Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/268

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


10 Nr 12. Lördagen den 24 februari. Ang. revision av lagstiftningen om fri rättegång. (Forts.) andra salta oftast räkningarna, så långt det går. De skickligaste advokaterna äro ju för det mesta anställda hos de stora företagen och de storaförmögenheterna, som också ha de flesta rättegångarna och där de kunna betalas bra. De arvoden, som de få av dessa klienter, bli sedan bestämmande även för de klienter, som inte ha möjlighet att betala. Hur många gånger har jag inte fått brev från lantbor i Norrland, som säga: »Vi kunna inte få någon advokat. Alla advokater äro anställda hos de kapitalstarka bolagen. lnte gå de till oss stackare och hjälpa oss, allra minst emot sina klienter.» Det är ett oerhört system, herr talman, som för närvarande råder runt om pårättegångsordningens domäner. Jag tror för övrigt, att när det nu allt mer skall gå till advokattvång, måste man göra advokaterna till ett skrå, som står under samhällets kontroll och där det blir licens från samhället. Det .måste också sättas taxor, och taxor för olika förmögenhet, och slutligen stadgas skyldighet att hjälpa alla. l detta detaljärende, om jag så får uttrycka mig, i den här stora frågan har jag intet yrkande att göra, men jag förstår, att det, som Larson i Lerdala sade, upprullar frågan i hela dess vidd. Efter härmed slutad överläggning bifölls vad utskottet i förevarandeutlåtande hemställt. Om ßlqfid föf Föredrogs ånyo första lagutskottets utlåtande ni' 16, i anledning av väckta L*uf"7í'l'¿9'à'_°" motioner om lagstiftning till skydd för markägares rätt till bärplockning å ' " - M' skogs- och hagmark. ploclmmg. l två likalydande motioner, nr 251 i första kammaren av herr Bernhard Nilsson m. fl. och nr 458 i andra kammaren av herr Persson i Fritorp m. fl., vilka motioner hänvisats till lagutskott och behandlats av första lagutskottet, hade hemställts, att _riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj :t måtte anhålla om skyndsamt utarbetande och framläggande av förslag till lagbestämmelserangående skydd för rätten till bärplockning å skogs- och hagmark. Utskottet hade i det nu ifrågavarande utlåtandet på åberopade grunderhemställt, att förevarande motioner icke måtte till någon riksdagens åtgärdföranleda. Reservationer hade avgivits 1) av herrar Anderson i Hägelåkra, 'von Heland, Velander och Johanson i Huskvarna, vilka, under åberopande av jordbruksutskottets vid riksdagen år 1930 avgivna utlåtande nr 90 i anledning av Kungl. Maj :ts proposition nr 187 angående åtgärder till förhindrande av plockning av lingon före viss dag jämte i ämnet väckta motioner samt under framhållande av att vid en eventuellutredning jämväl borde tagas under övervägande huruvida icke rätten tilllingonplockning skulle kunna beträffande visst område förbehållas markägare och arrendator, ansett, att utskottet bort föreslå riksdagen att avlåta skrivelse till Kungl." Maj :t med begäran om utredning och förslag i ämnet; 2) av herr Larson i Lerdala, som under åberopande av lagberedningens iutskottets utlåtande omförmälda förslag uttalat, att all bärplockning å ett visst område omkring vederbörande jordägares tomtplats borde vara denneförbehållen, samt yrkat, att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj :t måtte anhålla om lagstiftning i sådant syfte. Herr Nilsson, Bernhard: Herr talman! Det kan synas som om denna fråga vore av så liten omfattning, att man inte borde besvära riksdagen med enfram