Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1836-02-23.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


137 i Norrköping, hvarjemte till förekommande af missbruk tillkännagifves, att Original-Lottsedels-Blanketterne med Ordningsnummerne 73 t. o. m. 144, tillhörande Kontoret N:o 70 i Lund, N:ne 1 t. o. m. 72 tillhörande Kontoret N:o 71 i Helsingborg, och Ordningsnummern 86, tillhörande Kontoret N:o 43 i Borås, enligt anmälan förkommit. Stockholm den 23 Februari 1835.

Selan Bata!jons-Prrdikaiits-tjcnstcu vid Pionnier-Korpsen, jemte dermed förenade Garnisons- Pastors-beställningen a Carlsborgs Fästning, genoiu Ka rkoherden Pehr Nymans vund- iii' befordran, blifvit ledig, sa varder sådant härmcdelst kun- gjordt till efterrättelse för kompetente Sökande, b vilka äga att, inom 5(i dagar efter denna kungörelses införande första gängen i Stats-Tidningen, sina till Kongl. Maj:t ställde, och med behörige Tjenstcförtcckniugar beledsagade, underdånige ansökningar till undertecknad, Inspektör för Pionnier-Korp- scn, iugifva. Stockholm ilen 15 Februari 1836. B. Franc Spar re. ■ : ,' ■___________J. E. Tnrdfj.ell.

Efter Stads-Fiskalcn C. J. Sandgrens afskedsiagande, är Slads-F:s!.als-1jenstcn i Strömstad ledig, och äga alltså Sö- kande, alt till Konungens Bclällningshafvande här i Länet inlemna sina till Höglofl, Kongl. Justitiie-Kanslers-Enibelet ställde ansökningar om tjensten, försedde med behöriga tjen- steförteckningar inom 56 dagar från den, då detta kungö- rande i Stals-Tidningen andra gängen införes. Götheborgs Lands-Kansli den 10 Februari i&iO.

På Landshöfdingc-Embetcls vägnar, O. fl. Holmgren. Carl Engelb/om.

jjiottfiftaitotter.

ÅRS-1'ROKLAMATA, STÄMNINGAR OCH DOMAR 1 SKULDFORDRINGS- OCH KONKURSMÅL.

= Att Grums Härads-Rätt, genom anslagen offentlig stäm- ning, inkallat aflidua f. Nämndemannen Nils Olssons från Åsliainmai samtliga Borgenärer, att före kl. 7 på aftonen af andra Rältcgåugsdagcn under nästk. års Lagtima Hösle-Ting anmäla, styrka och beediga deras fordringar, utlåta sig iif- vcr Stcrbhusdclägarnes ansökan om Urarfva-förmon och in- bördes tvista om bättre rätt till betalning; varder härigenom kungjord! andra gängen. Carlstad den 7 November 1835,

s- Grimstens Härads-Rätt liar genom beslut denna dag kal- lat och förelagt all. Kongl. Disp.ichören Carl Casscls, sä kän- de som okände Fordringsägare, att inom eller sist kl. löre 7 om aftonen ä andra Ruttcg&ngédagen af det Lagtima Ting, som näst natt och är härefter i Grimstens Härad infaller, deras fordringar infor Härads-Rätten lagligen anmäla i den ordning och vid den påföljd Konkurs-Lagen den 12 Mars 1830 föreskrifver; hvilket liärigouom kungöres. Wrcslorps Tingsställe den 24 Oktober 1835.

AUKTIONER.

Sss Tisdagen den 29 instundande Mars, kl. 12 på dagen, kommer allmän Entreprenad-Auktion att anställas sä väl uti Kongl. Maj:ts oc Rikets Krigs-Kollegium som ä Lands- Kansliet i llernösand för uppförande af en Trossbod-bygg- nad ut;if träd å Llifvande mötesplatsen AViksmo, belägen i Westcr-Noi rlands Län och Scllefteå Socken, till förvarande af samma Läns Beväringsmanskaps Gevär, Remtygs-, Tross- och Utrednings-persedlar, i hvilket afseende till hugade Spe- kulanters tindcrrätlclse härmed kungöres: att Trossboden, i fullkomlig ölYcrimsstäminelse med fastställd ritning och ma- terial firslag, hvilka handlingar äro att bese uti Kongl. Krig-K"llegii Utrcdiiings-Alrlelnings-Militär-Kontnr och ä Lands-Kansliet i Hcrnösaiid, skall vara uppförd och till af- syning färdig lednast den 1 Juni 1837; att endast vinter- hugget och i öfrigl fullgoda materialier dertill må användas, hvilka i motsatt fall blifva kasserade: att Trossbodcu kom- mer att utbjudas serskildt mcil tak af papper och serakildl med lak af tegel, pä sätt material-förslaget utvisar: att det åligger den blifvaude Entreprenören att aflrmua af Konun- gens vederbörande Befallnings!) af vande eller Domaren i or- ten till vederhäftigheten styrkt horgen, ej mindre för arbe- tets noggranna verkställighet, ii äfven for det förskott af halfva entreprenads imman, som Kongl. Kollegium, med god- kännande af Dämde borgen, vid kontraktets underskrifvande, fnurr skäligt alt Entreprenören bevilja, i händelse han så- dant skulle astunda, hvaremot återstoden eller full liqvid erhälles efter det Byggnaden blifvit färdig, besiktigad och godkind: att. en Ollicer kommer att under Byggnads arbe- tets fortgång deröfver halva nogaste tillsyn, i enlighet med ritning och hlifvande entreprenad-kontrakt: att förseglade anbi:d kunna före Auktionen ingifvas till sä väl Kongl. Krig;-Kollegii Aktuarie som ä Lands-Kansliet i Hernösand, samt att den eller de, som vid Auktionen antingen genom förut atlemnadt skriftligt anbud, hvilket vid Auklionstillfäl- let i Spekulanten:! s närvaro öppnas, eller ock mantligcn gjort lägsta anbudet under utropssumman, kommer alt En- treprenaden ovillkorligen tillerkännas, b v arom underrättelse skall hlifs-a vederbörande meddelad inom den uti 19 g. af Kond. Maj.ts Nådiga Auktions-Reglemente den 20 Decem- ber 1825 föreskrifnc tid, hvilket Nådiga Reglemente för öf- rigt uti förevarande ämne tjenar till behörig efterrättelse. Stockholm den 16 Februari 18 6.

= Tisdagen den 23 instundande Februari, kl. 12 på da- gen, kommer ullmän Auktion att hällas i Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs-Kollegium till upphandling af nedannämde för Arméns Sjukhus altirail erforderligc persedlar, nemligen' 438 st. Skjortor, 351 par Ullstrumpor, 435 par Strumpor af tältduk, 106 st. Nattrockar af buldan, 100 par Byxor af bul- dan, 142 st. Natt-tröjor af tältduk, 102 st. Nattmössor af di- to, 237 par Tofflor af läder, 363 st. Handdukar, 86 st. Ma- drasser af buldan, ostoppadc, 93 st. Hufvudputor af d:o d:o, 438 par Lakan af lärft, 250 st. Täcktm af valdmal, fodrade, 12 st. Koppar-kokkittlar, 2 st. Dekokt-kittlar af d:o, 16 st. Tekannor af tenn om ett stop, 1 st. Stickbäcken af tenn, 2 st. Hclportions-slcfvar af fortennt jcrnblcck, 4 st. Half- d:o d:o, 129 st. Teskedar do d:o, 28Ö st. Matskedar d:o d:o, 204 st. Stopsbägare d:o d:o, 201 st. Halfstops- d:o d:o, 214 st. Stops-matskälar d:o, 2(>0 st. Halfstops- d:o d:o, 1104 st. Tall- rickar d:o, 1/9 st Nattpottor d:o, 410 st. Spottlådor d:o och 272 par Knifvar och Gafflar af jern; hvilket härigenom kun- gjord! varder, till underrättelse för hugade Spekulanter, som äga alt uti Kongl. Krigs-Kollegii 2:dra Departements-Utred- nings Aflcliiings-Militär-Kontor bese de prof och modeller, hvilka kola I ena till eftersyn för leverans af ifrågavarande persedlar, som böra omkostnadsfritt för Kongl. Maj:t och Kronan vara levererade till härvarande Utredningsförräd uti dertill anvi*ad särskilt lokal, efter hand och senast inom den Första (l:sta) nästkommande Juni, vid det ansvar Kongl. Maj:ls Nådiga Reglemente angående Upphandlings- och För- säljnings-Auktioner för Land- och Sjöförsvaret den 20 De- cember 1825 bestämmer, hvaremot betalningen erhälles efter fullgjord och godkänd leverans, samt sedan räkning dera, försedd med behörige levererings- och besigtnings-bevis, blif- vit till Kongl. Kolirgii Underliälls-Afdelning ingifven.

Förseglade anbud kunna älven före Auktionens börjas in- lemnas till Kongl. Krigs-Kollegii Aktuarie, hvilka anbud icke fä upptaga llere än en persedel, som ä omslaget alltid bör vara uppgifven, till rättelse för öppnandet, hvilket vid Auk» tionstilifäflet, i Spekulaiitcrncs närvaro verkställes. Och kom- mer d, ii, som antingen vid Auktionen eller genom förut in- gifvcl skriftligt erbjudande gjort lägsta anbudet, att leve- ransen tillerkännas, hvarom vederbörande sist inom den i 19 §. af ofvannämde Nådiga Auktions-Reglemente föreskrifne tid, skola blifva underrättade. Börandes, F'örfattningarne

likmätigt, okände Bjudare förete till vederhäftigheten af ve- derbörande Magistrat eller Domhafvande styrkt Borgen för fullgörandet af hvad de till hvcrering sig kunna åtaga, sä vida afseende ä deras anbud skall kunna göras. Stockholm den 31 December 1835.

= Torsdagen den 10 nästkommande Mars månad, kl. 10 f. m. kommer att vid Strömsholms Kongl. Stuteri på offent- lig Auktion försäljas ett större parti godt och väl bärgad! Hårdvallshö; hvarföre anstånd med betalningen lemnas till den 1 nästkommande Oktober for säkre och kände köpare, men osäkra böra ställa borgen innan höet får afhämtas. Strömsliolm den 15 Februari 1835.

= Tisdagen den 8 Mars, kl. 10 f. m., låter Bryggeri-Bola- get härslädcs genom offentlig Auktion försälja dess bär i sta- den belägna, slira och omsorgsfullt anlagda Bryggerivcrk, be- stående af ett, är 1831, uppfört tvåvånings Stenhus, 30 al- nar läng! och 20 alnar b red t, med 2:ne torra och säkra Käl- lare med llisgolf. Till inredningen hörer: en inmurad Kop- parkitlcl om 300 kannors rymd, en Kopparpnnip, ett Stöpe- kar om 30 tunnors rymd, jemte öfrigc för Bryggeriets be- drifvande nödige Kärl och Dr icke» tunnor, hvaröfver specifi- kation vid Anktionstillfällct finnes att tillgå. Mältan, efter nyaste utländsk metod anlagd, rymmer bvarje gäng 10 tun- nor, och kan genom begagnande af källrarne, mältuingen o- afbrutit fortsättas hela året. Utom den för Bryggeriets be- drifvandc nödiga lokalen, finnes 6 st. inredde Boningsrum, samt 2:uc af plankor lagda vindar, som beqvämt rymmer 1000 tunnor Spaumäl for hvars transporterande är anbragt hissverk från källrarne till öfversta vinden. Sä väl hus som inventarier befinnes i fullkomligt godt stånd. Till Egendo- men, som ligger alldeles isolerad, hör äfven en med plank instängd gårdsplan. Tillträdet sker genast efter klubbslaget och af blifvaude köpeskillingen skall 1000 R:dr B:ko erläggas 14 dagar och 1000 R:dr 6 månader efter tillträdet, hvaremot återstoden kan emot inteckning och fullgod borgen fa iunestä. Ystads Rådhus den 13 Februari 1836.

= 1 följd af Ägarncs derom fattade beslut,| kommer uti Noriinga Pastorat i Gäscneds Härad af Elfsborgs Län beläg- na Egendomen Iglabo 1 mantal Säteri med derunder lydan- de Frälsehemman jemte Ljurs-Slommens Såg och Mjölqvarn, de sednare till tullläckt skattlagdc och af förmånligt läge, att pä Säteriet Iglabo den 8 nästkommande Mars, kl. 11 för- middagen til! din mcslhjudandc i sitt hela eller styckad för- säljas. Köpevilkoreu blifva i möjligaste måtto lämpade efter en hugad köpares beqvämlighct. Närmare underrättelse om Egendomens beskaffenhet, erhälles så väl vid Auktionstill- fällcl, som förut hos Hr Kapilenen Gust. Mannerfelt, hvars adress är Ulricehamn och Rosendahl. Skulle Egendomen vid Anktionstillfällct, i brist af antagligt anbud, ej kunna försäljas, kominer densamma att bortarrenderas på ett års tid. Respektive Delägare uti ifrågavarande Egendom, anmo- das, att vid Auktionstillfället sjelfvc, eller genom lagligen bcfuUmäktigade ombud, närvara, för alt sin dervid beroende rätt bevaka, med den pä Författningarnc grundade erinran, att, de frånvarande fä ätnöjas med de närvarandes beslut. Molla Ryd den 4 Februari 1836.

BORGENÄRS-SAMMANTRÄDEN.

= Herrar Borgenärer i allidue Rådmannen P. F. Sten- hammars Konkurs kallas härigenom till sammanträde å Or- sättcrs Gästgifvarcgård, Tisdagen den 29 nästkommande Mars, kl. 9 f. m., for att erhålla del af Konk ur ^-Donien, öfverläg- ga om vissa, Massan rörande, angelägenheter, och mottags utdelning lör sina fordringar. De frånvarande fä åtnöja sig med de närvarandes beslut. Åtvidaberg i Öslergöthland den 10 Februari 1836.

//. ./. Hök, S. Nyberg, Syssloman.

= Enligt Kongl. Hof-Rättens Resolution af den 16 i den- na månad, behagade Borgenärerne uli Baron E. B. B. (ä- derslröins Konkurs, sammanträda ä Gamla Södermalms Käl- lare, Lördagen den 27 dennes, kl. 4 e. ni., för att besluta om Sysslomannavalet uti denna Konkurs. C. ./. J. /Iström,

— Herrar Borgenärer uli aflidne Banko-Kommissarien E. G. Huld!s Konkurs kallas al! sammanträda ä Börskällaren Fredagen d. 4 Mars, kl. 5 e. m., för all afgifva utlåtande till Kongl. Hof-Rätten, i anledning af det besvär Enkefru Huldt anfört, öfver Radhus-Rättens Utslag i den af Gäldenärcn i lifstiden väckte fråga om fortfarande underhåll efter det Dom uti Konkursmälet föll. Stockholm den 20 Febr. 1836.

Syssloman.

— Samtligc Borgenärer uti f. d. viceLands-Fiskalen Hofrätts- Kommissarien E. Rydbergs i Ronneby Konkurs, kallas härme- delst att sjelfvc eller genom lagligen bofullmäktigadc Ombud sammanträda a Skillingc Gästgifvaregård, Torsdagen den 31 nästkommande Mars, kl. 10 f. m., för att dels af Syssloman- nen einottaga redovisning för Konkursmassan och dels öf- verlägga och besluta huru med en stor del af Massans än- nu oindritnc fordringar, hvaraf största beloppet ar osäkert, samt de största ganska tvislige, blir förhällas in. m., som till Kreditorernes yttrande kommer att framställas; och er- inras att de tillstädeskommandc fordringsägares beslut gäl- ler äfven för de uteblifvande. Sysslomän.

= Till öfvcrläggning uti Mälaren P. Östlunds Konkur», be- hagade samtliga Fordringsägare sammanträda hos Traktören Wahlström, uti Upsala den 1 Mars 1836.

Gode Män.

— Sedan Wenersborgs Rådhus-Rätt nu afkunnat Dom i Kopparslagaren Svedors Konkurs, sä kallas Sveder» samtli- ga Hrr Borgenärer, att vara Sysslomannen till mötes, på Handlanden C. O. Dahllöfs Kontor i Wenersborg, den 28 näsk. Mars, kl. 10 förmiddagen, för att granska redogörel- sen och mottaga liqvid för dä influtne medel. Och som Sveder vädjat mot Radhus-Rätten» Dom, bör borgen ställa» för de medel som lyftas. Wenersborg den 20 Jan. 1836.

Sysslomän. sa Samtliga Borgenärer uli allidue Bonden Lars Fredric Anderssons, i Härads, gäldbundna Bo, jemte nyssbemälte Lars Fredric Anderssons Enka och dess omyndiga barns Förmyndare, anmanas bärmedelst, att den 19 instundande Mars, kl. 10 f. m. sammanträda bos ena Sysslomannen, .'Nämn- demannen Eric Hedström, i Ofver Luleå Socken och Härads By, för att granska Kuratclräkningen och emottaga den ut- delning, som hvar och en efter densamma erhålla bör. Lu- leå den 4 Februari 1836. Jonas Boberg,

Syssloman i ofvanberördc Konkursmassa.

annonser.

TILL SALU.

= 1 Utter & Conips Boklada: Försök till en Svensk Spräk/iira jemte Inledning, innehållande Allmänna Gram matikan. Omarbetad Upplaga, af P. G. Jiojvie, Rektor Schol», häftad 2 R:dr B:ko.

= En med utmärkt vacker och treflig belägenhet, väl be- byggd, samt af de större och fördelaktigaste Ländcri-Egen- domarne omkring Gölbeborg, är pä goda vilkor till salu, med tillträdesrätt nästa vår. Beskrifning jemte de vidare underrättelser, som kunna erfordras, meddelar Stadsmäklaren Hr E. W. Bleij i Göthcborg, som önskar att köp med första uppgöras, emedan ägaren i anseende t ill förestående avflyttning lian (.lien, i annat, fall vidtager andra arrengementer med berörde goda Egendom.

= Skatte Augments-Hemmanct Hjelmsta N:o 3, 3/4 man- tal i Åkerby Socken och Upsala Län, belägit en mil från Upsala, har, jemte Åbyggnad 14 tunnors årligt utsäde, hvar- af erhållas 140 tunnor Spanmål, Äng till 30 parlass Hö, samt Mulbete och Skog; med köpeskillingen lemnas anstånd. Vidare underrättelse leninar undertecknad, som träffas der Egendomen är belägen och hvars adress är: Upsala, åtföl- jer Vaktmästaren Sunds bref. Hjelmsta den 27 Jan. 1836.

J. O. Lundholm, Fältväbcl.

= Götheborgs Segelduk, alla sorter, af Hrr Gibson &

Keillcrs I i I i verk ning, försäljes till Fabrikspris hos Hrr J.

0. Schmidt &- Comp. i Stockholm, Skeppsbron N:o >0.

= Uli Upsala Stad 2 fasta, brandförsäkra le Egendomar, invid hvarandra, nära den nya Akademiska Bildiothcks-Bygg- niden, med fritt och fördelaktigt läge, imellan öppen plats och allmänna gator ä tre sidor, samt grannes tomt ä den 4:dc sidan. Egendomens areal, omkring 13,000. qv. al. å fri och egen grund, samt tillika, dels emot Grannens tomt, 3,130 qv. al. och dels särskild! en Wagnshiisplats] om 231 qv. al. rymd, ä ofri ("eller Stadens grund. Ahyggnaderne ined 40 Boningsrum, 4 kök, Brygghus, Bodar, 2:nc StaH för hästar,

1. dito för kor, 2 Wagnsluis samt en Trädgård af vid pass 11,000 qv. al. vidd, med fruktbärande Träd och Buskar, samt brunn. Afkaslningen beräknas motsvarande etl Kapital

af omkring 13,000, R:dr B:co. Närmare underrättelse er- i

hållas, i Upsala hos Klockaren i Doriikyrko-Församllngcn, Hallman, och i Stockholm bos Kammar-Rådet Nyblneu», i Huset N:o 64 vid Johannisplan. Da a nia gli g I anbud göros t

a etilera af dessa ställen, pä bägge eller nägoudcra af Egen- domarne; sa kan köp och Egendoms tillträde ofördröjcligcn ske.

DIVERSE.

=a Af Magasin för Konst Nyheter och Moder, är lllulje lliijiet utkommit och innehåller: Pl. g, General Al- lard; Pl. to, Draperier till Fönstergardiner; Pl. n, Ma- skerad-Kostymer; Pl. ta Mode-Kostymer för Damer och Flickor.

IF' »rdsam Anmälan =s Ktt Kommissions-Kontor är här i staden öppnadt i Hu- set N:o 5t vid IVesttrlänggatan, hvilket hus ät Prästga- tan har N:o s8.

Genom detta Kontor, som},Ii fint benämdt: /lättegångs Byrå, besörjes: t) utförandet af Rättegångar, vid hvilken auktoritet eller Domstol som helst inom Storkholms områ- de, äfvensom hvarjehftnda ansökningar till desse myndighe- ter. 2) Lagsökningar och penningc-inkasseiingar, enligt Skuldsedlar eller räkningar af personer, antingen inom Starlen eller i Landsorter ne; 3:o Handlingars inlemnande till härvarande Embettmyndigheter samt Utslags- eller Kom- munikatious-Rcsitlutioners uttagande derifrån ; 4-o Försälj- ning af Fasta Egendomar, belägne antingen inom Staden eller å Landet; 5-o Nya Diskontlans uttagande eller om- sättning af gamla. Största ordentiighet och noggranhet ullåfvas. Rerrpisse å ajlemnade Handlingar eller Skuld- sedlar erhälles antingen genast på Kontoret, eller försän- des med först afgående post enligt uppgifven address. Priset eller arfvodet liomn.er att jemförel evis mot del, som vanligen brukas, blifva ytterst billigt: hvarjemte man får nämna att ingen möda skall sparas för att er ni ett. skynd- samt och önskvärd/ slut pil hvad som om händer fås. De i Landsorterne, som behaga tillåta Kontoret, kunna direk- te skrift ve.rla med dit samma under address : Rättegångs Byrån i Stockholm. Stockholm i Februari j83S.

= Enligt hatad Sjötulls-Kammaren i IFarberg ti/lkänna- gifvit, hafva under sistledet och innevarande ar iitskillige Plankor, liräder, Bjelkar, och Ftinnestäfven af Bok, em- kring aoo lisp. Talg, dels i Fat och dels söndersmulad, en Skepps-Barka» och tvenne mindre Hatar m. m. i land flu- tit och bergats inom nttinde Fullkammare-Distrikt. Och var- da vederbörande ägare till ifrågavarande strandfund, här- med antydde, att, i afseende på äganderättens bestyrkan- de, anmäla sig hos Sjötulls-Kammaren i 11'arberg inom la- ga lid af natt och år härefter. Halmstads Slott af Lands- Kansliet den 5 Febr. i836.

C. Virgin.

Maltes Dahl.

— En intecknad Skuldsedel, utgifven såsom resterande kö- peskilling på Egendomen _V.-o tt, i Jakobs Bergsgränd, Qvar- teret Oren större, af Enkan Sundberg, stor 13 no R. dr B-ko, / hvarpn vnr aftfvi'iteradt go R.'dr B:ko samt ett ars ränta, har på besynnerligt sätt Jorkommit' och varder härigenom annullerad.

Uppå förekomne anledningar och enligt l}oailyrka-Rå- dets i Upsala beslut, anmodas alla dem, hvilka mnehafva sjeljägande grnfställen pil dervarande Domkyrkas begraf- ningsplats, alt, inom natt och år, sina grafvref till an- notation uppvisa hos undertecknad. Upsala den. t) Febr. 7836. J. G. Schram, Domkyrko-Syssloman.

Gammal koppar Uppköpas a Kongl. Myntet, dock ej min- dre partier, ån fem Lispund.

Undertecknad har öppnat Uiklualiehandel', uli f. d.Vik- tualiehandl. Starks bod i Kungsbacken, din forsla till venster från Staden, och rekommenderar jag mig hos vänner och bekanta. C. G. Lindberg .

Till collisions undvikande tillkännagifves, alt "Dic Bri- tisehen Colonicn, nach ihren geschichltichen, physischen, statistisehen, administraliven, finanziellen, merkantilen und *

iibrigen socialcn Beziehungen, vonft. Mon i g omery Mar- tin, trut dem Englischen bearbeitet von Dr Paul Frisch; är under öfversättning. C. A. C. P.

= Att Furst Clemens von Metternich und sein Zeitalter; von Dr. IV. Bindcs, är under öfversättning och kommer snart alt läggas under prässen, varder till kollisions undvikande tillkännagifvet. C—k—h—r.

Undertecknad, som af Kongl. Maj.ts och Rikets Kommer- se-Kollegium erhållit Patent å den af mig uppfunna Linbråk- nings- och Schäcktnings-machin, hvarom underrättelse re- dan 3 gånger i detta blad varit meddelad, fir äran till- kännagifva, att afgiften till mig för Patent-rat I igheten till hvarje sådan Machin, är a5 R.dr B.co. Min adress är Linköping och Stafsätter. Joh. Sandström

Frälse-Inspektor Vatten- och St o c ksåg blader af alla brukliga dimensioner och utmärkt godhet, tillver- kas vid mitt nyligen anlagda Jernverk Nyby Bruk, belä- get utmed Thorshälla Stad; Och må det för til'verknin- gens rekommendation anföras, att de. jlere Sagverksägarc som redan köpt och användt dessa sågblad, förklarat sig i alla afseenclen belåtna med desamma, samt att de, i följd af deras större jemnhet och noggranna beredning, vid rik- tig skötsel funnits gifva ett bräde mera ur hvarje såg- stock, än vanliga Svenska vattensågblad, hvi/kas pris de likväl föga eller intet öfverstiga. Rekvisitioner och be- ställningar; dessa sednare med uppgift på bladens < längd, bredd, tjocklek och tandning, hvarefter priserna varda ,

lämpade, adresseras på Stockholm antingen till underteck- nad, eller till Hr A. IV. Frestadius i tockholms Jernvåg, äfvensom på Thorshälla och Nyby Bruks-Kontor.

A. Zelhelius.

tat En egendom af nära 4 mantal, belägen i den bördi- gaste trakten af Ostergöthlands Län nära 3:ne mil från Norrköping, med nybyggda hus af Ladugård, I^oge med Tröskverk, Statsfolks-byggnader, Qvarn med 3 par stenar, ny Säg med dubbelverk, Bränneri med 8o kannors panna samt alla tillbehör och inventarier, men Corps de Logis saknas och vid hvilken egendom födas omkring loo kreatur förutan hästar och får, deraf 5o kor utgöra Holläaderi, kan bortbytas antingen mot en egendom inom Stockholms '

Stad med malmarne eller mot en landlegendom i Skåne. Af kastningen af egendomen i spannemal, upjfgiir till om- kring 5oo tunnor årligen. Vilkoren och vidare upplysnin- gar meddelas, dit derom göres anmälan hos Vaktmästaren Andersson, som är boende, i Kongl. Krigs-Colle.gii hus vid Munkbron i Stockholm.

= Ifrån och med den t Februari blifver undertecknads adress Arboga och Granhult. Lud. D. Heijkenskjöld.

Stockholm, tryckt i Stats-Tidningens Boktryckeri, (Baggensgatan, Huset N:o 25.)