Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/116

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
4
Motioner i Första kammaren, Nr 49.

Nr 49.


Av herr Linnér m. fl., om förbättrade löne- och anställningsvillkor för specialläraren i fysik, meteorologi och

matematik vid lantbrukshögskolan.


I skrivelse till Kungl. Maj:t den 29 augusti 1941 med anslagsäskanden för budgetåret 1942/43 har styrelsen för lantbrukshögskolan bland annat hemställt, att speciallärarbefattningen i fysik, meteorologi och matematik vid högskolan, vilken befattning är förenad med arvode å 6,800 kronor, måtte omändras till en befattning som lektor i lönegrad Eo 27.

I årets statsverksproposition har under punkt 17 i nionde huvudtiteln föredragande departementschefen icke ansett sig kunna biträda högskolestyrelsens förslag om inrättande av nämnda lektorsbefattning. Med hänsyn till de ökade levnadskostnaderna har föredragande departementschefen dock förordat, att arvodet till ifrågavarande speciallärare uppräknas från och med den 1 juli 1942 från 6,800 kronor till 7,200 kronor.

Nuvarande innehavaren av speciallärarbefattningen, filosofie doktorn E. M. Lindberg, förordnades å befattningen 1938. Lindberg, som är gift och har två minderåriga barn, är 48 år.

Specialläraren har dels att meddela undervisning i fysik, meteorologi och matematik vid högskolan under sammanlagt 160 reducerade timmar för år, dels handhava det meteorologiska observatoriet vid Ultuna, dels ock bearbeta det meteorologiska observationsmaterialet. För det vetenskapliga arbetet å åtskilliga av högskolans institutioner är det nödvändigt att äga tillgång till sammanställningar över olika meteorologiska iakttagelser. Dessa olika åligganden medföra, att specialläraren måste ägna praktiskt taget hela sin arbetskraft åt högskolan.

Det arvode, som utgår till specialläraren i fysik, meteorologi och matematik vid lantbrukshögskolan, synes icke stå i relation till de arbetsuppgifter, som åvila nämnda befattningshavare. Därtill kommer att sagda befattningshavare icke äger rätt till någon pension. Med hänsyn härtill synes det skäligt, att ifrågavarande speciallärarbefattning omändras till en extra ordinarie lärarbefattning, förslagsvis benämnd lektorsbefattning i lönegrad Eo 27.

I anslutning till vad sålunda anförts hemställes,

att riksdagen i samband med beviljandet av anslag till avlöningar vid lantbrukshögskolan måtte anvisa medel för en lärarbefattning vid lantbrukshögskolan, förslagsvis benämnd lektorsbefattning, i lönegrad Eo 27.

Stockholm den 21 januari 1942.

S. Linnér.

C. P. Wahlmark. Harald Nordenson. Carl Beck-Friis.