Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1836-02-25.djvu/3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

Stämmoböternas återställande fattas, velat, att Dess Befallningshafvande skulle inhemta yttranden genom allmänna Sockenstämmor, huruvida och i hvad mån de skattskyldiga kunna vara hugade att ingå förening om gemensam ansvarighet för Krono-utskyldernas årliga betalning &c.; och ändtligen

att ändamålet härmed påtagligen var, och ej kunde vara annat än det, att, jemte antydan af Stämmoböters sannolikt oundgängliga återinförande, framvisa såsom ett slags alternativer, antingen detta resultat, eller ock, för att undvika detsamma, någon frivilligt åtagen förening, i fall nemligen denna föredroges framför den fordna kontrollen, men ingalunda att söka inleda i en slik förening, i händelse densamma ansåges vara betänkligare än stämmoböter.

Sådan är, från början till slut, hela den klandrade åtgärden. Visserligen kan denna, likasom all annan offentlig åtgärd i ett konstitutionelt samhällsskick, olika bedömmas: det är en opinionssak, om hvilken hvar och en är ganska befogad, alt både fatta, yttra och vidhålla sin mening. Men då bör man ock, i hvarje sak, se hvad der verkligen finnes, och grunda sitt omdöme på detta positift befintliga, icke på hypotesen af hvad man derstädes vill, eller vid hastig öfverblick tror sig finna. Trenne kritiker af denna senare art, framställda i olika Tidningar, synas vara de hufvudsakligaste bland flera mindre.

1:o Man har tyckts såsom möjligt anse del resultat af Sockcnstämino-öfverläggningarna, att en majoritet af moddellöse skulle kunna påtvinga de bemedlades minoritet en ansvarighelspligt, som latteligen kunde förvandlas till ökad beskattning* Intet enda ord i det Kongl. Cirkuläret berättigar till en dylik förmo- dan. Det är svårt att veta, buruledes man skulle uttrycka hvars och ens ritt att frivilligt jaka eller neka, utan minsta tvångsbefogenhel på flertalets sida, så fre ni t sådant ej mnebures i de ofvan med kursiv

stil tryckla orden: "huruvida och i hvad mån--------

"kunna vara hugade att ingå"--------&c. Ännu mer.

Ingen annan Regeringshandling har kunnat föranleda till del begrepp, att de flesta rösterne vid en Soc- kenstämma äga afgörande rätt om hvars och ens del- tagande i eller ansvarighet för Stals-utskylder. Så- som ett slags analogi (helst fråga äfven är om be- skattning) må blott nämnas Styrelsens städse iakttag- na sätt alt behandla de inom församlingarna ofta tillvägabragla föreningar om presträtligheters utgö- rande, hvilka icke stadfästas, så fram t ej nära en- stämmighet förefinnes, och äfven då, i fall af någon eller några församlingsboers bestridande, med beva- rad rättighet för denne ellei desse, att betala enligt Författningarna. Det ligger således i sakens natur, i våra former och i Styrelsens alltid följda maxim, att ansvarigheten i här nämda fill ej kan vara bin- dande för andra än dem, som deruti ingå, och ej till- vara längre tid än de det flstunda.

2:0 Det förekommer, som skulle man hafva ansett åtgärden innebära elt sätt att förbigå Rikets Ständer, hvilkas misshag deröfver föresp"is, likasom elt dylikt skall tillförene hafva yttrats vid andra åberopade till- fallen, då äfven Sockenstämmor blifvit hörda. Utan att här böra eller behöfva vidröra de anförda exem- plen, må endast erinras, att dessa icke låta lämpa sig till hvad nu är i fråga. Långt ifrån att här haf- va galt Rikets Ständer förbi, är det just ifrån dem, som ärendet kommit, och just i afseende på deras framställda önskan om Stämmo-bölernas afskaffaude, som åtgärden blifvit vidtagen. Afsigten deuned har omisskänneligen varit, att för Svenska Folket i all- mänhet och Rikets Ständer i synnerhet, ådagalägga, de/s alt Kongl. Maj:t gerna velat villfara de yttrade önskningarna, dels, om sådant icke blefve möjligt, att man, till ändamålets vinnande, åtminstone gjort hvad man kunnat.

3:o Slutligen vill det ock synas, att man här trott sig upptäcka en högre politisk åtgärd, eller ett af de Statsärenden, hvilkas utgång skulle i opinionen vara af någon ovanligare betydelse, till stärkande eller för- svagande af Styrelsens moraliska kredit. Intet spår finnes i det Kongl. Cirkuläret, alt Styrelsen sett äm- net utur denna synpunkt, eller föreställt sig, att det kunde så betraktas. Ännu en gång sagdt, den har egentligen icke gjort annat än hänvisat på alternativa utvägar, utan ringaste förespråk. All framställning af denna egenskap förutsätter en fakultativ rätt hos dem saken rörer. Ett nekande svar i dylikt fall må- ste lika litet vara ett nederlag, som ett /åkande sval- en triumf. Styrelsen" handlar liberalt i sannskyldig mening, då den motser det ena likasom det andra, helst i de slags frågor der utgången icke rörer det helas högre intressen, frågor, dem Styrelsen således, som nyss sades, helt enkelt framställer, utan att_/o- respräka. Styrelsens rättighet och pligt är att vaka öfver Stats-utskyldernas ordentliga utgörande och in- tägt. Styrelsens pligt är att tillse, det sådant må ske på det för Folket minst betungande sätt. Dervid stan- nar hela Styrelse-intresset. På hvad sätt ändamålet, med iakttagande af dessa vilkor, uppnås, är, om ej likgiltigt, åtminstone sekundärt, och kan visserligen icke vara för Regeringen en större politisk eller Statsfråga.

Det är endast emot en origtig tydning af ofvannämde trenne punkter, som man bordt förvara sig genom dessa temligen enkla upplysningar, hvilka, ehvad ytterligare anmärkningar deraf än må föranledas, icke torde behöfva förstärkas med något gensvar [1].

Artiklar af sådan natur, som den ifrågavarande, leda otvifvelakligt till lika falska som betänkliga begrepp om tilldragelserna inom Konungens Stats-Råd. Red. Anm.

Kongl. Krigs-Vetenskaps-Akademiens Hrr Ledamöter sammanträda nästa Måndag den 29 dennes, kl. 6 e. m., uti Kongl. Krigs-Kollegii Hus vid Munkbron.

Kongl. Sundhets-Kollegium får till Sökandes efterrättelse härmedelst kungöra, att den 1 instundande April, på 6 månaders tid kommer att till tjenstgöring vid Allmänna Garnisons-Sjukhuset här i Hufvudstaden anställas 8 Under-Läkare, mot de skyldigheter och förmoner, hvilka bestämmas i Kongl. Brefvet den 13 Oktober förlidet år; börandes ansökningar till dessa Under-Läkarebefattningar till Kongl. Kollegium ingifvas inom den 17 i nästa månad. Stockholm den 15 Februari 1836.

Förteckning å öfverblene Bref vid Stockholms General-Post-Kontor för November månad av 1835.

N:o 1 Ahlström, J. W. 4 Ahlqvist, A. N. 5 Andersson, Kapt. 7 Andersson, And. 8 Ahlgren, Elis. 9 Andersson, J. 10 Adltr, E. M. 11 Andersson, A. Ch. 14 Berglund, A. 15 Bränder, C. IG Brunlin, C. A. 17 Brodin, Ch. 18 Bärg- gren, Hof-Prcd. 19 Bengtson, P. 20 Berglund, C. 2G Bo- relius, Joh. 27 Beckelin, Ang. 26 Billberg, Fr. 37 Bagdin, E. A. 3S Born, S. A. 39 Bilang, J. 41 Briuk, A. E. 43 Berger, C. J. 44 Bergström, C. P. 45 Backman, C. A. 47 Bäckström, Stina. 48 Brantingson, M. 50 Carlsson, Fru. 51 Clason, J. 52 Cronstrand, Kapt. 53 Carlson, M. 54 Carls- son, C. G. 55 Dahlström, J. 56 Dahlberg, J. 59 Dyben von, Alf. 60 Dufva, Rosc. 62 Diiben, C. v. 63 Erikson, Ol. 64 Efg, J. 65 Engelbrecht, J. G. 66 Ekbom, C. 72 Ekström, C. A. 73 Elgcnstjerna, A. M. 74 Elg, J. 75 E kenmau, J. F. 79 Edling, Sofi. §0 Engeströin, L. A., v. 83 Fröberg, Joh. 84 Fregelins, C. 85 Fahnehjelin, Fru. 88 Förling. 92 Flodin, A. R. 93 Fahlberg, F. 97 Falk, L. 98 Florberg, J. 100 Forssell, O. 103 Giutzelke, M. F. 104 Gustafsköld, G. 107 Gustortr, J. M. 108 Gunberg, E. 110 Gudmunson, S. P. 111 Georgii, C. 112 Grevell, A. 114 Hambraeus, C. A. 116 Hollström, Fru. it8 Holmström, J. 119 Hcmmingson, A. M. 125 Hjortsberg, L. D. 12G Hall- berg, J. 127 Höijcr, H. 130 Hiudrikson, J. 134 Hörsta- dius, J. E. 137 Hasselblad, C. C. 138 Holm, C. E. 140 Juréen, F. J. 141 Jumclius, E. 143 Johnsson, S. 144 Jo- hansson, M. 145 Jonsson, P. 146 Jacobson, H. 148 Ihdc- betou, S. O. 150 Kuylenstjerna, Fru. 153 Krabbc, L P. 154 Kellin, P. N. 156 Kreuger, B. F. 158 Kling, Fru. 160 Krusenstjerna, Fru. 162 Kihlgren, A. 165 Kuylenstjerna, C. E. C. 168 Lechc, C. F. 169 Lundström, Mad. 171 Lars- son, S. 172 Lagerstråle, A. 173 Lundmark, C. 176 Ljung- stedt, L- 177 Lundman, C. C. 178 Lundgren, A. G. 179 Lyberg, A- 78O Lundqvist, A. B. tat Lundqvist, C. G. /S3 Lundberg, P. R. 785 Lindeström, N. P. 786 Lundstedt, G. E. 789 Lundqvist, C. E. ?90 Lidman L. ?93 Lchn- berg, D. C. 796 Lindberg, Sv. 797 Lungren, Mad. rVS Lcijonhufvud, G. ?99 Löfman, F. A. 200 Lievven, B. W. v. 20? Lundqvist, J. 203 Lindbom, Mad. 204 Lindberg, C, U. 205 Lindström S. 2?0 Mugindt, S. 277 Mossberg, A. 2?2 Moij, Fru. 2?3 Midén, J. F. 2?5 Munktell, J. H 276 Meijer, Fru. 2?8 Nilsson, A. 2?9 Nciipert. 220 Nord- qvist, E. 225 ]Nyfors, A. 226 Norman, Fru. 227 Nordberg, J. 228 Nybom, M. A. 229 Nyström, L, A. 230 Näsman, E. 233 Olofson, P. 236 Plåten, C, von. 237 Palm, A. 239 Pamp, C. C. 240 Pettersson, Fru. 243 Pousette, J. 244 Pettersson. 245 Plageman, A. 246 Pettersson, C. F. 247 Qvauten, C. G., v. 249 Ruth, E. 25? Retzius, R. 252 Rogh, C. G. 255 Ringdahl, J. J. 256 Rensel, M. 257 Ro- senblad, C 259 Ruckman, Mari. 260 Roséen, C. G. 26? Rvdell, C. M. 266 Schultz, Dokt. 268 Smedberg, O. 272 Siltberg, N. 273 Söderman, J. W. 274 Sörlander, Sofi. 275 Svensson, B. O. 276 Sjöström, A. 879 Strömfeldt, C. A. F. 282 Schildt, P. A., v. 2S4 Schylander, C. W. 2S5 Stjernstedt, Lojt. 286 dito. 287 Strand, Fru. 28S Sjöholm, J. 289 Skogberg, Mad. 290 Silfverstolpc, Eva. 29? Säster, P. W. 292 Strömbergcr, G. 293 Sölvcrhjelm 296 Sten- herg, J. S. 297 Stadius, ölr. 299 Söderberg, M. 302 Skog, S. 303 Svanberg, A. F. 305 Sellgren, Z. .306 Sjögren, C. 308 Sundel, O. 309 Samzclius, G. 3t, Södermark. P. 3?6 Thungren, C. P. 378 Trossäll, Mari. 3?9 Tornberg, N. P. 320 Tburdin, C. J. 324 Tuné, C. 325 Toll, G. 326 Utter- ström, N. 329 Wannberg, OI. 330 Wärlander, E. U. 332 Wallenstrand, C. E. 336 Westman, H. J. 338 Wcsterlund, E. 339 Widbom, U. 343 Wciller, M. 344 Westring, C. J. 347 Wernlander, P. M. 349 Wrangel, O. 350 VVcd- bcrg, A. 355 Westerling, A. 357 Ydorst, J. C. 358 Zet- terberg, J. W. E. 360 Åhman, J. 36» Osterling, Fru. 363 Österdahl, L. 364 Österberg, Eva. Rekommenderade: N:o 3 Berger, C. .1. ?0 Holmgren, E. N. 7.3 Hallström, J. O. 76 Kocb, J., von. 22 Malmberg, Mamsell. 28 Pärsson, Ca- rin. 30 Sellander, N. H. 39 Wcstin, L. P. 4? Wisell, Fr.

Förliden gårdag, den 24 Februari, skedde 1061:sta Dragningen af det Svenska Kongl. Nummer-Lotteriet här uti Stockholm, hvarvid utkommo Numrorne:

56 22 14 7 12

De på dessa Numror antecknade Flickor af Allmogens Döttrar voro:

Stina Cajsa Germundsdotter från Kronobergs Län, Allbo Härad, och Lekaryds Prostgård.

Hanna Rosenbeck från Malmöhus Län, Skylts Härad, Westra Ahlstads Socken och Sjörup.

Johanna Andersdotter från Kronobergs Län, Konga Härad, Nöbbeleds Socken och Torp Westergården.

Anna Andersdotter Junkare från Kopparbergs Län, Gagnefs Socken och Gräf Sub N:o 3.

Christina Edlund från Stockholms Barnhus, N:o 3436.

Till hvardera af dessa Flickor kommer, till följe af Kongl. Maj:ts för detta Lotteri i Nåder utfärdade plan, att utdelas en summa af 33 R:dr 16 sk: B:ko, som dem af vederbörande Landshöfdingar varder tillställd, så snart de träda i giftermål.

Med betalningen af Vinsterna för denna Dragning hos Lotteri-Kollektörerne till dem, som uppvisa de vunna Original-Lottsedlarne, i hvars hand de vara må, förhålles efter vanligheten. Skulle emot förmodan, någon Lottägare emot uppvisandet af de vunna Lottsedlar, ej genast utbekomma den derå fallne vinsten, har han att anmäla sig vid Kongl. Lotteriets Hufvud-Kontor och der sin betalning undfå, ehvad vinsten stiger till större eller mindre summa.

Närmare underrättelse om förloppet af denna Dragning och dervid utfallne vinster skall framdeles i Stats-Tidningen meddelas.

Med försäljningen af Lotter till 1062:dra Dragningen, som kommer att gå för sig den 16 nästkommande Mars, sker nu genast början. Stockholm den 25 Februari 1836.

Genom Hr Kammarrätts-Rådet Anders Widéns den 15 i denne månad limadc död, har Lauds-Kainercrare-beställniu- gen i Örebro Län blifvit ledig; och äga sökande till samma syssla att, inom 5G dagar derefter, till Konungens Befallnings- hafvande här-Kubs ingifva sina till Kongl. M.ijrl ställde un- derdåniga ansökningar, åtföljde af behörigen styrkte Tjen- sleförticknmgar, jemte i Förfaltningarne föreskri fne upp- bördsborren och sådan förbindelse, som omförmäles i Kongl. Brcfvet den 22 Dec. 1831; hvilket första gängen kungöres. Örebro Slott i Lands-Kansliet den 17 Februari 1836. E. J. Bergenschöld.

Alb. Nyberg.

Herrar Aktieägare i Götheborgs Diskont-Bolag anmodas alt till Allmän Ordinarie Bolagstämma sammanträda Mån- dagen den 14 nästkommande Mars, kl. 10 f. in., 2 tr. upp i Riksgälds-Kontorets Hus ä Riddarholmen här i Staden; hvarvid, bland annat, till öfverläggniug förekommer en vid sista Bolagsstämman väckt fråga angående Preskriptionstid för uttagande af innestäende äldre Aktie-utdelningar. Stock- holm den 1 Februari 1836.

Herrar Aktieägare uti Borgås-Sunds Brobyggnad vid Strömsholm, behagade den 12 nästkommande Mars, kl. 10 f. in. sammanträda hos undertecknad, för att dels öi verenskom- ma om sättet för uppbörden af de Bropenningar, som erläg- gas för passagen öfver denna bro, och dels för att bestämma det belopp som af dessi inflytande medel skola sfsättas till Reserv-fond för brons framtida underhåll och hvad som bör till Aktieägarnc utdelas. Härvid erinras alt de frånvarande få åtnöjas med det beslut som de närvarande komma att fatta. Strömsholm den 15 Febr. 1836. (i. Li/jenstolpe.

Innehafvare af Götha KanalBol.gs år l^ii utfärdade Obli- gationer äga att, emot aflemnande af 1.815 ars Räntekupong,. å desamma uppbära sistnämnde ars ränta, alla Söckeudagar uti instund. Januari månad, emellan kl. 10 och 2, utom Ons- dagarna, då inlösen vidtager först kl. 12 pa digen, uti Ban- kens Referendarie Kantor, tvä trappor upp i Bankohuset —■Som för är 1834 några fä Kupons ännu icke blifvit till inlösen presenterade, äga deras innehafvare, alt pa samma tid och ställe erhålla liquid. Stockholm den 12 December 1835.. Götha Kanal Direktion.

iH o t i f i a a t i o n r r.

STÄMNINGAR OCH KALLELSER.

— I enlighet med Konungens Befallningshafvandes under den 5 innevarande månad fattade beslut, varder Hvars lians Olsson och hans hustru Brita Ersdotter i Kyrkobyn, Orsa Socke.s, hvilka af C. E. Weström och Didric Weström Lag- sökte för en deras intecknade fordran ä 187 R:dr 41 sk, 4 rst. R:gds, jemte ränta och expenser, enligt intyg af Krono- Länsmanncn J. C. Rathsman och Hans (i. Garneij, för flc- re är sedan öfvergifvit hemorten, utan att oin deras nuva- rande vistelseort någon kunskap kunnat erhållas, härigenom allmänneligen efterlyste, med förständigaiide att, inom 6 veckor efter det denna kungörelse, som genom sökandernes försorg uti Sveriges Stats-Tidning tre g.ingor införas bör, uti nämde Tidning första gängen blifvit intagen, sig här å Lands-Kausclict infinna, för alt Lagsökningshandlingarnc e- mottaga och deröfver inom föreskrifven tid sig förklara vid äfventyr att uturaktlålenhet härutiunan icke verkar hinder för målets slutliga pröfning på för handen varande skäl.

Kongl. Öfvcr-Stalhällare-Einhi let i Stodholm och Konun- gens Befallningshafvande i Rikets öfrige Län, anmodas vörd- samt och vänligen, att en lika beskaffad kungörelse utfärda låta. Fahlun af Lands-Kanselict den 7 December 18 $5. P. D, Lorichs.

P. Åkerman.

= Sedan Bagaremästaren J. F. Molins fastighet här i Sta- den, Stenhuset och en tredjedel af Tomten under N:o 39 i törsta Roten, vid hörnet af Magasins- och Wallgatorne, blif- vit ä Utmätnings-Auktion försåld för Femtusende fyrahun- drade Rikksdaler Banko, men denna köpesumma icke 1cm- nat tillgång för gäldande af den inteckning, som den 27 Augusti 1828 skedt till härvarande Christina Kyrkokassas säkerhet för 3,33.3 R:dr 16 sk B.ko, jemte ränta, varder up- pä vederbörande köpares anmälan och enligt Kongl. Kungö- relsen den 18 December 1823, innehafvareu af föreuänide in- teckning härigenom kallad, att inom en manad fr.in den dag, denna kallelse tredje gängen i Sveriges Stats-Tidning finnes införd, hos Rådhus-Rätten härstäde.s tillkäim.igifva, huruvi- da emot samma intecknings dödande kan vara något att på- minna; blifvande, ehvad Intcckningshafvarcn dä begagnar rättigheten att varda hörd eller icke, och jemräl utan hinder deraf, att original-inteckiiingshandlingcn icke uppvisas, Råd- hus-Rättens utlåtande angående inteckningens dödande med deladt. Götheborgs Rådhus den 13 Februari 1836.

— Då hela köpeskillingen, för den utaf Borgenärcrne 1 afträdda Boet efter Inspektören Mat Ib. Nordmark försålda Garden N:ris 11, 12 och 13 af denna Stads södra del, nu blifvit erlagd, varda de, som i samma fastighet äga inteck- ningar, härmed, jeinlikt Kongl. Kungörelsen denl8 Decem- ber 1823, kallade, att inom en 111.u1.nl. efter kungörandet tredje gången, utur köpeskillingen, sa vidt den räcker, cmot- taga hel alning och hos Rådhus-Rätten anmäla, huruvida mot inteckningarnes dödande någol kan vara att påminna; Och. erinras de, att Rådhus-Rätten, utan hinder af deras ute- blifvandc eller att origtnalhandlingarnc icke uppvisas, öfver inteckningarnes dödande äger sig utlåta. Örebro Radhus den 8 Februari 1836.

ss Otdiag af Intecknings-Protokollet, hållet vid Allmänna Som- mar-Tinget med Kinds Härad i Sevenljunga den 2 Juli 1835. N:o 84. I egenskap af Ombud förekom Krouo-Länsman- nen J. Bånge och inlemnade: l:o En sä lydande skrift: "Till Kinds Härads Höglofl. Tings-Rätt. Härjemte bifogas tveniie Förpantningsbref tillsammans pa halfva Säteriet Pubo, med ödmjuk anhållan att för dcri upptagna lanesummor ny gällande inteckning från denna dag mätte meddelas uti hälf- ten af besagde Säteri jemte uti derunder lydande lägenheter (på sätt som förut medgifvit är) beviljas och om Lo fl. Hä- rads-Rätten anser nödigt att familjen efter dem som bortpan- tat förenämnde Säteri, skall öfver denna ansökning höras, sä vill undertecknad i lika Ödmjukhet anhålla att sådan kallel- se få i allmänna Tidningar införa, emedan det ar alldeles o- kändt hvar Frälscrätts-arfvingarne vistas, derom anhåller al- dra ödmjukast. O. A. Pettersson,

enda Son och arfvinge efter aflid- ne Peter Olofsson i Pålbo. 2:o Ett den 21 December 1793 af Gustaf A. Gyllensvärd och Anna Beata Falkenberg utgifveu handling, hvaraf inhäm- tas, att de förre af Johannes Andersson till läns erhållen pen- ningesumma, stor 1000 Rdr Specie i Bankomynt med 6 pro- cents ränta, tillåtit sistbemälte person införsel uti en fjerde- del af Säteriet Päbo, ett och ett fjerdedels mantal med der- under lydande torp och lägenheter; pä grund hvaraf Härads- Rättcn den 28 Januari 1794 meddelat inteckning uti besitt- nings- och nyttjanderätten af berörde Säteri, hvarefter Jo- hannes Andersson den 27 April 1801, öfverlätit sin rätt på Petter Olofsson för hvars räkning inteckningen den 11 Juni

samma år blifvit omsatt samt den 8 Oktober 1811 och den

  1. Tidningen Svenska Minerva har, i dess N:o 22 af den 24 Februari, upptagit en till henne insänd Artikel öfver samma ämne, som uti ofvanstående upplysningar är afhandladt. Hvar och en har sitt argumentations-sätt; det i sagda artikel begagnade är, såsom latteligen synes, helt och hållet stridande emot det, hvilket Stats-Tidningen i slika fall användt och använder. Offentliga åtgärder kunna och böra, när sådant är behöfligt, visserligen försvaras; men endast medelst klart framläggande af hvad till saken egentligen hörer, samt detta med lugn och värdighet. Insändaren åberopar en series af Afhandlingar i Svensk Statslära. Ingen sådan, i Stats-Tidningen införd, gifver ringaste anledning att, äfven suppositionsvis, bortresonera hvad del som helst af Konungens konstitutionella Rådgifvures direkta ansvarspligt; ännu mindre att yttra något, som möjligtvis kunde tydas såsom et slags försök till öfverflyttning af deras moraliska ansvarighet.