Sida:RD 1935 23.djvu/36

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Samman- fattning. 16 Motioner i Första kammaren, Nr 1. Av det ovan anförda framgår, att befolkningsfrågan innesluter ett helt komplex av samhällsproblem. En fullständig utredning av dessa enligt i vårt land vedertagna utredningsmetoder skulle sannolikt kräva en mycket lång tid. Vi föreställa oss att den snabbaste vägen skulle vara att med användning av redan tillgängliga befolkningsstatistiska data låta en fåtalig kommission efter ett av densamma uppgjort program hålla överläggningar med representanter för praktisk och teoretisk sakkunskap på olika områden, såsom läkare, präster, uppfostrare av ungdomen, företrädare för olika grupper av ungdomsrörelser och kvinnosammanslutningar, personer som syssla med egnahems- och bostadspolitik på land och i stad, representanter för landsdelar och yrkesgrupper med olika nativitet, socialekonomer m. fl. Lika tydligt som det är, att befolkningsfrågan berör alla, oberoende av politiska partibildningar, lika självfallet är det, att utredningen skall ledas fullständigt objektivt med tillfälle för olika åsikter att inom den givna ramen göra sig hörda. Överläggningarna böra, efter det de tillkallade fått på förhand kännedom om programmet, hållas muntligen och i fria former samt upptagas i fylliga referat. En sådan utredningsform som här skisserats har vid flera. tillfällen, särskilt i England, kommit till användning med gott resultat och är ej heller hos oss okänd. Kommissionen, som bör sammansättas av personer företrädande den yppersta sakkunskapen på här berörda område, men vars medlemsantal icke bör överstiga 6 å. 7 personer, skall därefter, eventuellt på grundval av ytterligare utredningar, hos Kungl. Maj:t föreslå. erforderliga åtgärder. Det ligger i sakens natur, att kommissionen bör bliva det centrala organet för denna frågas behandling. Den bör stå i nära samarbete med bland andra statistiska centralbyrån och med rasbiologiska institutet. Den senare institutionens verksamhet torde i detta sammanhang böra ägnas uppmärksamhet. För ändamålet föreslå vi att å riksstaten för budgetåret 1935/1936 uppföres ett reservationsanslag av 25,000 kronor. Under åberopande av vad sålunda anförts få vi härmed hemställa, 1) att riksdagen ville i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla, att för undersökning av vårt lands befolkningsfråga i avsikt att utröna förutsättningarna för en positiv befolkningspolitik en särskild kommission med den sammansättning och de uppgifter. som i motionen angivits, omedelbart tillsättes, samt 2)"att å riksstaten för budgetåret 1935/1936 för ändamålet uppfores ett reservationsanslag å 25,000 kronor. Stockholm den 12 januari 1935. J. Il. .loh«m-.-on, l'"1'«'d1'ikslnnd- Joh. Nilsson Gösta l>'a-qgv. '1'l,- 1:(,,-,-11- i Kristianstad. M. Svensson. I"/'iliq/' (lizcsløg/Sura. (|'u.<f«.f/' l'<>1«:r:<ier.