Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/285

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 24 februari. Nr 12. Anslag till befrämjande av nötboskapsaveln. (Forts.) medge, att det skulle _varit önskligt, om beloppet kunnat höjas och därigenom nötboskapsaveln främjas. Det är endast de statsfinansiella skälen, som nuliksom 1 fjol anföras av reservanterna för ett bifall till Kungl. Maj :ts proposition. Det statsfinansiella läget är ingalunda bättre i år än i fjol. Det talar lika starkt för all möjlig sparsamhet med statens medel. Och ur denna synpunkt vill jag nu yrka avslag på utskottets hemställan och bifall till den av herr Johansson 1 Uppmälby m. fl. avgivna reservationen, vilket är detsamma sombifall till Kungl. Maj :ts förslag. Herr Granath: Herr talman! Jag vill endast instämma i yrkandet ombifall till reservationen. Herr Gabrielsson: Herr talman! Även om man inte kan åberopa samma skäl i det här fallet som i den förra punkten, nämligen att ett bifall tillutskottets förslag inte kan i någon mån inverka på det statsfinansiella läget, får man dock ta hänsyn till, att nötboskapsaveln är den för jordbruket viktigaste och mest inkomstbringande grenen, även om de för närvarande rådandebesvärligheterna och svårigheterna äro mycket stora. Nu är det ju så, att man tack vare ett målmedvetet arbete lyckats komma på en mycket hög nivå. i fråga om nötboskapsaveln. Anslag har utgått bland annat till tjurföreningarna. Genom den indragning, som skett, ha för det första boskapspremieringarna måstupphöra, och vidare ha de utlovade tilläggsprisen för tjurar i viss mån måstminskas och på sina håll indragas. Många jordbrukare, som ivrat för nötboskapsaveln och som med lånta pengar skaffat sig dyrbara tjurar, ha av hushållningssällskapens premieringsnämnder fått löfte om statsbidrag för att kunna amortera dessa lån. För dem har det givetvis inneburit en mycket stor missräkning, att statsmakterna gått in för att sänka anslaget för dylika ändamål. Lantbruksstyrelsen hade förordat samma belopp, som tidigare utgick, nämligen 230,000 kronor, och det har nu motionerats om, att detta belopp skulle utgå, men jordbruksutskottet harföreslagit ett belopp av 215,000 kronor. Återstående 15,000 kronor vore avsedda för täckande av kostnaderna för premiering och besiktning av dessa tjurar, men utskottet har ansett, att hushållningssällskapen borde svara för dessa utgifter. Detta är ju onekligen det anslag, som väl ändå torde få anses bära den största frukten och ge det bästa resultatet av de anslag, som riksdagen kan anvisa, då det gäller att uppmuntra nötboskapsaveln. Vi ha därför inte tvekat attföreslå en höjning, och jag ber nu, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan. Herr statsrådet Sköld: Herr talman! Det är ju inte obekant för denna kammares ledamöter, att man vid uppgörandet av förslagen till statensutgifter måst göra mycket stora ansträngningar för att begränsa dessa utgifter och på den vägen minska behovet av skattemedel. För att det resultat, som i detta avseende har vunnits, överhuvud skulle kunna komma till stånd, har det måst ske kraftiga begränsningar på ett mycket, mycket stort antal punkter istatsverkspropositionen. De belopp, som ha sparats på de olika punkterna, äro var för sig inte mycket stora, men sammanlagt representera de ju många miljoner kronor. Det är därför alldeles självklart, att om den begränsning av skatteutgifterna, som har vunnits i Kungl. Maj :ts förslag, på vissa punkter brytes, så blir det oerhört mycket svårare att till ett kommande år hålla samma linje. Detkommer då av representanter för olika intressen att framställas krav på enhöjning på andra punkter. Man kommer att åberopa de förändringar, som påen