Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


8 Nr 2. Måndagen den 15 januari. Ordet lämnades på begäran till herr förste vice talmannen, som anförde: Jag ber att få hemställa, herr talman, att kammaren matte besluta, att Kungl. Maj :ts proposition nr 1 sättes sist på föredragningslistan för morgondagens plenum. Denna hemställan bifölls. Upplästes och lades till handlingarna följande till kammaren inkomnaprotokoll: Protokoll, hållet vid sammanträde med herr talmannefn iriksdagens första kammare och de kammarens ledamöter, som blivit utsedda att jämte herr talmannen tillsätta kammarenskanslipersonal och vaktbetjäning, den 12 januari 1934. Till en början beslöto herrar deputerade, att de befattningshavare, som nu komme att av deputerade tillsättas, skulle anställas allenast tillsvidare och med förbehåll, att ersättning till dem skulle från anställningens början utgå efter de grunder, som kunde komma att av riksdagen beslutas. Härefter beslöts beträffande kanslitjänstemännen, att de skulle utgöras av en notarie, tre förste stenografer, tolv stenografer, en förste kanslist, en kanslist tillika registrator och fyra kanslister. - Herrar deputerade, som beslöto att till ett kommande sammanträdeuppskjuta tillsättningen av en av de tre förste stenografbefattningarna,antogo till ' notarie (stomnotaríe): sekreteraren hos arbetsdomstolen L. Wistrand; , förste stenografer: förste assistenten hos generalpoststyrelsen P. G. Widegren, och E. Elfner; stenografer: juris doktorn C. G. Melander, / förste assistenten i telegrafverket E. O. Schalin, A. Lundman, notarien i kammarkollegiet J. H. Wallin, G. Torbiörn, banktjänstemannen T. B. Carlson, redaktören N. Holmberg, sekreteraren i Sveriges allmänna exportförening D. Belin, t.f. assessorn i kammarrätten F. E. O. Hedelius, redaktören S. Stäckig, redaktören E. Ekman, och juris studeranden F. Hähnel; förste kanslist: kammarskrivaren i tullverket E. A. Carlén; kanslist- tillika registrator: kanslirådet l. Myrberg; samt kanslister: assistenten hos generalpoststyrelsen C. M. W. Stenwall, ' ~ amanuensen 1 eckleslastikdepartementet G. A. von Krusenstjerna,