Sida:Psalmodikon.pdf/27

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
XXI

föreställa halftaktsnoter; trenne föreställa tretakt, och tre halftakts noter; fyra, fyrtakt, och fyra halftakts noter: En ziffra i tretakt – när öfwerskriften icke tillkännagifwer ett annat förhållande – föreställer tre halftakts noter; twenne ziffror, i fyrtakt, föreställa twå heltaktsnoter, och en, såsom allena uppfyllande takten, en brewis, eller hela taktens tid upptagande ton. Nollan betyder paus, med tidmått efter samma regel, som den för ziffrorna. Något tecken för taktarten är ei utsatt, emedan den säger sig sjelf wid första ögonkastet på Psalmens teckning.

VI. Ett comma, som stundom förekommer i jemn takt, delar den i twenne lika delar. I fyrtackt, der commat gör en ziffra mindre, gäller den ensamma ziffran dubbelt emot wanligt; i twåtakt åter, der commat gör en ziffra mer, fördubblas de twennes hastighet, och den ensamma ziffran behåller sitt wanliga tidmått. I fyrtakt är således: |32, 1| tre och twå halftaksnoter, men ett heltaks not; i twåtakt deremot äro tre och twå fjerdedelar, och ett en halftakts not.

VII. För att i Psalmen sjelf undgå upprepandet af de fyra föränderliga tonernas skillnadstecken, - och + för 2, 3, 6, 7, är en företeckning utsatt öfwer hwarje psalm, och gäller öfwer allt, der ej undantag med särskilta tecken är utmärkt. Ett sådant tecken i texten gäller blott inom den takt, der det står, hwarigenom återställningstecknet blir öfwerflödigt.

VIII. Twenne punkter (:) i slutet af en zifferrad är repetitionstecken.

IX. När twenne melodier finnas för en och samma psalm, äro de utmärkte med bokstäfwer: a) och b).

Den sednare melodien wid N:o 59, 95, 100, 101, 117, 139, 153, 255, 282, 335 och 391 är författad af den älste, om sången så högt förtjente bland dem, som tjena henne i wårt Fosterlands Tempel, att dess för wäl kända namn knappt utan att såra granlagenheten kunde nämnas.