Sida:RR 1651 maj 28 fol 128 ff.djvu/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

130./

/28
Datum Stockholm Majus 1651.

måta bruka och behålla dhe Privilegier och frijheeter som andre frijhärrar här i Rijket niuta, till Ewerdelige tijder. Och såsom Wij nu i detta wårt öpne breef aldeeles hafwe samtycht och stadfästat, att mehrwälbem:te Hr Claes Stiernskiöldh, och hans Ächta lijfz arfwingar och effterkommande, så Man- som Qwinkön afföda, som förbem:t är, ett rätt frijherre Nampn och Ståndh, andre Frijherrar lijkmätigt, altijdh niuta, behålla och föra måge och skole; Altså hafwe wij weelat förordna, efftersom Wij och här medh förordne, att han, sampt hans Ächta lijfz- och Bryst Arfwingar och effterkommande, sigh Frijherrar af sitt Stamhuus eller Sätegårdh, titulera och skrifwa måge; Wij biude fördenskull här medh alle, som oss medh trooheet och hörsamheet ähre förplichtade, och för Wår skull weele och skole giöra och låta, att dhe ehrkiänna mehrbemte Hr Claes Stiernskiöldh och Hans ächta lijfz- och Bryst Arfwingar, och dheras effterkommande, för rätte frijherrar, och bewijse honom och dhem dhen Ähra; respect och Wyrde, som dhet förnämblige Ståndet bör, och icke giörandes honom och dhem här emoot hinder, meehn eller intrångh; någon motto, nu eller i tillkommande tijder. Till yttermehra Wisso.[etc].


NT.

För Sal. Ifwar Nilssons Enckiefruu, Welb. Fru Cherstin Påsse på Nåde Åhr

Wij Christina.[etc]. Giöre witterligit, att Wij af Gunst och Nåde. så och för huldh och långsligh

tiänst