Sida:RR 1651 maj 28 fol 128 ff.djvu/1

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
28
Datum Stockholm 1651

Christina. &c. Wår synnerlige ynnest. &c. Effter som Wij, Hr Öfwer Ståthållare, dragandes ett nådigt medhlijdande, öfwer breefwijsares, och hijt ankombnde Grekiske Biskopz ifrån Cypren Hr Gerasimi, ömkelige tillståndh och lägenheet, der uthi han af Turckarne är försatt worden, såsom Hans ifrån åthskillige Oorter med sigh brachte, skriffteliga testimonia uthwijsa; hafwe bewilliat och effterlåtit honom, att till någon ergätzligheet, så och hielp till den Summas, opbringan- och församblande, hwilken honom af Turckarne att ehrläggia pålagd ähr, och hans Hustroo och Barn nu hoos dhem heffta före, få åthniuta och opbära dhe Penningar, som på någon helge- eller Söndagh, uthi alle Kyrckior och Församblingar, här uthi Wår Stadh Stockholm och dhess Förstäder uthi håfwen falla och gifwas. Hwarföre befale Wij Eder, att i dee Ordres, till alle bemte Församblingar ställe, dhet bemte Greckishe Biskop sådan Wår Nådige tillåtelsse och bewillningh wärckeligen må åthniuta och samme i håfwen fallande Penningehielp wndfå och bekomma der medh skeer dhet Oss länder till ett nådigt behagh. Befalle. &c.


/N.T.

Friherre breef för Hr Clas Stierneskiöldh.


Wij Christina &c. Giöre witterligit, att ändoch Wij wäl alle Wåre trogne Män och Wndersåtare j gemeen, äre medh Konungzlig gunst och Nåde altijdh wälbewågne; Så komma lijkwähl hoos Oss i serdeeles Consideration och wärde, till giörligh åthniutelse af Wår

Konglige