Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/162

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


14 Nr 4. Tisdagen den 23 januari e. m. nr 244, av herr Branting, om ästadkommande av en verklig likställighet i straffrättsligt hänseende mellan arbetare och arbetsköpare; nr 245, av herrar Branting och W ahlmark, om viss ändring i lagen omarbetarskydd; nr 246, av herr Asplund, om ändring i lagen om vissa inskränkningar irätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag; nr 247, av herr Björck, Wilhelm, m. fl., om ändring i lagen omskyddskoppympning m. m.; nr 248, av herr Berg, Robert, om viss ändring i fattigvårdslagensbestämmelser rörande hemortsrätt; nr 249, av herr Johansson, Johan Bernhard, om skärpta bestämmelserrörande utlännings rätt att här i riket driva näring; nr 250, av herr Velander m. fl., om åtgärder till skydd för svensk arbetskraft gentemot utländsk konkurrens; nr 251, av herr Nilsson, Bernhard, och herr Svensson, Martin, omlagstiftning till skydd för markägares rätt till bärplockning å skogs- och hagmark; nr 252, av herr Bodin, Karl, m. fl., om ändrade bestämmelser rörandeuppgiftsplíkten vid försäljning av avrensningsfrö; nr 253, av herr Gustafsson, Per, om utredning rörande lämpligaste sättet för fastställande av ersättning för jordlösen m. m. i samband med anläggande av vagar; nr 254, av herr Sandström m. fl., om åtgärder för ungdomens skyddande i religiöst och sedligt hänseende m. m. ; nr 255, av herr Pettersson, Anton, och herr Larsson, Johan August, om sänkning av räntan ä egnahemslän; nr 256, av herr Pettersson, Anton, m. fl., om -skyldighet för egnahemsnämnd att vid egnahemslåns beviljande pröva skäligheten av fastighets inköpspris; nr 257, av herr Sandström, om anslag till premielån till egnahemsläntagare för nyodlings- och nybyggnadsarbeten; nr 258, av herr Svensson, Martin, m. fl., om ökat anslag till nyodling,betesförbättring och stenröjning ä ofullständiga jordbruk; nr 259, av herr Larsson, Johan August, m. fl., om utsträckning avskyldigheten att erlägga mjölkavgift; nr 260, av herr von H eland m. fl., om ordnandet av avsättningen avmejeriprodukter samt angående mjölkregleringens handhavande; nr 261, av herr von H eland m. fl., angående sättet för bestridande avpristilllägg å. exporterat smör; g nr 262, av herr Larsson, Johan August, om införande av avgiftspliktbeträffande all yrkesmässigt bedriven slakt; nr 263, av herr Larsson, Johan August, m. fl., om åtgärder föräggproduktionens stödjande; nr 264, av herr Larsson, Johan August, m. fl., angående stärkande avexportmöjligheterna för ägg; nr 265, av herr Larsson, Johan August, m. fl., om inrättande av en lånefond för konservering och lagring av ägg m. m.; nr 266, av herr Bodin, Karl, och herr Tjällgren, angående utredning rörande möjligheten till sjöregleringar i därtill lämpade trakter; nr 267, av herr Nilsson, Petrus, m. fl., om anslag till täckande avuppkommen brist i Skorpetorp-Skríka dikningsföretag av år 1929; nr 268, av herr Pettersson, Anton, m. fl., om ytterligare åtgärder förstyckning av vissa kronoegendomar och från enskilda inköpta egendomar till mindre jordbruk samt om anvisande av medel därtill; nr 269, av herr Tjällgren m. fl., om åtgärder i anledning av det s. k.bisysslesystemet vid statens verk och företag;