Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/319

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 28 februari. Nr 13. 7 Ang. bibehållande av det s. k. riksdagsbeslutet. (Forts.) i riksarkivet kan inte, såvitt jag förstår, vara till nytta för någon sak eller någon människa. Kan den siste talaren föreställa sig, att det finns någon person i den kommande världshistorien, lika litet som det funnits det i den íäåfšlutna, som går och letar upp vägledning i riksarkivet om dessa papper? _ rig! J ag sade förresten inte, att det tidigare riksdagsbeslutet avsåg ocksånegativa beslut. Tvärtom betonades, att redan en underlåtenhet därav var en brist i de föregående riksdagsbesluten. Ty även när riksdagen avslår en sak, kan det vara av stor betydelse att kunna påvisa ett sådant beslut. J ag sade vidare, att även de positiva beslut, som förr återgivits, varit ytterligt knapphändiga till sitt innehåll och att en del saknats alldeles. Den nu föreslagna nyaformen är ännu mer ofullkomlig i berörda avseenden. Den enda praktiska betydelsen av utskottets försök till en rekonstruktion på papperet av den gamla traditionen kommer, såvitt jag förstår, attuppenbara sig, när riksarkivet, vilket man kan vänta när som helst, kommer in med sin förteckning över det antal hyllmeter, som där tagits i anspråk och somytterligare behövs. Då kommer >>riksdagsbeslutet» att ytterligare öka antalet hyllmeter, vilket måste leda till ökade kostnader för ett nytt riksarkiv.Naturligtvis spelar denna detalj ej så stor roll. Men det är i alla fall den enda praktiska nytta den kan ha, och om man kan undvika att få en så beskaffad nytta, tycker jag att man bör göra det. Den siste talaren förstår inte alls mitt psyke, då han tror, att jag inte skulle ha gjort någon anmärkning, om ej utskottets utlåtande nr 5 kommit efteråt. Det är ett misstag; jag skulle ha gjort precis samma anmärkning. För övrigt - med utskottets utlåtande nr 5 är jag på sätt och vis ickealldeles missnöjd, vilket också kommer att konstateras i mitt yttrande, när detta utlåtande skall behandlas. Sedan överläggningen ansetts härmed slutad, gjordes enligt därunderförekomna yrkanden propositioner, först på bifall till vad utskottet i det underbehandling varande utlåtandet hemställt samt vidare därpå att kammaren skulle avslå såväl utskottets hemställan som den i ämnet väckta motionen; ochförklarades den förra propositionen, som upprepades, vara med övervägande ja besvarad. - Föredrogs ånyo konstitutionsutskottets utlåtande nr 5, i anledning av väckt än Nm motion angående överenskommelser med vederbörande främmande makter rö-md' :"'l¿"°u"n" rande samverkan mellan de mindre staterna och särskilt mellan balterna och mwm mellan skandinaverna. l en inom första kammaren väckt, till konstitutionsutskottet hänvisadmotion, nr 274, hade herr Lindhagen hemställt, att riksdagen ville hos Kungl. Maj :t begära initiativ till överenskommelser med vederbörande främmande makter: 1) om ett samförstånd och en samverkan mellan de mindre_staterna på de kulturella, ekonomiska och utrikespolitiska områdena, det sistnämnda med uteslutande självfallet av militärallianser; 2) om ett dylikt samgående (entente) mellan de mindre baltiska staterna öster och väster om Baltiska havet såsom utgångspunkt och förebild för den allmännare framryckningen av mindre stater till gemensamt arbete i förenämnda. syften; ' . 3) om en gemensam organisation mellan de skandinaviska staterna för att till eget gagn och såsom en insats i småstaternas förbund skapa en gemensam