Sida:RR 1651 maj 28 fol 128 ff.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
/28
Datum Stockholm Majus

Frijherre och fleere Familier här i Rijket, förordne honom een fyradubbelt fördeelt skiöldh, der mitt uthi hans gamble och förre Wapen aom äre tree gule stiernor uthi, enn medh hwitt och blått fäldt fördeelt sköldh; Sedan uthi dhen Öfwerste skiölden på högre och nederste, på Wänstre Sijdan ett under fulle Segel gångande skep, uthi blått fäldt; Vthi dhen Öfwerste på wänstre och nederste Skölden på Högre sijdan enn bar Arm, stödandes sigh på ett styckelodh af Naturlig färgh, och fattandes medh handen, ett dragit slagzswärdh, medh ett gyldenne crono Öfwerst på Klingan, uthi ett rödl. fäldt. Ofwan på skölden twenne öpne Tornerehielmar, täcken och Crantzer, sampt Låswärcket medh hwitt, blådt och rödt fördeelte; hwardheera hielmen medh een frijherre Crona opå; Öfwer dhen högre hielm Cronan äre twenne Buffelhorn, som hans förre Wapn warit hafwer; hwilkas högres Öfre och wänstres Nederdeel rödh; öfwer dhen wänstre hielm Chronan ett Styckelodh och der ofwan opå enn baar uthsträcht arm, hållandes uthi handen ett bart slagzswärdh medh ett gyllenne Crona på Klingan. Aldeeles som heele detta Wapn med sine egentelige och Naturlige färgor bär hoos afmåhlat, och repræsenteradt står; hwilket Wapn Wälbem:te Hr Claes Stiernskiöldh, han Ächta Bristarfwingar, och dheras efterkommande Lijfs Arfwingar, i alle Occasioner, Mötn, sam-qwämmer och handlingar, skole måge föra och [nödtorftt och behag, Och dher hoos] bruka, effter sin och dher [?] hwadh ståndet anlangar,

må\ta, bruka