Sida:RD 1935 34.djvu/40

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Jordbruksutskottets utlåtande Nr 1. 39 1) att riksdagen må i anledning av Kungl. Maj:ts förevarande framställning till Hästavelns' befrämjande för budgetåret 1935/1936 anvisa ett förslagsanslag av 512,500 kronor, att utgå av totalisatormedel; 2) att motionerna l: 263 och II: 383 må anses besvarade genom vad utskottet här ovan anfört. 52:o) Nötboskapsavelns befrämjande: Befrämiande i allmänhet av nötboskapsaveln, reservationsanslag. Med tillstyrkande av bifall till Kungl. Maj:ts under punkten 52 gjorda framställning, enligt vilken för ändamålet äskas ett oförändrat anslagsbelopp att disponeras enligt för senaste åren gällande grunder, hemställer utskottet, ' att riksdagen må till Nötboskapsavelmr befrämiande: Befrämjande i allmänhet av nötboskapsafveln för budgetåret 1935/1936 anvisa ett reservationsanslag av 215,000 kronor. 53:o) Nötboskapsavelns befrämjande: Understöd åt kontrollföreningsverksamhet, reservationsanslag. Beträffande Kungl. Maj:ts framställning under punkten 53 kommer utskottet att framdeles under riksdagen avgiva utlåtande, vilket utskottet härigenom velat för riksdagen anmäla. 54:o) Nötboskapsavelns befrämiande: Understöd åt avelscentra för nötboskap av fjällras, reservationsanslag. I enlighet med Kungl. Maj:ts under punkten 54 gjorda förslag, vilket icke innebär någon ändring i senaste anvisningsbeloppet, hemställer utskottet, att riksdagen må. till Nötboskapsavelns befrämiande: Understöd åt avelscentra för wötboskap av fjällras för budgetåret 1935/1936 anvisa ett reservationsanslag av 18,000 kronor. 55:o) Svinavelns befrämjande, reservationsanslag. Med tillstyrkande av bifall till Kungl. Maj:ts under punkten 55 gjorda framställning, enligt vilken äskas ett oförändrat anslagsbelopp för ändamålet, hemställer utskottet, att riksdagen må till Svinavelns befrämjande för budgetàret 1935/1936 anvisa ett reseroationsanelag av 35,000 kronor.