Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/384

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


2 Nr 16. Lördagen den 10 mars. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet nedannämnda motioner: nr 309, av herr Björnsson, i anledning av Kungl. Maj :ts propositionangående omorganisation av gymnastiska centralinstítutet; och nr 310, av herr Petrén, i samma ämne. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet den av herr Svensson,Martin, väckta motionen, nr 311, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till förordning om upphävande av vissa bestämmelser beträffandedispositionen av storverksträd samt ek och bok å boställen, som avses i 1 §ecklesiastik boställsordning den 30 augusti 1932 (nr 400) m. m. Föredrogos, men bordlades ånyo på flera ledamöters begärankonstitutionsutskottets utlåtande nr 10, statsutskottets utlåtanden nr 8 och 37,bevillningsutskottets betänkande nr 8 samt andra lagutskottets utlåtanden nr 10-12. Herr förste vice talmanne-n erhöll på begäran ordet och yttrade: Herrtalman! Jag hemställer, att kammaren måtte besluta, att statsutskottetsutlåtande nr 8 och samma utskotts utlåtande nr 37 skola byta plats bland två gånger bordlagda ärenden på föredragningslistan för nästa sammanträde. Denna hemställan bifölls. Om obligu- Föredrogs ånyo konstitutionsutskottets utlåtande nr 9, i anledning' avväckiq?ïï? full- ta motioner om skyldighet för alla kommuner att överlåta sin beslutanderätt '".°k"V"?/"°"' åt fullmäktige m. m. 1 allabommuner. Konstitutionsutskottet hade till behandling i ett sammanhang förehaft de inom riksdagen väckta, till utskottet hänvisade likalydande motionerna nr 17 i första kammaren av herr Löfvander och nr 31 i andra kammaren av herr Nilsson i Hörby samt de likalydande motionerna nr 203 i första kammaren av ilíerr Löfgren och nr 386 i andra kammaren av herr Nilsson i Steneberg m. . l motionerna l: 17 och li: 31 hade hemställts, att riksdagen måtte för sin del besluta sådan ändring av kommunallagen, att för kommunalstämmas beslut om slopandet av kommunalfullmäktigeinstitutionen i en kommun skulleerfordras kvalificerad majoritet. l motionerna 1: 203 och li: 386 hade hemställts, att riksdagen måtte besluta att hos Kungl. Maj xt anhålla om utredning och förslag rörande utsträckning till alla kommuner såväl lands- som stadskommuner som de kyrkligaförsamlingarna av skyldigheten att till fullmäktige uppdraga resp. kommunersbeslutanderätt i den omfattning, som gällde beträffande större kommuner. Ultskottet hade i det nu föredragna utlåtandet på åberopade grunderhemstäl t, 1) att motionerna l: 17 och li: 31 icke måtte till någon riksdagens åtgärd föranleda; och 2) att motionerna l: 203 och li: 386 icke måtte till någon riksdagens åtgärd föranleda.