Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1836-02-06.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Swahns dito; 7) Enkan M. Schougs dito, och 8) Skomakaremästaren M. Winqvists dito, och deras samtliga Borgenärer.

= Gefle Rådhus-Rätt har, i följd af Handlanden Lars Netzelii Hustrus Brita Ulrika Swedmans ansökning om boskillnad, denne dag utfärdat offentlig stämning å bemälte Netzelius och hans Hustru, jemte deras samtliga Borgenärer, att, före eller vid upprop kl. 12, Måndagen den 7 Mars nästa år 1836, sig hos Rådhus-Rätten infinna, Borgenärerne för att deras fordringar uppgifva, styrka och med ed bekräfta, på sätt Konkurs-Lagen föreskrifver, vid förlust af vidare rätt och talan; hvilket tredje gången kungöres. Gefle Rådhus den 24 Augusti 1835.

= Jemlikt Redevägs Härads-Rätts, i anledning af Enkefru Hof-Kammererskan M. C. Åhmans ansökan att få sin afl. mans gods till Borgenärer på en gång afstå och vinna urarfva och kraffrihetsförmån, vid Urtima Ting denne dag fattade heslut, varda bemälta afl. Hof-Kamrerarens och dess efterlemnade Enkas samtliga så kände som okände Borgenärer härmedest kallade och stämda, att före kl. 7 på aftonen å andra Rättegångsdagen af det Ting, som infaller näst efter 6 månader från nedanstående dag, sina fordringar, vid talans förlust, så förete och bevaka, som Konkurs-Lagen den 12 Mars 1830 föreskrifver och stadgar. Tingsstället Svenljunga den 7 September 1835.

= Att Willåttinge Härads-Rätt, vid Urtima Ting, genom utfärdad offentlig stämning, kallat Borgenärerna i Urararfva och Konkursmålet efter afl. Kopparslagaren i Malmköping Gustaf Nilsson, till inställelse å andra Rättegångsdagen af det Laga Ting, som näst efter 6 månader från nedanstående dag infaller; varder tredje gången kungjordt. Malmköping i Tingshuset den 8 September 1835.

TESTAMENTS- OCH ARFS-ANGELÄGENHETER.

= F. d. Handlanden i Göthehorg Johan Peter Fröding och Sjömannen Mauritz. Falk från Strömstad, hvilka, om de lefva, skola vistas utrikes och äga att utfå arf efter härstädes afl. Handlanden Sven Stiegler och hans afl. Hustru Christina Charlotta Minten, varda, likmätigt 15 Cap. 5 §. Ärfda-Balken, jemförd med Kongl. Förordningen af den 30 sistl. Maj, härigenom förelagde, att inom 10 år från kungörandet tredje gången, sig hos Rådhus-Rätten anmäla för arfvets utbekommande, så framt all rätt dertill icke skall vara försuten; hvilket andra gången kungöres. Uddevalla Rådhus den 17 Dec. 1835.

= Efter Pigan Gunnild Andersdotter i Lönshult Aguunaryds Församling, som dog den 23 Mars 1832, har arf tillfallit hennes Systerson, Drängen Bengt Jonasson, hvars vistelseort sedan 10 år varit okänd, med anledning häraf anmodas han, inom den i Lag föreskrifna tid, hos tillförordnade Förmyndaren Jonas Andersson i Löfvingstorp, förenämde Församling sig anmäla och sin arfslott emottaga, i annat fall kommer den att bland öfrige Arfvingarne fördelas; hvilket härigenom tredje gången tillkännagifves.

= Jemlikt Vermdö Skeppslags Tings-Rätts beslut den 26 Oktober 1835, kungöres Fördelsmannen Johan Mattsson i Pedersjö By och Bonden Gustaf Mattsson i Brandten, Kimito Socken och Åbo Län, samt Hedvig Ersdotter i Nago Socken, att arf fallit dem till efter Torparen Carl Illbergs i Ebbalund å Ingarön inom Stockholms Län, den 28 Juni nämde år aflidna Hustru Helena Mattsdotter; hvilket härigenom kungöres tredje gången.

LEDIGA TJENSTER.

= Som genom Vågmästaren C. M. Petterssons den 8 dennes timade dödliga frånfälle, Ombudsmanstjensten vid härvarande Sjömanshus, blifvit ledig, äga skickliga sökande till sistberörde tjenst, hvarmed är förenad Sex R:dr årlig lön, att innan 56 dagar från nedannämde dag, hit inlemna sine till Sjömanshus-Direktionen ställda behöriga ansökningar. Malmö Sjömanshus den 11 Jan. 1836.

= Förenade Organist- och Klockaresysslan af Gammalkils Församling i Linköpings Stift har, genom dödsfall, blifvit ledig. Lönen är 18 tunnor Kronotionde och ett Boningsrum öfver Socknestugan. En Sockneskola är nyligen inrättad, der den blifvande Klockaren och Organisten under fyra månader, räknade ifrån Maj, kommer att undervisa, hvarföre särskilt afseende vid återbesättande göres å laga undervisningsskicklighet. Sökande med dokumenterad skicklighet för ofvannämde befattningar, anmäle sig trenne månader efter annonsens sista införande i Stats-Tidningen. Kompetent sökande finnes inom Församlingen. Linköping och Gammalkil den 20 Jan. 1836.

A. Unell,
Pastor.

= Organistbeställningen vid Warbergs Stads Församling har nu blifvit ledig med sammanräknad lön 166 Rdr 32 sk. B:ko och en årlig Kollekt. Skicklige sökande kunna inom 90:de dagen, räknadt från den 22 sistl. Dec. 1835, till undertecknad inlemna sina egenhändigt författade ansökningar, bifogade med vederbörliga Betyg om frejd och skicklighet, samt borgen för Orgelverkets vård och skötsel; hvilket andra gången kungöres. Warberg den 16 Jan. 1836.

O. G. Ohrvall,
vikar. Pastor, Philos. Mag.

= Förenade Organist- och Klockarebeställningen af andra Klassen uti Högstads Församling och Linköpings Stift, är genom dödsfall ledig. Behörige sökande, försedde med de, enligt Författningarna, erforderliga betyg, anmäla sig inom trenne månader, efter denna kungörelses införande första gången i Stats-Tidningen, genom egenhändigt skrifna ansökningar, hos undertecknad Pastor, hvars address är: Skenninge och Högby; som första gången kungöres. Högby och Högstad Prestgård den 23 Jan. 1836.

A. Wallstöm,
P. L.

= Till lediga Klockaresysslan vid Huddunge Församling af Upsala Stift, är ansökningstiden förnyad och utgår den 31 nästkom. Mars. Om vilkoren kan upplysning inhemtas af Stats-Tidningarne N:s 235 och 242, för den 10 och 19 Oktober 1835. Behörige sökande äga att anmäla sig hos vice Pastorn och Komministern P. G. Östlund, hvars address är Sala och Huddunge.

= Enligt Direktionens i dag fattade beslut intimeras ånyo Lärarebeställningen vid härvarande Vexel-Undervisnings-Skola. Lönen är 233 1/3 R:dr Rgs, jemte fria Rum och Ved. Hugade sökande, behörigen dokumenterade, äga anmäla sig hos undertecknad inom trenne månader efter denna intimations första införande i Stats-Tidningen. Lidköping den 26 Nov. 1835.

G. Wennerberg,
Prost.

AUKTIONER

= Till följe af Westmanlands Kongl. Regementes Beklädnads-Direktions beslut denne dag, kommer Upphandlings-Auktion att, inför Direktionen å Slottet härstädes, anställas den 29 nästkommande Februari, kl. 12 på dagen, för anskaffning af nedannämnde effekter och persedlar, neml.: 5004 1/4 alnar blekt Tältduk, 315 7/12 alnar svart Halfkläde, 676 1/4 alnar svart Foderväf, 1082 dussin Stöflettknappar, 811 1/2 dussin Nummerknappar, 1082 st. Halsdukar af läder, 1082 st. Skärp samt 1082 par Skor; å hvilka alla effekter och persedlar vederbörligen fastställde profver och modeller äro att bese å Lands-Kansliet härstädes, och jemväl finnas att tillgå vid Auktionstillfället; börandes effekterna, kostnadsfritt för Direktionen, vara lefvererade å dess Förråd i Westerås inom den 10 nästkommande Maj, hvarefter och sedan desamma blifvit besigtigade och godkände, belöpande betalningen anordnas ifrån härvarande Landt-Ränteri. För fullgörandet af åtagande leverans skall antaglig och till vederhäftigheten styrkt borgen ställas, och lända i öfrigt till efterrättelse vid denna Auktion de föreskrifter Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente angående Upphandlings- och Försäljnings-Auktioner för Landt- och Sjöförsvaret af den 20 December 1825 innehåller. Förseglade anbud, hvilka icke få hänföras till mer än en persedel, som å omslaget bör uppgifvas, kunna före Auktionen inlemnas till Direktionen som i Spekulanternes närvaro dem öppnar och deras anlaglighet pröfvar. I händelse Leverantören brister uti uppfyllandet af de förbindelser han i uppgörande kontrakt sig åtager, antingen genom den för leveransens fullgörande bestämda tidens öfverskridande eller deruti att effekterne vid anställande besigtning kasseras, såsom icke öfverensstämmande med gällande profver och modeller, kommer Leverantören att böta 6 procent af den kasserade eller icke levererade varans värde. Westerås den 11 Jan. 1836.

Direktionen.

= Torsdagen den 10 Mars detta år, å f. m., försäljes härstädes genom upp- och afslag, Stockholms Stads Allmänna Sundhets-Kommittéens ä Norrmalm och S:t Johannis Församling uti Qvarteret Ruddammen, under gammal N:o 158, men nya N:o 3, belägne Fasta Egendom, Claes på hörnet kallad, 1/6:del af inropssumman bör, såsom handpenning, vid Auktionstillfället erläggas hälften af köpeskillingen vid tillträdet, som sker den 1 nästkom. April, återstoden af köpeskillingen må qvarstå mot 6 procents ränta samt inteckning eller annan säkerhet, och att återbetalas efter 6 månaders uppsägning. Stockholm af Stadens Auktions-Kammare den 3 Febr. 1836.

= Sedan Kongl. Maj:ts och Rikets Högloflige Svea Hof-Rätt, genom Utslag den 24 Dec. sistledit år, behagat på det sätt, bifalla Hr General-Majoren och Kommendören af Kongl. Maj:ts Svärds-Orden, Baron Carl Cederströms ansökning om försäljning af hans myndlingars, Fröknarne Jeanna och Sophia von Echstedts i Arf tillfallna andelar i Robertsforss Bruks-Egendom, att berörde andelar skulle upplåtas till det pris som i laga ordning derföre högst kunde erhållas, dock icke understigande 33,333 Rdr 16 sk. B:ko, som Hr General-Majoren och Kommendören för Arfvingarnes gemensamma 1/3 i Egendomen, förmält sig vara i tillfälle att derföre erhålla, så, och till iakttagande af att sålunda är stadgadt och på det utrönas må, om högre anbud å Egendomen möjligen kan ske, kommer Auktion å Fröknarna von Echstedts andelar i Robertsforss Bruks-Egendom att hållas å Tingtstället Rickleå den 25 nästkom. Febr., kl. 12 på dagen, då Egendomens beskaffenhet för köpet närmare uppgifves. Robertsforss den 14 Jan. 1836.

= Måndagen den 7 Mars, kl. 12 på dagen, kommer inför Magistraten i Sigtuna, enligt derom gjord anmälan, att för Konkursmassans räkning genom Auktion försäljas till den mestbjudande Borgaren och Skepparen Johan Svenssons uti Malmqvarteret härstädes under N:o 20 ägande Fastighet med Åbyggnader och Kryddtäppa, då vid Auktionstillfället, efter Värderings-Instrumentets uppläsande, vidare öfverenskommelse om försäljningen kommer att bestämmas; hvilket till Inteckningshafvares och hugade köpares underrättelse meddelas andra gången. Sigtuna Rådhus den 18 Januari 1836.

BOUPPTECKNINGAR.

= I anseende till förestående Bouppteckning efter aflidne Fahnjunkare-Enkan Christina Helena Rathman, behagade de som tro sig äga fordringar, eller skulder, sådant i Sterbhuset uppgifva inom den 16 Februari. Stockholm den 25 Jan. 1836

= Torsdagen den 25 nästkommande Februari, kl. 10 f. m., förrättas Bouppteckning efter härstädes aflidne Mamsell Helena Sophia Tönningh; hvarom den aflidnes okände Arftagare, Fordringsägare och Gäldenärer härigenom underrättas andra gången. Landskrona Rådhus den 16 Januari 1836.

= Den 15 Februari innevarande år kommer Bouppteckning att förrättas efter aflidne Enkefru Kapitenskan Abela Christina Toll, född Reutercrona, hvadan alla som med detta Sterbhus hafva oliqviderade affärer, benäget torde sådant uppgifva före den utsatte dagen till undertecknad, med adress Lidköping. Lidköping den 27 Januari 1836.

S. Silfverhjelm,
Löjtnant.

= I anseende till förestående Bouppteckning efter aflidne Kryddkramhandlanden Johan Norstein, behagade de som hafva att fordra eller äro skyldige, sådant skriftligen, till undertecknad uppgifva, innan nästa Februari månads slut. Stockholm den 21 Jan. 1836.

Gustaf Lund,
Kryddkramhandlare.

= I anseende till förestående Bouppteckning efter aflidne Gardisten C. Humble vid Kongl. Lif-Gardet till Häst, behagade alla de som tro sig hafva att fordra eller äro skyldige sådant inom nästkommande Februari månads slut, anmäla hos Löjtnant G. Kræpelin, som träffas vid Regementet. Stockholm den 23 Januari 1836.

BORGENÄRS-SAMMANTRÄDEN.

= Herrar Kreditorer uti Skräddaren Joh. Åbergs Konkurs behagade, till genomläsande af Dupplelt-Akten och öfverläggning af åtskilliga Massans angelägenheter, allmänt sammanträda å Börskällaren nästa Torsdag den 11 dennes, kl. 4 e. m. Stockholm den 4 Febr. 1836.

Syssloman.

= Då, vid det till denna dag beramade sammanträde med Kreditorerne i Klädes-Fabrikören A. P. Holmströms Konkurs, så få Borgenärer tillstädeskommo, att de närvarande ansågo sig förhindrade att besluta hvilka åtgärder, sedan ägande rätten till Massans enda fastighet, Klädesfabriken Concordia, nu mera blifvit ifrågasatt, vidtagas borde, och Sysslomännen deraf för närvarande se sig satte ur tillfälle, att i samma fråga, eller vid fastighetens förvaltning, något väsendtligt tillgöra; så varda, med stöd af fattadt beslut, samtliga Borgenärerne i ofvannämnde Konkurs, härigenom kallade, att hos undertecknad, Ekström, den 5 nästkommande Mars, kl. 3 e. m., tillstädeskomma, för att öfverlägga och besluta, samt bestämda föreskrifter Sysslomännen meddela för deras tillgörande, icke allenast uti förberörde ärende, vare sig i förliknings- eller rättegångsväg, utan jemväl i fråga om indrifvandet eller försäljningen af Massans utestående flere betydligare, osäkre fordringar, med det mera, som Massans angelägenheter rörande, kan komma att föredragas. Och hafva vi ansett oss böra erinra, att de tillstädeskommandes beslut måste blifva gällande äfven för de frånvarande. Örebro den 27 Januari 1836.

J. Werner.
J. P. Ekström.

= Fabrikören C. G. Schagerströms Hrr Borgenärer, behagade sammanträda på Societeten härstädes, Fredagen den 13 instundande Febr., kl. 10 f. m., till öfverläggning i åtskilliga Massan rörande ärenden. Norrköping den 29 Jan. 1836.

Gode Män.

= Hrr Kreditorer uti Skomakaren Carl Fredr. Lundbergs Konkurs, behagade till öfverläggande och beslutande om åtskillige Massans angelägenheter, allmänt sammanträda Fredagen den 12 innevarande månad, kl. 4 e. m., hos undertecknad, boende i Huset N:o 10 vid stora Kyrkobrinken, tvenne trappor upp. Stockholm den 3 Febr. 1836.

Jac. Wilh. Langelius.

= Hrr Borgenärer uti Friherre E. Bror B. Cederströms Konkurs, behagade sammanträda å Källaren Gamla Södermalm, Onsdagen den 10 dennes, kl. 5 e. m., för att välja Sysslomän uti Konkursen.

C. J. J. Åström.

= Hr Kansli-Rådet G. von Schantz's samtlige Borgenärer, behagade Onsdagen den 10 Februari, kl. 12 f. m., uti Börs-Kafferummen sammanträda, för att öfverlägga om åtskilliga Massans angelägenheter, i följd af nu utfallen Konkursdom.

= Hrr Borgenärer i Sejlaremästaren J. E. Ekströms Konkurs, behagade enhälligt sammanträda å Stads-Källaren härstädes, Lördagen den 20 dennes, kl. 3 e. m., för att: 1) taga del af Duplett-Akten, 2) besluta om försäljningen af Fastigheten, 3) rörande indrifvandet af Massans fordringar, 4) bestämma arfvode för Sysslomannen, jemte flere Massan rörande angelägenheter. Om Konkurs-Lagens föreskrift erinras de frånvarande. Södertelje den 1 Febr. 1836.

Sysslomän.

= Som vid sammanträdet den 11 dennes af John Nonnens och Lorentska Brukens Konkursmassas Kreditorer, fråga blifvit väckt om delning af Massans Sockerbruk och Porterbryggeri, på så sätt, att hvartdera för sig skulle utbjudas först, och sedan båda gemensamt, hvarefter det jemförelsevis högsta anbudet skulle gälla, såvidt nemligen, efter af då utsedde män föregången besigtning, en sådan delning kan, med sannolik fördel för Massan äga rum, öfver hvilket sednare förhållande berättelse skulle afgifvas den 25 nästkommande Februari; så kallas härmedelst samtlige Herrar Fordringsägare i berörde Massa, att å sistnämnde dag sammanträda kl. 10 f. m., på Massans Kontor, för att afgöra såväl sagda ärende som försäljningsvilkoren i öfrigt, samt hvad eljest af Massans angelägenheter då förekomma kan; och påminnes om Konkurs-Lagens föreskrift för de uteblifvande. Götheborg den 15 Januari 1836.

Sysslomän.

Annonser.

DIVERSE.

Under loppet af nästlidne Januari månad hafva följande gåfvor till de Brandskadade härstädes inkommit nemligen: Den 4 Genom J. C. Schmidt & Komp. i Stockholm, insamling å Stockholms Börs, enligt serskildt införd förteckning deröfver 1066 R:dr 32 sk. Dito Uti anonymt bref med Stockholms Poststämpel den 1/1 och Sigill med inskription H. "Alltid Redlig" En Nyårsgåfva af en Stockholmsbo, född i Helsingland, till behöfvande Enkor, som lidit genom branden 20: Den 9. I anonymt bref försedt med Ljusdals Poststämpel den 8/1 "Till de mest nödlidande efter den olyckliga eldsvådan i Söderhamn" 3: 16. Den 11. Genom Hr L. P. Lundgren i Hernösand, en insamling af Handels-Societen derstädes till de mest brandskadade 222: Den 12. Genom Redaktionen af Tidningen Dagligt Allehanda 2: Den 14. Genom Redaktionen af Gelle Läns Tidning, insamling af Allmogen i Ofvansjö Församling föranstaltad af Pastor Loci 26: 32. Dito. Genom Hr Bruks-Patronen P. M. Lindh i Örebro, ytterligare gjord insamling 46: 24. Den 16. Af Handtverks-Societeten och andra innevånare i Hernösand, genom Hr A. Nordlander 62: Den 17. Genom Hr Bergshauptmannen J. N. af Forsselles i Sala, sammanskott derstädes 225: Den 21. Af 2:ne lyckliga Makar på deras 34 Bröllopsdag den 25 sistlidne December, i bref med Poststämpel Sala 20: Den 22. Af Hemmansägarne i Wexbo, Bollnäs Socken, Gåfva till dem som förlorat icke brandförsäkrade hus 11: 16. Den 24. Genom Kyrkoherden i Norrberkes Församling, sammanskott af Ståndspersoner och Handlande derstädes, till de mest behöfvande: E. F. Z. 6: 32. E. B. 6: 32., H. E. C. 6: 32., A. A. 3: 16., J. H. 6: 32., A. K. 6: 32., G. L. 10:, P. W. 3: 15., Em. F. 2:, J. W. 3: 16., Abr. M. 2:, Ax. H. 3: 16., N. G. H. 3:, C. U. 3:, L. A. 6: 32., N. Bgm. 3:, W. W. 1: 16., J. A. Sg 1: 19., S. H. 2:, R. R:n 2:, C. G. J. 6: 32., E. S. 2: 32., E. H. 5:, P. L:n 6: 32., N. F. O. 3:, E. G. F. 2:, J. C. N:d 2:, C. G. A. 1: 16., L. Å. 2:, P. O. L. 2:, tillsammans 113: Dito. Genom Hrr J. Kjellman och A. Lindgren i Borås ytterligare insamling derstädes 45: Dito. Sammanskott bland Civile- och Ecklesiastike Embets- och Tjenstemän i Hernösand, till de mest nödlidande 114: 12. Den 26. Genom Hr L. P. Lundgren sammanskott af Fiskare-Societeten i Hernösand 20: 8. Den 28. Kollekt i Ofvanåkers Kyrka sistlidne Juldag, till de mest lidande genom branden 20: 22. Dito. Af Magistraten och Borgerskapet i Upsala, till dito 234: 32. Dito. Behållningen af en hos Hr N. A. Öhman i Hedemora hållen Assemblé 100: Dito. Hos Redaktionen af Tidningen Aftonbladet ytterligare influtne 225: Dito. Behållning af Harmoniska Sällskapets i Arboga gifne Soiré 133: 16. Dito Genom Handlanden Altberg härstädes, insamling af Kofferdi-Kapiten Wirsén och dess besättning 43: 18., hvaraf 23 R:dr 18 sk. skola tilldelas några Sjömän som lidit genom branden. Den 31. Uti bref af Herrar J. C. Schmidt & Komp. i Stockholm, gåfva af E. & C. i Riga genom A. W. T. 66: 32. Dito Uti rekommenderadt kuvert med Poststämpel Strengnäs den 28/1 och med T. uti Sigillet 126: 8. Summa 2947 R:dr 28 sk. Banko; hvarförutan 1 tunna Korn och 1 tunna Råg blifvit gifne af Hr Jacob De Ron i Stockholm, genom Hr Handelsman L. Brolin härstädes, samt 20 st. Timmerstockar och 66 skrindor Ved inkommit från Söderala Socken.

Och får Kommittén i sammanhang härmed underrätta, att uti redovisningen för December månad sistl. år oriktigt blifvit infördt att gåfvan af 70 R:dr från Askersund varit ägnad åt dem som förlorat brandförsäkrade hus, i stället för, hvad föreskriften innehåller, icke brandförsäkrade hus. Söderhamn den 1 Februari 1836.

Brand-Kommittén.

= En egendom af nära 4 mantal, belägen i den bördigaste trakten af Östergöthlands Län nära 3:ne mil från Norrköping, med nybyggda hus af Ladugård, Loge med Tröskverk, Statsfolks-byggnader, Qvarn med 3 par stenar, ny Såg med dubbelverk, Bränneri med 80 kannors panna samt alla tillbehör och inventarier, men Corps de Logis saknas och vid hvilken egendom födas omkring 100 kreatur förutan hästar och får, deraf 50 kor utgöra Holländeri, kan bortbytas antingen mot en egendom inom Stockholms Stad med malmarne eller mot en landtegendom i Skåne. Afkastningen af egendomen i spannemål, uppgår till omkring 500 tunnor årligen. Vilkoren och vidare upplysningar meddelas, då derom göres anmälan hos Vaktmästaren Andersson, som är boende i Kongl. Krigs-Collegii hus vid Munkbron i Stockholm.

Förändrad Postgång.

= Gammelbo Bruks-Kontor tager sin Post på Arboga i stället för Köping; ifrån och med den 1 nästkommande Februari. Gammelbo den 7 Januari 1836.

J. Casselli.

På Tidningen JOURNALEN, som trenne dagar i veckan utkommer, kan i Herr Isbergs Boklåda i Storkyrkobrinken prenumereras med Sex R:dr B:ko och på alla Postkontor i Landsorterna med Åtta R:dr samma mynt.


På Sveriges Stats-Tidning för innevarande år 1836 kan, i Herrar Utter & C:is Boklåda, prenumereras med 8 Rdr B:ko, och på alla Postkontor i Landsorterna med tillskott af det för denna Tidning stadgade Postarfvodet, 2 R:dr 16 sk.

Annons-priset, som för icke legala annonser hittills varit 3 skillingar Banko raden, beräknad till 40 Bokstäfver, blifver hädanefter för alla annonser, utan åtskillnad, 3 skillingar Banko per 40 Bokstäfver. Härvid erinras dessutom:

1:o Att inga annonser äfven från Publika Verk och Autoriteter Införas utan betalning, med undantag af sådana, som röra insamlingar för genom vådeld eller andra olyckshändelser i nöd råkade Orter eller enskilta medborgare.

2:o Att alla Annonser, af hvad slag som helst, legala eller icke legala, böra i H:r Utters & Comp. Boklåda inlemnas, betalas och påtecknas, men icke, hvarken per posto till Redaktionen insändas, eller å Boktryckeriet inlemnas, i hvilket fall Redaktionen ej kan för deras behöriga införande ansvara.

3:o Att alla, i och under Annonserna förekommande, namn skrifvas så tydligt, att något misstag i detta afseende icke må blifva möjligt.


Stockholm, tryckt i Stats-Tidningens Boktryckeri
(Baggensgatan, Huset N:o 25.)