Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/566

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


42 Nr 18. Lördagen den 17 mars f. m. Herr statsrådet Schlyter avlämnade Kungl. Maj :ts proposition nr 258, med förslag till lag om bulvanförhållande i fråga om aktier i vissa bolag. Fortsattes föredragningen av statsutskottets utlåtande nr 43. AW- Punkten 2. mmavloningaamlag. Kungl. Maj :t hade i avseende å avd. Sjöförsvaret under fjärde huvudtiteln föreslagit riksdagen, att öka ordinarie förslagsanslaget till de värnpliktigas avlöning, nu 360,000 kronor, med 140,000 kronor till 500,000 kronor. l samband med,Kungl. Majzts förslag hade utskottet till behandlingförehaft Ä, dels en inom första kammaren av herr E. Forssberg väckt motion (nr 43), angående utbyte av örlogsvarvens värnpliktiga ur ersättningsreserven mot civila arbetare, vari hemställts, att riksdagen ville besluta, a) att öka anslaget till underhåll av flottans fartyg och byggnader med 200,000 kronor, b) att minska anslagen till de värnpliktigas avlöning m. m., tillinskrivnings-, mönstrings- och färdkostnader, till understöd ät de värnpliktigesfamiljer, till förplägnad, till beklädnad, till kasern- och förplägnadsutredning m. m., till bränsle, lyse, vatten, renhållning och tvätt m. m. och tillsjukvård med de belopp, som betingades av i motionen föreslagen minskning av marinens värnpliktiga ur ersättningsreserven; dels de förut omnämnd-a likalydande motionerna nr 110 i första kammaren av herr J. B. Johansson m. fl. och nr 221 i andra kammaren av herr A.Lindman m. fl., nr 221, vari hemställts bland annat, att riksdagen måtte besluta, att antalet tjänstgöringsdagar för ersättningsreserven skulle ökas för flottan till 115,000 och för kustartilleriet till 118,000 dagar samt att vederbörligaunderhålls- och avlöningsanslag skulle undergå härav betingad ökning, dels ock den likaledes förut nämnda av herrar J. H. Brädefors ochHagberg i Luleå inom andra kammaren väckta motionen nr 421, vari hemställts, att riksdagen måtte besluta höja militärmanskapets dagavlöning till 1 krona samt för dem, som fullgjorde mer än 140 dagars tjänstgöring, till 1 krona 50 öre. Utskottet hade i den nu föredragna punkten på anförda skäl hemställt, att riksdagen måtte a) i anledning av herr Forssbergs förevarande motion (l: 43) besluta, att utbyte av värnphktiga, tillhörande ersättningsreserven, mot civila arbetare vid flottans stationer och varv skulle äga rum, i vad avsåge ett antal av 22,000 tjänstgöringsdagar för värnpliktiga; b) avslå. de i herr J. B. Johanssons m. fl. och herr Lindmans m. fl.förevarande motioner (l: 110 och li: 221) framställda förslagen om ökning av antalet tjänstgöringsdagar för till ersättningsreserven uttagna värnpliktiga med för flottan 53,000 dagar och för kustartilleriet 38,000 dagar eller med tillhïpa 91,000 dagar, avsedda att tillgodose behovet avhandräckningspersona ; _ c) avslå herrar Brädefors och Hagbergs i Luleå motion li: 421 om höjning av_ militärmanskapets avlöning, i vad motionen avsåge anslaget till devärnDliktigas avlöning vid marinen; d) öka ordinarie förslagsanslaget till de värnpliktigas avlöning, nu 360,000 kronor, med 129,000 kronor till 489,000 kronor.