Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/94

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


62 Nr 3. Onsdagen den 17 januari f. m. ' s ro ositiomm. Forts. jagstflitiiwiiiilri iïlelpkunnat för ått ska)pa trivsammare förhållanden, bättrelokaler, bättre matanordningar och överhuvud taget större trevnad för menige man för att därigenom framkalla större tillfredsställelse och inte minst bekämpa den av herr Borell omtalade kommunistiska agitationen. l detta avseende vill jag erinra, att man exempelvis genom socialministerns bemedling frånanslaget till beredskapsarbeten beviljat, jag vill minnas närmare 150,000 kronor till en markententeribygnad i Karlskrona. Man har beviljat omkring 100,000kronor till en barackbyggnad på Kungsholmsfortet, och jag vill erinra 0_m att i statsverkspropositionen, när det gäller kapitalökning, begär jag för min del 250,000 kronor till liknande ändamål, och dessa 250,000 äro bara tredjedelen av den summa, som moderniseringen av marinens matanordningar kommer att stanna vid. _ Jag ber att som en sammanfattning av mitt anförande 1 denna del därför med bestämdhet få tillbakavisa beskyllningen för någon som helstunderlåtenhet från försvarsministern-s sida. Jag har sökt med de ringa tillgångar, som funnits till förfogande, göra vad rimligen kan begäras både i fråga om de materiella tillgångarna och även i fråga om andra anstalter av värde förförsvaret. Sedan kommer jag till vad herr Borell anförde i fråga om flygväsendet. Herr Borell erinrade, vad som obestridligen är sant, att vi ha ganska dåligt ställt i vissa avseenden med flygmateriel. Särskilt nämnde herr Borell frågan om de s. k. bombplanen, för vilka, som herrarna m'ycket väl veta, man här i kammaren nyligen motionerat om beviljande av ganska väsentliga anslag. Där lämnade emellertid herr Borell en uppgift, som icke överensstämmer med det verkliga förhållandet. Han sade, att .man hittills icke beslutat något bombplan. Jag ber att få korrigera detta. Vi ha nämligen från regeringens sida för några månader sedan beslutat bygga tvenne bombplan för enkostnad av 440,000 kronor. Här finns alltså en början till vad herr Borell och vissa motionärer i detta avseende anhålla om. Vidare vill jag anföra, att när vi komma till utgifterna för kapitalökning har jag för mitt vidkommande fixerat en summa för statsbeställningar till 10 miljoner kronor. Den understiger något siffran för föregående år, vilken som bekant var 10,700,000. Vid fördelningen av de 10,700,000 kronor, sombeviljades av den gångna riksdagen, fixerade riksdagen själv icke mindre än 7miljoner till marinen. Hela den återstående summan till övriga militära och delvis civila materielbeställningar blev, som vi förstå, alltså bara 3,700,000 kronor. Nu begär jag 10 miljoner kronor, och av dem äro reserverade för marina beställningar -- följder av den gångna riksdagens beslut _ en summa av 4,400,000 kronor. Det återstår alltså en summa på 5,600,000 kronor.Antag, att jag ger litet mera till civila beställningar - jag har själv fixerat orden så, att jag tänkt mig en avsevärt ökad användning av anslaget till civila statsbeställningar _ antag, att det går en summa av exempelvis en miljon kronor till krav från universiteten om vissa instrumentutrustningar m. m., så ha vi kvar en summa på 4,600,000 kronor. Detta gör, att man kan bevilja till flygmateriel väsentligt mera än den relativt lilla summa, som beviljades av de 10,700,000 kronor, som anslogos av den föregående riksdagen. Jag kan gärna för min del, herr talman, medgiva, att flygvapnet erhöll den minsta delen av statsbeställningsanslaget. Marinen fick det mesta, och sedan kom armén. Flyget kom onekligen ganska långt ner och fick nöja sig med ganska litet av anslagssumman under föregående år. Men det är, herr talman, min bestämda uppfattning, om jag får med utdelningen av dessa 10 miljoner till statliga, huvudsakligen militära beställningar att göra, att mera av densumman och t. o. m. väsentligt mera än under föregående år bör tillkomma flyget.