Sida:RR 1651 maj 28 fol 128 ff.djvu/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

Datum Stockholm Majus

konglige mildheet och ynnest dhe i synnerheet, som medh tapperheet, trooheet och Moget Rådh, sampt andre förnämblige tiänster och förrättningar komma Oss och Cronan, sampt Wårt och dheras fädernes landh, till märckeligit bijståndh. Och dher igenom giöra sigh om Oss och Rijket wähl meriterade och förtiente. Så aldenstundh Wår troo Man, Landzhöfdinge öfwer Wässmannelandh och Assessor uthi wårt General Rijkz Bärgzampt Oss älskelig Edel och Wälborne Hr Claes Stierneskiöldh till Bijby och Thuna, hafwer jämpte dhet, att han uthaf een här i Rijket berömdh och uhråldrig Familia; såsom af dhe Stiernskölder, herkommen är, uthi een runn tijdh tjänt Oss och Swerigies Chrono, uthi åthskillige Charger, dhem han wähl, berömmeligen och till Wårt gode och Nådige behagh och nöije, föreståt och igenom gångit hafwer; Wij ock, jämpte dhetta medh Nåder ihogkomma och ansee dhe långlige, rättrådige, tappre och Oförtrutne tiänster, som dhenne Hr Clas Stiernsköldz Fader, Sal. Hr Nils Stiernsköldh til Tuna och Bijby, fordom Sweriges Rijkes Rådh och Gouverneur öfwer Elfzborgz Lähn; Wår Sal. och Högtährade kiäre Herr Fader, Konung Gustaf Adolph, den andre och Store, glorwördigst i Åmminnelse, uthi sin lijfstijdh, och alt in i sin dödzstundh hafwer bewijst, så i krijgz som Inrijkes tiänster, Vnder hwilke han åthskillige och förnämblige charger hafwer gått igenom, och sigh uthi den eene, som den andre, eenkannerlig uthi krijgh, och alle dherwijdh sigh anpræsenterade occasioner, så wähl, tappert och Manligen, jämwäl och uthi förde Gouvernementer öfver Dorpt och bemte