Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/152

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
4
Motioner i Första kammaren, Nr 73.

omöjligt komma till annat resultat än att den i propositionen föreslagna lönegradsplaceringen innefattar en stark undervärdering av tjänsterna. Av här ifrågavarande befattningshavare kräves god teoretisk utbildning. Tjänsterna äro förenade med kvalificerade arbetsuppgifter och betydande ansvar. I tjänsteförteckningen, såväl inom som utom jordbruksdepartementets område, återfinnas i väsentligt högre lönegrader än de i propositionen föreslagna många befattningar, för vilka kräves lägre om ens någon teoretisk utbildning och vilkas arbetsuppgifter otvivelaktigt måste betecknas som mindre kvalificerade.

Många av de assistenter det här gäller arbeta direkt under vederbörande chefs ledning. Arbetet är mestadels av självständig natur. Arbetsuppgifterna äro av mycket skiftande beskaffenhet och i de flesta fall starkt specialiserade. Gemensamt för samtliga befattningar är kravet på ett minutiöst precisionsarbete.

Till följd av arbetets skiftande natur är det givetvis svårt att lämna en fullständig beskrivning av detsamma. Några detaljer må emellertid framhållas. Assistenterna ha att medverka vid utarbetande av försöksplaner. Några leda och övervaka till enskilda egendomar förlagda smältbarhets- och utfodringsförsök med olika husdjursslag. På de flesta försöksgårdarna leda och övervaka de fältförsök och kultiveringsförsök, gödslings- och kalkningsförsök, sort- och ogräsförsök samt slåtter- och ensileringsförsök m. m. Assistenterna ha vidare att utföra analyser på fodermedel och gödsel samt att bearbeta och sammanställa det från de praktiska försöken erhållna siffermaterialet.

Samtliga ha god lantbruksutbildning. Över hälften, därav samtliga vid försöksgårdarna, ha avlagt agronomexamen. Många ha lång tjänstetid. Medelanställningstiden utgör omkring 10 år. Fyra ha mer än 15 års tjänstgöring.

Särskilt i våra dagar, då det mer än någonsin gäller att åstadkomma högsta möjliga produktion inom jordbruket, är det av synnerlig vikt, att jordbrukets tjänstemän erhålla en rimlig lön och tryggade anställningsförhållanden. I alldeles speciellt hög grad gäller detta givetvis sådana befattningshavare, vilka i likhet med tjänstemännen vid försöksgårdarna och försöksanstalterna ha arbetsuppgifter, vilkas riktiga fullgörande kan spela en betydande roll för vår folkförsörjning. Det torde vara tillräckligt att erinra om, hurusom vid försöksanstalterna en mängd krisbetonade ersättningsmedel måste underkastas en grundlig men samtidigt snabb och tillförlitlig undersökning i ändamål att utröna deras värde och användbarhet för vår livsmedelsproduktion. Det gäller därför att tillse att de tjänstemän som ha att ombesörja dessa viktiga arbetsuppgifter erhålla sådana anställnings- och avlöningsvillkor, att de icke föredra att övergå till det privata näringslivet, kanske till industrin, där löneläget är ett helt annat.

Departementschefen ställer visserligen frågan om en framtida lönereglering för assistenterna i utsikt. Som skäl för nedprutningarna i