Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1836-02-19.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

efter 6 månader infaller. Falköpings Tingsställe den 28 November 1835.

= Enligt denna dag fattadt heslut, varda Sämskmakaren L. Fråsts samtliga Borgenärer härmed kallade och stämde, att sig inför Radhus jätten härslädes infinna, kl. före 12 ä förslå hclgfria Måndag, som infaller sex månader härefter för alt sina fordringar lagligcu förete och bevaka, på sätt och vid den påföljd Konkurs-Lagen den 12 Mars 1830 föreskrif- ter; hvilket härmed tredje gängen kungöres. Landskrona Rådhus de* 1!) Oktober 1835.

=; Genom utfärdade, scrskildte, offentliga stämningar, har Upsala Radhus-Rätt, kallat och förelagt allidne Viktualie- liaudlandcu C. G. Bissmarks, och dess efteileuinade Enkas, Emerentia fleilmans, samt Målare-Åldermannen Pehr Öst- lunds, och dess Husfrus Borgenärer, att, de förre, Måndagen den 25 Juli, och de scdnarc, Måndagen den 1 Augusti inne- varande år, kl. före 12 på dagen, sina fordringar lagligen bevaka, hrr,liga och eljest styrka, vid förlust al' vidare ta- lan och betalningssätt; hvilket alll härigenom kungöres. Upsala Radhus den 25 Januari 183G.

FÖRMYN DARK-FÖRORDNANDEN.

-=z Medelst Utslag deu 21 Maj 1835 har O.xic Härads-Rätt ställt Abocu Ola Andersson i Hökjöjunga under Förmyndare.

= Alt Drängen Johannes Ahrahamssou från Ryd, enligt •eget niedgifvande, blifvit vid innevarande åra Laga Hösle- Ting med Redcvägs Härad ställd under Jacob Bcrndtsons i Mältisaruder och Anders Anderssons i Rökanäs Förnij ndcr- skap; varder i enlighet med Kongl. Förordningen den 11 Maj 1774 härmedelst kungjordt. Tingsstället Timmelhed den 5 December 1835.

= "Wifolka Härads-Rätt i Östergöthland har vid detta års Hösti tim; ställt Torparen Petter Jacobsson i Hjulpan, Väslra Hargs Socken, under dess Hustru Stina Catharina Samuels- dotters förmynderskap. Linköping den 1.5 December 1835,

= Vid 1835 års Höstcting i Östra och Vestra Göinge Hä- rader Uro Mäns Tufvessou i Dönabeiga, Sven Andersson i Paulstorp och Drängen Anders Nilsson ji Finja omyndige för- klarade; hvilket kungöres tredje gängen. Sörby den 2 Ja- nuari I '

= Jemlikt Kongl. Förordningen den 11 Maj kungöres: att Jnstitic-Kollcgium och Förmyndare-Kammaren denna dag till Förmyndare för Traktören Carl F'rcdric Cedermans En- ka Sant Johanna CcdermaiT, född Söderberg, förordnat Kyr- kofogden Jonas Nj helin. Stockholms Slads Juslitic-Kolle- gium och Förmyndare-Kammare den 26 Januari 1836.

= Att Norra och Södra T justs Härads-Rätt, medelst be- slut den 10 sistl. Oktober, förordnat undertecknad att vara Förmyndare lör allidne Kyrkoherden i llallingcbcrg H. Kcr- nclls efterlel vande Enka, Ulrica Margaretha Kerncll, född Falk; sådant varder, eidigt gällande Författningar, härige- nom tillkännagifvct. Wimmcrby och Odensvi den lö Janu- ari 1830. J. O. Liedholm.

Kyrkoherde.

=r Gcncm utslag denna dag har Carlskrona Rådhus-Rätt slUllt Eiikefru Majorskan (i. S. Fährciis under Förmynder- skap, af Hrr Kapitciicn vid Kongl. Maj:ts Flotta C. Fridon- fclt, Premier-Löjtnanten C. S. Carlström och Borgmästaren H. F. Christierson. Carlskrona Rådhus den 27 Januari 1836.

LAGFARTS-ÄRENDER. =r Genom sfirskilte jfuaudlingar af den 24 Mars nästlidct och den 16 Januari innevarande ar, hafva Peler Olofsson och hans Hustru Cajsa Johanna Johansdotter af den förres För- ä I drar Olof Nilsson och Annika Jönsdottcr samt Broder Magnus Olofsson för sammanlagdc 1,255 R:dr 26 sk. 8 r:st. B ko kr.pt 3/8:dols mantal Frälse, Södiahy Hatansgärd eller Södra Jiollne Håkansgård, beläget i Södrahy Socken, Norr- vidinge Härad och Kronobergs Län, och vid Härads-Rätten sökt Lagfart a berörda hemman; men. som de, hvilka styrkt Säijarnes ägde besittningsrätt al' hela hemmanet, icke förmall i-a dem bäfva varit ägare af Frälscrätten till mera än hall'-, a hemmanet, så har Härads-Rätten, pa Köparnes an- mälan, att flere ätkomsthan llingar icke kunna anskaffas, och på deras begäran, genom Utslag denna il:ii;, förordnat, att de borde, genom införande i Allmänna i idniiigarnc trenne gån- ger, kungöra sitt läng till Frälscrätten af återstående 3/lö:deli mantal i berörde gärd, med rättighet för den eller dem, som till köpets klandrande förmenar sig äga fog, alt genom ve- derbörande! instämuing till behörig Domstol, inom natt och är efter tredje kungörandet, göra talan deroni anhäugig, ef- ter Iniiken lids förlopp Häl'ads-Rällen på förnyad anhållan, vill Meddela vidare utlåtande i ärende*. Wexiö den 2 Fe- bruari 1-

— Traiissumt af Lagfarts-Protokollet, hållet vid Lagtima

Sommar Tinget med Södra Mörc Härad, uti Wassmo- fösa, den 22 Juli 1835. S D. Bruksägaren J. Lindblad å Emmabo företrädde och inlemnade 1) en så lydande ansökning:

"För erhållande af Lagfar! å mitt inköpta hemman l/3:dels mantal YVästra Emmabo kan jag ej fä reda på förra äga- rens alkunstliaiidlingar, emedan desamma förkommit. jag får derförc ödmjukeligcn anhålla om tillstånd, att genom in- förande i Allmänna Tidningarne, uppmaning måtto göras till den eller dem, som emot köpet hufva något att anmärka, det de inom viss föreskriften tid hos Vällofl. Härads-Rätten mätte åläggas detsamma klandra. Emmabo den 21 Juli 1835.

J. Lindblad/' Och 2) detla köpebref: __-.___.— — — 1 anledning bäraf, pröfvade Härads-Rätten skäligt, att på lippiåtiic hemmanet 1/!:dcls mantal Krono-Skatte N:o 2 Wä- stra Einniaho, meddela Bruksägaren J. Lindblad uppbud till fasta nu Första gången; åliggandes det likväl Lindblad, att, innan Tredje uppbudet meddelas, genom kungörelser, som tre gånger Böra uti Stats-Tidningen iuföras, offentlig- göra köpel; hvarefter, sedan sex månader förflutit ifrån det kungörelsen 3:dje gängen blifvit införd, Härads-Rätten vill i re yttra, ir och dag, förr skrifne. På Härads-Rättens vägnar, Efter Förordnande ./. ./. G/erling.

— Vid Oxic Härads-Rätt ä Krono-Ruslhållct N:o 8, 1/32 mantal Hötofta i Åkarps Socken.

= Jemlikt Rådhus-Rättens i Strömstad derom gifne beslut, varda den eller de, som kunna hafva att påminna, mot det köp, hvilket: 1) Träskomakaren Nils Olsson begärt lagfart om Hus och Tomt N:o 42 i Strömstads fjerde Rote, köpt af Snickaren S. Hallgren, den 11 sistl. Jan., för 100 Rdr Rgs; och 2) Sjötulls-Vaktmästaren S. Sundberg sökt lagfart om Hus och Tomt N:o 4 i andra Roten, köpt den 25 sisl. Sept. af Hr H. H. Boman för 250 R-dr Rgs; härmed uppmanade alt deras anspråk inom tvennc månader, efter det denna an- nons linnes tredje gängen införd, anmäla hos Rådhus-Rätten, som dcreftcr kommer att sig om lagfartens fullföljd, laglik- mäti-i utlåta. Strömsrad den 19 Okt. 1835.

— Som Fabrikören Carl Delton icke kunnat behörigen styrka åtkomst till Gården och Tomten N:o 7 i deuna Stads norfa Ovarlor, Oiadraten Magaziuct, hvilken Fastighet blif- vit af bemälte Fabrikör för 300 Rdr B:ko, försåld till Hr Rådmannen C. J. Lindblad, som å samma Fastighet nu bos Rådhus-Rätten sökt första uppbudet; så varda, i anled- ning af Rådhus-Rättens beslut, den eller de, hvilka kunna finna sig befogade att niimdc köp klandra, härigenom upp- manade alt, inom trenne månader från den dag, då kungö- relse härom finnes förslå gången i Stats-Tidningen införd, så- dant klander hos Rådhus-Rätten härstädes anmäla. Norrkö- pings Rådhus den 21 Dec. 1835.

LEDIGA TJENSTER.

=3 Till den genom vunnen befordran lediga Skollärarc- tz;!ningen vid den i Fleus Annex-Församling af Stréng-

näs Stift varande Wcxcl-Undcrvisuingsskola, vid hvilken lönevilkoren äro 6 tunnor Råg, 3 tunnor Korn, 1 tunna Hve- te, 1 kanna söt Mjölk hvarje dag, fria husrum, behöll ig vedbrand och 100 R:dr B:ko, och hvilken beställning bör till- trädas i nästkommande Augusti månad, äga hugade Sökande försedda med behöriga betyg om ålder, god frejd, kännedom i vcxel-undcrvisuing och koral-äng, sina ansökningar inom 56 dagar efter det denna annons finnes i allmänna Tidnin- garne 3:dje gången införd, till Pastors-Embctct i lilla Mellö- sa och Flen ingifva. Adress Eskilstuna & Hellefors Bruk.

= Till den i Fogelviks Församling af Holmedals Pastorat, ledigvarande Kbxkarrsyssla, äga kompetente Sökande att hos undertecknad anmäla sig inom den tid Författningarna utstaka. Carlstad och Holmedal den 10 Febr. 1836.

JV. ./. Atterhers., Kootr. Pr. och P. L.

= Till lediga Klockaresysslan vid Huddunge Församling af Upsala Stift, är ansökningstiden förnyad och utgår den 31 nästkom. Mars. Om vilkoren kan upplysning inhemtas af Stats-Tiduingarnc N:s 235 och 242, för den 10 och 1!) Ok- tober 1835. Behörige sökande äga att anmäla sig hos vice Pastorn och Komministern P. G. Östlund, hvars address är Sala och Huddungc.

— Orgmirstbcställninrgen vid Warbergs Stads Församling har au blifvit ledig med sammanräknad lön 166 Rdr 32 sk. B:ko och en ärlig Kollekt. Skicklige sökande kunna inom 90:de dagen, räknadt från den 22 sistl. Dec. 1835, till underteck- nad inlemna sina egenhändigt författade ansökningar, bifo- gade med vederbörliga Betyg om frejd och skicklighet, samt borgen för Orgclverkets vård och skötsel; hvilket tredje gän- gen kungöres, Warberg den 16 Jan. 1836.

O. G. Ohrvall,

vikar. Pastor, Philos. Mag.

= Trenne skickliga Stenläggarc kunna i Wesleräs Stad

blifva antagna, och påräkna tillräcklig arbotsförtjcnsl, hvar-

oni ansökning inom nästkommande Mars månads utgång kan

göras hos Magistraten dcrstädes. AYeslcras don 8 Febr. 1836.

AUKTIONER.

— Fredagen deu 18 instundande Mars, kl. 12 på dagen kominer Auktion alt anställas så väl uti Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs-Kollegium som å Lands-Kansliet i Örebro till ■ ppbandling för Lif-Regementets Husar-Korps af Fyrahundra- detrelliosex (436) st. Betselstängcr, bvaraf 1"> procent böra va- ra gal jslänger; hvilket härigenom till underrättelse för hu- gade Spekulanter kuugjordt varder, äfvensom att modeller ä berörde Bctselstängcr äro att bese så väl uti Kongl. Krigs- Kol leg i i 2:dra Departemenls-l) trednings-Afdelniiigs-Milif är- Kontor, som ä Lands-Kansliet i Örebro: alt ifrågavarande le- verans skall kostnadsfritt för de Rustandes räkning verkstäl- las i Örebro, för alt dcrstädes hesigtning undergå, på det sätt att 100 st. Bctsclstängcr, deraf 1:"> galjstäugcr, allemnas inom den t nästkommande Juiui, samt ätersloilen inom inneva- rande års slut: att förseglade anbud kunna före Auktionens början ingifvas, till så »iil Kongl. Krigs-Kollegii Aktnarie, som ofvannämdc Lands-Kansli, hvilka anbud i Spekulanter- nes närvaro, efter dem mundtligén skeende, varda öppnade, Hvarefter den eller de joui antingen skrift- eller mundi ligen gjordt lägsta anbuden, leveransen ovilkorligeu I ilh.-rkännes, harom vederbörande af Sekund'*Chefs-Embetct vid Lif-Re- genientets Husar-Korps, som konlrakler å de tillgörande in- ropen äfven meddelar, komma att underrättas sa snart Auk- tions-protokollet i Örebro blifvit jemfördl med det i Kongl. Krigs-Kollegium bällnc att af Konungens vederbörande Re- fallningshafvande eller Magistrat till vederhäftigheten styrkt och godkänd borgen skall företes för hvad till levercring in- ropas; att sedan leveransen blifvit fullgjord, hrsigtigad och god- känd, liijvid erhålles ^euoiii bemiille Sekund-Chefs-Embctcg föirsorg. För iifrigt länder vederbörande, som stanna för lägsta anbuden, till efterrättelse hvad i 10 g. af Kongl. Maj:ts Nådi- ga Förordning angående Indella Ryttares och Dragoners, Bc- klädning, Beväring och Utredning af den 11 Maj 17'.!5 siad- par. Stockholm den 5 Februari 1856.

7= Ccnoni offentlig Auktioil, som anställes så väl inför Kongl. Maj:ts or': Rikets K tunnlar-Kol legitim, som ä Cdiias- Kontoret i Linköping och vid Tingsstället i orten, Freda- gen den 17 instundande .Inni, kl, 12 på dagen, ulbjudes till försäljning under skatteinannarätt, tvenne till Hellestads fprd-

ia Bergslag hörande Allmänningar, Siklra och Tryfalls be-

nämde, uti Lotter fördelade och i Hellestads Socken, Fin- ■pänga Län af Östergöthtaud heiägne: och skall den, som på någotdera stället stannar för högsta anbudet, bvars gutaglig- bet på Kongl. Maj:ts Nådiga prÖfrririg ankommer, genast vol Auktionen aflemna en till egcubändiga underskrifter bevitt- nad och till vederhäftigheten af vederbörande Konungens Be- fallningshafvande eller Domare godkänd borgen för köpeskil- lingens riktiga cflaggande på (i års tid, med 1/0 om ä- ret. För närmare kännedom om dessa Skogslotter; kunna nödiga upplysningar vinnas i Kongl. Kollegii första Pro- vins-Kontor och på Lands-Kontoret i Linköping. Stockholm den 4 Febr. 1336.

— Enligt Nerikes Regementes Beklädnads-Direktions den- na dag tagna beslut, komma den 13 nästkommande April, kl. 11 f. m., a Lands-Kansliet i Örebro upphandlings-Auk- tion till den ntfinstbjudaude att förrättas uppä 1600 alnar Buldan och 240 dussin Komposilionsknappar. Hugade Spe- kulanter äg.a att bos Kapiten Falkenstedt i Örebro bese prof- ver och modeller som tjena till eftersyn för leverans af ifrå- gavarande effekter, hvilka den 3 Maj innevarande är kost- nadsfritt för Direktionen böra vara levererade i Örebro Slott vid det ansvar och med det vite af 6 procent utaf varans värde Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente för Krouo-Aiiktio- ner af den 20 December 1835 bestämmer, hvaremot betal- ning crhäiles efter fullgjord och godkänd leverans. Förseg- lade anbud kunna före Auktion och vid Auktionstillfällct till Direktion inlcmnas, hvilka anbuds öppnande i Speku- lanternas närvaro verkställes; Skolandes FYirfättningarnc lik- mätigt af okände anbjudare, en af vederbörande Auktoritet till vederhäftigheten styrkt proprie borgen for fullgörande af hvad de till leverans sig åtagit, vid Auktionsiillfället fö- retes; så vida afseende ä deras anbud skall göras. Örebro den 20 Januari 1836.

E. F. Rergensehöld. Chr. Mörner.

Landshöfdiug. Regcmcnts-Chcf.

A. M. Lagergren, Regements-Auditör.

= Torsdagen den 10 Mars delta år, ä f. tu., försäljes här- städes genom upp- och afslag, Stockholms Stads Allmänna Sundbets-Kommittéens ä Norrmalm och S:t Johaunis För- samling uti Qvarterct Ruddammen, under gammal N:o 158, men nya N:b 3, heiägne Fasta Egendom, Claes på hörnet kallad, l/6:del af iiiropssiimman bör, såsom handpenning, vid Auktionstillfället erläggas hälften af köpeskillingen vid till- trädet, som sker den 1 näsikoni. April, återstoden af köpe- skillingen nia hvar stå mot 6 procents ränta samt inteckning eller annan säkerhet, och att återbetalas efter (i månaders uppsägning. Stockholm af Stadens Auktions-Kammare den 3 Febr. 1836.

= Måndagen den 21 nästkom. Mars, kl. 12 på dagen, för- säljes genom offentlig Auktion på denna Stadens Rådhus, Ba- garen Bromans till sine Krcditorers förnöjande afstädde fa- sta Egendom, Gärden N:o 4 i vestra Qvarterct norr om An, här uti Staden; kommandes Egendomen vid denna Auktion att säljas till hvad högst b judes, sedan densamma tvenne gån- ger förut varit utbjuden. Hvilket till Inteckningsbafvares underrättelse härigenom kungöres. Arboga Stads Auktions- Kammare den 15 Febr. 1836. C. Christiansson.

= Till försäljning af 10 st. Timmer, 250 famnar Kast-ved å 100 Kubik-fot och 11,000 st. Stör, som, enligt i nåder fast- ställd trakf-huggnings-plan för Ridö-krono-park i Nykö- pings Län, Selebo Härad och Öfver-Enhörna Socken, inne- varande vinter blifvit upphuggnc, kommer öppen Auktion

I att förrättas, vid det å Krono-parken belägna Skogsvaktarc- Boslällc Ridö-krog kalladt, Lördagen den 27 i samma månad kl. 11 förmiddagen; och lemnas för öfrigt de upplysningar; att Krono-parken, som är belägen invid Segelleden emel- lan Stockholm och Slrägnäs, 4 1/2 mil från den förstnämn- de Staden, äger en Laslage-Brygga nära intill äresl. hygge- plats: att virket kan före auktionen fa heses, dä på stället boende Krono-Skogsvaklaren Holmlin efterfrågas: att säkre och kände köpare få 3:ne månaders anstånd med betalningen och att det inropade virket, icke far a (Töras ä andra, än de dagar, som dcrtill komina att utsättas, i öfvcrensstämmelse med köpares billiga beqvämlighct. Tjugusta den (» Febr. 183G. På Emhetets vägnar. C. G. Strandberg.

— Till följd af faltadt beslut vid denna dag hållet sam- manträde med Kreditorerne uti Hr Hof-Kamnu:i-eraren J. M. Fridsledis gäldhundna Bo, komma alt, genom Auktion, som föriättas på Gärdsjö den 7 nästkommande Mars, till försäljning utbjudas Konkursniassans ägande Fastigheter: Gärd- sjö 1 helt, Guramerud 1/V.dels och Kackernd l/liihls man- tal Frälse, belägna uti Gillberga Socken, Gillbergs Härad af Wermlauds Län; eller ock, i brist af Spekulanter dertill, att ytterligare på ett års tid, eller till 1'ardagen 1837 utar- renderas, emot de vilkor, som vid Auktionstillfället skola tillkäunagifvas. Carlstad den 10 Februari 1830.

J. E. Geijer R:son, Kurator

BORGENÄRS-SAMMANTRÄDEN.

■— Borgcnärcrue i afl. förre Klädes-Fabrikören J. F. An- dres Konkurs, behagade sammanträda bos undertecknad Syss- man, Torsdagen den 10 nästkom. Mars, kl. 4 c. m., att e- mottaga redovisning för Konkursniassans tillgångar, och ytt- rande i en densamma rörande, ännu outredd angelägenhet meddela. ' Örebro den 15 Febr. 1836. Fr. Gotlilin,

Läns-"Notarie.

= Hrr Kreditorer uti all. Trädgårdsmästaren Wärngrcns Konkurs, behagade sammanträda på Svarlsjö Värdsbus, Ons- dagen den 16 Mars, kl. 2 e. in., för att erhålla utdelning; om Konkurs-Lagens stadgar erinras. Svartsjö den 17 F"ebr. 1836. J. P. Procha-us', Carl Carlsson.

Gode Män.

= Hrr Kreditorer uti J. de Ron & Söners Konkurs, be- hagade Onsdagen den 24 dennes, kl. 12 på dagen, samman- träda uti de rum, som på Rörs-Källaren bär i Staden anvisas, för alt böras och besluta öfver ett i dag inkommet köpeanbud ä Massans Bruksegendom Svahens Verk med tillhörande Graf- vor och inventarier m. ni. Stockholm dén 16 Febr. 1836.

Syssloman*

— Till öfvcrläggniug uti Målaren P. Östlunds Konkurs, be- hagade samtliga Fordringsägare sammanträda hos Traktören Wahlström, uti Upsala den 1 Mars 1836.

Gode Män.

= Borgenärerne uti all. Salomon Johanssons från Griif- vingsäs af Kinds Härad, gäldhundna orh till Borgenärerne aftradda Bo, kallas till sammanträde uti Kalfs Socknestuga den 25 nästkommande Februari, kl. 10 f. m., för ölverlägg- ning och besluts fallande, angående underhall, som .Kiikam begärt, och flere Massans angelägenheter. Om lillsläleskom- mando Borgenärers rätt till beslut erinras. Skäpanäs den 18 Ji.....ari 1836. Gode Män.

= Herrar kreditorer ul i Färgei i-Airendatorn Isak Thun- bergs Konkurs, behagade sammanträda. Fredagen den 26 Feb- ruari hos undertecknad för att besluta om flere massan rörande angelägenheter, Konkurs-Lagens föreskrift erinras. Eskilstuna d. 30 Jan. 1836 4b. Mngn. 'in/in, Sysloman.

a Borgenärerne uti förre Handlanden vid Lerbcck, P. G. Jakobssons gäldbiinilua Bo, kallas härmed, att samman- träda pa Stadskällaren här i Släden, den 2i) näst komman- de April, kl. 3 e. m., fiir alt öfverse Räkcnskaperne för Konkiiisinassans förvaltning, mottaga de i blifvanle divi- denden, oeb lenina Kuratorerna decharge, äfVen bör Gäl denäreai da tillstähskoniina. Konk urs-La.tus föreskrift i thj fall erinras. Askersuml deu 28 Januari 1846.

Kuratorer.

= Herrar Kreditorer uti Mönstjrskfifvaren F. A. Gran- diens Konkurs, behagade enhällig! sammanträda på Hr Fen- driken Hjertmans Källare i Lpsala, Måndagen >en 29 i den- na månad, kl. 3 eftermiddagen, för att besluta om Arrende- Spauin.ilens för sistlidet ar försäljning, samt granska räken- skaperna öfver förvaltningen, på det Kuratorerna måtte kom- ina i tillfälle att godtgöra sip för gjorda förskottet-, m. m. De frånvarande masle ovilkorligen ätnöja sig med do när- varandes beslut. Upsala deu 11 Febr. 1836. Syssloman.

— Hrr Kreditorer uti Skräddarne J. Bellniaus iX Hart- mans Konkurs, behagade sammanträda på Börsen, uti det Rum som på Källaren anvisas, Onsdagen den 24 Febr., kl. 4 c. in., för att taga del af Dupplct-Akteu, samt besluta om lösa Egendomens försäljning ni. in.

— Hrr Kreditorer i IJrarfvainälet efter Läderhaudlaren Johan Henrie Ponsbach, behagade sammanträda a Kaslenhofs- Källaren, Onsdagen den 24 i denna manad, kl. 5 c. ra., för all besluta om ej Massans återstående Oguldiie fordringar bö- ra å Auktion försäljas in. m. De af opiioriteraile fordrings- ägare, emot hvilkas fordringar anmärkningar ej blifvit fram- ställde, äga att mot uppvisandet af Originalhandlingaruc vid samma tillfälle lyfta 40 procent af fororingsbsloppet. Stock- holm den 15 Febr. 1836. Syssloman.

= Gelbgjutaren Joh. Er. Lindboms och dess Hustrus samt- liga Kreditorer kallas härmedelst alt Lördagen den 20 den- nes, kl. 4 c. m., sammanträda hos Källarmästaren Jlesselgren i Jakobsgränd, för att besluta öfver lyftning af Auktions- meilleii för lösa Egendomen, och flere andra dervid förekom- mande ämnen. Börande Gäldeiiäreii sig jemväl inställa. Stockholm den 13 Februari 1836. Gode Männen.

annonser.

DIVERSE.

= Det län af r33 R.dr 16 sk. R:ko, som Kaptenen Carl Mnitle af denna Stads Kyrkas Orgelverks-fond, den a3 Maj 783o erhållit, varder på delta sätt, såsom Kaptens vistelseort är okänd, uppsagd, att om sex månader från den dag, denna annons Jinnes i Tidningarne införd, in- betalas, i annor händelse blifver den lemnade panten lagligen försåld. Askersund den 28 Januari r836.

A. A. Christj ernsson, Kyrkovärd.

— Stående Lån till ett belopp af iZjOoo R.dr B;ko, emot 6 procents årlig ränta samt fullgod säkerhet af In- teckning uti I<'ast Egendom, antingen på Landet eller här i Stockholm, kunna utur en Publik Kassa erhållas, såvida anmälan derom sker inom den 3 nästkom. Mars, hos Hof- Marskalen Leijonmark, boende i Huset N:o 4$ v'd Drott- ninggatan, s trappor upp.

-— En Lands-Församling åslundar ett lån :f 5ooo R.dr B:ko på 10 år. Församlingens Fastighetsägare, en för alla och alla för en, träda i borgen som för egen skuld, så väl för kapitalets som årliga räntans betalande in ter- mino. Vidare upplysning meddelas så väl mundteligen som skrift/igen å F. L. Rosenqvists af .ikenhult Kontor i Hu- set IV:o 68 vid Vesterlånggalan i Stockholm.

Noterade Hufvud-Kurser på Stockholms Börs,

den 1g Februari i836.

London 12 R.dr 6 sk. 2 Uso, 12 R.dr 4 sk. 90 d. d.

Hamburg 129 sk. 2 Uso, 128 1/2, 128 i/4 sk. 90 d. d.

Paris 23, 22 5/13 sk. 90 d d.

Stock.uolm, tryckt i Stats-Tidmikgens Boktryckeri. (Baggensgatan, Huset N:o 25.)