Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1836-02-26.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


/ Vermlanh T.iin:

N:o 10,140. Elt Fattighus-Magasin, i Näs Härad och By Sorlen. N:o 10,141. Åbyggnadcn vid Gärden Briiusholit å Sährrict Tibles apor, i samma Härad och Socken. N:ö 10,142. Dito vid Hemmanet Guttane, i Näs Härad och Tveta Socken. TJ:o 10,167. Åtskilligc Byggnader vid Uddeholms Egendom, i Elfvedahls Härad och Kåda Socken. N:ol0,180. Åbyggna- der vid l/4:del af Hemmanet Skäl, i Väsc Härad Alsters Socken. N:o 10,187. Dito ä DitoJ Dito. N:o 10,20.1 En Karaktorsbyggning på Hcrregärden Anneliind, uti Hemmanet Åhslanda, af Nordenmaiks Härad Sillbodahls Socken. N:o 10,237. Ett Fattigvårds-Magasin, i INäs Härad och Bro Soc- ken. N:o 10,238, Åbyggnader vid Hemmanet Sténsberg, i nyssbciörda Härad och Socken. N:o 10,139. Dito vid Sä- teriet Vestbro, i samma Härad och Socken. N:o 10,341. En Flygelbyggniug vid Sälboda Bruksgärd, i Jössc Härad och Gunnarskogs Socken. N:o 10,362. Ny Sockens Kyrka, i Jössc Härad. N:o 10,307. Åbyggnader vid Edsvalla Bruk, i Grums Härad och Nors Socken. N:o 10,469. Dito vid Hinnickeham- mars Bruk, i Ferncbo Härad och Socken. N:o 10,507. Qvarn och Säg vid Rännforss Jern-Bruk, i Jössc Härad och Brunskogs Socken.1 N:o 10,508. Åbyggnader vid Brunsbergs Jern-Bruk, i samma Härad och Socken. N:o 10,510. En Karaktrrshygg- nad vid vestra Fors Herregård, i Gillbergs Härad och Glaf- Ta Socken. N:o 10,544. Manbyggnad och Qvarn vid Mal- »jö Gästgifvarcgärd, i Grums Härad och Socken. N:o 10,565. Verkstädcrue vid Näs Rams Bruk, i Fernebo Härad och Räins Kapell.

1 l^esterbottens Län :

N:o 10,383. Klockaren Jonas Arctoedii, år 1816 ägande Gärd å Kyrkovallen', i Nordmalings Socken. / Örebro Lim.

N:o 10,396. Åbyggnader vid Säteriet Valåsen med tillhö- rande Bruksbyggnader, i Carlskoga Härads Bergslag och Socken / Ostergötltlantls Liin:

N:o 10,425. Qvarn och Sågbyggnadcr vid Säteriet Olstorp, i Ydre Härad och Askeryds Socken. N:o 10,477. Åbyggna- nader vid Hemmanet Örnsnäs, i Aska Härad och Helgona Socken. ]N:o 10,483. Odensforss Kronoskatte Mjölqvarn, i Gullbergs Härad och Vreta Klosters Socken.

Och får Direktionen derjemte erinra vederbörande försäk- ringshafvarc, att, dcrest ifrågavarande Brandsyner och Bcsigt- niugar icke varda förrättade, samt Iiistrumcntcrne deröfver till Direktionen Ingifne inom detta års utgång, och hus eller byggnad sedermera brinner innan Besigtnings-lnstrumentet inkommit, ä ersättningen för brandskadan kommer att afräk- nas en fjerdedel, som blifver ägarens förlust. Stockholm den 9,Jau. 1836

F. S. Silfverstolpe. N. af JVetterstedt. Laur. Hjertström.

T. A. Mimthe.

jMtifi&attonrr.

STÄMNINGAR OCH KALLELSER.

Ödmjuk Stämnings-Ansökan i Resolution.

För att genmäla de i denna Stämningsansökan upptagne påståenden, varder KofTeidi-Styrmannen Anders Hellström i Stockholm, härmed kallad och stämd till (i Rättegånpsda- gen af Skylts Härads näst infallande Sommar-Ting, som hål- les här å Tingsstället och börjas å dag, som framdeles var- der bestämd; och tillätes det käranden jemlikt nämdc Hä- rads-Rätts beslut den 14 sistlidne December, att genom in- förande i Rikets allmänna Stats-Tidning af denna stämning dclgifva densamma bemälte Hellström, som erinras vid la- ga påföljd iakttaga kallelsen. Klörup ä Tingsstället den 23 Jan. 1836. Af Domare-Embetet,

Carl. Svedenborg. Sedan Skytts Lofl. Härads-Rätt genom Utslag den 14 sistl. December, förklarat, att en laga Rättegångsordning fordrar, det afl. Klockaren Christian Hellströms i Maglarp samtlige Arfvingar, Varda stämda till börande och svaromåls afgif- ▼ aude uti det af mig såsom nu varande innehafvare af Kloc- karelägcnheten i Trelleborg och Maglarps Församlingar emot förbemälte Hellströms Enka Kjerstiua Hellström i Maglarp instämde och till sjette Rättegäiigsdagen af innevarande åra allmänna Sominarting i Häradet uppskjutne mål, rörande ersättning för underlåten byggnadsskyldighet på Klockare- bostället N:o 23, l/"16:dels mantal Maglarp och utgifvande af uppburen utflyttningshjelp ni. m., får jag ödmjukast anhål- la om laga kallelse och stämning till ofvannämdc Rättegängs- dag af Skytts Härads innevarande års ordinarie Sommar- Ting ä Koffcidi-Styrmanncn Anders Hellström i Stockholm, i påstående emot honom att gemensamt med sin Moder Sva- rande Enkan Kjcrstin Hellström och sine Syskon samt deras Barn genom tillförordnade Målsmän, genmäla mine päståch- den oöi utbekommande af den för underläten byggnadsskyl- dighet på ofvannämde Klockareboställe bestämda summa 566 R:dr 32 sk. Biko, samt uppburtio byggnadshjelpcn 22 R:dr samma mynt, jemte laga ränta ä dessa summor samt Rätte- gångskostnads-ersättning. Förbehållande jag mig för öfrigt öppen talan i detta mål och uti allt hvad dermed gemenskap äga kan. Anhållande jag slutligen, att detta mätte mig pä tätt härmed Rätten uti åberopade Utslaget yttrat, tillåtas kommunicera denna stämning med Anders Hellström pä det »ätt att den uti Stats-Tidningen införes. Trelleborg den 23 Jan. 1836. B. Bramberg, Klockare.

Lika lydande med Originalet intyga:

Carl Berlin. F. E, Wihlborg.

= Sedan Kommissarien och Krono-Läiisinannen J. F. Fran- kenberg den 17 dennes, vid Stången uti Inlands Fräkne Härad, under konfiskationsanspråk anhållit tvenue Fastager, innehål- lande Kläde, Kamferik.Shirting, tryckta Bomullsdukar, Musse- Hlndukar,Moreni s, Gardi.ifransar, Tapetprof och en Filt, allt ostämpladt, som i värde blifvit uppskattadt till 1,936 Rdr 38 »k. B:ko, så, och med anledning af Rådhus-Rätten denna dag fattade beslut, hlifva den eller de, som äro ägare till berör- de varor, härigenom kallade och förclagde, att dert 11 nästk. April, före kl. 12 pä dagen, inför Rådhus-Rätten sig anmäla ©ch deras rätt bevaka, vid den påföljd, att Målet dcreftcr afgöres. Uddevalla Radhus den 25 Jan. 1836. På Radhus-Rättens vägnar, /. N. Bagge.

TESTAMENTS- OCH ARFS-ANGELÄGENHETER.

= Sjömannen ChristofTer Österbergs Enka Agne» Schmidt, »om först varit gift med Klockaren vid Svenska Kyrkan i London, Winberg, alleil den 13 September 1835, utan att cfterlemna bröstarfvingar i Sverige. Sedan skulder äro godt- gjorde leiunar Boet en obetydlig behållning, hvilken lagliga arfvingar äga att undfå af undertecknad, inom den tid för- fattningarna föreskrifva; hvilket första gången kungöres. "Waiberg den 13 Februari 1836. ' P. J. Hay.

— Pigan Lisa Sundberg född i Fahlun 17(>8, atled i Tu- nn Prcstgärd den 21 Januari 1836. Hennes qvarlätcnskap svarade icke mot begrafningskostnaden. J. R. Jennische.

Kyrkoherde.

= Att Deuioiscllc Carolina Maria Klingström, genom upp- rättadt, inför Stockholms Stads Justitie-Rollegium och För- myndare-Kammare till bevakande uppvist Testamente, hvar- öfver vittnen blifvit edcligen afhörde, tillagt sin Dotter Jo- hanna Fredrika Klingström all sin qvarlåtenskap; varder härmed kungjordt Dcmoisclle Klingströms okände arfvingar, med anmodan att, inom natt och är härefter, klander mot testamentet anföra, i händelse de dcrlill finna sig befogade. Stockholm den 19 Februari 1836.

= Att Hemmansägaren Gabriel Wast från Hedensbyn, i Skellefteå Socken i W Österbottens Län, med döden afgätt, »amt någon behållen egendom efter sig lemuat; varder hans till vistelseorten okände inländskc arfvingar, likmätigt Skel-

lefteå Härads-Rätts beslut denna dag, härmed kungjordt. Skellefteå den 14 November 1835.

= Genom Testamente, upprä.ttadt i vittnens närvaro den

5 April 1834 samt lagligcn bevakadt vid Rådhus-Rätten i Lindesberg, bar nu mera aflidue Guldsmeden drrslädcs, Gu- staf Wasscrnian, tillagt dess Hushållerska, Anna Cath. Nor- grén, för långvarig och trogen tjenst, all hans fasta och lösa Egendom, till full ägo och besittning; hvilket till Wasscr- mans okände arfvingars underrättelse, i afscendc på laglik- mätigt klander af testamentet inom natt och år, härmed kungöres.

= Genom Testamente af den 19 Mars 1820, som vid Rad- hus-Rälten i Norrköping blifvit lagligcn bevakadt, bar aflid- ne Kammakarcn Per Solcnius och dess efterlefvandc Enka forordnat, att den efterlefvandc makan må under sin lifstid behålla och disponera all i boet befintlig egendom, som efter bägges död bör på det sätt fördelas, att 500 R:dr B:ko till- falla Jungfru Beatha Christina Solcnius, 300 R:dr Wadstena Hospital, och 50 R:dr Dagsbergs Sockens Fattige; derefter återstoden delas i lika lotter emellan: 1) Allidne Åkaren And. Solenii barn, hvardera lika lotter; 2) Förenämde Jung- fru Solcnius samt Muraren Uttcrströms och hans Hustru Ulrica Solenii barn, på sätt att sistnämde tillsammans taga andra hälften emot Jungfru Solcnius; 3) Maria Wilhelmi- na Börs barn med Stadsliskalen Pihlgren i Södcrtelje, och 4) Den Fattiginrättning i Norrköping, som den längst lef- vande makan före sin död finner för godt låta dcraf komma i åtnjutande; och har enligt ofvannämde förordnande, som i Post- och Inrikes Tidningar är 1824 är infördt, efterlef- vandc Enkan Maria Margaretha Solcnius, född Holt/.berg, som afled den 11 sistlidne December, genom Testamente af den 28 Juli 1835, hvilket äfven vid Norrköpings Rådhus- Rätt blifvit lagligcn bevakadt, förordnat det fjerdedelcn af boets behållna egendom, sedan den genom Auktion blifvit i penningar förvandlad, skall tillfalla Rcutcrsköhlska Barn- hus-Inrättningen här uti Norrköping; hvilket härigenom kungöres sä kände, som okände arfvingar, i händelse någon af dem inom laga tid, natt. och är, skulle finna sig befogad att däremot anställa klander. Norrköping den 12 Febr. 1836.

= Drängen Hå mår Hans Persson, född 1813 i Orsa Socken i Dalarnc och Kallniora by, och afllyltadc från Församlingen 1818 till Bergsjö Socken i Norra Hclsingland; varder här- med, då hans närvarande vistelseort är okänd, uppmanad att sig inom ar och dag hos undertecknad, dess förmyndare, in- ställa, för att taga hand om sin egendom och decharge för förvaltningen dcraf hinna; hvilket första gängen tillkänna- gifves. Orsa och Kallmora den 12 Januari 1836.

Haga Jonas Ersson, Nämndeman.

~ Genom Testamente den 12 September 1831 och tillägg dcrlill af den 25 November 1831, har Löjtnanten F. O. W. Boursie i lifstiden förordnat att hans cftcrlcuiiiade Enka, Fru Ingrid Elisabeth Busser, med undantag af den till visst be- lopp i penningar bestämda summa, stor 4,333 R:dr 16 sk. Banko transportsedlar, hvilken såsom vederlag för Löjtnan- tens försålda Arfvejord blifvit afsatt att till Löjtnantens arf- vingar utbetalas; och som Ydre Härads-Rätt, hvarest desse förordnanden i laglig ordning blifvit bevakade , den 16 sist- lidne Juni föreskrifvit, att framlidne Löjtnanten Boursies närmaste arfvingar borde af förordnanderne undfå del för att inom natt och är efter delfäendet klander deremot, i hän- delse af befogenhet i laglig ordning anställa, men någras af dessa arfvingars vistelseort är obekant, varder innehållet af berörde förordnande, och af Härads-Rättens föreskrift, dem pä detta sätt. ineddcladt.

= Om all. Klockaren och Organisten Joh. Er. Ridings i Jernboäs Socken Son Anders, som för liera är sedan lcinnat orten, ännu lefvcr, äger han att uti Jernboäs Klockaregärd, inom laga tid anmäla sig till Arf efter Fadren; hvilket eljest cinrl.au öfriga Arfvingarne fördelas.

= Som f. d. Inspektören Olof Lundin och hans Huslru Ch M. Gynston, vid Erstavik, allcdo i niedio af Januari d. ä., sä varda deras Slägtingar härmed kungjorde, att sig hos un- dertecknad från nedanskrifne dato inom 90 dagar anmäla om sin arlsiält till den obetydliga qvarlatenskapcn. Den 16 den- nes blifver frivillig Auktion anställd der på. Härvid iaktta- ges hvad Arfs-Lagcn föreskrifver. Stockholm, Erstavik och Neglinge den 2 Februari 1836. Pehr Jacobsson,

Nämdcman. — Utdrag af Äktenskaps- Förords- och Testamcnts-Protokollet hållet å Lagtima Höste-Tinget med Snefringe Härad vid Kohlbäcks Gästgifvarcgärd den 10 Nov. 1835.

§. 4. S. D. I ändamål äf bevakning, inlemna les och upp- lästes följande inbördes Testamente:

"Emedan ingenting är vissare än döden, ty lifstiden står i Guds hand, och ingen vet när döden kommer, hafvc vi som äkta makar öfverenskommit, att hvilkcndera af oss den an- dra nfverlefvcr, så gifve och testementcre vi hvaraudra all vår Egendom, af hvad namn det vara må, som i vårt lilla Bo befinnct, utan minsta intrång och klander af öfrige Släg- tingar, att de icke understa sig, med den qvarlcfvandc ma- kan något sig tilldela eller ärfra; men dör mannen före Hu- strun, varder Boet till det mesta orubbadt, för än efter man- nens föräldrars död såsom Hus, och för dein nödvändiga Hus- gerådssaker. Detta hafve vi med sundt,förnuft och god vilja oss emellan stadfästadt, samt med våra namn och egenhändi- za bomärken underskrifvit. Munktorp och Heljcsta ägor den 8 Juli 1332.

E. Bergström. Maria Sophia Jansdotter,

(egenhändigt.) (Bomärke.)

Att detta Testamente är med sundt förnuft och fri vilja upprältadt af E. Bergström och Maria Sophia Jansdolter, det intyga vi på.begäran såsom närvarande vittnen Lars Hurtig. Heljcsta ägor. Jan Ersson. Heljcsta ägor.

(Bomärke.) (Bomärke.)

Och emedan tillika anmäles att, Maria Sophia Jansdottei ailidit, ty pröfvade Härads-Rätten jemlikt 18 Kap. och 13 §§■ Ärfda-Balkcu skäligt förklära, det skall ofvan intagne Te- stamente, uti bestyrkt afskrift, ofördröjcligen tillställas, den aflidues närmaste Arftagare, hvilka äga klander dera, genom stämning, i laga ordning anställa inom natt och år efter del- fåendet, så fram t någon talan begagnas vill. År och dag som ofvan. På Härads-Rättens vägnar,

D. M. Troilius. Med Originalet lika lydande betyga:

D. Jverus, J. R. Leufvén,

Krono-Fogde. Kronofogde-Skrifv.

AUKTIONER.

= Torsdagen den 10 nästkommande Mars månad, kl. 10 f. m. kommer att vid Strömsholms Kongl. Stuteri pä offent- lig Auktion försäljas ett större parti godt och väl bärgadt Härdvallshö; hvarföre anstånd ined betalningen lemnas till den 1 nästkommande Oktober flor säkre och kände köpare, men osäkra böra ställa borgen innan höet får afhämtas. Strömsholm den 15 Februari 1835.

= Tisdagen den 8 Mars, kl. 10 f. m., låter Bryggeri-Bola- get härstädes genom offentlig Auktion försälja dess här i sta- den belägna, stora och omsorgsfullt anlagda Bryggeriverk, be- stående af ett, år 1831, uppfört tvåvånings Stenhus, 30 al- nar långt och 20 alnar bredt, med 2:ne torra och säkra Käl- lare med ilisgolf. Till inredningen börcr: en inmurad Kop- parkitlel oiu 300 kannors rymd, en Kopparpuuip, ett Stöpe- kar om 30 tunnors rymd, jemte öfrige för Bryggeriets be- drifvandc nödige Kärl och Drickcstunnor, hvaröfver specifi- kation vid Auktionstillfället finnes att tillgå. Mältan, efter nyaste utländsk metod anlagd, rymmer hvarje gång 10 tun- nor, och kan genom begagnande af källrarne, mältningcn o- afbrutit fortsättas hela året. Utom den för Bryggeriets bc- diiivaude nödiga lokalen, finnes 6 st. inredde Boningsrum, samt 2:ne af plankor lagda vindar, som beqvämt rymmer 1000 tunnor Spanmäl för hvars transporterande är anbragt

hissverk från källrarne till öfversta vinden. Så väl hus som

inventarier hefinnes i fullkomligt godt stånd. Till Egendo- I

men, som ligger alldeles isolerad, hör äfven en med plank instängd gårdsplan. Tillträdet sker genast efter klubbslaget och af blifvande köpeskillingen skall 1000 R:dr B:ko erläggas 14 dagar och 1000 R:dr 6 månader efter tillträdet, hvarcniot. återstoden kan emot inteckning och fullgod borgen fä inncstå. Ystads Rådhus den 13 Februari 1836.

= I följd af Ägarnes derom fattade beslut, kommer uti Norunga Pastorat i Gäscneds Härad af Elfsborgs Län beläg- na Egendomen lglabo 1 inantal Säteri med derunder lydan- de Frälsehemman jemte Ljurs-Stommens Säg och Mjölqvarn, de sednarc till tulltäckt skattlagde och af förmånligt läge, att pä Säteriet lglabo den 8 nästkommande Mars, kl. 11 för- middagen till den mes! bjudande i sitt hela eller styckad för- säljas. Köpevilkorcn hlifva i möjligaste måtto lämpade efter en hugad köpares brqvämlighet. Närmare underrättelse om Egendomens beskaffenhet, crhålles så väl vid Auktionstill- fället, som förut hos Hr Kapitcnen Gust. Manuerfelt, hvar» *n adress är Uiricadiamn och Rosendahl. Skulle Egendomen vid Auktionstillfället, i brist af antagligt anbud, ej kunna försäljas, kommer densamma att bortarrendcras på ett ärs tid. Respektive Delägare uti ifrågavarande Egendoui, anmo- das, att vid Auktionstillfället sjelfve, eller genom lagligcn befullmäkligade ombud, närvara, för att sin dervid beroende rätt bevaka, med den på Författningarnc grundade erinran, att de frånvarande fä åtnöjas med de närvarandes beslut. Molla Ryd den 4 Februari 1830.

BORGENÄRS-SAMMANTRÄDEN.

= Borgenärernc uti Hr Notarien C. Giljussons Konkurs be- hagade sammanträda på Börskällaren härstädes Lördagen den 5 nästkommande Mars kl. 4 eftermiddagen, för'att taga kän- nedom om de emot hevakningarne uti Massan gjorde an- märkningar, och åfven besluta huruledes tvisten med afl. Assessorcn Wingstedts Borgenärer skall behandlas, samt äf- ven öfverlägga om Massans öfrige angelägenheter. Stock- holm den 23 Febr. 1836. Syssloman

sa Herrar Kreditorer uti Handlanden Aron Kahns Kon- kurs, behagade sammanträda pä Börskällaren, Måndagen den 29 Febr. kl, 12 pä dagen; och erinras alt de frånvarande få enligt Konkurs-Lagen åtnöjas med de närvarandes beslut.

Kurator.

— För att genomläsa Rådbus-Rättens Dom uti Krono-Våg- skrifvaren Erik Häggs Konkurs, behagade sanitlige Hrr Kre- ditorer uti bemälte Konkursmassa sammanträda, uti Huset N:o 8 vid Lundtmakarcgatau, en trappa upp, Lördagen den 27 Febr., kl. 4 e. m.

— Samtligc Borgenärer uti Eric Hedins i Riaskäl Mellan- gärd anhäugige Konkurs, behagade enhälligt sammanträda ä Svcnljnnga Gästgifvarcgärd, Tisdagen den 1 nästkuiuman de Mars, kl. 10 f. m., för att öfverlägga och besluta om Massans förvaltning och lösa Egendomens försäljning med l flerc Massan rörande angelägenheter. De frånvarande fä, en- ligt Konkurs-Lagen, åtnöjas med de tillstädcskommandes be- slut. Hult den 1 Februari 1830. Gode Män.

=: Till öfverläggning uti Mälaren P. Östlunds Konkurs, be- hagade samtliga Fordringsägare sammanträda hos Traktören Wahlström, uti Upsala den 1 Mars 1836.

Gode Män.

= Herrar Borgenärer uti aflidne Banko-Kommissarien E. G. Huldts Konkurs kallas att sammanträda å Börskällaren Fredagen d. 4 Mars, kl. 5 e. m., för att afgifva utlåtande till Kongl. Hof-Rätlen, i anledning af det besvär Enkcfru Huldt anfört öfver Rådhus-Rättens Utslag i den af Gäldenären i lifstiden väckte fråga om fortfarande underhäll efter det Dom uti Koukursmalct föll. Stockholm den 20 Febr. 1836.

Sysslomän.

— Borgenärernc uti aflidne Haudcls-Betjentcii Anders Larssons Konkursmassa, anmodas sammanträda hos Handlan- den Anders Lund här i Staden, Fredagen den 4 nästkom- mande Mars, kl. 10 f. in., för att besluta om indi livandet eller försäljning af Massans utestående fordringar jemte an- dra Boet rörande angelägenheter. Och erinras om Konkurs- Lagens föreskrift i afscendc pä frånvarande Borgenär er. Bo- rås den 5 Februari 1836, Sysslomän.

annonser.

DIVERSE.

= Sedan jag för nägot öfver 2:ne är sedan, såsom till" förordnad Förmyndare för min Sjrstersson, f d. Husaren vid Smålands Kongl. Husar-Regemente, Ii. Otto Sandell, med honom uppgjort och till fullo liqviderat det honom tillkommande arf, och således i allo är från honom skiljd, så får jag härmed hos hvarjom och enorn tillkännagifvaM att ej något förtroende hör lemnas bemälte Sandell Jör min räkning, och skulle han också möjligtvis vara för&edd med något dokument som kunde föranleda att lemna ho- nom kredit å mina vägnar, så erkännes ej detta af mig, såsom falskt och obehörigt; af förekommande skäl och an* ledningar, ser jag mig föranlåten, att sådant på detta sätt tillkännagifva, och mot all kraft och verkan af nf ssbruk protestera. Sandsjö af Kronobergs Län. B. O s c e n.

Komminister.

= Sedan Kongl. Maj:t behagat lemna sin Nådiga fast- ställelse, å det köp, som Alingsås Stad af slutat om en, utom Stadens staket belägen, ny begraf'tingsplats, så upp- manas alla, hvilka på de, å gamla Sjrrkogården befintliga murade Grafvar och Minnesvårdar, kunna äga anspråk, att göra desamma gällande på vederbörlig ort inom natt och är, ifrån den dag denna kungörelse finnes i Allmänna Tidningarne införd. Alingsås den o Juli j835.

Kyrko-Rådet.

— Uti Allmänna Enke- och Pupill-Kassan erhållas Lan, emot 6 procents ränta och inteckning uti antingen Stenhus- Egendom i Stockholms Stad, till högst x(3:delar af Brand- försäkringsvärdet, eller Landtegendom till högst hälften af

taxeringsvärdet efter de tio sista arens medium. Närmare underrättelser lemnar Kassans Kamererare, som bor uti Huset N'o ii vid Storkyrkobrinken.

= Gustafsbergs Fabriks-Bolags-Direktion, får härmed tillkänagifva, alt. Bolagets Kontor är Jlyttadt från Ar- méens Pension-Kassas Hus vid Munkbron, till Huset N.o i4 vid lilla Nygatan, der Fabrikens Försäljnings-Maga- sin är f äfvensom att Hr G. M. Stangenberg från denna dag emottagit Kontoret och Magasinet här i Staden, ock äger att uppbära och avittera Bolagets utestående fordrin- gar, så väl här som i Landsorterna. Stockholm den a Ja- nuari i83€. Direktionen.

— Undcrtecnads adress blifver efter den i instundan de Februari Arboga, Ramsberg och Flögfors; hvilket härige- nom till underrättelse meddelas. Flögjörssen den ao Ja- naari i83S. Carl JVigartz.

Förändrad Postgång.

= Gammelbo Bruks-Kontor tager sin Post på Arboga i stäl- let för Köping, ifrån och med den i nästkommande Fe- bruari. Gammelbo den y Januari i836. J. Casselli.

=■ Undcrtecknads adress blifver efter den i Februari: Arboga, Klotens Bruk. Selirn Heijkenskjöld.

= For nästkommande Persmäss-marknad finnes ett The- aterhus härstädes att hyra, och hvarom kan corresponde- ras med Handlanden Ad. Myr in

Carlstad den a L^ebruari i83G.

= Enkefru Maria Charlotta Blom, anmodas att hos under- tecknad den i nästkom. Mars, kl. io f m., granska för- valtningen af dess afl. Mans, Handlanden N. ./. Bloms Ur- arfva-Bo, som första gången tillgännagifves. Götheborg den i Febr. i836. Johan Per Berg.

Stockholm, tryckt i Stats-Tidningens Boktryckeri. (Baggensgatan, Huset N:o 25.)

____________ t t