Sida:RD 1935 34.djvu/171

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


2 Jordbruksutskottets utlåtande Nr 19. Nr 19. Ankom till riksdagens kansli den 15 februari 1935 kl. 2 e. m. Utlåtande i anledning av 'väckta motioner angående jaktvårdens ordnande m. m. ' (2:a. avd.) Jordbruksutskottet har till behandling i ett sammanhang förehaft följande inom riksdagen väckta, till utskottet hänvisade motioner, nämligen, 1) l: 58 av herr Arvedson m. fl. samt II: 140 av herr Nilsson i Karlstad m. fl., likalydande, vari hemställts, att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t ville begära skyndsamt slutförande av inom jordbruksdepartementet påbörjad utredning beträffande jaktlagstiftningsfrågor och att de förslag, som därav kunna föranledas, framläggas för 1936 års riksdag; 2) 1:59 av herr 'von Heland m. fl. samt II: 132 av herrar Heidfing och Wallén, likalydande, vari hemställts, att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om utredning och förslag rörande skärpta straffbestämmelser för tjuvskytte samt om läggande under allmänt åtal av mål angående tjuvskytte även om de blott röra enskild persons rätt; 3) II: 351 av herrar Thorell och Olsson i Staxäng, vari hemställts, att riksdagen måtte hos Kungl. Maj:t anhålla om utredning och förslag angående sådan skärpning av bestämmelserna mot olovligt utövande av jakt i strafflagens 24 kap. 12 och 13 §§, att brott mot dessa paragrafer må kunna på ett effektivt sätt beivras; samt 4) II:381 av herr Andersson i Grimbo, vari hemställts, att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om utredning och förslag rörande sådan ändring av jaktlagen, att bildandet av jaktvårdssammanslutningar underlättas i enlighet med i motionen anförda riktlinjer. Beträffande de skäl, som åberopats till stöd för motionerna, får utskottet hänvisa till dessa. Frågan om åtgärder för jaktens och jaktvårdens ordnande har tidigare varit föremål för behandling. Utskottet vill härvid erinra, att 1931 års riksdag, i anledning av motionerna II: 46 och 302 samt under åberopande av jordbruksutskottets utlåtande nr 78, anhållit, att Kungl. I\luj:f. ville låta utarbeta förslag till ny jaktlagstiftning och de övriga åtgärder, som kunde vara påkallade för jaktens och jaktvårdons ordnande, samt för riksdagen framliiggu dessa förslag.