Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1836-02-20.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Att Stora Kopparbergs Grufve-Rätt denne dag, efter dertill föranledande räkenskaper, fastställt 1835 års så kallade Fjerdeparts Reveny till 20 R:dr 28 sk, sedan Bevillningen 1 R:dr 4 sk. blifvit afdragen, samt af Silfver-Verket 4 R:dr 20 sk., eller tillsammans 85 R:dr B:ko per Fjerdepart; varder härmed de utom orten vistande Fjerdepartägare till underrästelse meddeladt. Stora Kopparberget den 30 Jan. 1836.

På Grufvu-Rättens vägnar,
G. S. Tham.
And. Brandberg.

Genom Medicine-Doktorn och Kirurgie Magistern Magnus Gustaf Linderholms vunna befordran till Provincial-Läkare i Hedemora District, har extra Provincial-Läkare-Befattningen i Westra Wingåker af Södermanlands Län blifvit ledig, ägande alltså hugade och kompetente sökande att till denna tjenst, med i stat anslagen årlig lön 250 R:dr, sig anmäla hos Kongl. Sundhets-Kollegium, inom 30 dagen efter det denna annons finnes i Sveriges Stats-Tidning första gången införd, hvilket nu första gången tillkännagifves. Stockholm den 11 Februari 1836.


Notifikationer.

ÅRS-PROKLAMATA, STÄMNINGAR OCH DOMAR I SKULDFORDRINGS- OCH KONKURSMÅL.

= Den 14 nästkommande Mars utgifvas Stockholms Rådhus-Rätts Domar i Konkursmålen, emellan: 1) Afl. Byggmästaren Michael Samuelsson Hellströms Sterbhusdelägare; 2) Lärftskramhandlanden Johan Adolph Hane; 3) afl. Kontorsskrifvaren Carl Wallins Sterbhusdelägare; 4) Skräddaren Bengt Henric Arrhenius; 5) afl. Skomakaren Johan Niclas Brattenbergs Sterbhusdelägare; 6) Hofqvartermästaren Strömbergs afl. Enkas Gustafva Sophia Rönngrens Sterbhusdelägare; 7) Bomulls-Fabrikören Anton Ester och deras Borgenärer.

= Att inställelsedag för fordringars bevakande uti Förgyllaren J. W. Morells, hos Upsala Rådhus-Rätt anhängige, Konkurs, infaller å Måndagen den 22 Augusti innevarande år, dervid fatalietiden beräknas till kl. 12 å dagen; sådant varder härigenom kungjordt. Upsala Rådhus d. 15 Febr. 1836.

— I anledning af Kapitenen Carl Fredric Kuylenstjernas och hans aflidna Hustrus Fru Eva Christina Kuylenstjernas omyndiga Barns tillförordnade Förmyndares hos Kongl. Maj:ts och Rikets Svea Hof-Rätt gjorde ansökning, att, till Borgenärers förnöjande få afstå de omyndiges andelar i Kapitenens och hans Frus Bo, samt Urarfva-förmon för de omyndige tillgodonjuta, har Kongl. Hof-Rätten, oaktadt Kapitenen bestridt egendomens afträdande till Borgenärerne, och förklarat sig vilja öfvertaga Boet emot skyldighet att betala gälden, af hvilken anledning han ansetts berättigad att, efter ställd borgen, egendomen innehafva, jemlikt stadgandet i 132 §. af Konkurs-Lagen den 12 Mars 1830, genom utfärdad offentlig stämning kallat och förelagt Kapitenen Kuylenstjernas och hans aflidna Frus samtlige Borgenärer att, vid talans förlust, antingen förr eller sist å den 3 Juni innevarande år 1836, inför Kongl. Hof-Rätten vid upprop kl. 11 och innan 12 på dagen, deras fordringar tvefallt skriftligen uppgifva och styrka samt med ed fästa; hvilket andra gången kungöres.

— De, som förmena sig äga att fordra uti afl. Grosshandlanden, Brukspatronen Henrik Niclas Beskows Sterbhus varda, jemlikt 9 Kap. Konkurs-Lagen, härmed kallade och stämde att den 27 Juni innevarande år 1836, före kl. 12 på dagen, vid talans förlust, deras fordringar hos Rådhus-Rätten i Stockholm lagligen anmäla; hvilket härmed kungöres tredje gången.

— Falköpings Rådhus-Rätt inkallar, enligt beslut denna dag, samtliga Borgenärerna i afträdda Boet efter aflidne Hökerihandlanden A. Setterbom, att å Måndagen den 21 Mars innev. år 1836, kl. före 12 på dagen sina fordringar inför Rådhus-Rätten uppgifva och styrka, i den ordning och vid den påföljd 1830 års Konkurslag föreskrifver; hvilket tredje gången kungöres. Falköpings Rådhus den 14 Sept. 1835.

— Kongl. Maj:ts och Rikets Svea Hof-Rätt har, genom utfärdad årsstämning, kallat och förelagt aflidne Hr Justitie-Rådet och Riddaren af Kongl. Nordstjerne-Orden Olof Johan Lagerheims Borgenärer att, vid talans förlust, antingen före, eller sist, å den 18 Oktober innevarande år 1836, inför Kongl. Hof-Rätten, vid upprop kl. 11 och innan 12 på dagen, deras fordringar i vederbörlig ordning anmäla; hvilket kungöres andra gången.

= Att Södra Wedbo Härads-Rätt, genom offentlig stämning, kallat och förelagt förre Sergeanten Meurlings och hans Hustru Anna Pihls samtliga borgenärer, att, vid förlust af vidare rättighet dertill, före kl. 7 e. m. å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som, näst efter 6 månader ifrån den 14 December 1835, i Häradet infaller, sina fordringar så förete och bevaka, som Konkurs-Lagen den 12 Mars 1830 stadgar, varder andra gången kungjordt.

TESTAMENTS- OCH ARFS-ANGELÄGENHETER.

— Genom Testamente af den 26 Sept. 1835, som blifvit i Justitie-Kollegium och Förmyndare-Kammaren lagligen bevakadt, har Murmästaren Petter Svenssons numera aflidna Enka, Anna Fredrika Westerdahl, förordnat att den vid hennes död befintliga qvarlåtenskap skall endast tillfalla hennes Stjufmoder, Enkan Elina Westerdahl; hvilket härigenom tredje gången tillkännagifves. Stockholm den 22 Jan. 1836.

— Vid Enköpings Stads Rådhus-Rätt, är den 28 December 1835 lagligen bevakadt, aflidne Skeppare-Enkan Christina Björklunds, född Wasell, i lifstiden gifne Testamente af den 19 Juni 1834, till sin Fosterson Skol-Läraren Johan Björklund i Enköping, på 1000 R:dr B:ko, samt ytterligare ett Testamente af den 14 Oktober 1835 till dess Systerdotters Barn på all lös och fast egendom; hvilket Enkan Björklunds okände arfvingar tillkännagifves, på det de inom natt och år, efter denna annons kungörande tredje gången, må vid Enköpings Stads Rådhus-Rätt kunna sin lagliga arfsrätt bevaka.

— F. d. Rote-Båtsmannen Anders Norman afled i Östra Ryd inom Stockholms Län, den 21 September 1835, och har före sin död af dess ringa tillgångar skriftligen testamenterat Enkan Anna Lindström Trettio R:dr R:gs; hvilket bemälte Normans okände arfvingar sålunda tillkännagifves.

— Så vida Göran och Pehr Lindqvist samt dess Syster Sara Lindqvist från Kjedums Socken af Barne Härad i Skaraborgs Län, lefva, äga de hos undertecknad Förmyndare, inom laga tid lyfta sitt arf efter des aflidna Fader och Moder. Kjedum Storegård den 1 Februari 1836.     Anders Ericsson.

— Genom upprättadt och bevittnadt Testamente af den 27 December 1835, har Skomakare-Gesälls-Enkan Christina Marg. Pira, född Black, bortgifvit sin förvärfda lilla qvarlåtenskap åt afl. Styckmästaren Solitanders tvenne döttrar Maria Christina och Johanna Gustafva Solitander. Och emedan bemäldte Enka den 8 Januari detta år härstädes aflidit, och Testamentet blifvit hos Stockholms Stads Justitie-Kollegium och Förmyndare-Kammare lagligen bevakadt; varder detta den aflidnes okände arfvingar härmedelst tillkännagifvet, hvilka, i händelse af klander, äga att, inom den i Lagen föreskrifna tid, hos bemäldte Kollegium sig anmäla, som första gången kungöres.

AUKTIONER.

= Genom offentlig Auktion, som anställes inför Kongl. Maj:ts och Rikets Kammar-Kollegium och å Lands-Kansliet i Westerås Fredagen den 13 Maj nästkommande år 1836, utbjudes till arrende på 4 års tid, räknad från midfastan nämde år till samma tid 1841, 1:o Trumslagare-Bostället Lång Tibble, om 1/2 mantal i Frosthults Socken, Simtuna Härad och Westmanlands Län, och 2:o Mönsterskrifvare-Bostället vid Lif-Regementet, Wretberga, N:o 5, om 1 mantal i Medåkers Socken och Åkerbo Härad af nämnde Län; Och skola de som på någotdera stället stanna för högsta anbuden å dessa Boställen, genast vid Auktionen aflemna en till vederhäftigheten af vederbörande Konungens Befallningshafvande eller Domare godkänd och till egenhändiga underskriften behörigen styrkt borgen för arrende-skyldigheternes fullgörande under arrende-tiden, hvilken borgen skall vara ingången af 2:ne män, de der borga en för begge och begge för en, såsom för egen skuld, och innefatta ansvarighet äfven i den händelse att arrendatorn skulle under tiden med döden afgå ; anbudens antaglighet ankommer på Kongl. Kollegii pröfning. För Spekulanter finnes projekt till arrende-kontrakter och öfrige upplysningar att tillgå i Kongl. Kollegii 1:sta Provins-Kontor och å Lands-Kontoret i Westerås. Stockholm den 21 December 1835.

= Måndagen den 22 Februari detta år å f. m. försäljes härstädes genom upp- och afslag, Lumphandlaren Olof Sundbergs på Södermalm, inom Catharina Församling, uti Qvarteret Tjurberget mindre, vid Göthgatan, under gammal N:o 79 och ny N:o 5, samt adress N:o 74, å ofri eller Stadens grund belägne Brandförsäkrade fasta, i mät dömde, Egendom. Minst 1/6:del af inropssumman bör såsom handpenning erläggas. Stockholm af Stadens Auktions-Kammare den 11 Januari 1836.

— För Öfverste-Löjtnanfen ech Riddaren välborne Hr Florus Tolls och dess Frus Konkursmassas räkning, kommer genom offentlig Auktion, som förrättas å Sätesgården Skedala i Hallands Län, cirka 3/4 mil från Staden Halmstad, och börjas kl. 9 f. m., den 1 nästkom. Mars, att till den högstbjudande försäljas nämde Massas betydliga Lösörebo, betående af: Guld, Silfver, Koppar, Messing, Tenn, Malm, Postlin, Glas, Ljuskronor, Pendyler, en Ostindisk Bord-Servis, Damast- och andra Duktyg, Säng- och Linnkläder, Möbler af Mahogny och andra Trädslag, ett större parti Bränvin, Råg, Hafra, och Potäter, Kreatur af: Hästar, Tjurar, Oxar, Kor, Ungboskap, Får och Svin, samt Vagnar, Seldon, Kör- och Åkerredskap m. m, som ej så noga kan spesificeras, jemte hvad Vårfoder en blifvande Arrendator icke vill emottaga med återbetalningsskyldighet vid frånträdet. Sex månaders anstånd med betalningen, lemnas åt säkre kände, eller med antaglig borgen försedde inropare; och kommer vid samma tillfälle att kl. 12 å första Auktionsdagen till den högstbjudande på ett år, räknadt från den 25 Mars, under arrende upplåtas Massans Fastigheter, bestående af: Säteriet Skedala 2 1/4 mantal, Brogård 1/2 och Tofta 3/4 mantal frälse, samt Christinæhed 1/4 mantal Säteri. På Skeddala är utsått 14 1/2 tunnor Råg och innehåller all den öppna Åkerjorden 100 samt Ängmarken cirka 285 geomet. tunnland. Af underlydande Gods och Torp utgöres 2184 karldagsverken utom särskilte bidrag vid höbergning och gödselköring. Den som om Egendomen åstundar närmare upplysning, behagar derom vända sig till vice Konsuln och Rådmannen G. Hammar i Halmstad. Halmstad den 4 Febr. 1836.   Gode Män.

= Genom offentlig Auktion, som inför Ståthållare-Embetet å Drottningholms Kongl. Lustslott förrättas å Slotts-Kontoret derstädes Lördagen den 5 Mars 1836, kl. 12 middagen, kommer att på 30 års arrende, räknadt från och med den 14 Mars detta år, utbjudas Wendtholms Skogspark vid Svartsjö, innehållande 114 tunnland 6 kappland, och å hvilken Skogspark, som hufvudsakligen blott till bete får begagnas, endast mindre huggning årligen må, efter utsyning verkställas. Projekt till Arrende-Kontrakt jemte Karta finnas att tillgå hos Kamereraren vid Ståthållare-Embetet, Hr Kammar-Rätts-Rådet Sandström, som derjemte meddelar närmare upplysningar och emottager de förseglade anbud, som före Auktionen kunna varda afgifne. Vid Auktionen bör af den högstbjudande aflemnas en af tvenne personer ställd till vederhäftigheten lagligen styrkt borgen för arrendevilkorens fullgörande de fem första arrendeåren; kommande högsta anbudets antagande att på Kongl. Maj:ts Nådiga pröfning bero. Stockholm den 30 Jan. 1835.

= Att Hemmanet N:o 5 i Acktjära, Segersta Socken af Gefleborgs Län, om 4 öresl. 18 penningeland, värderadt till 613 R:dr 32 sk. B:ko, kommer att å Utmätnings-Auktion försäljas å Tingsstället i Hanebo Socken, den 17 nästkommande Mars; varder härmedelst kungjordt.

= Måndagen den 7 Mars, kl. 12 på dagen, kommer inför Magistraten i Sigtuna, enligt derom gjord anmälan, att för Konkursmassans räkning genom Auktion försäljas till den mestbjudande, Borgaren oeb Skepparen Johan Svenssons uti Malmqvarteret härstädes under N:o 20 ägande Fastighet med Åbyggnader och Kryddtäppa, då vid Auktionstillfället, efter Värderings-Instrumentets uppläsande, vidare öfverenskommelse om försäljningen kommer att bestämmas; hvilket till Inteckningshafvares och hugade köpares underrättelse meddelas tredje gången. Sigtuna Rådhus den 18 Januari 1836.

= Genom offentlig Auktion, som förrättas i Arvika Köping den 14 nästinstundande Mars, kl. 11 förmiddagen, kommer till den mästbjudande att försäljas afl. Handlanden Scherlanders Konkursmassas utmärkt väl bebydda Tomt N:o 69 derstädes, jemte en nära vid Köpingen på Hemmanet Kyrkebyns ägor uppförd Pottmakeribyggnad. Tillträdet sker den 14 Mars 1837, och vilkoren för köpeskillingens liqviderande, skola vid Auktionstillfället bestämmas. Huset i Arvika Köping, som har en vacker och beqväm belägenhet vid Torget, är under den 1 Oktober 1828 i Landtfonden brandförsäkradt för 3600 R:dr B:ko, och kunna hugade Spekulanter om dess närmare beskaffenhet, före Auktionen erhålla utförlig beskrifniug, så väl af Hr Kapiten Lagerlöf på Norserud som hos undertecknad. Vagge den 2 Febr. 1836.   Sam. Sohlberg.

— För framl. Hr A. R. Lorents urarfva Bos räkning, försäljes till den högstbjudande, nästk. 8 April, kl. 12 på dagen, vid Auktionstillfället å de så kallade Lorentska Bruken, egendomen Castor, belägen under N:o 8 på Elfsborgs Kungs-Ladugårds ägor, helt nära sagda Fabriker och bestående af 1:o Manbyggnaden, uppförd af timmer, tegeltäckt, enligt värderings-instrument, 14 alnar lång, 12 alnar bred och 4 1/4 alnar hög på Gråstensfot, samt innehållande: 2:ne Boningsrum, ett kök med spis och bakugn, förstuga, källare och vind. 2:o En vedbod af stolpar och bräder, 12 alnar lång, 8 alnar bred, samt 4 alnar högt plank, staket och portar. Det hela är i allmänna Brandförsäkringsverkets Landtfond försäkradt för 600 R:dr B:ko och alla årens premier äro betalte. Närmare beskrifning kan få inhemtas på John Nonnens och Lorentska Brukens Massas Kontor. Götheborg d. 17 Dec. 1835.   Sysslomän.

BORGENÄRS-SAMMANTRÄDEN.

— Hrr Borgenärer uti Lärfskramhandlaren J. M. Möllenbergs Konkurs, behagade Onsdagen den 2 nästkom. Mars, kl. 5 e. m., enhälligt sammanträda på Malmens Källare vid Myntgatan, för att taga kännedom om Boet samt välja ny God Man i undertecknads ställe som önskar afsäga sig förtroendet. Stockholm den 16 Febr. 1836.   C. W. Eggers.

— Borgenärerna uti Handels-Betjenten N. Fredings härstädes Konkurs, kallas till sammanträde hos undertecknad den 8 nästkommande Mars, kl. 3 eftermiddagen, för att beslut meddela uti åtskillige Massans angelägenheter och om uppdrag för Gäldenären att ytterligare uppbära Massans fordringar; de frånvarande erinras om Konkurs-Lagens stadgande. Borås den 8 Februari 1836.   A. M. Salmenius.

= Herrar Borgenärer uti Handels-Bolaget Malm & Sons Konkursmassa och i Urarfva boet efter aflidne Kommerse-Rådet och Rådmannen N. Malm kallas, att hos undertecknad Syssloman sammanträda härstädes å Onsdagen den 2 instundande Mars, kl. 10 f. m., för att granska slutliga redogörelsen för dessa Massor och emottaga utdelning. Götheborg den 27 Januari 1836.   C. H. Ewert.

= För att öfverlägga och besluta om åtskilliga frågor eller ämnen rörande förhållandet emellan afl. Handlanden D. Schillings Konkursmassa och Hr Th. Fordnandcr & Comp., varda Hrr Kreditorerne uti nämde Massa härmedelst kallade till sammanträde hos ena Sysslomannen, Handlanden Cervin, å Måndagen den 7 nästk. Mars, kl. 3 e. m.; och få, enligt Konkurs-Lagens föreskrift, de frånvarande åtnöjas med de närvarandes beslut. Carlshamn den 4 Febr. 1836.   Sysslomän.

= Kreditorerne uti aflidne Kapitenen O. L. Ekelunds afträdda Bo, kallas härigenom till sammanträde, å Fendriks-Bostället Rankebön, inom Rölanda Socken af Wedbo Härad och Dahlsland, Måndagen den 7 förstkommaude Mars, kl. 11 förmiddagen, för att höras och öfverlägga om åtskillige Massan rörande, och för densamma vigtiga angelägenheter; kommandes, jemlikt Konkurs-Lagens föreskrift, de frånvarande att åtnöjas med de närvarandes beslut.   Gode Män.

— Kreditorerne i afl. Bonden Hans Janssons, i Bärby, Gamla Upsala Socken, Konkurs, kallas att Sammanträda å Herr Hjertmans Källare i Upsala den 9 instundande Mars, kl. 4 e. m., dels för att bestämma beloppet af Enkans underhåll under Konkursen, och dels för de prioriterade fordringsägarne, för att emottaga beloppet af deras fordringar. Upsala den 27 Janmari 1836.   Kuratorer.

— Borgenärerne uti aflidne Handels-Betjänten Anders Larssons Konkursmassa, anmodas sammanträda hos Handlanden Anders Lund här i Staden, Fredagen den 4 nästkommande Mars, kl. 10 f. m., för att besluta om indrifvandet eller försäljning af Massans utestående fordringar jemte andra Boet rörande angelägenheter. Och erinras om Konkurs-Lagens föreskrift i afseende på frånvarande Borgenärer. Borås den 5 Februari 1836.   Sysslomän.

— Herrar Kreditorer uti Smideshandlanden S. J. Bolanders Konkurs i Nora Stad, behagade sammanträda Måndagen den 7 nästkommande Mars, hos L. E. Wedberg, kl. half 3 e. m., för att höras öfver ett skuldfordringsmål, hvaruti Dom fallit, sedan Konkurs blef anhängig; och åberopas Konkurs-Lagens föreskrift, att de närvarande besluta. Nora den 6 Februari 1836.   Gode Män.

= Hrr Kreditorer uti J. de Ron & Söners Konkurs, behagade Onsdagen den 24 dennes, kl. 12 på dagen, sammanträda uti de rum, som på Börs-Källaren här i Staden anvisas, för att höras och besluta öfver ett i dag inkommet köpeanbud å Massans Bruksegendom Svabens Verk med tillhörande Grufvor och inventarier m. m. Stockholm den 16 Febr. 1836.   Sysslomän.

Annonser

TILL SALU.

— Af trycket har utkommit och säljes i alla Boklådor: Om en Ministerstyrelses lämplighet för Sverige, innehållande: En af dagens frågor och ytterligare om ministerstyrelser, tillsammans 28 sk. De säljas äfven särskilt, den förra till 12 sk., den senare till 16 sk. häftad och skuren.

= Af trycket har utkommit 13 och 14 häftet af: Klassiska Författare i Svenska Vitterheten innehållande: Lucidor eller Lasse Johanssons Arbeten första och andra häftet, och utlemnas till resp. prenumeranter à 12 sk. B:ko häftet å de ställen der anteckning skett. På detta arbete, som en under ny Redaktion nu med större omsorg och drift, enligt nya prospektus, fortfar, utkomma på undertecknads förlag och hvarå de följande häften komma att innehålla: S. Columbi och Lidners Skrifter, emottages Prenumeration med 24 sk. B:ko å så väl denna fickupplaga som å jemväl utkommande bandupplaga, uti de fleste Stockholms och Landsortens Boklådor samt hos förläggaren.     A. Bonnier.

— Snällseglande Ek-Skonerten Atalanta om 63, 47/100:dels Svenska Läster, i segelfärdigt stånd med kompletta Inventarier, liggande vid Djurgårdshvarfvet, är till salu. Anbud härå emottagas inom Mars Månads slut på Skeppsklareraren Flygarssons & Sons Kontor vid Skeppsbron, der närmare underrättelse om Fartygets beskaffenhet erhålles. Stockholm den 13 Febr. 1836.

= En Skonert af Ek och Furu på Kravel om 57, 46/100 svåra Läster med tillhörande Inventarier i godt stånd, hvarom närmare underrättelse lemnas af Skeppsklareraren     G. E. Flygarson & Son.

= En Landtegendom i Stockholms Län 5 mil från Stockholm land- och sjöväg, och som äger genom Ångfartyg en lätt kommunikation med Hufvudstaden, med den vackraste belägenhet är till salu. Corps de Logis med flyglar, bygd för Ståndspersoner, ett större Bränneri, Mjöl- och Vattenqvarn m. m., samt tillräcklig skog. Närmare underrättelse lemnas uti Tobakshandlaren Ljungcrants Bod vid Köpmangatan, under hvilkens address hugade Spekulanter i Landsorten kunna korrespondera.

DIVERSE.

Prenumeration å Tidskrift för Läkare och Pharmaceuter för innevarande år hvaraf hvar eller hvarannan månad ett större eller mindre häfte utgifves, emottages med 5 R:dr B:co i Lundevist & Komp. Bokhandel. Då prenumerations-medlen, tillika med uppgift på Prenumerantens namn, karaktär och adress ifrån Landsorterne till denna Bokhandel insändas, så ansvarar den derföre, att hvarje häfte, så snart det utkommer, blifver utan särskildt Postarfvode Prenumeranten med Posten tillsändt. Behagar någon prenumerera på Post-kontoren, erlägges tillika vanligt Postarfvode. Den som prenumererar på 5 Exemplar erhåller det sjette gratis. — Några Exemplar af de förra årgångarne finnas ännu i nämde Bokhandel att tillgå emot prenumerationspriset.

— Åstundas köpa ett större Hus, passande till Fabrik eller Skolhus i eller bredvid en Sjöstad, högst 25 mil från Stockholm. Säljaren anmäler sig hos Hr Stadsmäklaren Zethräus.

— En intecknad Skuldsedel, utgifven såsom resterande köpeskilling pä Egendomen N:o 11, i Jakobs Bergsgränd, Qvarteret Oxen större, af Enkan Sundberg, stor 1390 R:dr B:ko, hvarpå var afqvitteradt 90 R:dr B:ko samt ett års ränta, har på besynnerligt sätt förkommit och varder härigenom annullerad.

— En man med ett redligt och ordentligt uppförande, och med de mest goda rekommendationer i afseende å tillsyn och ansvar för såväl Mjöl- som Såg-Qvarnar samt Tröskverk och andra Byggnader. Om någon af Hrr Egendomsägare skulle vara i behof af en så beskaffad person, torde skyndsamt svar med det första lemnas i förseglad biljett till N:o 3, som torde inlemnas till Snickaremästaren Nordvall å St. Clara östra Kyrkogata, Huset N:o 3.

— En medelålders driftig man, hvilken i flera år haft praktisk erfarenhet i Qvarnskötsel, åstundar arrendera en Ström-Qvarn, eller i brist deraf öfvertaga den mot vissa procent af Tullinkomsten; om Qvarnen är i obestånd, göres derå ej afseende, emedan samma person är fullkomligt hemma uti byggandet af Qvarnar, så väl som äfven af andra gående Verk. Säkra betyg och ett redligt och ordentligt uppförande utlåfvas. Gunstbenägit svar afvaktas i förseglad biljet till N:o 4, som torde inlemnas till Snickaremästaren Norvall å S:t Clara östra Kyrkogata, Huset N;o 3.


Rättelse: Uti Gårdagens Stats-Tidning, 3:dje sidan 2:dra spalten, 34:de raden står 15 millioner, bör vara 50 millioner.


Stockholm, tryckt i Stats-Tidningens Boktryckeri.
(Baggensgatan, Huset N:o 25.)