ryttmästaren Åkerstein sökt göra gällande medelst införande i Aftonbladet af Norra Förstadens Östra Kämners-Rätts ofvanåberopade besynnerliga, lagstridiga, af käranden icke påkallade, än mindre af bestämdt käromål föranledda, sig sjelft motsägande, föregående utslag upphäfvande domslut. Denna berättelse torde äfven förklara anledningarna, hvarföre den enkla, reservationsvis vidtagna stämnings-åtgärden blifvit genom Svarandens ihärdiga bemödande förvandlad till hufvudsak, och i följd af hans invändningar föranledt nära Tio månaders tid för behandlingen af frågan om kärandens förmenta skyldighet att, emot sin vilja och stämningens syftemål, genast utföra en åt framtiden förbehållen talan, endast i den af Svaranden påtagligen blottade afsigt att bereda det af honom åsyftade och vunna, men alldeles ingen fördel för honom verkande resultat. Att Krigs-Kollegium aldrig kan lagligen anses såsom Hr Ryttmästarens motpart i rättegången, ehuru Kämners-Rätten, emot mitt bestridande, både envist och sorgfälligt i Protokollerna bibehållit denna benämning, borde naturen af Advokat-Fiskals-Embetets befattning och dess bestämmelse såsom Kronans och Statens Ombudsman lätteligen för Hr Ryttmästaren göra begripligt, om än icke den af honom i denna omständighet framkastade förvillelse vore undanröjd af de serskildte åtgärder, Advokat-Fiskals-Embetet, oberoende af Kongl. Krigs-Kollegium, utan dess hörande och utan af fullmakt dertill berättigadt, i ärendet vidtagit. "Tillfället att emot Hr Ryttmästaren framdraga allt, hvari han vid utförandet af omförmäldte uppdrag i och för Sadelanskaffningen, i egenskap af Kronans Ombud kan hafva felat," har Advokat-Fiskals-Embetet sig beredt och nu först erhållit genom hans instämning till hufvudsakligt svaromål vid Nyköpings Kämners-Rätt, hvaraf Hr Ryttmästaren borde vara försäkrad att detta tillfälle ej skall blifva obegagnadt. Stockholm den 30 Januari 1836.

Nikolas Lindberg.

STRÖDDA UNDERRÄTTELSER.

Nya Södra Wales.

Nedanstående anteckningar, så ofullständiga de än äro, torde dock i någon mån ådagalägga, till hvilka märkliga resultater menniskoförmågan kan hinna, äggad af Behofvet, vägledd af Förståndet, samt understödd och mognad af Tiden.

År 1788 landade det första fartyg i Nya Södra Wales.

1789 bergades den första skörd i Paramatta.

1790 tog den förste Kolonisten sitt landstycke i besittning.

1791 bosatte sig tolf transporterade brottslingar invid Hawkesbury.

1793 frambragte dessa redan 300 Tunnor Säd.

1796 uppfördes det första Spektakel i Kolonien.

1803 utgafs den första Tidning. — Samma år förekom det första sjelfmord; en man som hängde sig.

1805 byggdes det första fartyg i Kolonien.

1806 inträffade den första stora öfversvämningen af Hawkesbury-floden.

1810 insamlades de första allmänna uppgifter om Koloniens folkmängd, antalet af boskap och arealen af odlad jord. — Samma år infördes vägpenningar; visade sig bladmask för första gången; erhöllo gatorna i Sidney, namn; bestämdes vissa torgdagar hvarje vecka, och höllos de första offentliga kappridningar.

1813 hölls den första marknad i Paramatta.

1817 inrättades den första Bank.

1818 bragtes det första äktenskapsbrott inför Domstol.

1820 såldes första gången Tobak, växt inom Kolonien.

1825 recenserades den första Bok.

1826 gafs den första allmänna Konsert.

Inom 38 år hade folkmängden stigit till 40,000; antalet af husdjur växt till 200,000 får, 100,000 oxar och kor, samt flere tusende hästar. Der 38 år förut icke ett sädes-ax fanns, såg man nu annonseras om leverering af 10 à 12,000 tunnor Säd för ett enda Bränneri. Efter samma 38 års förlopp funnos 4 Ångqvarnar; 10 Vattenqvarnar, 18 Väderqvarnar, 2:ne stora Brännerier och 13 Bryggeri-verk, som alla förbrukade Säd, växt inom Kolonien.

Det kan här ej bestämmas med säkerhet, hvarifrån de 38 åren böra räknas, men sannolikt är det från år 1790, eller från den första Kolonistens bosättning. Ofvanstående uppgifter skulle då hänföras till åren 1828 eller 1829. Sex à sju deruppå följda år böra (som man ock i allmänhet känner), hafva ökat och stadgat Koloniens välstånd, om ej i fullt samma progression, dock alltid i starkt fortskridande.


Noterad Vexel-Kurs på Stockholms Börs, Fredagen den 5 Februari 1836.

Uti Svenska Bankosedlar.

London 12 R:dr 3 sk. 35, 63, 75, d. d., sigt, 12 R:dr 1 sk. 83, 87 d. d.

Hull att bet. i London, 12 R:dr 1 sk. 90 d. d.

Liverpool d:o 12 R:dr 1 sk. 68, 90 d. d.

Hamburg 128 1/2 sk. 60, 67 d. d., 128 sk, 127 3/4 sk, 127 1/2 sk. 90 d. d.

Berlin, att bet. i Hamburg 128 sk. 67 d. d.

Amsterdam 119 sk. 26 d. d.

Haag att bet. i Amsterdam 119 sk. 30 d. d.

S:t Petersburg 25 1/3 3 sk. 30 d. d.

Köpenhamn 64 1/2 sk. 8 d. d.

Medel-Kurs.

Pund St. 12 R:dr 2 sk. 7 r:st.

Hamb. Banko 128 sk. 5 r:st.


Sedan under åren 1833, 1834 och 1835, alla sådane å Post-Kontoren qvarliggande bref, hvilka minst 5 år varit derstädes förvarade, blifvit i den ordning Postmästare-Instruktionen stadgar, öppnade samt vederbörande till Kongl. Öfver-Post-Direktörs-Embetet insändt de dervid hållna Protokoll jemte de bref, uti hvilka Penningar, Effekter, Reverser, Assignationer eller Handlingar funnits innelyckta, med anmälan, att de öfriga brefven blifvit, enligt nämde Instruktions föreskrift förstörde; så får Kongl. Öfver-Post-Direktörs-Embetet med stöd af Kongl. Maj:ts Nådiga förordnande uti skrifvelse af den 5 Mars 1831, jemte kungörande af specifik förteckning[1] å de insände brefven och hvad i dem varit inneslutet, härmed antyda vederbörande att inom natt och år efter denna kungörelses datum, hos Kongl. Öfver-Post Direktörs-Embetet till brefvens, medlens, effekternes eller handlingarnes utbekommande sig skriftligen anmäla och sin rätt dertill behörigen styrka. Skulle anspråk i detta afseende göras både af brefafsändaren och den person till hvilken brefvet är addresseradt, eller deras rättsinnehafvare, så äga de, att deras talan härom i laga ordning utföra. Utom i det fall att brefafsändare och emottagare i ansökningen om brefvets utbekommande sig förena, utlemnas således icke något bref, med hvad detsamma innehållit, förrän natt och år tilländalupit. Stockholm den 31 December 1835.

E. Lagerheim.
A. W. Grundelstjerna.

Under de vilkor, som Reglementet för Bok-Auktionskammaren i Stockholm af den 9 Febr. 1831, innnehåller kommer Bok-Auktions-Verket, alt upplåtas på entreprenad under fem års tid, ifrån och med den 1 nästkom. April till den 1 April 1841, åt den, som af Drätsel-Kommissionen pröfvas för befattningen skicklig och antaglig samt för utöfningen deraf under entreprenad-tiden stadnar för högsta anbudet, i afseende på årliga arrendesumman till Staden och ställer vederhäftig borgen för så väl behörigt erläggande af arrendesumman, jemte Auktions-Notariens och Mäklarens aflönings-procenter, som och för de medel, hvilka för å Bok-Auktionerne försålde Böcker m. m., kunna inflyta, till ett sammanräknadt belopp af 6000 R:dr B:ko. Skriftlige och förseglade anbud å denna entreprenad, åtföljde af erforderlige Löftesskrifter, emottagas hos Drätsel-Kommissionen till och med den 2 nästkom. Mars, kl. 12 middagstiden; och kunna emellertid närmare underrättelser om entreprenadens beskaffenhet, erhållas så så väl hos Auktions-Direktörerne som i Stadens Kammar-Kontor; äfvensom vederbörande spekulanter erinras dels att de boningsrum med dertill hörande lägenheter, hvilka Bok-Auktions-Entreprenören, enligt 9 §. af Bok-Auktions Reglementet, varit berättigad att hyresfritt begagna, icke komma att åtfölja entreprenaden, dels ock, att försäljningen af Böcker m. m., under loppet af innevarande år, kommer att förflyttas ifrån Auktions-Verkets nuvarande lokal, till de rum, som blifvit för Bok-Auktions-Kammaran uti Stadens Hus å Riddarholmen, eller f. d. Assistans-Huset inredde. Stockholms Stads Drätsel-Kommission den 20 Jan. 1836.


Förteckning å outlöste Bref från Finland och Ryssland, qvarliggande vid Stockholms General-Post-Kontor för år 1835.

N:o 1 Ahlström, C. M. 2 Aminoff, F. 3 Antman J. 4 Avellan, Louise. 5 Aspengren, Charl. 6 Bald, J. 7 Bergstedt, Charlott. 8 Bergengren, J. E. 9 Bladt, C. J. 10 Bladin, Demois. 11 Borgenström, C. A. 12 Benzelstjerna, E. A. 13 Berg, J. F. 14 Bremer, N. 15 Bomstedt, U. J. 16 Bergforss, Mamsell. 17 dito. 18 Björman, J. A. 19 Blomstedt, Mari. L. 20 dito. 21 Blomstedt, Ebba. 22 Bellman W. 23 Carlin, O, 24 Carling, Elis. 25 Dunader, Fru. 26 Döling, F. A. 27 Diederich, Madam. 28 Elfstedt, C. M. 29 Eklund, M. M. 30 Eriksson S. E. 31 Faclk, Soph. L. 32 Fågelström, J. 33 Färnström, L. 34 Friman, S. 35 Fischer, C. K. 36 dito. 37 dito. 38 Fagerström, Demois. 39 Feuerstern. Fröken. 40 Gissler, Fru. 41 dito. 42 af Grubbens Fru. 43 Grönvall. S. C. 44 Harfvefelts, Sterbh. 45 Hoffman, C. 46 Indebetou, C. D. 47 Indebetou, Madame. 48 Kuhlman, Fru. 49 Klingberg, C. C. 50 Lagerberg, C. J. 51 Lindqvist, J. W. 52 Lindt, G. 53 Lindmark. 54 Liljebruun, W. 55 Lundahl. 56 Lindström, J. 57 Lovisin, Eleon. 58 Lundt, J. F. 59 Mattson, J. 60 dito. 61 Meijer, Fru. 62 Meurling, H. 63 Neilick, N. 64 Noer, Er. 65 Nöström, Cath. 66 Oxenstjerna, La B:ronne. 67 Olsson, O. 68 Pauline, Ch. 69 Pelhalt, Enkefru. 70 Pettersson. P. 71 Peilberg, Alb. 72 Ramberg, C. 73 Reijmers P:son. 74 Ringsten, G. 75 Sandberg, P. 76 Sederholm, Fru. 77 dito. 78 Strömmer, H. J. 79 dito. 80 Ståhle, Sophie. 81 Sjögren, G. 82 Stenius, S. M. 81 Smolander, A. 84 Sjöborg, Fru. 85 Sjöholm, A. 86 Stadius, Ulr. 87 Sjöberg, A. 88 Stenberg, Fru. 89 dito. 90 dito. 91 Stjerncrona, Charlotte. 92 Stjerncrona, Ulrika. 93 von Schoulte, Ed. 94 von Tangen, W. 95 dito. 96 dito. 97 Tanté, Ameli. 98 Torsselius, F. W. 99 Tomsson T. 100 Wacklin, S. E. 101 Wallmark, Mamsell. 102 dito. 103 Wachtmeister, C. A. 104 Wallenius, Fru. 105 Westerling, J. R. 106 Wettertoff, C. E. 107 Wingren, Cecil. 108 Wullf, Fr. 109 Wright, W. 110 dito. 111 dito. 112 Åman, Fru. 113 Åkerberg, J, 114 Östberg, C. G. F.


Förteckning å qvarliggande Bref vid Norrtelje Post-Kontor för år 1835. N:o 2, C. J. Graffman. 14, Joh. Söderlund 24, N. N. Andersson. 25, Johan Svensson. 26, C. G. Wigström. 29, S. P. Halin. 41, J. Spiner. 42, Rättaren Lindqvist. 44, Joh. Ebersten. 45, C. M. Rydell. 54, A. A. Roberger. 65, Olof Olsson. 66, P. Edberg. Norrtelje Post-Kontor den 16 Januari 1836.

C. L. Lindstedt.

Förteckning uppå qvarliggande Bref vid Enköpings Kongl. Post-Kontor för år 1835. N:o 7, C. F. Rudbeck. 14, J. G. Logren. 31, P. Brodin. 35, J. Österholm. 36, L. Hellström. 49, A. Johansson. 53, M. Jönsson. 68, Aurora A. Ericsdotter.

Carl Sivers.

Hrr Aktieägare i Ångfartyget Norrland, erinras om andra femtedelens inbetalning af det tecknade Aktiebeloppet, sednast inom den 15 i denna månad, samt Banko-Attestens aflemnande å Hr Bruks-Patron Roths Kontor. Stockholm den 2 Febr. 1836.

Direktionen.

Respektive Aktieägare uti Ångfartygen Amiral von Platen och Daniel Thunberg, hörande till Bolaget för Ångbåts-Paketfart emellan Stockholm och Götheborg, kallas till ordinarie Bolagsstämma Lördagen den 13 Februari, kl. 11 f. m., uti de rum som på Börskällaren anvises, för att emottaga Revisorernas berättelse. Stockholm den 6 Febr. 1836.

Direktionen.

I anledning af det, vid Bolagsstämman med Aktieägarne i Södertelje Kanal och Sluss-Verk, den 28 April 1832, fattade beslut, äga Aktieägarne i berörde Verk till erhållande af utdelning för nästlidit år af Fyra Riksdaler på hvarje Aktie af 500 Rdr, inlemna sine Aktier till Direktionens Sekreterare, Kamereraren i Kongl. Stats-Kontoret Joh. Th. Östman; och återfås Aktierne 14 dagar efter uppvisandet. Stockholm den 15 Jan. 1836.

Direktionen.

Notifikationer.

ÅRS-PROKLAMATA, STÄMNINGAR OCH DOMAR
I SKULDFORDRINGS- OCH KONKURSMÅL.

= Den 5 Mars 1836 utgifves Götheborgs Rådhus-Rätts Domar emellan: 1) Tapetsören J. F. Hellstenii Sterbhusdelägare; 2) Slagtaremästaren George Wollenbergs aflidne Hustrus Juliana Hööks dito; 3) Viktualiehandlanden Jonas Petterssons dito; 4) Handlanden Olof Tunells dito; 5) Löjtnanten C. G. Bredbergs dito; 6) Rådhus-Kanslisten P. G.

  1. Åtföljde denna Tidning N:o 13, såsom Bihang.