Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1836-02-08.djvu/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


hvad det förljudes, sluta sig till dem, och man tviflar icke på Hr Humanns understöd, då nedsättningen, redan från hans inträde i embetet, hos honom varit en fix idé. Af Hertigens af Broglie yttranden drager man den slutsats, att Ministèren, i trotts af hvarje motgång, dock icke afträder; emellertid synes dess ställning vara mycket vanskelig. Så väl 3 proc:ts som 5 proc:ts räntorne ha gått ner med 35 till 40 Centimer.

(Hamb. Corresp.)

Dito den 22 Dec. Reduktionen af 5 proc:ts räntan, som alltjemt utgör tal-ämnet för dagen, blef, som man kunnat vänta, lifligt diskuterad, i går, uti byråerna, der Deputerade-Kammaren sysselsatte sig med en förberedande pröfning af Finanslagen. De särskilta tidningarna hafva meddelat några af rådplägningarna i detta ämne. I de flesta byråerna har en stor majoritet yttrat sig för ränte-nedsättningen; i synnerhet har Hr Sauzet försvarat åtgärden; det var således naturligt, att han skulle vägra att inträda i Kabinettet. Mot saken hafva egentligen endast Ministrarne yttrat sig. Hr Guizot har haft ett långt samtal med Hr Gouin, men icke kunnat förebära något annat argument, än att det nu vore Regeringen omöjligt att framställa ett lagförslag rörande ränte-förändringen. Man tror, att den nya Finans-Ministern Hr d'Argout, skall af Hr Humann låtit öfvertyga sig om åtgärdens nödvändighet, men icke kunnat undgå att uttala denna sin ny-föiYärfvade öfvertygelse i Minister-konseljen.

Den gäsning, som ifrågavarande förslag väckt uti sinnena, har äfven spridt sig till provinserna. Dervarande tidningsblad förklara sig, liksom de fleste Pariser-tidningarna, för nedsättningen; i de stora städerna talar man om adresser till Konungen för att begära en sidan reduktion; staden Rheims har redan sin adress färdig. Mot nedsättningen tala egentligen blott det jemförelsevis ringa antalet af Rentiers, i synnerhet de som bo i hufvudstaden, dem Regeringen icke synes vilja skada. Den af Journal des Débats förkunnade artikeln, deri räntenedsättningens orättvisa, obillighet och skadlighet — (Ministrarne tala blott om dess olämplighet i närvarande tid) — har ännu icke sett dagen. Emellertid har Hr Gouin, uti en församling af Deputerade, utvecklat motivet för sitt förslag, och skördat allmänt bifall. Förslaget skall ofördröjligen inlemnas till byrån, och troligen i nästa vecka komma under öfverläggning. (B. H.)

Spanien.

Madrid den 11 Dec. Le Messager innehåller under detta datum följande: "Förtroendes-votum har, uti Proceres-kammaren, gått igenom med samma lätthet som hos Prokuradorerne. Man tillskrifter Hr Mendizabal ett yttrande, enligt hvilket man skulle kunna tro, att han hade önskat att icke erhålla detta votum, och att han sjelf icke har förtroende till sina löften. I sjelfva verket fattas penningar i alla riktningar: behofverna äro stora; man har, till och med, vid aflöningens utbetalande till härvarande garnisonsmanskap lemnat soldaterna vexlar på aflägsna orter, dem de dock icke ville emottaga; och stunden är inne då man måste göra bruk af de åsyftade utvägarna, utan att ännu något deraf förspörjes, icke ens hänsyftningar, och utan att man känner den hemlighet, som skall förskaffa oss penningar. Således torde man, inom få dagar, få se en början till förverkligandet af de så ofta förnyade löftena, eller ock måste förblindelsen upphöra, hvilket kunde medföra en katastrof, som hotar att blifva fruktansvärdare än allt hvad som hittills inträffat. — Grefve Toreno ådrager sig allas blickar genom sina ekipager, sina theaterloger, sitt bord, m. m. Hela verlden vet att han icke ägde en Real när han inträdde i Ministèren, utan endast skulder, dem han sedermera betalt. Han ler emellertid åt hvad man talar om honom, och visar sig öfverallt utan farhåga, och utan att bekymra sig om folk, som skälla, men icke bita.

Man hoppas mycket på en emellan Generalerna Cordova, Evans, Almodovar och Zarco del Valle öfverenskommen plan, enligt hvilken fälttåget, nästa vår, skall öppnas medelst intagandet af de vigtiga positionerna: slottet Guevara och Salvatierra. Men som Karlisterna fått kännedom om detta förslag, så hafva de betydligt utvidgat fästningsverken på dessa begge punkter, dit de inkastat 7 bataljoner. 20 andra äro echelonnerade deromkring, och tillgångarna äro tillspärrade med grafvar, förskansningar och andra verk. Man tror således att anfallet å dessa ställningar, och försvaret, skola föranleda till en allmän och afgörande strid. — Engelsmännerne fortfara att med otrolig verksamhet, och i stor skala, leverera vapen och krigsförnödenheter. Sedan den 1 Nov. hafva de infört 100,000 gevär, med nödigt tillbehör, till särskilta hamnar på halfön. De begära ingen kontant betalning, utan förbehålla sig att få inlemna sina räkningar, så snart de anse det lämpligt.

Härvarande blad meddela utförliga meddelanden om Proceres- och Prokuradores-kamrarnes förhandlingar. Den förra biföll den 11 dennes förtroendes-votum, utan att göra särdeles svårigheter. Markis Miraflores sökte väl förmå Hr Mendizabal att afgifva några förklaringar; men i stället för svar, gjorde Konselj-Presidenten endast negativa tecken. Sedermera höll han väl ett tal, som dock icke i någon mån var upplysande. På en fråga af Hertigen af Gor, om Regeringen, i följd af förtroendes-votum, trodde sig bemyndigad att efter behag öka pålagorna, eller utarrendera vissa inkomst-källor, t. ex. tobaks-handeln, svarade Hr Mendizabal, att Regeringen är vidt aflägsen från sådana afsigter, och ämnar, fastmera, i en viss grad låta tobakshandeln bli fri. På en annan fråga af Grefve Ofalia, rörande oantastligheten af privat förmögenhet, förnyade Hr Mendizabal sina lugnande försäkringar i detta afseende. Slutligen framställde Grefve de Punon Rostro den sällsamma frågan: om Regeringen kunde lofva att, inom kort tid, göra slut på inbördes kriget? Häremot invände Hr Mendizabal: att Regeringen endast kunde svara för den allmänna ordningen, och hade den bästa förhoppning i detta afseende, men kunde icke bestämma någon tidpunkt för segren.

Man tror sig känna en del af den Mendizabalska gåtan. Det förmodas nemligen, att Spanska Kabinettet har för afsigt, att med Engelska Regeringen afsluta ett handelsfördrag, genom hvilket Stora Britanniens flagga och produkter skulle, på 50 år, få ett vidsträckt privilegium på halfön, hvaremot England skulle betala 25 millioner Piaster. Ett bref från Madrid nämner till och med att förberedelser äro å bane till ett sådant fördrag. I tulltariffen skola väsendtliga förändringar företagas, och i synnerhet skall förbudet mot Engelska bomulls-varor ersättas genom en måttlig afgift. Den med pröfningen af tariffen sysselsatta Kommissionen skall, inom 6 till 8 dagar, ha slutat sitt arbete, och man tror att den nya tariffen, utan Cortes' förutgående godkännande, genast skall bringas i verkställighet, sedan man anser sig, genom förtroendes-votum, hafva erhållit denna maktutöfningsrätt. Såsom skäl anföres: att samtliga tullarna i riket, under förledet år, icke inbragt 20 millioner Realer, och att hela landet är öfversvämmadt med kontraband. Ehuru detta förhållande är obestridligt, så vilja dock Catalonierne icke höra omtalas en sådan förändring, den de anse som ruinerande för sina fabriker; och det blir högst svårt att hålla en riklig medelväg emellan beskyddandet af national-industrien och statskassans behof. Det är kändt att England äfven underhandlar om ett nytt handelsfördrag med Portugal, och våra tidningar göra Franska Regeringen uppmärksam på våra insulariske grannars alltjemt växande inflytande på Halfön." (Hamb. Corr.)

England.

London den 22 Jan. Man emotser, under nästinstundande session, en Bill rörande åtskiljandet af Lord-Kanslerns politiska och juridiska funktioner. Denna förändring synes vara nödvändig, af det skäl, att rättsökandes intressen oftast lida genom ombyte af Öfverdomare i Kansli-Domstolen (hvilket vanligtvis är en följd af hvarje Minister-förändring); men ännu mera derigenom, att politiska omständigheter icke alltid medgifva, att man, för dessa befattningar, utväljer de skickligaste, och att desse, i anseende till platsernas osäkerhet, stundom afsäga sig dem; och slutligen, emedan hvarje ombyte ålägger Staten en årlig utgift af 5000 P. St. såsom underhåll för den afträdande Kanslern, i följd hvaraf, i närvarande stund, Lorderne Eldon, Lyndhurst och Brougham, såsom f. d. Engelske, och Sir E. Sugden, såsom f. d. Irländsk Kansler, hvardera uppbära denna summa. Dessutom händer ofta, under nuvarande förhållanden, att vid inträffande appellations-fall till Öfverhuset, samme man, mot hvars beslut, som Kansler, det appelleras, åter skall i målet besluta såsom Ordförande i Öfverhuset. Likväl äro Tories emot förslaget. Emellertid synes Ministrarnes afsigt att, i detta fall, endast åt de skickligaste personer anförtro detta kall, vara tydligen ådagalagd af den omständighet, att de förbigått sin egen General-Prokurator, Campbell, hvilken väl anses såsom en af de utmärktaste Jurister, men icke äger samma förfarenhet i kansli-ärender.

Den förening, som här bildat sig, i ändamål att tillvägabringa Kyrkans afskiljande från Staten, räknar ännu ingen person af särdeles betydenhet eller af allmänt välkändt namn.

Den nye Ministern vid Kongl. Nederländska Hofvet, Sir E. Disbrowe, har i går afrest från Dover till Calais.

Såsom Val-kandidat för Exeter anmäler sig, i händelse af Parlamentets upplösning, en Tory, Viscount Courtenay, son till Grefve Devon. Han ar gift med en syster till Grefve Ebrington, och tillhörde förut det liberala partiet.

Times vill veta, att man i City allmänt förmodar, att om Hr H. Bulver afsäger sig sin plats i Parlamentet för Marylebone, skall Sheriffen Salomons ämna, såsom Kandidat, anmäla sig hos Valmännen, sedan han nyligen låtit inskrifva sig i Kypare-gillet och aflagt ed såsom medlem deri. Deremol försäkrar The Globe, att Hr. Bulver icke ämnar lemna sin befattning för Marylebone, utan att han, till den tid Parlamentet skall öppnas, hitkommer från Brüssel, och att Sir George Seymour i hans ställe afgår till Brüssel. (Hamb. Corr.)

Preussen.

Berlin den 19 Januari. Det redan någon tid ifrågasatta förfogandet, hvarigenom införandet af utländska, och i synnerhet Franska, tidningar hos oss skulle försvåras, har nu verkeligen blifvit utfärdadt. På vissa Franska blad är den mycket höga Post-porto-taxan tillämpad, hvarigenom försändandet deraf så betydligen fördyras, att det blir Läse-Kabinetterne, och likartade inrättningar, alldeles omöjligt, att vidare hålla dem, emedan en enda tidning kommer att kosta flere 100:de Thaler. Denna åtgärd kan så mycket mera anses såsom ett indirekt förbud, som den icke utsträckes till alla Franska tidningar, utan blott drabbar le National, le Temps, le Constitutionnel och några andra af samma färg. Deremot åtnjuta tidningar af officiel karakter, såsom Journal de Paris och Journal des Débats, eller de legistimiska bladen, såsom Gazette de France, hädanefter som förut, de förmåner som, vid försändningen med posten, äro öfriga tidningar förunnade. Dock bör det anmärkas, att, bland oppositions-tidningarne, Courrier Français är undantagen från förbudet. Le National och le Temps, hvaraf förut en mängd exemplar hitkommo, ha redan försvunnit från allmänna samlingsställen, såsom kaffehus, m. fl. Att offentligt framlägga dessa tidningar, är dock icke direkt förbjudet, och den som förmår utbetala den summa, som för deras införskrifvande erfordras, får fritt begagna denna rättighet. På de Engelska bladen har ännu icke detta stadgande blifvit tillämpadt, då dessa i allmänhet högst sällan här läsas, ehuru deras innehåll, i synnerhet i anseende till yttranderne om förhållandet med Ryssland, lätt hos oss kunde anses mera anstötligt, än de Franska. (Hamb. Corr.)

Ryssland.

St. Petersburg den 4/16 Januar. Den 13 dennes, Ryska nyårsdagen (g. st. den 1 Januar), och på samma gång Hennes Kejs. H. Stor-Furstinnan Helenas födeldag, hölls, i närvaro af Kejserl. Familjen, högtidlig Gudstjenst uti Kapellet i Vinterpalatset, der Rikets Högsta Embetsmän hade infunnit sig. De aflade derefter sin uppvaktning hos Hennes Maj:t Kejsarinnan. Diplomatiska Korpsen hade likaledes den äran, att för DD. Kejserl. Majestäter tolka sina lyckönskningar. På aftonen var maskerad i Vinter-palatset, så väl för Adeln som för Ryske och Utländske Handlande, och i Eremitagen var en lysande Supér anställd. Staden var illuminerad.

Enligt en Ukas af den 17 December, skall Guvernementet Slobodvo-Ukraine hädanefter kallas Guvermentet Charkow.

Skeppsfarten på Wolga, har, enligt bref från Astrakan af den 16 December, blifvit hämmad den 28 November, och den 10 December var floden alldeles tillfrusen. Värdet af tillförsels-artiklar från Persien, Chiva och de Kaukasiska Provinserne, har, under skeppfartstiden, uppgått till 2,227.903 Rubler Bank-Assignationer, och utförseln till 1,903,702 Rubler B. A.

Enligt Underrättelser från Kiätcha af den 12 November, hade Kinesiska Institutet derstädes önskad framgång. Eleverne undervisades i Ryska språket, hvarvid städse jemförelser anställdes emellan Kinesiska skrift- och samtals-språket. (Hamb. Corr.)

Dito den 8/20 Januari. I förrgår ägde en högtidlig messa rum uti Vinter-palatsets Kapell, som bivistades af DD. MM. Kejsaren och Kejsarinnan, samt af DD. KK. HH. Stor-Furstarne och Stor-Furstinnorna, äfvensom af H. H. Prins Peter af Oldenburg — Medlemmarne af Riks-Konseljen, Ministrarne, Senatorerne, Hofvet, Generalerne och Officerarne vid Gardet, samt vid Armén och Flottan, voro äfven närvarande vid gudstjensten, efter hvars slut, och under salut af fästningens kanoner, förrättades den å Epiphanie-dagen vanliga invigningen af Neva-vattnet, äfvensom välsignelsen af de fanor, som tillhöra palatsets Grenadier-Compani, de särskilda Kadett-Korpserne och Gardes-Regementerne.

Samma dag hade härvarande Kongl. Franska Ambassadörens Fru, Baronessan de Barante, den äran att uppvakta H. Maj:t Kejsarinnan och H. K. H. Stor-Furstinnan Maria. (Journ. de St. Pet.)

Italien.

Turin den 13 Januari. Dagens tidning innehåller underrättelser från Cagliari af den 26 December, hvilka upplysa, att de senast af Tyska och Franska blad utspridda rykten om oroligheter på Sardinien äro lika ogrundade som de förra. Den 7 December ankom Kongl. Fregatten Desgeneys till Cagliari och landsatte den nye Guvernören, General Buri di Lanzavecchias och Öfversten för Gardes-Jägarne Sardo, hvilka genast förlades i karantän. (Hamb. Corr.)

Turkiet.

Till London ankomna och i Times för den 22 Januari införda bref från Konstantinopel af den 23 December förmäla, att Teffick Bej, en af Sultanens Sekreterare, afgått till Redschid-Pascha med egenhändiga depescher från Storherrn. Times korrespondent anser såsom afgjordt, att fiendtligheterna åter skola förnyas; att Mehemed Ali torde förekomma Porten, och att Ibrahim afskickat en Adjutant till Frankrike, för att värfva Stabs-Officerare. Emedlertid skall Ryssland söka afhålla Porten från ett fredsbrott. På en Not af Lord Ponsonby skall Divanen hafva svarat: att Turkiska Regeringen väl erkänner rättvisan och giltigheten af de reklamationer dem England framställt mot Mehemed Ali, men önskade att icke behöfva afgifva något kategoriskt svar, innan Ambassadören gifvit tillkänna sitt Kabinetts åsigter, i händelse Mehemed Ali vägrade åtlyda en af Stor-Herren utfärdad Firman. Härpå gaf Lord Ponsonby till svar, att Reis Effendis fråga vore af en högst vigtig och ömtålig beskaffenhet, och han derföre begärte fyra dagars betänketid. Femte dagen derefter ingaf Ambassadören en Not af innehåll: att han hyste den förhoppning att Vice-Konungen, trogen sina pligter såsom Vasall, utan något förbehåll skulle ställa sig en Firman till efterrättelse; men om Paschan likväl icke motsvarade Brittiska Regeringens väntan, så skulle hvarken Englands ära eller intresse tillåta detta land att likgiltigt upptaga en sådan förolämpning. Emedlertid kunde Porten vara försäkrad, att Brittiska Regeringen icke skulle taga något afgörande steg, utan dess vetskap och föregående bifall. Divanen har ansett detta förklarande såsom tillfredsställande, och beslutat att aflåta den begärdta Firmanen till Mehemed Ali.

Morning-Herald och Morning-Chronicle meddela likaledes bref från sine Korrespondenter i Konslantinopel, hvilka framställa denna sak något olika. De förmäla: att den Firman Lord Ponsonby begärt af Porten, i ändamål att upphäfva det af Mehemed Ali usurperade Silkes-monopolium i Syrien, väl ännu icke blifvit affärdad, men att den säkerligen blir affattad i mera vidsträckta ordalag, nemligen: icke allenast mot Silkesmonopolium, utan emot hvarje annat. Enligt de till Konstantinopel ankomna underrättelserna, påskyndade Mehemed Ali sina krigsrustningar, för att antingen på nytt intränga i mindre Asien, eller begifva sig till Bagdad, och der uppresa en thron, den han smickrade sig, skulle blifva ärorik, liksom Harun Al Raschids och dess efterträdares.