Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/284

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


' Analog till befrämja-nde avnótbookapsaveln. 26 Nr 12. Lördagen den 24 februari. Anslag till kurser i trädgårdsskötsel. (Forts.) Efter härmed slutad överläggning gjordes i enlighet med de därunderförekomna yrkandena propositioner, först på bifall till vad utskottet i den nu förevarande punkten hemställt samt vidare på antagande av det förslag, som innefattades i den vid punkten avgivna reservationen; och förklarades den förra propositionen, som upprepades, vara med övervägande ja besvarad. Punkten 16. Under punkten 32 av nionde huvudtiteln i statsverkspropositionen hade Kungl. Maj :t för budgetåret 1934/1935 upptagit ordinariereservationsanslaget till befrämjande i allmänhet av nötboskapsaveln med oförändrat belopp, 175,000 kronor. l två. inom riksdagen väckta, till utskottet hänvisade likalydandemotioner, nämligen l: 38 av herr Bengtsson m. fl. och li: 354 av herr Larsson m. fl., hade hemställts, att riksdagen mätte besluta att till främjande i allmänhet av nötboskapsaveln för budgetåret 1934/1935 i stället för äskade 175,000 kronor anvisa ett ordinarie reservationsanslag av 230,000 kronor. Utskottet hade i den nu ifrågavarande punkten på anförda skäl hemställt, att riksdagen måtte med bifall till Kungl. Maj :ts förevarande framställning samt med anledning av motionerna l: 38 och li: 354 höja ordinariereservationsanslaget till befrämjande i allmänhet av nötboskapsaveln, nu 175,000 kronor, med 40,000 kronor till 215,000 kronor. ' Reservation hade avgivits av herrar Johansson i Uppmälby, Carl Eriksson, Granath, Dalberg_, Olsson i Rödningsberg, Andersson i Löbbo och Andersson i Tungelsta, som ansett, att utskottets utlåtande bort hava den lydelse,reservationen visade, och avslutas med en hemställan, att riksdagen måtte med bifall till Kungl. Maj :ts förevarande framställning samt med avslag å motionerna l: 38 och li: 354 _i -riksstaten för budgetåret 1934/1935 uppföra ordinariereservationsanslaget till befrämjande i allmänhet av nötboskapsaveln medoförändrat belopp, 175,000 kronor. Herr Nilssßn, August: Herr talman! l alla de punkter av niondehuvudtiteln, som innefattas i detta jordbruksutskottsutlåtande - det är de 57 »bråd- skande» punkterna - har utskottet hemställt om bifall till Kungl. Maj :tsförslag, med undantag av tre punkter. Den första punkten är denna, somhandlar om anslag för »befrämjande i allmänhet av nötboskapsaveln», den andra punkten gäller anslaget till hushållningssällskapen, och den tredje gälleranslaget till svenska betes- och vallföreningen. l alla dessa tre punkter harutskottet hemställt om höjning av de belopp, som äskats av Kungl. Maj zt. Vad beträffar den nu föreliggande punkten, nr 16, utgick tidigare ett större anslag än det, som i år proponeras. För budgetåret 1932/1933 utgick anslaget med 273,000 kronor, men i fjol föreslog Kungl. Maj :t en minskning av detta belopp med 98,000 kronor till 175,000 kronor. Detta förslag bifölls avriksdagen, fastän jordbruksutskottet gick emot propositionen så till vida, att det föreslog en ökning med 65,000 kronor. Vid den i fjol företagna gemensamma omröstningen bifölls Kungl. Maj :ts proposition. När nu Kungl. Maj :t i år framgått med proposition om samma anslag, som beslöts i fjol, nämligen 175,000 kronor, så hemställer utskottet om en höjning av detta belopp med 40,000 kronor. Jag vill gärna erkänna, att vad beträffar de trenne punkter, där utskottet hemställer om en ökning av de belopp, som föreslagits av Kungl. Maj zt, har utskottet de jämförelsevis bästa argumenten att anföra till förmån för höjning på just denna punkt, och även reservanterna