Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/178

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
8
Motioner i Första kammaren, Nr 94.

Nr 94.


Av herr Carlström m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts framställning om anslag till understöd åt kommunala

läroanstalter för yrkesundervisning.


I årets statsverksproposition har under åttonde huvudtiteln, Yrkesundervisningen, för budgetåret 1942/43 upptagits ett förslagsanslag av 2 400 000 kronor till understöd åt kommunala läroanstalter för yrkesundervisning.

Statsunderstödet till avlöning åt lärare i hantverk, industri och handel har därvid jämlikt gällande bestämmelser om understöd till kommunala anstalter för yrkesundervisning (kungl. kungörelsen 1933:295) beräknats till högst 2 kronor 35 öre för undervisningstimme i lärlingsskola och högst 2 kronor 55 öre i yrkesskola, medan statsunderstödet till avlöning åt lärare i husligt arbete ansetts böra utgöra i lärlingsskola högst 1 krona 80 öre samt i yrkesskola högst 1 krona 95 öre för undervisningstimme.

Yrkesundervisningen i husligt arbete (omfattande hushållsgöromål, sömnad, vävning, hälsovård och barnavård) har hitintills med avseende på statsunderstödets storlek intagit en undantagsställning i jämförelse med undervisningen i hantverk, industri och handel. Statsunderstöd till avlöning åt lärare i de tre sistnämnda yrkesgrenarna har alltsedan år 1933 utgått med ovannämnda belopp. Understöd till avlöning åt lärare i husligt arbete däremot har utgått med högst 1 krona 50 öre för undervisningstimme i lärlingsskola och högst 1 krona 65 öre i yrkesskola.

Skolöverstyrelsen, som, med anledning av vad riksdagen anfört i skrivelsen nr 8 av år 1941 under punkten 178, avgivit utredning avseende förbättring av undervisningens i husligt arbete ställning i förhållande till andra ämnesgrenar, har föreslagit, att denna undervisning vid kommunala anstalter för yrkesundervisning i arvodeshänseende jämställes med undervisning i hantverk, industri och handel.

Skolöverstyrelsen erinrar i sin framställning om ett av överstyrelsens konsulent för husligt arbete gjort uttalande, som refererats i 1939 års åttonde huvudtitel och som gått ut på ett åvägabringande av jämställdhet mellan undervisning i husligt arbete och annan yrkesundervisning.

I 1939 års anslagsäskande hade överstyrelsen sagt sig finna de av konsulenten framförda skälen för åvägabringande av sådan jämställdhet mycket vägande. Enär emellertid departementschefen i 1939 års statsverksproposition, med uttalande att starka principiella skäl förebragts för det framställda förslaget, utgått från att denna fråga särskilt skulle uppmärksammas vid de utredningar, som erfordrades på detta område, hade överstyrelsen icke