Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/291

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 24 februari. Nr 12. 33 Allmänt anslag till hashållningssällskapen. (Forts.) 5) li: 311 av herr Osberg, vari hemställts, att riksdagen måtte besluta, att samtliga befattningshavare hos hushållningssällskap icke finge varaledamot eller suppleant i sällskapens förvaltningsutskott, samt att utskottet måtte vidtaga den ändring i nu gällande förordning, som ett bifall till ifrågavarande hemställan nödvändiggjorde. _ Utskottet hade i den nu föredragna punkten av angivna orsaker hemställt, 1) att riksdagen måtte med bifall till Kungl. Maj :ts förevarandeframställning samt med anledning av motionerna l: 167 och li: 318 för budgetåret 1934/ 1935 uppföra ordinarie anslaget »Allmänt anslag till hushållningssällskapen» med oförändrat belopp av 2,700,000 kronor, att fördelas mellanhushållningssällskapen i enlighet med av departementschefen tillstyrkt förslag; 2) att motionerna l: 164 och li: 343 måtte anses besvarade genom vadutskottet förut under punkten anfört; 3) att motionerna l: 165 samt l: 166 och li: 325 icke måtte föranleda någon riksdagens åtgärd; 4) att motionen li: 311 icke måtte föranleda någon riksdagens åtgärd. Reservation hade anförts av, utom annan, herrar Johansson i Uppmälby, Carl Eriksson, Granath, Dalberg, Olsson i Rödningsberg, Andersson i Löbbo och Andersson i Tungelsta, som ansett, att utskottets utlåtande bort hava denlydelse, som i reservationen angivits, slutande med en hemställan, 1) att riksdagen måtte med bifall till Kungl. Maj :ts förevarandeframställning samt med avslag å motionerna l: 167 och li: 318 för budgetåret 1934/ 1935 uppföra ordinarie anslaget »Allmänt anslag till hushållningssällskapen» med oförändrat belopp av 2,600,0Û0 kronor, att fördelas mellanhushållningssällskapen i enlighet med av departementschefen tillstyrkt förslag; 2) att motionerna l: 164 och li: 343 måtte anses besvarade genom vadreservanterna förut anfört; 3) att motionerna l: 165 samt l: 166 och li: 325 icke måtte föranleda någon riksdagens åtgärd; 4) att motionen li: 311'icke måtte föranleda någon riksdagens åtgärd. Herr Nilsson, August: Herr talman! Beträffande detta anslag ärsituationen i år densamma som i fjol. Kungl. Maj :t begär här liksom i fjol 2,600,000 kronor att efter bestämda grunder fördelas blandhushållningssällskapen, men utskottsmajoriteten föreslår, likaledes såsom i fjol, en höjning med 100,000 kronor, således 2,700,000 kronor. Det är givetvis den oftapåpekade hänsynen till det statsfinansiella läget, som gör, att reservanterna på denna punkt följt Kungl. Maj :t och anse det vara en sak av stor vikt, att man inte överskrider det äskande, som Kungl. Maj :t har gjort. Men bortsett från denna omständighet föreligger här även en annan synpunkt, som i mitt tycke är värd att anföras. Vi ha erfarit, hurusom statsrevisorerna anmärkt på atthushållningssällskapen inte iaktta den sparsamhet, som de kunde och borde iaktta, och vi se, att även en motion har framkommit, där man riktar denna anklagelse mot hushållningssällskapen och kräver rättelse i berörda hänseende. Gång efter annan får man tillfälle att iaktta, hurusom hushållningssällskapen -åtminstone somliga av dem - i likhet med vad som händer inom andra institutioner, som åtnjuta statsbidrag och statsunderstöd, avlöna sina tjänstemän högre än staten avlönar sina, fast de intaga en likvärdig ställning beträffandearbetsuppgifter o. d. l statsrevisorernas senaste berättelse har det särskiltanFörsta kammarens protokoll 1934. Nr 12. 3