Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1836-02-09.djvu/1

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


SVERIGES STATS-TIDNING,
eller
POST- och INRIKES TIDNINGAR.

N:o 32. Tisdagen den 9 Februari 1836.


Meteor. Obs. Den 8 Febr. kl. 2 e. m. Barom. 25,33, 9 gr. kallt, NW. klart. Kl. 9 e. m. Barom. 25,40, 10 1/2 gr. kallt, SW. klart. — Den 9 Febr. kl. 6 f. m. Barom. 25,08, 3 gr. kallt, SW. storm med yrväder.

Officiella Afdelningen.

Medelst Fullmakter af den i innevarande månad, har Kongl. Maj:t i Nåder utnämt och befordrat: till Kapiten i Armén, Löjtnanten vid Topografiska Korpsen Carl Magnus Thulstrup. Till Sqvadrons-Predikant vid Lif-Gardet till häst, Fång-Predikanten Johan Niclas Holmgren. Till Under-Löjtnant vid Svea Artilleri-Regemente, Sergeanten Friherre Johan Ludvig Rehbinder.

Samma dag har Kongl. Maj:t, uppå derom gjorda underdåniga ansökningar, beviljat följande Nådiga Afsked, nemligen: åt Kapitenen vid Gottlands Nationalbeväring Fredrik Tillqvist, med pension; åt Löjtnanten vid Svea Lif-Garde Johan Wilhelm Lannerstjerna, ur Krigstjensten; samt åt Löjtnanten vid Kronobergs Regemente Isak Ulrik Silfversparre, med tillstånd, att såsom Löjtnant uti Armén qvarstå.

= Under den 30 sistledne Januari, har Kongl. Maj:t, till Provincial-Läkare uti Hedemora Distrikt af Stora Kopparbergs Län, i Nåder utnämt och förordnat Extra Provincial-Läkaren i Westra Wingåker, Medicinæ Doktorn och Chirurgiæ Magistern Magnus Gustaf Linderholm.


Under den 15 September förlidet år, uppdrog Kongl. Maj:t i Nåder åt Stor-Amirals-Embetets 3:dje Afdelning, dels att genom sakkunnige män låta anställa granskning af det utaf Majoren N. Eriksson uppgjorda detaillerade kostnadsförslag för ombyggnad af Trollhätte Kanal och Slussverk med de flera arbeten, som härmed ägde gemenskap, dels ock att föranstalta det en fullständig officiel undersökning om utförbarheten af en ifrågaställd ny Kanal emellan Wenern och Uddevalla blefve med möjligaste skyndsamhet företagen och fullbordad; hvarjemte Kongl. Maj:t, i afvaktan af nyssnämde undersökning, hvilken borde föregå de slutliga åtgärderne för Trollhätte Kanal och Slussverks ombyggnad, derest den kommer att äga rum, i Nåder förständigade Trollhätte Kanal-Direktion, att vid då förestående extra Bolagsstämma till Bolaget göra den preliminära framställning i ämnet, huruvida, i händelse de af serskilte Kommitterade för omförmälta ändamål uppgifna villkor blefvo af Kongl. Maj:t gillade och fastställde, Bolaget vore beredvilligt att, enligt plan och i stadgad ordning, åtaga sig utförandet af merberörde byggnadsarbete och dermed förenade förbättringar i farleden å Götha elf, med en sammanlagd förslagsvis beräknad kostnadssumma af 1,624,000 R:dr B:ko, eller om Bolaget i stället önskade att, emot en efter 55 R:dr per aktie till 419,155 R:dr B:ko bestämd ersättningssumma, öfverlåta sina privilegier och äganderätten till Sluss- och Kanalverket, med alla dertill hörande fastigheter, lägenheter, byggnader, inventarier och behållningar, i hvilken senare händelse Kongl. Maj:t ville i Nåder förordna, huruvida och på hvad villkor ett nytt Bolag kunde till verkets öfvertagande och omförmälta arbetens utförande bildas och oktroyeras.[1]

Sedan Trollhätte Kanal-Direktion numera hos Kongl. Maj:t i underdånighet anmält resultatet af Bolagets öfverläggningar, i fråga om dess medverkan till Kanal- och Slussverkets ombyggnad samt bringande till lika dimensioner med dem, Götha Kanal äger, hvarvid Bolaget ansett sig icke vara i tillfälle att om verkställigheten af detta kostsamma företag gå i författning, men deremot förklarat sig villigt, att, för en kontant godtgörelse af 55 R:dr B:ko per aktie och under förbehåll att varda befriadt från alla förbindelser af hvad beskaffenhet som helst, hvarå emot Bolaget nu eller framdeles anspråk kunde framställas, öfverlåta sina privilegier och äganderätten till Kanal- och Slussverket med alla dertill nu hörande fastigheter och lägenheter m. m.; så har Kongl. Maj:t under den 1 innevarande månad, jemte handlingarnes öfverlemnande, i Nåder förständigat Stor-Amirals-Embetets 3:dje Afdelning att, i sammanhang med dess förut infordrade yttrande angående Trollhätte Kanal- och Slussverks utvidgande och ombyggnad, och sedan den tillika anbefallda undersökningen i afseende på en direkt farleds öppnande mellan Wenern och Uddevalla blifvit fulländad, afgifva underdånigt utlåtande om sättet att för förstnämda arbetes utförande tillvägabringa ett nytt Bolag, samt tillika i underdånighet föreslå villkoren, å så väl Statens som Bolagsmännens sida, för ett sådant Bolags oktroyerande. Och har Kongl. Maj:t tillika i Nåder anbefallt Stor-Amirnls-Embetets 3:dje Afdelning att serskildt yttra sig i fråga om lämpligaste utvägarne att, äfven oberoende af Trollhättans ombyggnad, skyndsamt kunna utföra de för fartens upprätthållande angelägna arbetena vid Brinkebergs Kulles slussar och i Carls graf.

= Som under rättegången rörande den i slutet af förlidet år timade strandningshändelsen med Koopværdi-Briggen Atlas, anledning förekommit dertill, att hvad Lots-författningen stadgar i afseende å Lotsars examen, hvarken blifvit af vederbörande iakttaget, eller i allmänhet vore tillfyllestgörande, har Kongl. Maj:t, under den 1 innevarande månad, i Nåder anbefallt Förvaltningen af Sjö-Ärenderna att inkomma med underdånigt förslag till ytterligare bestämmelser, så väl angående den examen, Lots vid antagandet bör undergå, och den vederbörande Befäl åliggande skyldighet att göra sig underrättadt om redan antagne Lotsars skicklighet, som ock rörande nödige åtgärder till vinnande af kontroll derå, att, hvad i dessa ämnen är eller kan blifva sladgadt, ofelbart iakttages och fullgöres.

Icke-Officiella Afdelningen.

INRIKES UNDERRÄTTELSER.

Carlskrona den 29 Jan. De nu passerade festliga dagarne hafva inom detta samhälle blifvit firade på vanligt högtidligt sätt. Den 26 Januari, H. Maj:t Konungens höga Födelsedag, utgör tillika Länets Kongl. Hushålls-Sällskaps högtidsdag, hvarföre ock Sällskapet, på förmiddagen, hade allmän sammankomst, efter hvars slut, middagsmåltid intogs, till hvilken härvarande Embetsmän af Kongl. Flottans och flere andra Stater voro inbjudue, och hvarest, uppå proposition af Länets Höfding, skålar i underdånighet druckos för vår älskade Konungs välgång, äfvensom för den öfriga Kongl. Familjens. Klockan 12 på dagen saluterades från fästningen, och härvarande Sjö-Artilleri-Regemente paraderade, i närvaro af Befälet och Flottans Officerare. På aftonen var Bal anställd af stadens Societet, som likaledes räknar denna dag för sin högtidsdag, och hvarest ett talrikt sällskap var samladt. Vid Soupén proponerades af Befälhafvande Amiralen Skålar för det Kongl. Huset.

Carlsdagen var åter stor Parad, och middagsmåltid gafs af Befälhafvande Amiralen, till hvilken ett stort anlal af Kongl. Flottans Korpser, så Militära som Civila, äfvensom andra i staden varande Auktoriteter, åtskillige af stadens Borgerskap, samt Possessionater från landet, voro inviterade. 2:ne af Flottans Officerare, som nyligen blifvit af Kongl. Maj:t i Nåder utnämde till Riddare af Kongl. Svärds-Orden, blefvo dertill dubbade; och vid middagsmåltiden druckos skålar för H. Maj:t Konungen och hela Kongl. Familjen. Uti den vackra salen inom härvarande Frimurarelogens lokal, var jemväl stor middagsmåltid anställd, der en talrik samling af dess ledamöter, under Landshöfdingens presidium, skall hafva firat dagens högtidlighet

På aftonen var publik Bal, som talrikt besöktes.


HANDELS-UNDERRÄTTELSER.

Åbo d. 28 Jan. 19 Svenska fartyg, tillsammans innehållande 1,207 läster, hafva förlidet år besökt Finlands hamnar. Af dessa fartyg kommo 11 direkte från Sverige med varor för ett värde af 49,585 R:dr Banko, samt 8 från utrikes platser. Från Finland gingo till hemorterne 8 fartyg med barlast och 3 med laddningar, beräknade till ett sammanlagd värde af 23,333 R:dr Banko; till främmande hamnar afseglade 7 och 1 qvarlåg vid 1835 års slut (i Ny Carleby). — Af Norrska fartyg besökte 15, om 1572 lästers sammanräknad drägtighet, Finlands hamnar, och blefvo till det mesta befraktade från Wiborg och Fredrikshamn till utrikes orter med trädvaror. Finska handeln på Sverige var sistl. år mindre liflig, i anseende till trög afsättning af Finska produkter derstädes. Med anledning häraf har exporten från denna stad varit i ett förminskadt tillstånd; och 88,000 alnar väfnader, 376 tunnor kött, 8000 st. säckar, 2000 L:℔ lin, 847 st. hudar och 2000 L:℔ pottaska utgjorde denna minskning emot 1834 års export, som redan då befanns vida ringare än de föregående årens. Genom en Kejserlig förordning af den 17 Juli nästl. år, hafva Finska handelsrelationerna med Ryssland blifvit utvidgade. Bland åtskilliga i detta afseende medgifne rättigheter, och för att lemna Finska handlande, skeppare och näringsidkare biträde vid Tullväsendet och andra Verk i Ryssland, med hänseende till inkommande och utgående varor, samt vid Finska invånarnes handelsangelägenheter, har det blifvit Finland tillåtit, att i Petersburg, Reval och Riga tillförordna handelsombud, med för dem särskilt fastställda instruktioner. — Till befrämjande af Finlands handel å utrikes orter har bland annat blifvit stadgadt, att den ståndspersoner samt allmogen å landet tillagde rättighet, att med landtmanna-produkter idka exporthandel å alla utländska orter inom Östersjön, skall i så måtto utsträckas, att denna handel må drifvas icke allenast med däckade, utan ock med öppna eller odäckade fartyg af alla lästetal, hvarförutan det är medgifvet alla Finska fartyg, utan afseende å deras olika byggnadssätt och storlek, att under loppet af 5 år få åtnjuta helfrihet. Till befrämjande af boskapsskötseln i Finland hafva exportpremier under en tid af 6 år blifvit anslagne vid utförseln af viktualievaror och lefvande kreatur till orter, som äro sydligare belägne, än under 56° nordlig latitud. — Bland andra för landet nyttiga ekonomiska stadganden må ock nämnas det, som beträffar hästafvelns förädling, hvarmedelst en summa af 4000 Rubel blifvit årligen anslagen till uppköp af en duglig race hingstar, samt till premier åt innehafvarne af de största, starkaste och bäst uppfödde föl af 2 års ålder, efter de således anskaffade hingstarne. Likaledes har förändring af de för finare linneväfnader bestämda premier blifvit föreskrifven, till uppmuntran för den finare linneslöjden i landet, och hvarmedelst premier kunna tilldelas alla Finlands invånare af den ringare eller arbetande klassen, för blekte och oblekte finare väfnader. — Årsväxten i de norra orterna var under sommaren högst lofvande, men sedermera inträffade frostnätter, som skadade kornet. Råg erhölls ändock temmeligen god, men olika, och var nästan mer än medelmåttigt gifvande. Af hö bergades allmänneligen litet öfver hela landet. Af spanmål har den från Lübeck införda varit väl torkad och befunnits vid införseln svarande mot ändamålet. — Enligt sammandrag, upprättade öfver exporterade skogsprodukter från Åbo och Björneborgs Län, befinnas dessa hafva sistl. år utgjort: 5176 st. bjelkar, 32,696 st. sparrar, 231 st. spiror, 28,508 tolfter läkter, 19,313 tolfter plankor, 19,450 tolfter bräder, 27,003 famnar ved, 2418 tunnor tjära, 21,270 L:℔ pottaska, förutan andra slöjdarliklar, såsom skoflar, skopor, slefvar &c. — Finska Hushållnings-Sällskapet har i sednare tiden intagit ett anmärkningsvärdt rum bland landets nyttiga och förtjenstfulla inrättningar. Dess nitiska bemödanden för linkulturen, samt linne- och damast-väfnader, utmärka drift och sakkännedom hos Sällskapets närvarande ledare. — Vintern fortfar med ovanligt sträng kyla. Det har dock icke varit ovanligt, att se Thermometern falla från 25 graders köld till 0. Dessa omvexlingar hafva haft ett ovanligt inflytande på hälsotillståndet. Scharlakans och nerffebrar samt influenca och bröstsjukdomar hafva varit mest gängse inom sjuklighetens område. — Redan för längre tid sedan bildades här ett Bolag till inrättande af en på Ryssland och Sverige regulier Ångskeppsfart. Ett tillräckligt antal aktier blefvo i detta nyttiga ändamål snart tecknade, hvarigenom Bolaget försattes i tillfälle att genast gå i författning om inköp af 2:ne ångfartyg. Det ena af dessa har blifvit bestäldt i England och det andra kommer att byggas på härvarande varf, och är maschineriet dertill bestäldt i Motala. Tvifvel uppstår likväl, om dessa fartyg hinna blifva så tidigt färdiga, att de kunna i år begagnas.


UTRIKES UNDERRÄTTELSER.

Frankrike.

Paris den 21 Jan. Sir Henri Greville, Hans Storbritanniska Maj:ts Ambassad-Sekreterare vid härvarande Hof, blef till Domstolen i första instansen instämd och kräfd för betalning af varor dem Hrr Vert Sauphar och Levin föregåfvo sig till honom hafva föryttrat. Å käromålet afgaf Rätten ett utslag innehållande: "att då enligt Europeiska Folkrätten, och den i Frankrike uttryckligen erkända grundsatsen, de personer som tillhöra utländska Ambassader äro delaktiga af de rättigheter och privilegier som tillkomma de Diplomatiska Sändebud hos hvilka de äro anställda; och som Hr Greville är Sekreterare vid Engelska Ambassaden vid Franska hofvet, så kan kärandernes stämnings-påstående icke till pröfning upptagas, hvarföre detsammma ogillas, och de (käranderne) åläggas att betala rättegångsomkostnaderne." Journ. des Déb.)

Tyskland.

Stuttgard den 16 Jan. Hans Maj:t Konungen har i dag gifvit audiens åt den hitkomne Engelske Ministern Sir George Shee, hvilken efterträder förre Storbritanniska Ministern vid detta Hof, Lord William Russel, som blifvit återkallad. Hr Shee har till Hans Maj:t aflemnat sitt kreditif. Derefter emottogs han af Drottningen, till hvilken han äfven öfverlemnade ett bref från sin Monark. (Hamb. Corr.)

Westindien.

Enligt ett bref från en Officer om bord å Brittiska krigsskeppet Charybdis, på stationen vid Sierra Leone, hade detta fartyg, efter tre dagars jagt, uppbragt en Spansk brigg med 429 Neger-slafvar om bord.

  1. Se vidare härom en i N:o 230 af Stats-Tidningen för 1835 införd artikel.