Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1836-02-18.djvu/1

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


SVERIGES STATS-TIDNING,
eller
POST- och INRIKES TIDNINGAR.

N:o 40. Thorsdagen den 18 Februari 1836.


Meteor. Obs. Den 17 Febr. kl. 2 e. ni. Barom. 25,14, 2 gr. kallt, NO. mulet. Kl. 9 e. m. Barom. 25,40, 91/2 gr. kallt, NO. storm, mulet, regnade på morgonen, snöat med starkt yrväder sedan hela dagen. — Den 18 Febr. kl 6 f.m. Barom. 26,64, 10 1/4 gr. kallt, NO. storm, mulet.

Officiella Afdelningen.

Till den, emellan Kongl. Maj:t samt Hans Maj:t Konungen af Stora Britannien och Irland, den 6 November 1824 afslutade Traktat, rörande Slafhandelns afskaffande, har följande Additionella Artikel blifvit den 15 Juni nästlidne år undertecknad i Stockholm af Hans Excellens Herr Stats-Ministern för Utrikes Ärenderne, å ena, samt Hans Stor-Britanniska Maj:ts dåvarande Envoyé Extraordinarie och Ministre Plénipotentiarie vid Kongl. Maj:ts Hof, Sir Edvard Cromwell Disbrowe, å andra sidan; hvilken Artikel blifvit ratificerad i Stockholm den 25 Juni, och i Windsor den 16 Juli samma år, så lydande*):

"Det är öfverkommet emellan de begge Höga Kontraherande Makterna, all hvarje gång ett fartyg anhålles, i kraft af ofvannämde Traktat, för att hafva sysselsatt sig med Slafhandel, eller såsom varande för delta ändamål utrustadt, och det således bör dömmmas och sakfällas af de, i öfverensstämmelse med Traktaten upprättade blandade Domstolar; så skall sagde fartyg genast efter sakfällandet sönderbrytas, och de skiljda delarne deraf särskilt försäljas, efter att sålunda hafva blifvit sönderbrutet."


Kongl. Maj:t har, under den 13 innevarande Februari, i Nåder utnämnt och förordnat Predikanten vid Sabbatsbergs Fattig-inrättning, Carl Fredrik Häggman, att vara Kyrkoherde uti Kohlbäcks Regala Pastorat af Westerås Stift.

= Under samma dag har Kongl. Maj:t i Nåder förordnat Rådmännen i Carlstad, Regments-Auditören C. H. Höök och A. Lundström, att vara Ledamöter uti Wermlands Läns Lazaretts Direktion.

= Medelst Öppet Bref af den 30 December sistlidet år. har Kongl. Maj:t i Nåder tillagt och förunnat Kamreraren vid Direktionen öfver Trollhätte Kanal och Slussverk, Samuel Strand, Assessors namn, heder och värdighet.


AF KONGL. MAJ:T I NÅDER AVGJORDA ENSKILTA MÅL:

Uppnå Justitiæ-Revisions-Expeditionens föredragning:

Utslag i Skiftesmål uppnå besvär af: Bergsmannen Olof Spikh i Bregården; Lars Trudsson i Hafragånga; Kronofogden O, Carlsson; Kortlanda hemmansägare Peter Nilsson m. fl.; Erik Andersson i Walla Mellangården; Olof Håkansson m. fl. i Blenstorp; f. Brukspatronen Carl Carlander m. fl. i Fagerhult; Gudmund Nilsson i Hultabygget; Galleryda Åboer; Första Landtmätaren J. Tyberg; Kopparslagaren Lars Wikström; Erik Zachrisson i Holsåkern; Hanses Anders Olsson i Mosse; Erik Dettlofsson i Stora Klintegårda; Landt- mätcri-Auskultanten A. C. Fahlstein; Landtmäteri-Direktören A. U. Pihlstrand och Brukspatronen C. J. Michaelson, hvar emot annan, 2:ne mål; Lars Pehrsson i Arnolfsbohl; Ägarne af hemmanet Lindhult Magnus Svensson m. fl.; Kro-no-Länsmannen J. Åslund för Stöde Prästbord; Lars Andersson och Erik Olsson i Finnåker; Bengt Christensson i Åbarp; Kollega Scholæ Pierre Vioix; Daniel Jonasson i Elofsbyn m. fl.; Herrstads Bys hemmansägare Abraliam Malmström m. fl.; Yås hemmansägare; Kommissions-Landtmätaren C. G. Törnqvist; Kronofogden, Assessoren L. M. Södergren; Förste Landtmätaren L. Falkman; Nils Jönsson m. fl. i Skramlan; Petter Classon i Öhm; Södra Bårby hemmansägare; Lars Johan Aqvilonius och Gästgifvaren Sune Bolin; Magnus Larsson m. fl. i Gislöf; Hans Erlandsson i Röstorp Jäskagården; Friherre Sven v. Otter; Länsmannen N. Friberg m. fl.; Olof Larsson m. fl. i Norra Gärdslösa; Medicinæ Doktorn J. Engström; Hans Jansson m. fl. i Sköllunga By; Delägare i hemmanet stora Ebbatorp; Olof Thoresson i öfra Törreby; Åke Eriksson i Nymö Kyrkohy; Majoren och Riddaren Grefve P. A. Lewenhaupt; Lars Olsson, Lars Andersson m. fl. i Gårdsbyn på Öland.

Uppnå Krigs-Expeditionens föredragning:

Underdåniga ansökningar. l:o Bifallna: Om tjenstledighet att resa utrikes: a) Löjtnanten vid Uplands Regemente Billströms; b) Under-Löjtnanten vid samma Regemente Boyes; c) Under-Löjtnanten vid Svea Artilleri-Regemente Hedengrens, 2:o Afslagen: Krigs-Kommissarien Leths, om öfvertagande af Arrendet af Kungsgården Herrevadskloster. 3:o Icke till omedelbar Nådig pröfning upptagen: Simon Petter Sandbergs och Lars Hanssons, ä Säfvars, från Umeå Landsförsamling afskiljda, Sockens vägnar, som Roteringsfrihets åtnjutande af Pastor i Säfvar ä det till dess boställe inköpte Skattehemmanet N:o 8, 37/128 mantal i Säfvar.

Uppnå Ecklesiastik-Expeditionens föredragning:

Underdåniga ansökningar. a) Bifallna: Om 1 extra nådar för aflidne Prosten D. Segerbergs enka vid Wårdinge Pastorat af Strengnäs Stift; om befrielse från rabatt å de af Apothekaren J. H. Forshæll gjorda medikaments-leveranser till åtskilliga menigheter under Cholera-farsoten. b) Vilkorligen eller till en del bifallna: Om öfverlåtelsen af Apothekaren M. Magdelos privilegium å Apotheket Hvita Björn till Provisoren C. F. Hornung; Om privilegium för Apothekaren O, Forsström att anlägga Apothek i Westra Wingaker; om tillstånd för Prosten Cavallius, att försälja öfverflödig ved från Wieslanda Kyrkoherde-boställe; om aflöning till Doktor J. Bågenholm för Cholerasjukvård i Uddevalla, c) Fastställd ritning: Till fönstermålningar i Gustavianska Grafchoret af Upsala Domkyrka.


Den medalj i Silfver, som Kongl. Maj:t, uppnå Dess Sundhets-Kollegii underdåniga förslag, täckts i Nåder tillägga Klockaren Johan Henrik Gillöf i Nordingsrå, att på bröstet bäras, för befrämjad Vaccination år 1884, blef, uppå anmodan af Konungens Befallningshafande i Ländet, bemälte Gillöf tillställd af undertecknad. Söndagen den 31 nästledne Januari, efter slutad gudstjenst och i församlingens närvaro, sedan ett för tillfallet lämpadt tal, i anledning af Syrachs Boks 38 Kapitels 8 vers, blifvit hållet; och slöts akten med ett, af valda röster, fyrstämmigt afsjungande al Psalmen N:o 388 och 8 versen. Hernösand, Nordingrå den 3 Februari 1886. H JL>. L. J. Hellrnan.

L. J. Hellman.
V. Past. L.

Icke-Officiella Afdelningen.

INRIKES UNDERRÄTTELSER.

Stockholm.

Till Justitiæ-Kanslers-Embetet har, från Amiralitets-Vice-Advokat-Fiskalen E. Puke, ankommit följande embetsskrifvelse, rörande undersökningen i afseende på strandade iiriggen Allas: Sistlidne Fredag förevar åter vid Krigs-Rätten undersökning rörande Lotsens förhållande vid inlotsning af den då strandade och förolyckade briggen Atlas; hvarom jag senast haft äran rapportera den 14 innevarande.


Begge de Lotsar, som undertecknat det af Justitiæ-Kanslers-Embetet mig benäget tillsända examensbetyget af den 9 Aug. 1833, nemligen Lars Pehrsson och Peter Gummesson, instämde, likasom Lotsåldermannen Löjtnant Adamsson vid förra Rättegångs-tillfället fillcl, uti häktade Sekundlotsen Måns Pehrssons upp gift: att med denne sistnämde icke någon examen föregått dess antagande till Lots, och föreburo såsom ursäkt för denna uraktlåtenhet, att de ansett sig dessförutan fullkomligt säkre om Måns Pehrssons kunskaper i allt hvad till Lotsbefattningen hörde, och derföre icke tvekat åsidosatta sjelfva förhöret, innan de betyget derom, på uppmaning af Löjtnant Adamssom, som åberopat Lotskapiten Asppegrens befallning dertill, undertecknad och till Adamsson öfverlemnade. Sedan Konsul Palander, å Skepps- och Godsägarnes vägnar, afgifvit räkningar och värderingar å vid strandningen lidne förluster, uppgående till höst betydliga belopp, dem jag dock, i saknad af handlingarne, icke närmare kan uppgifva, samt något vidare för målet afgörande i hvad Månd Pehrsson rörer, icke återstod; yrkade tillförordnade Lotsfördelnings-Chefen, att Måns Pehrsson måtte åläggas högsta ansvars-bestämmelsen i sista momentet af 130 §. i Kongl. Lotsförordningen den 16 Maj 1827, hvarmed jag och förenade mig, under hemställan derjemte om icke Måns Pehrssons ådagalagda oskicklighet äfven för honom borde medföra tjenstens förlust. Krigs-Rätten, efter att hafva hört öfrige vederbörande, af hvilka Måns Pehrsson bad om möjligaste skonsamhet och att, i fall något fästnings-arbete honom ådömdes, han måtte få undergå det på Kungsholms Fästnings såsom närmast hans hemort, afkunnande derpå utslag, hvari Mån Pehrsson förklarades saker, att, genom vårdslöshet och försummelse hafva vållat att briggen Atlas, vid åtalade tillfället, kom på grund i följd deraf förolyckades, samt honom förthy skyldig att umgälla denna förseelse, enligt åberopas §., med ett års arbete å Götheborgs Fästning, och att ersätta skadan efrer de inlemnade värderings-instrumenterne, sakägare och mig öppet lemnadt, att i öfrigt mot den eller dem som vederborde, anställa den ersättnings- eller ansvarstalan, hvartill fog kunde förefinnas.


Jag har i anledning häraf och till fullbordande af derom gjordt förbehåll, likmätigt min pligt, så väl i anledning af Justitiæ-Kanslers-Embetets den 31 sistl. December till mig aflåtne skrifvelse, som af innchafvande tjenst, uti till Krigs-Rätten afgifvet memorial begärt, att Lotskapitenen Aspegren, Lotsåldermannen, Löjtnant Adamsson, Mästerlotsen Lars Pehrsson och Sekundlotsen Peter Gummesson måtte inkallas, för att stå till laga ansvar för hvad, som i afseende på utgifvandet af det oriktiga examens-betyget åt Måns Pehrsson, redan förekommit och ytterligare lan ut- redas, samt Aspegren särskilt för erkänd uraktlåten- het, att aldrig hafva brukat hålla de i 69 §. af ofvan åberopade Kongl. Lotsförordning påbudna årliga examina med Lotsarne; hvarjemte jag förbehållit mig öppen rätt, att, under den sålunda begärda ransakningen, äfven få framställa de öfriga ansvarspåståenden emot förbemälte fyra personer, hvartill anledning af deras förhållande i tjenslen kan förefinnas. Carlskrona den 31 Januari 1836.

Erik Puke.

Götheborg. (Korr. Art.) Den 24 sistl. Januari hade Kongl. Wetenskaps- och Witterhets-Samhället harslädes offentlig sammankomst, då, i anseende till inträffadt förfall för ordinarie Ordföranden, Biskopen Doktor C. F. af Wingård uppläste den vanliga årsberättelsen.

Öfver Samhällets förlidet år i Wetenskaps-afdel- ningen framställda uppgift, äfvensom öfver det för den studerande ungdomen utsatta täflingsämne, hade ingen skrift inkommit; deremot hade fyra försök i Skaldekonst blifvit till samhället insände, nemligen:

N:o 1. Carl Johan firar Gustaf Adolfs minne. Ehuru ej fullt tillfredsställande, röjer den likväl på flere ställen en förmåga, som förtjenar uppmärksamhet.

N:o 2. Ziguenaren, Tragedi i 2:ne afdelningar, misslyckad både i afseende på plan-anläggningen och utförandet.

N:o 3. Alvina, Dram i 4 akter. Detta försök vittnar på flere ställen om en Författare af verklig talang, i synnerhet för framställning af idylliska situationer; men då det, som Dram betrakladt, i det hela misslyckats, och särskildt mot slutet förråder en viss trötthet hos Författaren, samt äfven har flere fel mot metrikens reglor, har det icke heller kunnat anses förtjent af den utsatta belöningen.

N:o 4. Septemberdagen, inkom först efter täflingstidens förlopp.

Till arbetande ledamot i afdelningen för Zoologi och Botanik, har Samhället under förflutna året invalt Intendenten vid Kongl. Wetenskaps-Akadeiniens Museum, Professorn Doktor B. Fr. Fries.

För innevarande år utsätter Samhället i Wetenskapsafdelningen den äfven förlidet år utsatta tävlingsfråga: Hvad fordras till en kraftfull och ändamålsenlig Sundhetspolis i allmänhet, och särskilt med afseende pä farsoter? Ett tillfredsställande svar belönas med 18 dukater

I Skaldekonst lemnas fritt val af ämne, med inskränkning till de allvarsamma. Priset är 12 dukater

För Stiftets vid Universiteterna och Gymnasium studerande ungdom utsattes, mot ett till 6 dukater förhöjdt pris, å nyo till täflan: öfversättning af Ciceros Oratio ad Ouirites post rediliim in Senatum.

Täflingstiden utgår med September månad, hvarförinnan täflings-skrifterna böra insändas till Samhällets Sekreterare, Lektorn A. Godhe

Uppsala d 16 Februari. Vår Disting är nu förbi. Det goda slädföre, som började, har ock slutat densamma genom ett snöfall i Söndags. Priserne ha varit vacklande De gröfre lärfterne några skillingar dyrare än vanligt. Smör 8 à 9 R:dr, Tjäder 2 à 3 R:dr paret, Orrfogel 1 á 1 ½, Hjerpe 8 à 16 sk., Renstekar 3 à 4 R:dr stycket, allt Riksgälds, Tillförseln har synts, som vanligt, stort, men Norrlänningarnes inköpspris skall ha varit högra. Lindet har gället 8 à 10 R:dr per (?), och brist lärer varit på god vara

=Ytter-Hogdal (i N. Helsingland) d. 9 Febr. Den underrättelse, som ingått om vinterväderleken i Upsala, gifver anledning att nämna något som förhållandet dermed i våra nejder. Härvid förekommer det märkvärdiga, att vi här haft nära dubbel så sträng köld. Den uppgick Nyårsaftonen till 36° och Nyårsdagen på qvällen var qvicksilfret nedgånget i kulan på en thermometer, som är graderad till -37°. Halfannan vecka fortfor kölden mellan 30 och 36 grader. Den tyckes icke hafva verkar menligt på helsotillståndet. Nu är väglaget ypperligt. Lanthandlande hafva i allmänhet hållit sina varor vid följande priser: 1 tunna Sill 25: 24, 1 (?) färsk Sik 2 R:dr, 1 (?) Torrfisk 1: 24, 1 (?) Smör 6: 32; allt Riksgälds. - Medelpadsboerne, som här förbi till Herjeådalen ut - utföra Spannmål till afsalu, begära 14 R:dr samma mynt för en Tunna Korv. - Ännu lifnärer sig Allmogen härstädes med sin svaga, mest frostbitna säd; men man befarar, att mången fram på våren kommer i förlägenhet om brödfödan. Hos mängden sträcker sig omsorgen icke utöfver morgondagen, hvarföre ock sättnings-spannmålen undvikes i det längsta; och det är väl, att enskild omtanka och hjelpsamhet sträcka sig så långt möjligt är. (Ups. Korr.)

HANDELS-UNDERRÄTTELSER.

Under loppet af sistlidne vecka hafva följande varuartiklar, genom Mäklareslut å Stockholms Börs, blifvit till nedanstående priser för kontant försåldas Råg per Tunna, 11 R:dr 12 sk.; Korn per Tunna, 9 R:dr 12 sk. à 9 R:dr 24 sk.; Bränvin per Kanna, 42 sk., 43 sk., 43 sk. 6 rst., 44 sk. à 1 R:dr 1 sk.; Salt per Tunna 4 R:dr 36 sk. à 4 R:dr 40 sk; Socker per (?) 25 sk.; allt Riksgälds.

Känsö d. 3l Dec. Under loppet af det nu förflutna året hafva 96 fartyg här undergått quarantän, bland hvilket antal voro 41 Svenska.