Sida:Psalm1695-2.djvu/43

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
320 Om Christi upståndelse. Om Christi Upståndelse 321

1. NU är kommen wår Påska-frögd/
Wij lofwom Christ i Himmels högd;
Af reno hierta siungom frij/
Gångne thet röda haaf förbij.

2. Hans helga Mandom offrad är
På korsset som oss hade kär:
Hans blodh vthguten rosenrödh:
Wij lefwe nu widh himmelskt brödh.

3. Frij äre wij wårt syndaband:
Också then grymma Ängels hand:
Ända hafwer then träldom swår.
Nu är thet rätta frija åhr.

4. Wårt Påska Lamb är JEsus Christ/
Meenlöst/ vtan all fläck och brist.
Här skola ock osyrad brödh
Ätin warda/ som HErren böd.

5. Ett rätt offer thet heta må/
Som helwetet kan nederslåå/
Förlossa fångar sigh til prijs/
Och öpna för them Paradis.

6. Wij bedie tigh/ o HErre godh/
Som ifrån the döda vpstod;
Slå nedh i oss all dödsens lagh/
Gif lijf medh tigh på domedagh.

7. Tigh ware prijs/ o HErre båld/
Som vpstod vthaf dödsens wåld/
Medh Fadren then Helge And också/
At ther är ingen ände på.

163.

Koral nr 163 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/163 saknas

1. CHrist låg i dödsens bandom/
För wåra synder vthgifwen;
Han är igen vpstånden/
Bar oss thet ewiga lifwet:
Thess skole wij wara gladh;
Gudh prisa och lofwa i allan stadh/
Och siunga/ Halleluja/ Halleluja!

2. Döden kunde ingen twinga
Ibland menniskior alla/
Meenlösa stod eij til finna/
Thet månde wij sielfwe wålla:
Ther af kom döden så snart/
Och fick macht öfwer oss medh en fart/
Hölt oss vnder sigh fångna. Halleluja!

3. JEsus Christus Gudz Faders Son
Är i wår stadh framkommen:

163. Ss 2 Han