Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/332

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


20 Ni' 13. Onsdagen den 28 februari. Om skärpta bestämmelser ang. offentliga danstillställningar. (Forts.) tillägg, förtydliganden och möjligen också ändringar.» Men utskottet säger i stället, att det ej »kunnat finna, att någon avsevärd brist kan ansesvidlåda bestämmelserna i de hänseenden, som i nu förevarande motioner beröras. Av denna orsak finner utskottet icke anledning att påkalla några ytterligare lagstiftningsåtgärder i den riktning, som motionärerna förordat.» Vidare förmenar utskottet, att motionärerna ansett, att gällandebestämmelser äro tillräckliga i och för sig, blott de tolkades rätt. Vi ha ju sagt i motionen, att om dessa lagar och förordningar följdes, skulle mycket av vad vi påtalat varit annorlunda. Den meningen vidhålla vi alltjämt. Men när det nu visar sig - och det är inte svårt att få exempel på - att dessaförordningar tolkas så, att däri stipulerade undantag bli regel, då en praxisutvecklats så att säga vid sidan av gällande lag, anse vi det vara på tiden, att en revision av bestämmelserna företages. Tillåt mig citera vad lagen här säger, och framhålla ett exempel på hurudana förhållandena i verkligheten äro. l rusdrycksförordningens 55 § stadgas, att utskänkning av rusdrycker icke må »ske i lokal eller å plats, där föreställning eller danstillställning äger rum, eller i annan lokal, som med förstnämnda lokal står i inre förbindelse». Där är ju lagen ganska tydlig och bestämd. Dock kan »K. B., efter magistratens eller kommunalnämndens hörande, för särskilt tillfälle medgiva undantag från det sålunda meddelade förbudet>>. Vidare heter det i fråga omlokalernas öppethållande, att om »särskilda omständigheter anses föranleda behov» kan tiden för utskänkningen även vid danstillställningar och dylikt bestämmas senare än till klockan tio eftermiddagen eller klockan tolv, som det i regel är i städerna. Det skall alltså vara vid särskilda tillfällen. Jag tog mig friheten att förliden lördag en smula studera, hur mångadanstillställningar, som anordnades i Stockholm, och jag kom då upp till ett antal av trettio stycken, som voro offentligt annonserade. Av dessa stodo tjugunio annonserade i Dagens Nyheter för lördagen den 2-1 februari, och vem som helst kan kontrollera siffrorna. En enda tillställning stod dessutom i en annan tidning utöver de tjugunio i Dagens Nyheter. Av dessa trettio olika lokaler hade femton utsträckt tid, två till klockan ett, elva till klockan två och två till klockan tre på natten. Minst hälften av dessa 30 tillställningar ägde rum på kända restauranger med fullständiga rättigheter, alltså med rätt attservera rusdrycker och kanske också spritdrycker. När undantagen bli så många, att hälften av dessa 30 tillställningar hade utsträckt tid, kan man väl ändå inte tala om något särskilt tillfälle, för vilket det efter myndigheternashörande kan medgivas undantag, utan då har i stället, som jag nyss sade,undantagen blivit regel. Nu invänder man, att vi måste först se till att få slut på nattklubbarna, och det är jag fullständigt enig med utskottet om. Det är med stortillfredsställelse, som jag ser, att utskottet förordar skärpta åtgärder motnattklubbarna, men jag tillåter mig fråga: kunna måhända inte de offentligadanstillställningarna, som nu äro tillåtna och som på många lokaler fortgå till klockan 3 på natten, i viss mån jämställas med nattklubbarna? Jag anser verkligen, att det i många avseenden inte finns någon skillnad mellan vissa 'av dessa tillåtna offentliga danstillställningar och nattklubbarna. Då nu en utredning angående skärpta åtgärder mot dessa klubbar förordas avutskottet, borde ju en utvidgning av utredningen till att omfatta även den nattliga dansen lätt kunna åstadkommas. Jag ber att få poängtera, att det är endast den offentliga dansen efterklockan 12 midnatt, som vi vända oss emot. Vad beträffar dansen föreklockan 12, rikta vi vår kritik mot den servering av rusdrycker, som äger rum vid dessa tillställningar och som ju lagen tydligt förbjuder. l övrigt ha vi