Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/287

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 24 februari. Nr 12. 29 Anslag till befrämjande av nötboslcapsaveln. (Forts.) än genom anslaget till tjurföreningarna och genom anslaget tillkontrollföreningarnas verksamhet, och jag tror, att när man varit nödsakad att vidtaga begränsning, har det varit alldeles riktigt, att man dock bibehållit anslagen till dessa två viktiga verksamhetsgrenar. l övrigt har mjölkproduktionen, som vi veta, fått ett visst stöd genom de under de senare åren vidtagna åt- gärderna, avseende själva mjölkpriset, men när det gäller förbättring avkreatursstocken bidrager staten inte på annat sätt än genom de här nämnda båda anslagen. Nu kanske någon säger, att vi ju ha så stor produktion av mjölk ochmejeriprodukter, att det kanske inte är så angeläget att man fortsätter med att söka förbättra kreatursstammen. Mot detta vill jag emellertid invända, att just i den tid av svårigheter, som vi nu leva i, och även om det skulle blinödvändigt att kanske begränsa produktionen - en sak, som jag inte vill närmare gå in på - har man så mycket större anledning att söka utröna ochkonstatera vilka som äro de bästa djuren, för att kunna göra ett urval och behålla dem i första hand. Jag tror därför inte, att man av den anledningen, att vi ha en relativt stor produktion och måste kämpa med svårigheter föravsättningen av våra mejeriprodukter, böra gå in på en beskärning av de åtgärder, som avse att förbättra kvaliteten av vår nötkreatursstam. Nu har det här av olika talare och senast av departementschefen framhållits, att en höjning av detta anslag skulle innebära ett sönderbrytande av detbesparingsprogram, som regeringen gått in för, och jag tror, att vi allarespektera de strävanden, som av regeringen gjorts både förra året och i år attbegränsa vissa utgifter, som inte ha varit eller äro alldeles nödvändiga och som man kunnat åtminstone för någon tid minska på. Det blir emellertid härnärmast en avvägningsfråga, en omdömesfråga, vilka anslag man vill skära ned kraftigt, vilka man vill ta bort alldeles, vilka man vill bibehålla och vilka man vill höja. l den punkten kunna meningarna vara ganska delade.Departementschefen själv har i vissa punkter höjt anslagen. Jag tänker på anslaget till nötkreaturstuberkulosens bekämpande; där föreslårdepartementschefen i år en avsevärd förhöjning av det tidigare anslaget. Jag menar, att det är en omdömesfråga, på vilka punkter man anser, att de statsfinansiella skälen skola få göra sig gällande och leda till minskning av anslagen, och i vilka man anser ändamålet så behjärtansvärt, att man vill bibehålla anslaget eller eventuellt öka det. Nu har majoriteten inom utskottet ansett, att det här är fråga om enverksamhet, som är till stor nytta, och man kan befara, att den starka beskärning, som skedde förra året, ganska snart kan leda till skadliga konsekvenser, något som, såsom jag nyss antydde, även har insetts av reservanterna.Utskottsmajoriteten har därför ansett, att man redan nu borde medge den måttliga höjning av anslaget, som här av utskottet föreslagits, och jag ber, herrtalmalnl, att på de skäl, som jag har anfört, få yrka bifall till utskottetshemstä an. Överläggningen ansågs härmed slutad, varefter herr talmannen jämlikt de yrkanden, som därunder framkommit, gjorde propositioner, först på bifall till vad utskottet i den nu föredragna punkten hemställt samt vidare påantagande av det förslag, som innefattades i den vid punkten avgivnareservationen; och förklarade herr tahnannen, sedan han upprepat propositionen på bifall till utskottets hemställan, sig finna denna proposition vara med övervägande ja besvarad. Herr Granathbegärde votering, i anledning varav uppsattes samt_ eftergiven varsel upplästes och godkändes en så lydande omröstnmgspropositionz