Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/190

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


4 Nr 7. Fredagen den 9 februari. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 95, angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 96, angående anslag till understöd åt kemiska stationer. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :tsproposition nr 99, med förslag till skeppsklarerarförordning. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet herr Bergströms motion, nr 292, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag om offentlig arbetsförmedling m. m. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott den av herrJohansson, Johan Bernhard, m. fl. väckta motionen, nr 293, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen den 22 juni 1928 (nr 302) om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus. Föredrogos, men bordlades ånyo på flera ledamöters begäran statsutskottets utlåtanden nr 16-18, bankoutskottets utlåtande nr 4 samt förstalagutskottets utlåtanden nr 6 och 7. Ledighet från riksdagsgöromålen beviljades herr Nilsson, Johan, i Malmö för tiden från och med den 10 till och med den 19 i denna månad. Anmäldes och bordlades första lagutskottets utlåtanden: nr 8, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 och 11 §§ lagen den 30 juni 1916 (nr 312) angåendeansvarighet för skada i följd av automobiltrafik; och nr 9, i anledning av väckt motion angående lagstiftning till radiolyssnares skyddande mot obehöriga störningar; samt andra lagutskottets utlåtanden: nr 3, _i anledning av_väckt motion om utredning och förslag angående en författningsenhg reglering av uppsägning av anställning i' enskild tjänst; och nr 4, i anledning av väckt motion angående viss ändring i lagen omarbetarskydd". Justerades protokollsutdrag för denna dag, varefter kammarenssammanträde avslutades kl. 4.08 e. m. In fidem G. H. Berggren. Stockholm l934. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner. s40ßs5